Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „REKIN TEAM” z dnia 04.11.2022 r.

Żabia Wola, dnia 07.11.2022 r.

 

INFORMACJA

o możliwości zgłoszenia uwag do oferty
złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „REKIN TEAM” w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej Uczniowski Klub Sportowy „REKIN TEAM” na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "III Puchar Polski Taekwon-Do ITF", która wpłynęła do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 04.11.2022 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: www.zabiawola.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej, na załączonym formularzu uwag, w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola lub listownie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 WÓJT GMINY
Żabia Wola
/-/ Piotr Rybka

 

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-11-07 16:22

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00