Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Spotkanie w sprawie Strażnicy OSP Żelechów

22 lipca o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną sprawy związane wykorzystywaniem budynku Strażnicy po zakończeniu przebudowy obiektu.

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta - dostępność leków

Od poniedziałku – 15 lipca br. - Narodowy Funduszu Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny udzielają za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta, dostępnej pod bezpłatnym numerem 800 190 590 informacji gdzie można kupić lek, którego aktualnie brakuje w danej aptece, oraz o dostępności zamienników leków. 

Wybory członków Rady Powiatowej MIR bez głosowania

Mandaty na członków Rady Powiatowej MIR zostaną obsadzone bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca br.

 • 500+

Dzisiaj do Gminy Żabia Wola zawitał bus informacyjny 500+

Na stoisku informacyjnym udzielane były informacje o programach rządowych:

- Jak złożyć wniosek w ramach programu 500+, Dobry Start,
- Internetowe Konto Pacjenta,
- Zwolnienie z podatku PIT dla osób młodych.

Kolejny wniosek o dofinansowanie został złożony

Gmina Żabia Wola stara się pozyskać dofinansowanie w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Chełmońskiego.

 • Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne - świadczenie Dobry Start oraz 500+

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców wraz z pociechami na na stoisko informacyjne nt. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start 15.07.2019 r. (poniedziałek) – teren Domu Kultury w godzinach: 10:00-12:00.
Dodatkowo odbędzie się spotkanie z Wojewodą Mazowieckim.

Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego

Gmina Żabia Wola zajęła wysokie 107 miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, który został zaprezentowany na V Europejskim Kongresie Samorządów.

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele obu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z koniecznością uzupełnienia wyposażenia obu jednostek, w szczególności w odzież ochronną i sprzęt bojowy.

W naszych jednostkach zidentyfikowano kilkanaście sztuk odzieży ochronnej, która została uszkodzona w wyniku użytkowania w ostatnich latach. Mundury używane do akcji ratowniczo - gaśniczych chronią Strażaków przed poważnymi uszkodzeniami ciała, poparzeniami, dlatego ciągle narażone są na zniszczenie.

W wyniku dyskusji ustalono, że umundurowanie członków OSP z terenu Gminy Żabia Wola będzie od bieżącego roku sukcesywnie wymieniane, zmieniony zostanie także wzór dotychczasowych ubrań Strażaków – nowe mundury będą miały kolor piaskowy, a nie jak dotychczas ciemno granatowy.

Na zebraniu poruszony został również temat rozbudowy Strażnicy OSP Żelechów. Obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt zamienny w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno–użytkowych w posiadanej dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wójtowi Gminy zależy by powierzchnia użytkowa w obiekcie była wykorzystana w sposób najbardziej optymalny, zaś obiekt spełniał wszelkie wymagania i przepisy budynku użyteczności publicznej.

Ustalono również, że bezzwłocznie uruchomione zostaną środki, które pozwolą na zakup materiałów niezbędnych do wybudowania ogrodzenia terenu wokół Strażnicy OSP Żelechów. Strażacy zobowiązali się w czynie społecznym wykonać wszystkie niezbędne prace w tym zakresie.

Jednostka OSP Skuły przy wsparciu Wójta Gminy podjęła starania mające na celu pozyskanie dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup dodatkowego samochodu bojowego wiąże się jednak z koniecznością wybudowania garażu o parametrach dostosowanych do wielkości w/w wozu. Przedstawiciele OSP Żelechów zaproponowali, by część środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie Gminy Żabia Wola na potrzeby rozbudowy Strażnicy OSP Żelechów przeznaczyć na ten cel.

W najbliższych tygodniach planowane jest zebranie z udziałem wszystkich pełnoletnich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, podczas którego omówione zostaną sprawy związane z funkcjonowanie jednostki oraz wykorzystywaniem budynku Strażnicy po zakończeniu przebudowy obiektu. Spotkanie będzie miało na celu podsumowanie zakończonych prac i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-07-05

Budowa oświetlenia ulicznego

Inwestycja obejmuje wykonanie dwóch zadań:
Zadanie 1 - Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego, ulicy Chełmońskiego w miejscowości Żelechów -etap III
Zadanie 2 - Budowa oświetlenia ulicznego, ulicy Długiej w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo.

Czasowe problemy z dostawą wody

ZGKiM w Mszczonowie informuje, że w poniedziałek 01.07.2019 r.od godz. 12:00 będzie usuwana awaria sieci wodociągowej w m. Musuły ulica Folwarczna. W związku z tym mogą nastąpić czasowe problemy z dostawą wody w tym rejonie.

Bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach

Od kilku dni w całej Polsce panują wysokie temperatury oraz brak deszczu. Już teraz w większości stref pożarowych lasów występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia. W lasach z dnia na dzień jest coraz niebezpieczniej.

Należy zachować tam szczególną ostrożność i być czujnym na oznaki ognia czy nieodpowiedzialne zachowanie.

Jak przetrwać upały?

Fala upałów nadeszła. Co robić, by bezpiecznie przetrwać ten czas?

Absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola

Podczas Sesji Rady Gminy Żabia Wola, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. w Domu Kultury Żabia Wola Radni podejmowali decyzje w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola.

Wybory do Rady Powiatowej MIR - zasady wyborów

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim, zgodnie z uchwałą  nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zarządzone zostały na dzień 28 lipca 2019 r.

ZASADY WYBORÓW:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie kandydata
 • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego 
 • listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia

Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy. 

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 17.06.2019 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 • Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania. 

 

 

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-06-26

Świadczenie "Dobry Start"

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2019/2021; świadczenia „Dobry Start”, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020, będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5.

Ponadto informujemy, że już od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej!
Więcej informacji w siedzibie GOPS Żabia Wola, na stronie internetowej:
https://www.gops.zabiawola.pl/803,aktualnosci-zarzadzenia-i-ogloszenia lub pod numerem telefonu: 46 857 82 88 wew. 19 i wew. 23.

 • data: 2019-06-24
 • Festyn Żabiowolski plakat

Festyn Żabiowolski - 30 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Żabia Wola oraz Dom Kultury w Żabiej Woli
zapraszają na Festyn Żabiowolski

miejsce: Żabia Wola, ul. Warszawska 27
30 czerwca 2019 godz.15:30–21:30

W programie:

 • 15:30–17:00- Dla dzieci-Teatr KATARYNKA
 • 17:00 – Wręczenie nagród Zwycięzcom:
  - X Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola
  - Konkursu plastycznego – Sportowa Żabia Wola
 • 17:15– LICYTACJA piłki z podpisem Roberta Lewandowskiego na rzecz długotrwale chorego Piotrusia – mieszkańca naszej Gminy
 • 17:35 – Zespół Domu Kultury –DoReMiRe

Nasi GOŚCIE:

 • 18:00- CEZARY ŻAK i ARTUR BARCIŚ
 • 19:15–Zespół KARCZMARZE
 • Ok. 20:20 – koncert zespołu SomGorsiBis

Dodatkowo:

Strefa Dzieci, KLOCKI LEGO – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli, Bezdomniaki Żabiowolskie, warsztaty artystyczne Domu Kultury, dmuchańce, kucyki, ogródek piwny i animacje sprawnościowe OSP Żelechów i inne atrakcje

 • data: 2019-06-24

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Nieprzekraczalny termin zgłaszania Radzie Gminy Żabia Wola kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.

 • Fot. Archiwum OSP Żelechów

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Żelechowie

W ostatnim czasie powstało wiele kontrowersji w sprawie realizacji tej inwestycji dlatego dla zobrazowania sytuacji należy wyjaśnić kwestie z tym związane. Przedsięwzięcie to jest realizowane od kilku lat. W pierwszej wersji planowano termomodernizację i rozbudowę obiektu o garaż.

 • Dbajmy o środowisko

Dbajmy o środowisko

Zachęcamy Państwa do dbałości o nasze wspólne otoczenie oraz o podejmowanie działań proekologicznych. Nasza Gmina wzorem innych samorządów ogranicza usługi związane z koszeniem traw i usuwaniem zakrzaczeń z poboczy dróg i rowów przydrożnych.

 • Żłobek - przykładowa wizualizacja

Budowa gminnego żłobka coraz bliżej

Przedstawiamy propozycję zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Spółdzielczej w Żabiej Woli (działki o  numerach ewidencyjnych: 11/5, 11/6 i 11/7) gdzie już wkrótce zostanie wybudowany żłobek.

 • badanie wzroku

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 19.06.2019 r. w NZOZ „MEDYCYNA RODZINNA” ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 • "Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi...

Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne zapraszają do udziału w projekcie "Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego".

Ograniczajmy zużycie wody

zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważne gospodarowanie wodą i w miarę możliwości nie wykorzystywanie jej do celów inne niż bytowe. Fala upałów  doprowadza do sytuacji, w której  gminna sieć pracuje intensywnie. Największy rozbiór wody występuje  w godzinach wieczornych, tj. między 18.00 a 21.00.  

Czy jesteś za lokalizacją sklepu DINO na terenie Gminy Żabia Wola?

W miejscowości Żabia Wola na rogu ulic Jesionowej i Okrężnej, vis a vis oczyszczalni ścieków - planowana jest budowa polskiego sklepu spożywczo-przemysłowego DINO ( https://marketdino.pl).
Według deklaracji firmy DINO transport artykułów spożywczo-przemysłowych (o tonażu powyżej 8 ton) będzie odbywał się dwa razy w ciągu doby, ul. Jesionową od strony drogi powiatowej nr 1521W ul. Głównej.


Prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta dostępna będzie do 31 lipca 2019 r.
(Weryfikacja oddanych głosów nastąpi na podstawie adresu IP urządzenia, z którego oddano głos)

 • data: 2019-07-02
Czy jesteś za lokalizacją sklepu DINO na terenie Gminy Żabia Wola? (działki nr ew. 179/8, 179/9, 182/23 i 182/24, vis a vis oczyszczalni ścieków)
Czy jesteś za lokalizacją sklepu DINO na terenie Gminy Żabia Wola? (działki nr ew. 179/8, 179/9, 182/23 i 182/24, vis a vis oczyszczalni ścieków)


 • szkolenie AED

Obsługa defibrylatora AED

W dniu 05 czerwca br. pracownicy Urzędu Gminy Żabia Wola wzięli udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED.

