Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Obszar Gimy Żabia Wola, położony w centralnej Polsce, w strefie nakładających się wpływów klimatu kontynentalnego i oceanicznego, na urozmaiconym topograficznie, pociętym dolinami licznych cieków skłonie Wysoczyzny Rawskiej, ma duży wpływ ba różnorodność flory tego terenu w aspekcie geograficznym jak i ekologicznym.
Na szczególną uwagę we florze zasługują gatunki chronione, gatunki o ograniczonych zasięgach w Polsce oraz rzadko występujące rośliny ginące i zagrożone.


Roślinność wodna

Płaty roślinności biernie unoszącej się na powierzchni wód zbiorników wodnych budowane są przez zespoły: spirodeli wielokorzeniowej i rzęsy trójrowkowej. Rozwijają się w stawach oraz korytach rzek i rowów w miejscach o wolnym przepływie wody i niewielkiej głębokości. Wytrzymują duże zacienienie, rozwijają się w zbiornikach osłoniętych drzewami i krzewami.
Płaty zespołu budowanego przez moczarkę kanadyjską spotyka się w korytach rzek i stawach.
Płaty zespołu budowanego przez rogatka sztywnego notowano głównie w wodach stojących. Zbiorowisko dobrze znosi zacienienie i małą przeźroczystość wody i zasiedla zbiorniki o różnej głębokości wody (od kilkunastu centymetrów do 1 metra).
Niewielkie płaty zbiorowiska budowanego przez  rdestnicę połyskującą znajdowano w stawach k/Grzegorzewic oraz w pobliżu osady Rzęcza, Zbiroża oraz w korycie Utraty.
Mały płat zespołu rdestnicy pływającej odnotowano również w jednym ze stawów k/Grzegorzewic.
Źródłowe odcinki koryt rzek porastają płaty roślinności budowane przez: rzeżuchę gorzką, potocznika wąskolistnego, przetacznika bobownika i ruszaki (na źródliskach między Krakowianami a Ojrzanowem).


Roślinność szuwarowa i brzegów wód

Zespół pałki wąskolistnej występuje tylko w stawach rybnych. Schodzi na głębokość do 2 m, rozwija się na podłożu mineralnym pokrytym cienką warstwą osadów organicznych, odgrywa dużą rolę w wypłycaniu zbiorników wodnych.
Płaty zespołu pałki szerokolistnej rozproszone są wzdłuż  dolin rzecznych i w płytkich, wypełnionych wodą, zagłębieniach terenowych z wodą powierzchniową stagnującą na powierzchni gruntu przez cały rok.
Zespół trzciny pospolitej jest jednym z częściej występujących zbiorowisk szuwarowych.
Zbiorowisko tartaku zwyczajnego rozwija się zazwyczaj w pobliżu wodopojów oraz niewielkich płytkich obniżeniach terenowych użytkowanych jako pastwiska położone w dolinie Utraty.
Zespół turzycy błotnej występuje na obrzeżach lasów bagiennych (olsów i łęgów) oraz nad brzegami rowów odwadniających i koryt rzek.
Zbiorowisko budowane przez turzycę pęcherzykową należą do ginących składników roślinności porastającej torfowiska charakteryzowanego terenu.
Małe płaty szuwaru, kosaćca żółtego, zespołu mozgi trzcinowej, turzycy nibyciborowatej, zespołu manny jadalnej, rdestów i uczepów częstym składnikiem omawianego obszaru.


Roślinność łąkowa i muraw napiaskowych

Płaty zespołu budowanego przez: babkę zwyczajną, wiechlinę roczną oraz rdest ptasi rozwijają się na drogach śródpolnych śródłąkowych oraz wzdłuż zbiorników wodnych.


Roślinność segetalna i ruderalna

Zespół chodka drobnego, czerwca rocznego, wykę czerwonosienną oraz zespół maku piaskowego rozwija się w uprawach zbożowych na glebach piaszczystych i nieco żyźniejszych oraz na glebach gruboziarnistych i suchych.


