Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola

Podczas Sesji Rady Gminy Żabia Wola, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. w Domu Kultury Żabia Wola Radni podejmowali decyzje w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w tym roku po raz pierwszy Radni mieli okazję wypowiedzieć się na temat Raportu o stanie Gminy. Żaden z Radnych nie skorzystał jednak z możliwości wyrażenia swojej opinii w dyskusji na przedmiotowy temat.

Podczas głosowania imiennego w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola wotum zaufania 8 Radnych uczestniczących w posiedzeniu „wstrzymało się” od głosu, 2 opowiedziało się „za”, zaś 3 Radnych zagłosowało „przeciw”. W efekcie wotum zaufania dla Wójta nie zostało udzielone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za rok 2018 zostało zatwierdzone 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. Radni nie skorzystali jednak z możliwości przedstawienia swojej opinii w sprawie budżetu za rok ubiegły.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, a także uchwałą nr Pł.186.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (opinia pozytywna) w głosowaniu jawnym Radni uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie 13 głosami „za” zatwierdzili uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok kalendarzowy tj. za 2018r.

Podczas sesji podjęte zostały także uchwały dotyczące: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubica Dobra i Zalesie, zaliczenia ul. Św. Anny i ul. Popiele do kategorii dróg gminnych, przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2019, zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa gminnego żłobka w miejscowości Żabia Wola – MALUCH +”, a także udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia mającego na celu modernizację ul. Kasztanowej w Zarębach.

Wójt Gminy w krótkim podsumowaniu zamieszczonym na naszym kanale podziękował Radnym, Sołtysom i Mieszkańcom za udzielenie absolutorium:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-06-27
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-06-27 17:44
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 12:16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-30 14:51

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00