 • Wsparcie dla szkół
 • Ja w Internecie

Wsparcie dla placówek oświatowych

W 2018 roku Gmina Żabia Wola podpisała umowę o powierzenie grantu z fundacją Legalna Kultura w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa dotyczyła realizacji projektu grantowego Ja w Internecie czyli przeprowadzenia cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych z dwóch zakresów tematycznych – Moje finanse i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci.

 • Summer Show 2019 & Family Picnic 14-16 czerwca 2019 r.

Summer Show 2019 & Family Picnic 14-16 czerwca 2019 r.

Zapraszamy na Międzynarodowe Zawody dla koni rasy American Quarter Horse.
W programie są przewidziane liczne atrakcje.
Gmina Żabia Wola jest partnerem wydarzenia.

 • 4 czerwca

4 czerwca- Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

Święto, które upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej, częściowo wolne wybory. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę tych wydarzeń.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że:
- w dniu 05.06.2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Żelechów ulica Topolowa.
Za w/w uciążliwość przepraszamy!

Nabór na kandydatów do Komisji Okręgowych Mazowieckiej Izby Rolniczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych

W związku z wyborami do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza ogłosiła nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych. Zgłoszenia przyjmowane są przez Oddziały Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie do 5 czerwca 2019 r. do godz. 14:00.

Przyłącz sie do sieci gazowej

Zanim przystąpisz do planowania inwestycji skontaktuj się z PSG Sp. z o .o. i sprawdź na stronie internetowej (https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1), czy Twój dom znajduje się w zasięgu sieci.

 • Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz drugi realizuje konkurs fotograficzny „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”. Skierowany jest on do osób, których interesuje fotografowanie, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.

 • Charytatywny Piknik Bezdomniaków

Pierwszy Charytatywny Piknik Bezdomniaków

2 czerwca br. (niedziela) w godzinach 13:00-18:00 zapraszamy do Sielskiej Osady Firleje (ul. Wrzosowa 3, 96-321 Musuły) na charytatywny Piknik Bezdomniaków. Zbieramy na karmę dla naszych milusińskich. Przewidzianych jest wiele atrakcji.

 • Zebrania

Zebrania poświęcone sprawom Sołectw

Podczas wczorajszej narady roboczej z przedstawicielami jednostek pomocniczych gminy Wójt Piotr Rybka podjął decyzję o stworzeniu dodatkowych dyżurów w celu omawiania trudnych spraw i problemów Mieszkańców naszych Sołectw.

 • Bieżące utrzymanie dróg

Bieżące utrzymanie dróg

W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowy  na Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola.

Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza konkursy na stanowiska:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie
- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach

Oferty należy składać w terminie do 14 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1

 • Dziś świętujemy 30-lecie Samorządu Terytorialnego.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2019

Dziś świętujemy 30-lecie Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wziął udział w uroczystości, która odbyła się w Belwederze.

 • Wyniki - Gmina Żabia Wola

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami.

Dziękuję za pracę i zaangażowanie w prawidłowe przeprowadzenie wyborów wszystkim Obwodowym Komisjom Wyborczym z terenu Gminy Żabia Wola. Dziękuję naszym Mieszkańcom za tak imponującą frekwencję - 48,52 %.

Gmina Żabia Wola jest przygotowana do wyborów

Weryfikacja strat

W związku z wystąpieniem w dniu 21 maja 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego silnego wiatru, uprzejmie informuję, że mając na uwadze skalę zjawiska, a także konieczność ewentualnej weryfikacji strat w uszkodzonych budynkach komunalnych stanowiących własność gminy/powiatu, na wskazaną wyżej datę, nie jest wymagana ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca wystąpienie silnego wiatru.

 • Koleje mazowieckie

Korekta rozkładu jazdy pociągów

9 czerwca wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Z uwagi na szeroko zakrojone prace modernizacyjne realizowane przez PKP PLK zmiany są znaczne. Szczegóły zmian z podziałem na linie.

 • wybory 2019

Pamiętaj! Wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę

Już w najbliższą niedzielę, 26 maja (lokale wyborcze czynne w godz 7:00-21:00) odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Twój głos ma znaczenie!

 • Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka

Zapraszamy do wzięcia udziału w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Spotkajmy się w sobotę,
1 czerwca, o godz. 10:00 na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli. Czeka na Państwa wiele atrakcji!

 • Zaświadczenia o prawie do głosowania

Zgłoś się po zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r.  w godz. pracy Urzędu Gminy Żabia Wola. Mając na uwadze fakt, że nie wszyscy mieszkańcy mogą się w tym czasie zgłosić do Urzędu Gminy w dniu 22 maja (środa) Ewidencja Ludności będzie pełniła do godz. 20:00 dodatkowy dyżur.  Zapraszamy!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: [www.bip.zabiawola.akcessnet.net]

Posiedzenie Rady Powiatowej MIR

20 maja 2019 r., godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli (ul. Warszawska 27) odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego.

