Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • CPK: badania stanu środowiska - inwentaryzacje styczniowe

CPK: badania stanu środowiska - inwentaryzacje styczniowe

W styczniu 2022 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

 1. badania środowiska przyrodniczego,
 2. badania jakości wód powierzchniowych,
 3. badania terenowe krajobrazu,
 4. badania jakości powietrza.

1. Badania środowiska przyrodniczego

W styczniu kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Ssaki naziemne – zimowe tropienia dzienne na wyznaczonych transektach.
 2. Nietoperze – kontrola potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy.

(Załącznik: ssaki_nietoperze.jpg).

Założenia do inwentaryzacji ssaków (poza nietoperzami)

Dzienne tropienia ssaków w krajobrazie rolnym. Obserwacje będą realizowane na wyznaczonych transektach prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi, w zależności od wystąpienia dni z pokrywą śnieżną. 

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Prace będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach. 

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań - bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. 

Założenia dla inwentaryzacji nietoperzy

Poszukiwanie miejsc hibernacji nietoperzy obejmie:

 • obiekty potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla nietoperzy: stare budowle sakralne, obiekty zabytkowe (głównie dworki), bunkry, systemy podziemi,
 • dodatkowo – budynki mieszkalne (poddasza, piwnice), gospodarcze, studnie, ziemianki.

Wszystkie kontrole będą odbywać się po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora obiektu.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania informacji o występowaniu nietoperzy, a w przypadku zgody właściciela nieruchomości przeprowadzone zostaną jaj oględziny pod kątem występowania nietoperzy.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy?

 • w przypadku odnalezienia hibernujących nietoperzy, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia,
 • pobyt w obiektach ograniczony będzie do minimum,
 • liczący zachowywać się będą jak najciszej, aby oddziaływanie na hibernujące nietoperze było minimalne,
 • zwierzęta będą oświetlane latarką możliwie jak najkrócej – jedynie przez czas niezbędny do oznaczenia gatunkowego oraz policzenia,
 • liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze szczelin.

2. Badania jakości wód powierzchniowych w ciekach w stałych punktach monitoringowych

Założenia dla terenowych badań jakości wód powierzchniowych:

 • Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie stycznia 2022 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi.
 • Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu 2021 r. i będzie trwała 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania presji związanych z planowaną inwestycją.
 • W styczniu br. zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 12-krotny pomiar w trakcie trwania kampanii pomiarowej.
 • Badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych. 
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał fizykochemiczne wskaźniki, służące ocenie jakości wód (w tym specyficznych zanieczyszczeń), w zakresie zgodnym z parametrami badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Badania pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku.
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki oraz w strefie przybrzeżnej.
 • Badania elementów fizykochemicznych będą realizowane przez akredytowane laboratorium, posiadające akredytacje na analizy danych parametrów w pobranych próbkach oraz z użyciem akredytowanych technik pomiarowych i obliczeniowych, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi i standardami międzynarodowymi.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się pieszo wzdłuż rzek oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości wód powierzchniowych odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych została odzwierciedlona na załączniku: monitoring wod.jpg.

