Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • logo

Realizacja gospodarki Ściekowej

Uporządkowaniem gospodarki ściekowej Gmina Żabia Wola zajmuje się od lat i wymaga ona wielu kosztownych inwestycji, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczo- turystycznej gminy.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń

W dniu 2 czerwca 2015 roku w godzinach 17:00- 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żabiej Woli okazany zostanie projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji zlokalizowanych w miejscowości Siestrzeń przy ulicach: Grodziskiej, Krótkiej, Wiśniowej, Żelechowskiej i Rozalińskiej. W trakcie spotkania omówione zostaną przyjęte rozwiazania projektowe.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Skanalizowanie terenów nakłada na właścicieli posesji obowiązek przyłączenia ich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Część mieszkańców tj. właściciele 180 nieruchomości podłączyła się do zbiorczego systemu odbioru ścieków, jednak pozostałe nieruchomości do tej pory stosownie do art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli posesji ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej.
Wobec powyższego zapraszamy Państwa do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 • logo

Budowa kanalizacji

Firma „MELIOREX” Sp.zo.o. z siedzibą w miejscowości Raczki ul. Kolejowa 12 wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości: Huta Żabiowolska, Józefina, Wycinki Osowskie, Żabia Wola sprawnie bez zastrzeżeń i efektywnie prowadzi roboty budowlano instalacyjne zgodnie z przyjętą technologią w projekcie.

 • loga
 • podpisanie umowy

Umowa na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej podpisana

W dniu 3 lutego 2015 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „MELIOREX” Sp. z. o. o. z siedzibą w 16-420 Raczki przy ul. Kolejowej 12 na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec,  Wycinki Osowskie. Planowany termin zakończenia budowy kanalizacji to czerwiec 2015 roku. 

 • logo UE i PROW

Gmina Żabia Wola pozyskuje kolejne środki unijne!

Kolejne środki unijne zostaną przekazane Gminie Żabia Wola na dofinansowanie zadania pt „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia”. Wniosek złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymał dotację w wysokości 25.000 złotych co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

 • logo RPO WM oraz WFOSiGW

Budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji

Gmina Żabia Wola realizuje zadanie polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Realizowany jest projekt pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Logo
 • Podpisanie umowy

Umowa na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej podpisana

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 czerwca 2013 roku zawarta została umowa z Firmą P.U.H. Wodociągi i Kanalizacja Krzysztof Kuciński z siedziba w Głownie przy ulicy Ordona 15, na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej.
Gmina Żabia Wola kontynuuje tym samym realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W ramach podpisanej umowy do końca przyszłego roku wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach:  Głównej, Kaleńskiej, Wierzbowej, Jarzębinowej, Leśnej Polany w Hucie Żabiowolskiej, Szkolnej, Bajkowej, Poziomkowej, Wesołej, Gałązki, Kwiatowej, części ulicy Mazowieckiej w Józefinie, Sosnowej w Osowcu, Magnolii, Motylkowej, oraz części ulicy Brzozowej w Wycinkach Osowskich.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Taras
  data wytworzenia: 2013-06-11
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 13:35

 

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 13:35
 • Logo
 • Podpisanie umowy

Budowa kolejnego etapu kanalizacji

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Gmina Żabia Wola kontynuuje realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W dniu 21 lutego 2013 roku została zawarta umowa z Firmą SKANSKA S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gen. J. Zajączka 9 na budowę kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Żabia Wola w ulicach: Głównej, Warszawskiej, Wiśniowej, Wiejskiej, Parkowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Zamkniętej, Chabrowej, Rumiankowej, Klonowej, Krańcowej, Ślaskiego.
Planowany termin zakończenia budowy tego etapu - koniec bieżącego roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Taras
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 13:35

 

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 13:35
 • Logo
 • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl
 • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl
 • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl

PONAD 14 MLN ZŁ NA KANALIZACJĘ W ŻABIEJ WOLI

Mieszkańcy miejscowości położonych w gminie Żabia Wola będą mogli liczyć na poprawę warunków życia. Za ponad 30 mln zł zostanie na tym terenie wybudowana kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków. Dużą część kosztów tej inwestycji – ponad 14,6 mln zł – stanowi dofinansowanie unijne przyznane decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisali dziś Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk oraz Wójt Gminy Żabia Wola Halina Wawruch i Skarbnik Gminy Marlena Górniewska.

 • logo NFOŚiGW

Kanalizacja w Żabiej Woli

Uprzejmie informuję, że w ramach uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Żabia Wola, gmina realizuje budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz buduje kanalizację sanitarną.

Właściciele posesji którzy nie uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w Domu Kultury w Żabiej Woli i nie otrzymali umów, proszeni są o pobranie umowy ze strony internetowej i w przypadku akceptacji i chęci udziału w programie dotyczącym dofinansowania przyłaczy kanalizacyjnych z Narodowego Fnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wypełnienie jej, podpisanie (w przypadku współwłasności – przez wszystkich współwłaścicieli) i dostarczenie  do Urzędu Gminy. Zwrotu 2 egzemplarzy należy dokonać w terminie do 06.08.2012 r. (poniedziałek) do Urzędu Gminy Żabia Wola - Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Wiejska 2f, I piętro.

 • WFOŚiGW

Kanalizacja w Żabiej Woli

Uprzejmie informuję, że Gmina Żabia Wola realizuje inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola transza I, etap III  w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska i Józefina. W ramach tego zadania wybudowana zostanie infrastruktura sanitarna do granicy posesji prywatnych nieruchomości. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl


Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 13:35

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00