 • Piknik z Wolontariatem

Piknik z Wolontariatem - podsumowanie

11 maja 2019 odbył się kolejny – szósty Piknik  z Wolontariatem, organizowany przez Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia była zbiórka pieniędzy na rzecz chorego długotrwale Piotrusia. Dzięki Państwa życzliwości i hojności zebraliśmy kwotę 3 797,14 zł Pieniądze będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca.

Złote Gody Państwa Korbiń

W dniu 10 maja br, Wójt Gminy Pan Piotr Rybka wręczył Państwu Jadwidze i Marianowi Korbiń Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 • Kurs dla Seniorów

Kurs dla Seniorów

Lokalne Centrum Kompetencji zaprasza na kolejną edycję bezpłatnego kursu obsługi komputera i internetu, organizowanego dla Seniorów. Chcesz zaskoczyć rodzinę znajomością obsługi komputera? Zapraszamy!

Zbliża się termin płatności II raty podatku - 15 maja 2019 r.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 maja 2019 r.

 • Pieśni Maryjne

Pieśni Maryjne w mistrzowskim wykonaniu

W najbliższą niedzielę tj. 12 maja podczas Mszy Świętych o godzinie 9.00 i 12.00 w kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Żelechowie będzie można usłyszeć Pieśni Maryjne w wykonaniu profesor Olgi Zarowskiej ze Lwowa.

 • Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

9 maja 2019 r. – Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie przystąpili dziś do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) - to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon.  Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!!!

Umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy żłobka

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Gmina Żabia Wola zawarła z wykonawcą NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, umowę nr RI.272.3.3.2019.2

XIX Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Konkursu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Ideą konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rolnictwo@mazovia.pl do 13 maja 2019 r.
 

 • Spotkanie z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk

Spotkanie z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk

We wtorek, 7 maja 2019 r. o godzinie 10:30, odwiedzi nas pisarka Małgorzata Gutowska - Adamczyk. Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej!

 • Piknik z wolontariatem

Piknik z wolontariatem

Gminne Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli serdecznie zaprasza na piknik z wolontariatem, który odbędzie się już w najbliższą sobotę tj. 11 maja 2019 r. od godz. 13:00 przy siedzibie GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5. Zbieramy na rehabilitację dla 8-letniego Piotrusia, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Serdecznie zapraszamy!

 • Zbiórka dla dzieci z Kresów Wschodnich

Zbiórka dla dzieci z Kresów Wschodnich

Zapraszamy Państwa do włączenia się w zbiórkę dla Dzieci z Kresów Wschodnich z Białorusi. Zbieramy: słodycze, materiały patriotyczne, gry planszowe, kubki termiczne, piłki. Zbiórka prowadzona jest do 19 maja.

Informacja

Z dniem 6 maja 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę internetową pod adresem: pinb-gromaz.pl

Konkurs plastyczny "Sportowa Żabia Wola"

Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza dzieci w wieku 12-15 lat do udziału w konkursie plastycznym "Sportowa Żabia Wola"

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że:
- w dniu 29.04.2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kaleń ulice: Główna, Makowa, Liliowa, Bławatka, Morelowa i Rumiankowa oraz Huta Żabiowolska ulica Kaleńska.
Za w/w uciążliwość przepraszamy!

2 maja Urząd Gminy nie pracuje

Urząd Gminy Żabia Wola w dniu 2 maja br. będzie nieczynny.

 • data: 2019-04-26

Połączenie kolejowe do Lotniska Chopina

Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz z Kierownikiem Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Marcinem Tylczyńskim spotkał się dziś z p. Mikołajem Wildem - Pełnomocnikiem Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Poszukujemy pracowników

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem z tytułem naboru, na adres:
Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy.
b) w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na www.zabiawola.pl.

Wesołych Świąt

 • Wesołych Świąt

W Wielki Piątek Urząd Gminy pracuje krócej

W Wielki Piątek - 19 kwietnia br. Urząd Gminy Żabia Wola czynny będzie do godziny 12.00, natomiast kasa Urzędu do godziny 11.00.

 • data: 2019-04-16

Stypendia pomostowe na I rok studiów

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z terenu naszej gminy, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Remont i przebudowa dróg lokalnych

Gmina Żabia Wola złożyła wniosek o dofinansowanie na remont i przebudowę dróg lokalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość projektów wynosi ponad 16 mln zł.

Pierwszy dzień Jarmarku Wielkanocnego w Żabiej Woli

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą producentów żywności, rękodzielników oraz organizacji pozarządowych, którzy ustawili dziś swoje stoiska na parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku zostały zaplanowane na 26 maja.

