Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Kontynuacja badań w zakresie środowiska naturalnego

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe informacje otrzymane od Spółki CPK dotyczące kontynuacji badań w zakresie środowiska naturalnego, związanych z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontynuacja rozpoznania podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.
 2. Bezkręgowce wodne i lądowe – całość podobszaru A.
 3. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: plazy.jpg).
 4. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: ptaki.jpg).
 5. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załączniki: ssaki_transekty.jpg oraz ssaki_wodne_punkty.jpg).
 6. Nietoperze - nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A (Załącznik nietoperze.jpg)
 7. Badania jakości wód powierzchniowych – badania prowadzone w 30 wytypowanych punktach pomiarowych (Załącznik_punkty monitoringu jakości wód.jpg.)
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-22 10:23
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-18 09:40
 • Lokalizacja miejsc do badań chiropterofauny
  załącznik- nietoperze
 • Potencjalne siedliska płazów przewidziane do kontroli terenowych
  załącznik - płazy
 • Inwentaryzacje ornitofauny
  załącznik - ptaki
 • Planowane transekty do inwentaryzacji ssaków
  załącznik - ssaki transekty
 • Lokalizacja punktów badań ssaków wodnych
  załącznik - ssaki wodne punkty
 • Punkty monitoringu wód powierzchniowych
  załącznik - punkty monitoringu jakości wód

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

W kwietniu odbędzie się kontynuacja prac - pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI BEZKRĘGOWCÓW

Wykonana zostanie pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca takie jak łąki, nieużytki, rzeki i zbiorniki wodne, aleje, stare parki. Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PŁAZÓW

Prace obejmą swym zakresem:
- wizyty w potencjalnych siedliskach płazów - podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach,
- wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI PTAKÓW

Prace obejmą swym zakresem:
- całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu),
- wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska),
- obserwacje przelotu ptaków z wykorzystaniem radaru ornitologicznego,
- kontynuacja inwentaryzacji gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd,
- prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – kontynuacja nasłuchów żurawi, dzięcioła średniego, dzięcioła białoszyjego, oraz rozpoczęcie prac dotyczących sów krajobrazu rolnego i sów leśnych.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI SSAKÓW (POZA NIETOPERZAMI)

Prace swym zakresem obejmą:
- nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym (kontynuacja prac z marca). Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
- kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

ZAŁOŻENIA DLA INWENTARYZACJI NIETOPERZY

Prace obejmą swym zakresem rejestrację głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

ZAŁOŻENIA DLA BADAŃ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Badania będą wykonywane przez pracowników akredytowanego laboratorium, którzy pobiorą próbki wód w 30 wytypowanych punktach pomiarowych. Punkty zostały zlokalizowane przestrzennie w taki sposób, aby móc ocenić jakość wód z obszaru planowanej inwestycji i jej sąsiedztwa oraz w rejonie wszystkich węzłów komunikacyjnych. Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wskaźniki oceny elementów fizykochemicznych (w tym specyficznych zanieczyszczeń) zgodne z parametrami ocenianymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym również badanie natężenia przepływu w rzekach na terenie Projektu. 

Kampania pomiarowa potrwa 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania sposobów oddziaływań związanych z planowaną inwestycją.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.

Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie bezkręgowców ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:

- obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,

- szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt - praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

- herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni występowanie w nich płazów,
- w zasadnych przypadkach użyta zostanie siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
- wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych - bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
- pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum, a wejście na tereny ogrodzone nastąpi tylko po uzyskaniu zgody od właścicieli.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania przyrodnicze będą nosili identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-04-22 15:14
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-22 15:16

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00