Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Krainy Geograficzne

W fizyczno-geograficznym podziale Polski (J. Kondracki 1978) gmina Żabia Wola  leży na pograniczu dwóch makroregionów (Niziny Środkowomazowieckiej i Wzniesień Południowomazowieckich), w obrębie mezoregionu: Równiny Łowicko-Błońskiej i Wypoczyzny Rawskiej.
Równina Łowicko-Błońska obejmuje cześć gminy (40% powierzchni) na północ od linii Słubica A – Bukówka Nowa – Żelechów – Ojrzanów. Przeważają tutaj równiny urozmaicone wzniesieniami morenowymi i wcięciami dolin rzecznych (wysokość rzędu 135 – 150 m n.p.m.), będące rezultatem działania lodowca w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego.
Wypoczyzna rawska obejmuje pozostałą część gminy i została ukształtowana w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Są to wyżej położone niziny morenowe ze znacznie zniszczonymi pagórkami moreny czołowej. Najwyższe tereny Wypoczyzny Rawskiej stanowi obszar Wyniesienia Mszczonowskiego (najwyższy punkt gminy to rejon Petrykoz – ok. 195 m n.p.m.).


 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 11:08

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna gminy została słabo rozpoznana nielicznymi głębszymi wierceniami. W okolicy wsi Wycinki (i na północ od niej) wykonano 4 wiercenia. Pod warstwą gleby piaszczystej i piasku leży glina zwałowa o mięższości od kilku do ok. 25 m. Jej spąg jest nieregularny, leży na wysokości od 95 do 130 m n.p.m. W stropie gliny występują liczne zagłębienia erozyjne (lub po martwym lodzie) wypełnione osadami zastoiskowymi a częściowo osadami wód płynących (mułki, iły, piaski pylaste). Poniżej górnej gliny zwałowej występują osady zaburzone glacitektonicznie. Stwierdzono porwaki iłów trzeciorzędowych, nieciągłość warstw niższych poziomów glin.
W południowej części gminy występują wzniesienia, stanowiące pagórki strefy czołowo-morenowej, zbudowane z materiału piaszczysto-żwirowego.
Dna obniżeń dolinowych wypełniają holoceńskie piaski rzeczne, na stropie których lokalnie zalegają  namuły i torfy. Licznie występowanie torfów stwierdzono w dolinie rzeki Utarty i Mrownej.


 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 11:08

Klimat

Klimat Gminy Żabia Wola jest typowym dla środkowej Polski i charakteryzuje się przenikaniem cech klimatu kontynentalnego i oceanicznego oraz znaczną zmiennością stanów pogody (zwłaszcza wiosną). Średnia temperatura roczna wynosi ok. 7,7 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia temperatura wynosi + 18,9 0C, najzimniejszym  - styczeń z temperaturą średnią – 3,6 0C. Liczba dni mroźnych (max temperatura doby poniżej 0 0C) waha się od 30 do 50 rocznie, dni z przymrozkami (temperatura minimalna poniżej 0 0C) od 100 do 110 dni. Śnieg utrzymuje się 40 –60 dni w roku. Jesień bywa długa i dość ciepła. Pierwsze przymrozki notuje się w pierwszej dekadzie października, ostatnie w końcu kwietnia.
Suma roczna opadów to około 540 mm (średnia krajowa ok. 600 mm). Najczęściej deszcz pada w lipcu, natomiast śnieg w lutym.
Okres wegetacyjny, który tworzy doby o średniej temperaturze powyżej + 5 0C trwa 180 – 210 dni.
Przeważają wiatry zachodnie, często bywają również wiatry południowo-zachodnie.