 • Defibrylator

To urządzenie będzie ratowało życie

W trosce o bezpieczeństwo, dążąc do standardów europejskich Wójt Gminy Żabia Wola zapewnił w budynku Urzędu Gminy Żabia Wola defibrylator, którego użycie może uratować ludzkie życie. Informujemy wszystkich Państwa, że w wejściu do budynku urzędu zostało umieszczone urządzenie AED. Na zewnątrz budynku  umieszczono informację o lokalizacji urządzenia. Należy z niego korzystać w sytuacjach zagrażających życiu człowieka. Pamiętaj! AED może uratować Tobie bądź Twojemu bliskiemu życie!

Krok po kroku zmierzamy ku poprawie komunikacji w naszej gminie

Krok po kroku zmierzamy ku poprawie komunikacji w naszej gminie! Od poniedziałku 8 kwietnia, wspólnie z firmą MIM TRANS wprowadzamy testowo niewielką korektę trasy autobusu na trasie Skuły - P+R Al. Krakowska.

 • Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny

Wójt Gminy Żabia Wola zaprasza Mieszkańców, producentów żywności i rękodzielników na Jarmark Wielkanocny w dniach: 12 kwietnia oraz 17-19 kwietnia.

Dodatkowy termin przyjmowania interesantów

Od dnia 01. kwietnia br. Zastępca Wójta Bohdan Nowosielski będzie przyjmował interesantów w poniedziałki, w godzinach 15:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się w kancelarii urzędu.
Przypominamy, że Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 15:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się w kancelarii urzędu.

 • koncert "Śpiewająca Eurydyka"

Koncert "Śpiewająca Eurydyka"

Zapraszamy na koncert "Śpiewająca Eurydyka" w wykonaniu laureatki I miejsca "II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki - Anna German" - Katarzyny Zawady. Absolwentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu prof. dr hab. Antoniny Kowtunow. Z wykształcenia również pianistki. 5 kwietnia br. godz. 19:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27. Wstęp wolny

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że:
- w dniu 25.03.2019 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zalesie ulice: Zdrojowa, Grodziska, Irysowa, Ogrodowa, Przejazdowa oraz Wycinki Osowskie ulica Brzozowa.
Za w/w uciążliwość przepraszamy!

 • Spotkanie z wojewodą

Zapraszamy na spotkanie z Wojewodą Mazowieckim

W najbliższy poniedziałek 18.03.2019 r. około godziny 11:45 naszą Gminę odwiedzi Wojewoda Mazowiecki P. Zdzisław Sipiera. Zaprezentowany zostanie program rządowy. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców oraz osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu, które odbędzie się przed Domem Kultury w Żabiej Woli.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 10:00, drugi termin godzina 10:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli - ul. Główna 3.

Praca w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. kadr i zadań oświatowych w Centrum Usług Wspólnych w Gminie
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 15.00 w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1

Remont w Urzędzie Gminy Żabia Wola

Szanowni Państwo, przepraszamy za niedogodności związane z remontem pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Żabia Wola.

 • bezpłatne badania

Bezpłatne badania mammograficzne

Badania będą prowadzone 25 marca 2019 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5.

Nieczynna kasa urzędu

W dniach 12-14 marca 2019 r. nie będzie możliwości dokonania wpłat w kasie urzędu.
Za utrudnienia przepraszamy.

11 marca - Dzień Sołtysa

 • data: 2019-03-11
 • Dzień Sołtysa

Działalność Wójta Gminy

Ostatnio opublikowane podsumowanie 100 dni pracy Wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybki jest jednocześnie zapowiedzią działań na kolejne miesiące. Cotygodniowe raporty będą zastąpione przez codzienne publikacje. Wszystko po to, żeby Państwo mogli na bieżąco śledzić naszą pracę. Mamy nadzieję, że taka forma przekazu informacji będzie dla Państwa interesująca.

 • wfośigw

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 roku

W dniu 4 marca 2019 r. w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska naborze o dotacje  w zakresie  "Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego", Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Pan Marcin Tylczyński złożył wniosek o dofinansowanie dla Gminy Żabia Wola.

 • rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

W dniu 18 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do:
1. Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” , Żabia Wola  ul. Leśna 2;
2. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, Skuły ul. Mszczonowska 3.
Rekrutację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne, prowadzą:
1. Przedszkole „Żabka” , Żabia Wola  ul. Warszawska 9;
2. Przedszkole „Promyk”, Ojrzanów - Towarzystwo, ul. Długa 12. ( Przedszkole „Promyk” uruchamia oddział dla grupy 5-latków i 6-latków w sali katechetycznej przy Kościele Parafialnym w Żelechowie, ul. Kościelna 10 dostosowanej do wymogów oddziału przedszkolnego,  bezpłatnie 5 godzin od 8.00-do 13.00, nie przewiduje się możliwości pozostawienia dziecka po godz. 13.00, bez wyżywienia. )                         

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet

 • data: 2019-03-08
 • Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że w dniu 12.03.2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Oddział - ulica Słoneczna.

Za w/w uciążliwość przepraszamy!