Roślinność zaroślowa i okrajków

Na porzuconych przez rolnictwo wilgotnych łąkach tworzy się zbiorowisko zaroślowe złożone z krzewiastych wierzb szarych i wierzb pięciopręcikowych z udziałem kruszyny pospolitej.
Bardzo ciekawie prezentuje się roślinność leśna. Lasy i grunty leśne zajmują ponad 1/5 powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne  występują na terenie: Uroczyska Skuły Wschód (445 ha), Skuły Zachód (395 ha) oraz Książenice – Musuły (263 ha).
Roślinność leśną reprezentują zespoły:

  • bagienny las Olszowy (Skuły – Wschód)
  • ols (kępkowo-dolinkowa struktura, w dolinach zalanych przez większą część roku wody występują rośliny szuwarowe i bagienna jak kosaciec żółty, gorysz błotny, turzyca długokłosa).
  • łęg jesionowo-wiązowy (skuły – Wschód) gatunkiem panującym jest olsza czarna, w domieszce spotyka się wiąż polny, jesion wyniosły, grab zwyczajny, dąb szypułkowy.
  • łęg jesionowo-olszowy (Skuły – Wschód) zajmuje siedliska zasobne o wysokim poziomie wód, najczęściej w dolinach rzek.
  • grąd subkontynentalny (Skuły – Wschód, Skuły – Zachód) cienisty las liściasty z drzewostanem dębowo – lipowo – grabowym.
  • zespół sosnowo-dębowego boru mieszanego jest często spotykanym zbiorowiskiem, ale tylko niektóre jego płaty mają naturalny charakter (skład gatunkowy, struktura drzewostanu). Spotykamy je w uroczysku Petrykozy.

Świat zwierząt (fauna)

Świat zwierząt (fauna) jest słabo poznanym składnikiem przyrody na terenie Gminy Żabia Wola.
Najliczniejszą grupę zwierząt są bezkręgowce. Pospolicie występują tu rusałki: pawik, pokrzywnik ceik i admirał.
Na leśnych polanach często można spotkać motyle z rodziny oczennic.
Ichtiofaunę rzek stanowią ryby: szczupak, kiełb, miętus, jelec, płoć.
Stawy to biotop dla hodowanych w nich: karpi, amurów, tołpygi, karasia, sandacza, suma, okonia i jazgarza.
Z płazów obserwowano tutaj: grzebiuszkę ziemną, ropuchę szarą, żabę wodną i żabę trawną.
Z gadów można spotkać między innymi: jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego i zaskrońca.
Najbardziej interesująca i bogata jest fauna ptaków wodno-błotnych: kaczka, perkoz dwuczuby, czapla siwa, łabędź niemy, kokoszka, łyska. Odnotowano również bociana białego oraz bociana czarnego. Z ptaków drapieżnych notuje się myszołowa, jastrzębia i błotniaka stawowego.
Częstym mieszkańcem lasów jest kruk. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki: skowronek, dymówka, rudzik, słowik rdzawy, kopciuszek, kos, kwiczoł, śpiewak, pierwiosnek, muchołówka szara, bogatka, wilga, sójka, kawka, wróbel i zięba.
Ssaki reprezentowane są przez gatunki na ogół szeroko rozpowszechnione i pospolicie występujące na terenie całego kraju. Notuje się tutaj: sarny, dziki, wędrujące łosie, lisy, zające, wiewiórki, jeże, szczury piżmowe, rzęsoreka rzeczeka, nietoperze.
Na terenie gminy Żabia Wola zostały utworzone rezerwaty: „Skulski Las” i „Skulskie Dęby”. Ochronie podlega różnorodność i bogactwo zbiorowisk leśnych o naturalnym charakterze cenne i interesujące gatunki flory i fauny oraz duża liczba starych pomnikowych drzew.


OPRACOWANIE: BARBARA GRADKOWSKA

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00