Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Certyfikat Przejrzysta Polska 2005

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-13 14:17
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 09:44

Gmina Żabia Wola uzyskała Certyfikat za udział w akcji "Przejrzysta Polska" w roku 2005 (szczegóły akcji poniżej).
 

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-13 14:15
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 09:01
 • Certyfikat Przejrzysta Gmina
 • Wyróżnienie

Gmina Żabia Wola od stycznia do grudnia 2005 roku uczestniczyła w akcji społecznej pod hasłem "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności, które przyczynią się do poprawy, jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
Akcja skierowana była do samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami pragnęły udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Samorządy, które wzięły udział w programie po uporaniu się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostały specjalnym certyfikatem wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Uzyskany certyfikat jest niejako prawdziwym znakiem, jakości.

Szczegółowe informacje na temat akcji "Przejrzysta Polska" do pobrania poniżej

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-13 14:15
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 14:51

          Gmina Żabia Wola przestrzega sześciu zasad rządzenia (przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności (odpowiedzialności), fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej), które uznano za receptę na wzrost skuteczności i uczciwości władz lokalnych.

 • zasada przejrzystości – zgodnie, z którą działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Przejrzysty powiat potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swojego funkcjonowania. Potrafi także na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczności spraw, którymi zajmują się władze.
 • zasada przewidywalności – zgodnie z tą zasadą funkcjonowanie instytucji publicznych i realizowanie zadań publicznych odbywa się w sposób planowy i przewidywalny. Władze potrafią skutecznie włączyć społeczność lokalną w proces tworzenia długofalowych planów działania.
 • zasada rozliczalności (odpowiedzialności) – działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte zadania. Samorząd rozliczny potrafi skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania.
 • zasada fachowości – w instytucjach lokalnych zadania realizowane są przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystać istniejące zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obsługi mieszkańców. Fachowa administracja wypracowuje metody stałej, systemowej poprawy swojego funkcjonowania dążąc do spełniania oczekiwań swoich klientów. Samorząd prowadzi politykę naboru i oceny pracy pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowania w pracę.
 • zasada braku tolerancji dla korupcji – zgodnie z tą zasadą władze lokalne jasno deklarują, konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji dla korupcji w samorządzie. W administracji nietolerującej korupcji podejmowane są działania dla wyjaśnienia zaobserwowanych przypadków korupcji i likwidacji ich przyczyn, a ich przebieg i wyniki podawane są do publicznej wiadomości.
 • zasada partycypacji społecznej – władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie etyki w życiu publicznym oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach. Jednocześnie samorząd uznając swój pomocniczy charakter, wspiera różne inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno – ekonomiczny.
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

Spis zadań obligatoryjnych realizowanych przez Gminę Żabia Wola:
Opracowanie opisu usług świadczonych samorządzie (1.1)
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego (2.1)
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (4.1)
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (5.1)
Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” (6.1)
Spis wybranych przez Gminę Żabia Wola zadań fakultatywnych
Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie (1.3)
Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji (1.6)
Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm (1.8)
Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego (2.2) 
Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym (2.5)
Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności (3.2)
Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom (4.2) 
Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii (4.3)
Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie (5.4)
Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego (6.4)
 

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-13 14:15

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00