 

 • Polacy Kresowym Rodakom

Polacy Kresowym Rodakom

Zapraszamy Państwa do udziału w Zbiórce Wielkanocnej. Dary możecie Państwo przynosić do Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Gminie Żabia Wola, przy ul. Wiejskiej 2 F pok. nr 1, 96-321 Żabia Wola.
Koordynatorem ze strony Urzędu Gminy Żabia Wola jest Pan Marcin Tylczyński, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Działalność Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu (25.02.2019-03.02.2019)

Przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że w dniu 01.03.2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Osowiec - ulice: Mazowiecka, Parkowa.

Za w/w uciążliwość przepraszamy!

 

Informacja o pracy Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu:

 • 19 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Podczas spotkania przedstawiona została informacja na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i spraw, którymi LGD będzie zajmować się w najbliższym czasie;
 • we wtorek Wójt razem z pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury odwiedził szkołę podstawową w Ząbkach, wybudowaną w technologii modułowej. Wizyta była okazją do zapoznania się z funkcjonalnością obiektu, a także rozmów z Dyrekcją placówki na temat dobrych praktyk stosowanych przy podnoszeniu poziomu nauczania w szkole;
 • w środę Wójt uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, przeprowadził także wizję w terenie, w czasie której zapoznał się z postępami prac Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli w zakresie naprawy urządzeń melioracyjnych. Swoje spostrzeżenia i uwagi Wójt przekazał w trakcie piątkowego spotkania z Zarządem i Komisją Rewizyjną GSW. Podczas spotkania ustalono także, że w celu poprawy funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki konieczne jest zwiększenie dofinansowania z budżetu gminy oraz innych źródeł zewnętrznych, a także zacieśnienie współpracy z Urzędem m.in. poprzez doradztwo specjalistyczne przy konserwacji rowów odwadniających drogi gminne;
 • 21 lutego na spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipiera Wójt przedstawił informację na temat potrzeb remontu dróg lokalnych na terenie Gminy Żabia Wola. Zwrócił się także do Wojewody z prośbą o wsparcie finansowe na ten cel;
 • odbyło się kolejne spotkanie z projektantem odpowiedzialnym za opracowanie projektu budowy hali sportowej i rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach;
 • Urząd Gminy bada możliwość wykorzystania nowych technologii stosowanych w budowie, modernizacji i naprawach dróg. Zastosowanie środków chemicznych wymieszanych z cementem przy budowie podłoża, zamiast tradycyjnego korytowania mogłoby obniżyć koszty budowy dróg, co w efekcie pozwoliłoby wybudować więcej ciągów komunikacyjnych. Budowa dróg w oparciu o technologię chemiczną testowana jest obecnie m.in. przez Częstochowę;
 • z powodzeniem zakończono testy systemu raportowania wykonanych zadań przez pracowników urzędu gminy. System pozwala na analizę zadań dziennych danego urzędnika z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Celem wdrożenia systemu jest maksymalne zwiększenie efektywności pracy urzędników i optymalne rozłożenie zadań;
 • na terenie gminy odbywają się zebrania wiejskie, podczas których Mieszkańcy wybierają Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na kolejną kadencję. W minionym tygodniu zebrania wyborcze przeprowadzone zostały w Sołectwach: Lasek, Petrykozy i Osowiec. Wstępne terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola;
 • 23 lutego o godz. 17:00 odbędzie się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Wójt, jako członek OSP zamierza aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, które będzie okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności jednostki w roku ubiegłym, a także opracowania planu działalności i finansowego na rok bieżący;
 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-02-22

Ostatnia prosta przed wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną - w środę 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączana zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

- w piątek 1 marca br. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że wnioski o dowód można będzie składać maksymalnie  do godz. 11.30 gdyż muszą zostać wysłane do personalizacji do godz. 12.00.

 Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego.

Ważne! Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do 1 marca. W takiej sytuacji – obywatel będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku. Aby uniknąć takich sytuacji prosimy Państwa o zastosowanie się do powyższego.

 • autor: Krystyna Grabowska (Kierownik USC), data: 2019-02-22

Rozlicz PIT w Gminie Żabia Wola

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy (37,98%), w której został rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam pozostaje ich podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy, nie trafiają do budżetu Gminy Żabia Wola.