 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 11:08

Hydrografia

Obszar Gminy Żabia Wola położony jest w dorzeczu Wisły, a bezpośrednio w dorzeczu Bzury i jej dopływów: Pisi i Utraty. Wypoczyzna Rawska stanowi swoisty węzeł hydrograficzny, z którego biorą początek liczne rzeki i spływają promieniście we wszystkich kierunkach.
Rzeka Pinia Gągolina wypływa na wysokości ok. 180 m n.p.m. (okolice Zimnej Wody i Zbiroży). Całkowita jej długośc wynosi 44,8 km a średni spadek na całej długości wynosi ok. 1,94 %o. Jest prawostronnym dopływem Bzury.
Do dopływów Pini Gągoliny należy: Pinia Tuczna (dł. 35,3 km).
Rzeka Utrata wypływa na wysokości 160 m n.p.m. (na południe od miejscowości Kaleń). Jest prawostronnym dopływem Bzury (uchodzi do niej w 25,6 km), średni spadek na całej długości rzeki wynosi ok. 1,2 %o.
Jednym z  najważniejszych jej dopływów jest rzeka Rokitinica (w 35,3 km). Do Rokitnicy (rzeki o dł. 24,250 km) dopływa Murowa (dł. 23 km) i Rokicianka (dł. 7,380 km). zlewnia Utraty położona jest na obszarze, na którym występują zarówno wezbrania roztopowe (zimowe) jak i opadowe (wezbrania letnie). Fale wezbraniowe o największej kulminacji w roku lub sezonie są najczęściej pojedyncze tj. posiadają jedną kulminację.
Oprócz wymienionych rzek, na terenie Gminy Żabia Wola płynie tutaj wiele małych rzeczek i strumieni o wdzięcznych nazwach np.: Karczurek czy Wężyk.
Zasoby wód powierzchniowych stojących są niewielkie. Większość stawów i jezior znajduje się na południu i północy gminy. Stawy w miejscowości Grzegorzewice są zasilane przez Pisię Gagolinę, obejmują powierzchnie ok. 80 ha (średnia głębokość wynosi 1,2 m, wielkość spiętrzenia – 1,5 m a istniejąca retencja to 780 tys. m3 ) i utworzono tutaj gospodarstwo rolno-rybackie „EKOFARM – GRZEGORZEWICE”.
W Petrykozach RSP „Rozwój” ma 5 stawów (powierzchnia lustra wody 4,0 ha, średnia głębokość 1,3 m, wys. spiętrzenia 1,5 m a retencja 50 tys. m3)  a 3 są w rękach prywatnych (powierzchnia lustra wody 1,0 ha, średnia głębokość 1,0 m, wys. spiętrzenia 1,3 m a retencja 13 tys. m3).
W korycie Pisi Tucznej w Petrykozach znajduje się staw o powierzchni 0,6 ha (średnia głębokość 1,0 m a retencji sięgającej 8 tys. m3) i zbiornik „Grzymek”, którego powierzchnia lustra wynosi 4,1 ha, średnia głębokość 1,2 m, wysokość spiętrzenia 2,5 m a retencja 50 tys. m3 (właściciel SPEC Warszawa). W Petrykozach, obok koryta rzeki Pisi Tucznej znajdują się 2 stawy (o powierzchni 0,5 ha i retencji 5 tys. m3).
We Władysławowie znajdują się 4 stawy, przeznaczone na hodowlę ryb (powierzchnia 2,5 ha, średnia głębokość 1,0 m, wysokośc piętrzenia 2,0 m a retencja 25 tys. m3), zasila je rzeka Mrowa.
W Musułach znajduje się staw przeznaczony również na hodowlę ryb (powierzchnia lustra wody 2,4 ha, średnia głębokość 1,3 m a istniejąca retencja to 30 tys. m3).
Na terenie Gminy Żabia Wola znajdują się trzy ujęcia wód podziemnych w : Musułach (o przepustowości 26,6 m3/h, Skułach (Bartoszówce) o przepustowości 61,4 m3/h i Żelechowie.


 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 11:08

OPRACOWANIE: BARBARA GRADKOWSKA

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 11:08

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00