Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. obecnej kadencji ławników, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, znak OA-0140-13/19 z dnia 27 maja 2019 r. Rada Gminy Żabia Wola dokona wyboru ławników na nową kadencję (lat 2020 - 2023) do orzekania:
w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osobę

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenie, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostawione zostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
  co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Zgodnie z art. 159 w/w ustawy, ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
  na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia):

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;*
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań
  do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

*Koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy mieniące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.zabiawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 pok. 5)

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera w terminie 60 dni od przeprowadzenia wyborów złożone do Rady Gminy dokumenty.

Kompletne zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w Biurze Rady Gminy Żabia Wola- ul. Główna 3 pok. 5 (w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. pn. 8:00-17:00, wt. -cz. 8:00- 16:00, pt. 8:00- 15:00), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wyboru ławnika Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 31 października 2019 r.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenia kandydata
Lista osób popierających kandydata na ławnika

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-06-18 12:49
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 12:17

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00