Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Źródło grafiki: www.gov.pl

Dodatki dla tzw. podmiotów wrażliwych

Nowa ustawa z 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in. szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. za pomocą węgla, peletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG.
W Gminie Żabia Wola podmioty, które chcą ubiegać się o przyznanie dodatku, powinny skontaktować się z Urzędem Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3 lub telefonicznie.

Jak złożyć dokumenty?

Podmioty wrażliwe ponoszące koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LGP albo oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności prosimy o wypełnienie wniosku o wypłatę dodatku w terminie do 30 listopada 2022 roku. Do wniosku należy dołączyć: oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Ustawa nie dotyczy Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dodatek wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek.

Lista podmiotów wrażliwych

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjny
  data wytworzenia: 2022-10-07
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-10-07 13:26
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 13:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00