e-DOWÓD od 4 marca 2019 r.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

Informacja o pracy Wójta Gminy

 • 11 lutego Wójt spotkał się z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli. W trakcie spotkania omawiane były kwestie dotyczące możliwości usprawnienia funkcjonowania urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie pracowników Urzędu Gminy z władzami GSW, mające na celu wypracowanie kierunków dalszego rozwoju Spółki;
 • 12 lutego w Urzędzie Gminy zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy- Strabag wykonawcy odpowiedzialnego za przebudowę odcinka drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez teren naszej Gminy. W trakcie spotkania omówione zostały postępy prac związanych z dostosowaniem przedmiotowego ciągu komunikacyjnego do parametrów drogi ekspresowej, a także zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i utrudnień związanych z realizowaną inwestycją przekazywane do Urzędu Gminy przez Mieszkańców;
 • w środę odbyło się kolejne spotkanie, na którym omawiane były kwestie dotyczące zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Wiśniowej w Żabiej Woli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Greenyard, Mieszkańcy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Mimo długich rozmów w dalszym ciągu nie udało się wypracować skutecznego rozwiązania problemu. Obecnie zastosowane rozwiązania mają charakter doraźny;
 • 14 lutego odbyło się comiesięczne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Żabia Wola, w trakcie, którego omawiane były m.in. sprawy związane z planami budowy żłobka gminnego, koniecznością stworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach oraz podnoszeniem poziomu nauczania w szkołach podstawowych;
 • ogłoszony został konkurs pod hasłem „Domek dla naszych skrzydlatych przyjaciół” mający na celu zachęcenie Mieszkańców Gminy Żabia Wola do zaangażowania się w akcję budowania specjalnych budek lęgowych, stanowiących jedną z najpopularniejszych form pomocy ptakom;
 • w związku z planowaną przebudową ul. Krakowiańskiej w Żelechowie Wójt spotkał się z właścicielami gruntów zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy, by porozmawiać o konieczności pozyskania przez Gminę gruntów zajętych pod drogę, a stanowiących własność prywatną;
 • organizowane są zebrania wyborcze, podczas których Mieszkańcy wybierają Sołtysów i Rady Sołeckie jednostek pomocniczych gminy. W tym tygodniu swych przedstawicieli wybrali Mieszkańcy Sołectwa Kaleń-Towarzystwo oraz Sołectwa Ojrzanów-Towarzystwo ( w skład, którego wchodzą wsie Ojrzanów -Towarzystwo i Lisówek ). Wstępne terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola;
 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-02-15

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że w dniu 21.02.2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Huta Żabiowolska Ulice: Główna, Warszawska, Leśna Polana

Gmina Żabia Wola ogłasza konkurs na wykonanie budki lęgowej dla ptaków

Warunkiem udziału w konkursie „Domek dla naszych skrzydlatych przyjaciół” jest dostarczenie do 25 lutego 2019 r. do godziny 18:00 wykonanej przez siebie budki lęgowej do siedziby Domu Kultury w Żabiej Woli.

Informacja o pracy Wójta Gminy

Informacja o pracy Wójta Gminy

 • pracownicy Urzędu Gminy od 4 do 7 lutego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, podczas których poszerzali swoją wiedzę m.in. na temat rozpoznawania symptomów zawału serca i udaru mózgu, sposobu prawidłowego ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Uczyli się także prowadzenie RKO w przypadku osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlaka, a także działania i obsługi defibrylatora AED. Szkolenie przeprowadzili Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach. W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Wójt prowadzi rozmowy na temat możliwości zakupu defibrylatora do Urzędu Gminy;
 • analiza potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej dla dzieci powyżej 3 roku życia wykazała, że konieczne jest stworzenie ok. 100 dodatkowych miejsc dla najmłodszych Mieszkańców Gminy w 2019 r. Szukając rozwiązania problemu brakujących miejsc w placówkach przedszkolnych 6 lutego Wójt odwiedził Gminę Michałowice w której w 2015 r. wybudowane zostało przedszkole w systemie modułowym, będące alternatywą dla placówek budowanych w systemie tradycyjnym ze względu na krótki czas budowy;
 • Gmina ubiega się o dofinansowanie na zakup nieruchomości i budowę żłobka, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Obecnie analizowane są możliwości lokalizacji placówki. Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie ogłoszona do końca lutego br. Żłobek chcielibyśmy wybudować do końca 2019 r.;
 • 7 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie w trakcie którego Wójt podjął rozmowy na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie naszej Gminy. Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego funduszu zostaną ogłoszone w najbliższym czasie, jednak nasza Gmina nie czeka i wychodzi z inicjatywą;
 • 8 lutego Wójt zapoznał się ze stanem technicznym Szkoły Podstawowej w Skułach oraz warunkami mieszkaniowymi panującymi w Domu Nauczyciela;
 • w piątek Wójt spotkał się z przedstawicielem Fundacji ORDO ET PAX, zajmującej się m.in. organizacją szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, aby porozmawiać o możliwościach współpracy;
 • trwa analiza potrzeb z zakresu inwestycji infrastrukturalnych: drogowych oraz oświetlenia ulicznego w celu ustalenia priorytetów potrzeb ich realizacji;
 • w minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania z projektantem odpowiedzialnym za opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, w trakcie których przekazane zostały kolejne uwagi dotyczące rozwiązań zaproponowanych w przygotowanym opracowaniu;
 • rozpoczęły się zebrania wyborcze, podczas których Mieszkańcy wybiorą Sołtysów i Rady Sołeckie jednostek pomocniczych gminy. W dniu dzisiejszym o godz. 19:00 w Strażnicy OSP Żelechów odbędzie się zebranie wiejskie, na którym swych przedstawicieli wybiorą Mieszkańcy Sołectwa Żelechów. Wstępne terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola;
 • w najbliższą sobotę Wójt zamierza uczestniczyć w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach. Spotkanie, które będzie okazją do podsumowania rocznej pracy jednostki oraz przyjęcia planów działalności na kolejny rok rozpocznie się o godzinie 17:00 w Domu Strażaka;

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju sportu

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju sportu. Prosimy o przybycie jednego maksymalnie dwóch przedstawicieli z każdej dyscypliny, która jest uprawiana przez mieszkańców naszej Gminy. Nie jest wymagana rejestracja klubu danej dyscypliny sportu. 
 • akcyza

Zwrot podatku akcyzowego – nowe zasady, nowy wniosek

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • Tłusty czwartek

Tłusty Czwartek w Klubie Seniora!

