Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Rezerwat
 • Rezerwat

Rezerwat „Skulski Las”

Krajobrazowo-leśny rezerwat „Skulski Las” o powierzchni 316,92 ha został utworzony w 1984 roku. Obejmuje większą część uroczyska leśnego Skuły-Wschód, znajdującego się na terenie leśnictwa Skuły, Nadleśnictwa Grójec.
W podziale administracyjnym rezerwat jest położony w gminie Żabia Wola powiatu Grodziskiego.
Uroczysko Skuły-Wschód należy do wyjątkowych kompleksów, gdzie na dużej powierzchni, na siedliskach żyznych i wilgotnych, zachowane są fitocenozy lasów liściastych. Zbiorowiska leśne rezerwatu wykazują duży stopień naturalności. Płaty ze starymi drzewostanami posiadają niemal puszczański charakter. Jeden ze znanych od dawna walorów Skulskiego Lasu to wyspowe stanowisko buka.

Na terenie rezerwatu stwierdzono cztery zespołu leśne:

 • grądu subkontynentalnego
 • łęgu jesionowo-olszowego
 • łęgu wiązowo-jesionowego
 • olsu porzeczkowego.

Runo zielne jest szczególnie bujne i obfitujące w gatunki w grądzie wilgotnym. Rosną tu liczne interesujące gatunki, rzadko spotykane w Polsce Środkowej m.in.: zdrojówka rutewkowata, kokorycz pełna, jaskier kaszubski, turzyca orzęsiona, złoć żółta, łuskiewnik różowy.
Do fitocenoz łęgowych zaliczamy łęg wiązowo-jesionowy, jesion wyniosły, zawilec żółty, zdrojówkę rutewkowatą, fiołek leśny, ziarnopłon wiosenny, śledziennicę skrętnolistną i jaskier kosmaty.
Flora rezerwatu liczy około 400 gatunków, na szczególną uwagę zasługują tu rośliny chronione m.in.: kopytnik zwyczajny, listera jajowata, gnieździk leśny, storczyk Fuchsa, storczyk plamisty i pierwiosnek lekarski. Największą atrakcją rezerwatu jest pełnik europejski
Rezerwat „Skulski Las” jest wyjątkowo cennym obiektem przyrodniczym w krajobrazie Polski Środkowej. O jego walorach świadczą następujące cechy:

 • różnorodność i bogactwo zbiorowisk lasów liściastych o charakterze naturalnym,
 • stanowiska cennych i interesujących gatunków flory i fauny,
 • wyspowe stanowisko buka poza granicą zasięgu,
 • duża liczba starych, pomnikowych drzew,
 • walory krajobrazowe.

Krótka informacja:
Zespoły roślinne: Carici elongatae-Alnetum, Circaeo-Alnetum, Tilio-Carpinetum: a) typicum, b) stachyetosum
Gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą: Listera ovata, Orchis maculata, Trollius europaeus
Gatunki roślin chronionych objęte ochroną częściową: Asarum europaeum, Frangula alnus, Ribes nigrum, Viburnum opulus

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 10:06
 • Rezerwat
 • Rezerwat

Rezerwat „Skulskie Dęby”

Rezerwat leśny częściowy „Skulskie Dęby” o powierzchni 30,07 ha utworzono w 1996 roku. Obejmuje on północno-zachodnią część uroczyska Skuły-Zachód, należącego do Nadleśnictwa Grójec. Przedmiotem ochrony jest ponad 200-lrtni starodrzew dębowy oraz zróżnicowane, wilgotne i bagienne zbiorowiska roślinne, leśne i łąkowo-torfowiskowe.
Najcenniejszym obiektem w rezerwacie jest starodrzew naturalnego pochodzenia, o puszczańskim charakterze.
Wyróżniamy trzy typy fitocenoz leśnych:

 •  grądu typowego,
 • grądu wilgotnego,
 • olsu porzeczkowego.

Najbardziej naturalne, najcenniejsze płaty tego zbiorowiska są z udziałem potężnych, ponad 200-letnich dębów. Oprócz dębów rosną tu w domieszce sędziwe wiązy górskie oraz jawory.
Wczesną wiosną kwitną m.in.: zawilec kwiatowy, gwiazdnica wielokwiatowa, przylaszczka pospolita, gajowiec żółty, fiołek leśny, fiołek Rivina, jaskier kaszubski.
Oprócz dominujących dębów szypułkowych, występują olsze czarne, wiązy górskie i jawory, brzozy brodawkowe oraz topola osika.
Drzewostan łęgu jesionowo-olszowego tworzą olsza czarna, jesion wyniosły z domieszką innych drzew, kalina koralowa, czeremcha zwyczajna i dereń świdła.
Aspekt wczesno wiosenny runa jest bardzo kolorowy. Zaliczamy tu takie gatunki jak: ziarnopłon wiosenny oraz gwiazdnica gajowa.
W obniżeniach terenu występują płaty bagiennego lasu olszowego – olsu.
Charakterystyczne dla tego zbiorowiska, rośliny zielone to m. in. Kosaciec żółty, knieć błotna, borysz błotny, turzyca długokłosa, zachytlnik błotny.
Florę rezerwatu tworzy około 180 gatunków, m.in. rośliny chronione: bluszcz pospolity, popytnik pospolity, kruszczyk szerokolistny, konwalia majowa, storczyk szerokolistny. Od 2000 roku czynione są starania, aby utworzyć Park Krajobrazowy Ziemia Chełmońskiego. Teren projektowanego parku i otuliny, położony jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiatach grodziskim (gm. Żabia Wola, Jaktorów, Grodzisk Maz.), żyrardowskim (gm. Radziejowice i Mszczonów), grójeckim (gm. Tarczyn i Pniewy) i pruszkowskim z gminą Nadarzyn.
Park im. J. Chełmońskiego stanowić będzie brakujące ogniwo w systemie parków krajobrazowych (Bolimowskiego, Chojnowskiego, Mazowieckiego) tworzących równoleżnikowy ciąg przyrodniczy i korytarz ekologiczny na obszarze Mazowsza.

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 10:06

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 75, poz. 689)

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Skulskie Dęby" obszar lasu i bagien o powierzchni 30,07 ha, położony w gminie Żabia Wola w województwie skierniewickim.

§ 2.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ponad 200-letniego starodrzewu dębowego oraz zbiorowisk roślin bagiennych.

§ 3.

W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Grójec, według stanu na dzień 31 grudnia 1991 r., jako oddziały lasu nr 100d, f, 103f, 104 od a do g, 108d.

§ 4.

 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
  1. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
  2. zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,
  3. polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
  4. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
  5. wydobywania skał, minerałów i torfu,
  6. niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
  7. zakłócania ciszy,
  8. palenia ognisk,
  9. stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej i zadrzewieniowej,
  10. zmiany stosunków wodnych,
  11. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
  12. wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody,
  13. ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.
 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
  1. prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
  2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
  3. wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,
  4. wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5.

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Skierniewicki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski.

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-02-02 10:06

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00