Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Charakterystyka ogólna

Żabia Wola jest niewielką, malowniczą gminą położoną na południu powiatu grodziskiego, w zachodniej części woj. mazowieckiego, w odległości 25-40 km na południowy zachód od Warszawy. Obszar gminy to 10 561 ha (105,6 km2), w tym 7.135 ha (70%) stanowią użytki rolne, zaś 2.369 ha (23%) lasy i grunty leśne. Zaliczamy ją do „zielonych ekologicznych gmin” naszego kraju.

Liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, że teren Gminy Żabia Wola jest atrakcyjny pod względem turystycznym. Urozmaicona rzeźba terenu sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki turystyczne oraz niezbyt uczęszczana infrastruktura drogowa tworzą doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Walory krajobrazowe obszaru podnoszą rezerwaty przyrody- Skulski Las i Skulskie Dęby, bogata szata roślinna, duża różnorodność gatunkowa występujących zwierząt oraz pomniki przyrody. Dodatkowym atutem gminy są, znajdujące się na jej terenie zabytki kultury duchowej i materialnej: zabytkowe dworki, pałace, kościoły cmentarze, kapliczki, stare zagrody i obiekty tradycyjnego budownictwa wiejskiego.

Walory turystyczno-rekreacyjne przyciągają mieszkańców miast spragnionych czystego powietrza i spokoju. Wielu z nich osiedla się na terenie Gminy, bądź traktuje ją, jako miejsce letniego wypoczynku. Obecnie liczba mieszkańców gminy (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy) wynosi ponad 9 tys. osób.

Teren Gminy Żabia Wola jest w 100% objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest sukcesywnie aktualizowany, co jest atutem zarówno z punktu widzenia potencjalnych mieszkańców, jak również inwestorów.

Na terenie Gminy Żabia Wola zlokalizowane są atrakcyjne obszary inwestycyjne (ok. 140 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław w miejscowościach: Siestrzeń, Przeszkoda, Żabia Wola, Nowa i Stara Bukówka. Na terenach tych można lokalizować obiekty usług użyteczności publicznej związane z obsługą handlu: sklepy, hurtownie, budynki biurowe a także składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Na szczególną uwagę zasługuje ok. 50 ha gruntów w miejscowości Siestrzeń stanowiących własność Skarbu Państwa. Jest to tzw. grunt „na medal”. Teren nie wymaga „odrolnienia”.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-10 13:25
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-30 12:10

Dostęp do Internetu

Proces informatyzacji Gminy rozpoczęło zadanie pn. „Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola”, realizowane w latach 2006-2008 dzięki dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie oraz wykonanie i odbiór sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej. Budowę przyłączy sfinansowała Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska), która w kolejnych latach kontynuowała rozbudowę sieci telekomunikacyjnej. Szacuje się, że na około 90% powierzchni gminy zapewniony jest dostęp do Internetu. Do istniejącej infrastruktury podłączani są kolejni abonenci.

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci mogą skorzystać z usług operatorów sieci bezprzewodowych, bądź odwiedzić Lokalne Centrum Kompetencji, Bezpłatny Publiczny Punkt Dostępu do Internetu znajdujący się w Strażnicy OSP Skuły lub Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli, posiadającą 5 stanowisk komputerowych.

Gmina Żabia Wola w 2018 r. przystąpiła do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, której celem jest zapewnienie szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Mazowsza. W 103 mazowieckich gminach zostaną zrealizowane inwestycje związane z szerokopasmowym Internetem współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Światłowód dotrze do ponad 86 tys. gospodarstw domowych i 540 szkół. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Żabia Wola zostaną podłączone do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w 2018 r. Dzięki przystąpieniu do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, Żabia Wola będzie mogła uczestniczyć w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, firm i jednostek publicznych.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-11 11:41

Gospodarka wodno –ściekowa

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola wynosi obecnie ok. 270 km i jest sukcesywnie rozbudowywana. Dołączane są do niej kolejne posesje. W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody budowane są również kolejne studnie głębinowe i przepompownie.

Proces zmierzający do uporządkowania gospodarki ściekowej, rozpoczęła budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec i Wycinki Osowskie. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 21,7 km.

Obecnie realizowana jest inwestycja mająca na celu budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku o długości około 1,3 km na terenie miejscowości Osowiec (rejon ul. Szkolnej).

Gmina Żabia Wola zawarła także porozumienie z Gminą Nadarzyn w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania ścieków z terenów granicznych Gmin, opracowana została dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji zlokalizowanych w miejscowości Siestrzeń przy ulicach: Grodziskiej, Krótkiej, Wiśniowej, Żelechowskiej i Rozalińskiej. Inwestycja realizowana będzie w kolejnych latach.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-11 11:42

Sieć gazowa

Gmina podzielona jest na dwa obszary: północny charakteryzujący się rozwiniętą siecią gazową oraz południowy, gdzie brak jest sieci gazowej. Obecnie około 40% powierzchni gminy posiada sieć gazu przewodowego średniego ciśnienia. Samorząd gminny prowadzi monitoring zapotrzebowania na inwestycje gazociągowe i podejmuje starania w kierunku dalszej rozbudowy sieci gazowej.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-11 11:43

Infrastruktura drogowa

Komunikacja na terenie Gminy jest coraz sprawniejsza. Przybywa dróg o nawierzchni utwardzonej, zaś bieżące utrzymanie, remonty oraz przebudowa dróg sprawiają, że jeździ się szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Oprócz sukcesywnej poprawy stanu nawierzchni dróg, samorząd gminny w kolejnych latach planuje dalszą budowę oświetlenia ulicznego oraz chodników i ścieżek rowerowych.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-11 11:43

Ochrona zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców świadczona jest w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w Przychodni lekarskiej Clinica Medica w Żabiej Woli. Na terenie Gminy funkcjonują również gabinety stomatologiczne oraz apteka.

Mieszkańcy Gminy mogą ponadto korzystać z usług świadczonych przez Gminny Punkt Rehabilitacji, w ramach którego działają dwa gabinety rehabilitacyjne – fizykoterapii oraz kinezyterapii, czynne zarówno w godzinach rannych jak i popołudniowych. Od 2018 r. zakres działalności Gminnego Punktu Rehabilitacji został rozszerzony o świadczenia rehabilitacyjne tj. gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży do lat 18. Koszty zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia rehabilitantów pokrywane są z budżetu gminy Żabia Wola.

Dzięki umowie partnerskiej zawartej przez Gminę z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim od sierpnia 2018 r. mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z kiosku telemedycznego w Ośrodku Zdrowia w Żabiej Wola.

 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-11 11:44
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 11:31
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2018-04-30 12:19

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00