Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Ewidencja zbiorników

Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Gminę obowiązek prowadzenia  ewidencji:
- przydomowych oczyszczalni ścieków
- zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
- umów zawartych z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Jednocześnie  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
- przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
- udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym podjęte zostały działania, które pozwolą zaktualizować prowadzoną ewidencję zbiorników bezodpływowych. Właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w terminie do 31.12.2017 r., oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo), przydomowej oczyszczalni ścieków lub o innej formie gospodarowania nieczystościami ciekłymi na nieruchomości. Aktualna ewidencja jest bardzo istotna np. przy opracowaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Reszka (Referat POGK)
    data wytworzenia: 2017-11-14
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-02-21 10:36

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00