Zapraszamy  na "Tłusty Czwartek" w Klubie Seniora w Słubicy Dobrej ul. Słoneczna 36, które odbędzie się w 28 lutego 2019 o godz. 18.00.

Wybory sołeckie w Gminie Żabia Wola

Na terenie Gminy Żabia Wola od lutego odbywać się będą zebrania wyborcze, podczas których mieszkańcy wybiorą Sołtysów i Rady Sołeckie.

Informacja o pracy Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw budownictwa

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Referacie Inwestycji i Infrastruktury, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Żabia Wola, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w terminie do dnia 11.02.2019r. do godz. 15.00.

Zarząd Gminnej Spółki wodnej uprzejmie przypomina o wpłatach na utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli uprzejmie przypomina i prosi wszystkich Członków Gminnej Spółki Wodnej o terminowe wpłaty składek na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Informacja o pracy Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu.

 • dziki

Zapraszamy na debatę pt. "Co z tymi dzikami?"

W piątek 1 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców i sympatyków 
Gminy Żabia Wola do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy na debatę pt. „Co z tymi dzikami?”

Solidarnie przeciw przemocy i nienawiści

Wczorajszy wieczór pod Domem Kultury w Żabiej Woli rozjaśnił blask świec zapalonych przez samorządowców, Sołtysów oraz Mieszkańców Gminy.

Zajęcia dla dzieci podczas ferii

Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie zajęcia świetlicowe dla dzieci uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola. Świetlica szkolna czynna będzie w dni robocze w godzinach 7:00- 17:00

ZUS zaprasza na szkolenia

Inspektorat ZUS Żyrardów serdecznie zaprasza  na bezpłatne jednodniowe szkolenia.

Dopuszczenie do użytkowania kanalizacji w Osowcu

Uprzejmie informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Osowcu została zakończona i dopuszczona do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Informacja o pracy Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu.

 • Paweł Adamowicz

Spotkanie upamiętniające Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

24 stycznia o godz. 17:00 przed Domem Kultury w Żabiej Woli odbędzie się spotkanie upamiętniające tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Uwaga - Oblodzenie

W dniu 18.01.2019 w godzinach od 12:00 do 24:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -5°C.

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Urząd statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
 • śp. Grzegorz Kozłowski źródło: https://www.mszczonow.pl

Pożegnanie Grzegorza Kozłowskiego

Przedstawiciele samorządu Gminy Żabia Wola w najbliższą sobotę wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych Zastępcy Burmistrza Mszczonowa Grzegorza Kozłowskiego.

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Od dnia 1 lutego 2019 roku zmianie ulegną godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola.
 - poniedziałek - w godzinach 8.00 - 17.00
 - wtorek, środa, czwartek - w godzinach 8.00 - 16.00
 - piątek - w godzinach 8.00 - 15.00

Informacja o pracy Wójta Gminy

Czym w ostatnich dniach zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola?

 • Plakat

Urząd Gminy Żabia Wola zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.

Moje finanse i transakcje w sieci: szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą wiedzieć, jak załatwić sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Podczas szkolenia każdy uczestnik dowie się jak m.in. zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, kupować, rezerwować podróż, płacić podatki, korzystać z podstawowych usług e-administracji (np. składać wniosek o wydanie dowodu osobistego) oraz  z internetowych zasobów kultury i edukacji.

Kultura w sieci: celem szkolenia jest nauczenie uczestników m.in. jak bezpiecznie, w legalnych źródłach, szukać filmów, muzyki, spektakli, książek, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych w internecie, jak korzystać z nich zgodnie z prawem podczas nauki i w twórczości własnej. Uczestników szkolenia zapoznamy z podstawami prawa autorskiego i nauczymy korzystania z legalnych źródeł kultury m.in. z Bazy Legalnych Źródeł.


Program „J@ w internecie zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

INFORMACJE I ZAPISY: 
w Lokalnym Centrum Kompetencji w Żabiej Woli, ul. Główna 5 pok.3, tel. 786 909 006 
Rekrutacja do dnia 30 stycznia 2019 roku. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
 

 • autor: Agnieszka Dąbrowska (LCK)

Szkolenie dla Sołtysów

22 stycznia 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola odbędzie się szkolenie dotyczące m.in. zasad działania funduszu sołeckiego.

Nie bądźmy obojętni

W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracamy się do Państwa z apelem o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych.

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3 (pokój nr 6) lub przesłać na adres Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3,96-321 Żabia Wola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wójta Gminy Żabia Wola,ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola”, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (kancelaria, pokój nr 6) lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia  21.01.2019r. do godz.17.00

Ogłoszenie o naborze

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00