Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Tereny inwestycyjne

 • tereny inwestycyjne

     

 

Gmina Żabia Wola leży przy szlaku komunikacyjnym łączącym Warszawę i centralną Polskę z południową częścią Europy- międzynarodowej drodze E8 wiodącej do Katowic w aglomeracji warszawskiej w odległości 25-40 km na południowy zachód od Warszawy.
Obszar gminy to 10 561 ha (w tym 7.135 ha (70%) użytków rolnych oraz 2.369 ha (23%) lasów i gruntów leśnych). Zaliczamy ją do „zielonych ekologicznych gmin” naszego kraju.

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-01-24 12:26
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-24 12:32

Silne strony Gminy z punktu widzenia jej rozwoju:

 1. bardzo dobra komunikacja z aglomeracją stołeczną, dzięki położeniu oraz przebiegowi drogi krajowej nr 8 i obwodnicy Warszawy dla ruchu tranzytowego- droga krajowa nr 50;
 2. przyjazna drobnym inwestorom polityka gminy;
 3. aktualny plan zagospodarowania przestrzennego gminy;
 4. bliskość rynku zbytu;
 5. rozwój infrastruktury teleinformatycznej;
 6. brak zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości i poważnych źródeł zanieczyszczeń;
 7. korzystne warunki przyrodnicze, urozmaicony, pełen różnorodności malowniczy krajobraz;
 8. wzrost świadomości mieszkańców, otwartość na zmiany;
 9. położenie w rejonie turystycznym o znaczeniu lokalnym, atrakcyjne zabytki architektury sakralnej (kościoły, cmentarze, kapliczki, krzyże przydrożne) oraz obiekty stanowiące przykład starego budownictwa szlacheckiego (zachowało się dużo zabytków o charakterze rezydencji lub ich pozostałości) udostępnione turystom.
 10. duże powierzchnie leśne, występujące w zwartych obszarach, stanowiące cenne ekosystemy, obszary chronionego krajobrazu (rezerwat leśny „Skulskie Dęby” i krajobrazowo-leśny rezerwat „Skulski Las”);
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-01-24 12:26
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-01-24 12:26
 • tereny inwestycyjne
 • tereny inwestycyjne

          Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalony przez Radę Gminy w 2000 roku, który jest sukcesywnie aktualizowany. Na terenie Gminy Żabia Wola znajdują się atrakcyjne obszary inwestycyjne (ok. 140 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław w miejscowościach: Siestrzeń, Przeszkoda, Żabia Wola, Nowa i Stara Bukówka. Na terenach tych można lokalizować obiekty usług użyteczności publicznej związane z obsługą handlu: sklepy, hurtownie, budynki biurowe a także składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.
           Na szczególną uwagę zasługuje ok. 50 ha gruntów w miejscowości Siestrzeń stanowiących własność Skarbu Państwa. Jest to grunt „na medal”. Teren nie wymaga „odrolnienia”. Obsługa terenów inwestycyjnych odbywać się będzie zgodnie z koncepcją przystosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej poprzez układ dróg zbiorczych z dostępem do drogi krajowej za pośrednictwem bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych: wiaduktów, przejazdów gospodarczych oraz kładek dla pieszych. 
         W ostatnich latach, przy wsparciu funduszy pomocowych, przedakcesyjnych i strukturalnych Gmina zrealizowała szereg inwestycji infrastruktury technicznej i społecznej mających na celu poprawę warunków życia. Rozbudowana została Szkoła w Józefinie a także wyremontowano i zmodernizowano Szkoły w Skułach i Ojrzanowie. Z Funduszy Unijnych wyremontowany został Dom Kultury i Centrum Zdrowia w Żabiej Woli, w którym  uruchomiono punkt rehabilitacji leczniczej. Gmina realizuje kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę poprzez budowę ujęć wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy, a także modernizację stacji uzdatniania wody. Ponadto sukcesywnie poprawiany jest stan techniczny dróg komunikacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-01-24 12:26
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-01-24 12:26
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-24 12:34

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00