3. Badania terenowe krajobrazu

Założenia dla badań terenowych krajobrazu

 • W styczniu br. planowane są wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej z okresu zimowego.
 • Do pozyskania serii fotografii wykorzystany będzie aparat fotograficzny wyposażony w ultraszerokokątny obiektyw typu FishEye o ogniskowej 7,5 mm, z wykorzystaniem głowicy panoramicznej w celu wyeliminowania tzw. błędu paralaksy.
 • Dokumentacja fotograficzna z powietrza wykonana będzie za pomocą niewielkiego drona wyposażonego w kamerę.
 • Naloty zostaną wykonane przez operatora posiadającego uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej (STS01, NSTS01, NSTS02) potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów zostanie przeprowadzona dla terenu o powierzchni 157 km2 zlokalizowanego w granicach powiatu sochaczewskiego, gm. Teresin, powiatu grodziskiego, gm. Baranów, powiatu żyrardowskiego, gm. Wiskitki.
 • Obrazy panoramiczne 360˚ obejmują swoim zasięgiem pełne 360˚ w poziomie i 180˚ w pionie. Obrazy wykonane zostaną na podstawie serii fotografii wykonanych w terenie z wybranych punktów, w każdym kierunku.
 • Liczba miejsc, z których wykonywane będą fotografie będzie ustalana na bieżąco w zależności od warunków terenowych.
 • Procedura wykonania fotografii będzie polegać na
  • Ustawieniu statywu wraz z aparatem,
  • Regulacji statywu (środka obiektywu) na wysokość 1,7 m,
  • Rejestracji współrzędnych geograficznych miejsca wykonania zdjęć za pomocą ręcznego odbiornika GPS,
  • Rejestracji kierunku świata za pomocą kompasu,
  • Wykonaniu serii 9 fotografii obejmujących pełny widok 360˚.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie wykonania analizy krajobrazowej odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.
 • Eksperci będą poruszać się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Wszystkie naloty dronem będą wykonywane w zasięgu wzroku operatora, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa

4. Badania jakości powietrza

Założenia dla terenowych badań jakości powietrza

 • Badania jakości powietrza w rejonie inwestycji w zakresie parametrów fizykochemicznych tła powietrza będą prowadzone w styczniu 2022 r. w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej.
 • Kampanię pomiarową zaplanowano do realizacji w 6 seriach pomiarowych, które obejmą okres listopad 2021 – styczeń 2022 oraz kwiecień 2022 – czerwiec 2022.
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wykonanie pomiarów pasywnych badanych substancji w powietrzu w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2279).
 • Zakres badań obejmie: wykonanie pomiarów pasywnych badanych substancji, tj.: stężenia ditlenku azotu NO2, ditlenku siarki SO2, ozonu O3, BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu) oraz TPH (sumy węglowodorów petrochemicznych C6-C16 aromatyczne i alifatyczne – jako tło do użytkowania paliw i produktów ropopochodnych na lotnisku) oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
 • Badania będą prowadzone na terenach zabudowanych (terenach ogólnodostępnych).
 • Badania prowadzone będą metodą pasywną. Pomiary przeprowadzone będą z użyciem pasywnych próbników dyfuzyjnych. Próbniki wymieniane będą co 4 tygodnie. Wszystkie procedury i czynności laboratorium będą w całości dokumentowane jako część systemu prowadzenia akredytowanego laboratorium.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą tereny zabudowane (próbniki zostały zamontowane przy wybranych placówkach oświaty, budynkach OSP i innych, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem). Badania są nieinwazyjne, a eksperci będą pojawiali się w terenie co 4 tygodnie w celu wymiany próbników. Eksperci będą poruszali się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania uciążliwości dla funkcjonowania obszaru.
 • Prace obejmą wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza dzięki zainstalowaniu próbników zawierających selektywny sorbent chemiczny w miejscu pomiaru. W trakcie ekspozycji gazowa substancja zanieczyszczająca z powietrza atmosferycznego, w wyniku dyfuzji, przechodzić będzie do sorbentu zawartego w próbniku. Próbnik analizowany będzie po ekspozycji w laboratorium zgodnie z procedurami właściwymi dla danej substancji. Po ekspozycji próbniki odsyłane będą do jednostki akredytowanej w celu analizy i określenia stężeń badanych związków w powietrzu atmosferycznym.

Lokalizacje punktów pomiarowych oraz dwa punkty referencyjne odpowiadające punktom pomiarowym z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zostały wykazane na załączniku punkty_pomiaru_powietrza.jpg.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Badania terenowe w zakresie jakości powietrza odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. Próbniki zamontowane zostaną przy placówkach oświaty.
Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.
Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Komplet załączników mapowych można pobrać za pomocą następującego linku: badania środowiskowe styczeń 2022.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Gospodarki Przestrzennej
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-01-21 16:19
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 16:20

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00