Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Działalność inwestycyjna Gminy Żabia Wola w 2013 roku

Dbając o poprawę warunków i standardów życia mieszkańców, Gmina Żabia Wola sukcesywnie realizuje inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej. Zarówno ze środków własnych budżetu Gminy jak i przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej  i przy pomocy finansowej z krajowych źródeł dofinansowania takich jak Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy po wieloletnich staraniach Gmina Żabia Wola w 2012 roku otrzymała dofinansowanie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013r. Pomoc finansowa pozwoliła Gminie na intensywną realizację tak ważnego ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjnego, największego w historii inwestycyjnej Gminy.  W 2013 roku zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli ,która już funkcjonuje, przyjmuje i oczyszcza ścieki, oraz budowę kolejnych etapów  sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie w miejscowości Żabia Wola sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w ulicach: Chełmońskiego, Ślaskiego, Warszawskiej, Leśnej, Krótkiej, Środkowej, Osiedlowej, Krańcowej, cz. Głównej, cz. Jesionowej, Wiejskiej, Parkowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Chabrowej, Rumiankowej, Klonowej, Zamkniętej oraz w części Huty Żabiowolskiej z podłączeniem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie. Po pozytywnym procesie odbioru inwestycji i uzyskaniu przez Gminę decyzji na użytkowanie obiektów właściciele posesji, przy których została wybudowana sieć kanalizacji mają możliwość przyłączenia posesji, co też sukcesywnie następuje zarówno w ramach indywidualnych przyłączeń jak i w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Obecnie trwa budowa kanalizacji w części miejscowości Huta Żabiowolska, Józefina i Osowiec, która wyczerpuje zakres objęty przedmiotowym projektem.  Po zakończeniu budowy kanalizacji w b.r. kolejni właściciele będą mogli przyłączyć swoje posesje. Odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego przed napływem ścieków do gruntu i poprawy jego stanu. 

Jednocześnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej i jej etapowym przekazywaniem do użytkowania Gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zabia Wola” w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska. W ramach tego zadania wybudowano już 70 przyłączy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej  oraz realizowane są kolejne ze 136 objętych projektem.

Kolejnym projektem zrealizowanym w latach 2012-2013 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z Działania Ochrona powietrza, energetyka jest „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Projekt obejmował dwa obiekty: budynek Szkoły Podstawowej w Józefinie gdzie wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, instalację kolektorów słonecznych dla potrzeb uzyskania ciepłej wody użytkowej i wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budynek strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce, w którym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonano kotłownię zasilaną gazem i instalacje centralnego ogrzewania. W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa stanu technicznego budynków, i ich efektywności energetycznej, co w znacznym stopniu przyczyni się do uzyskania oszczędności w zużyciu energii. 

W ramach gospodarki wodnej Gmina sukcesywnie prowadzi rozbudowę istniejących systemów wodociągowych niezbędną z uwagi na postępującą urbanizację terenu gminy i powstające nowe osiedla zabudowy mieszkaniowej. W 2013 roku wybudowaliśmy 4,3 km sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Józefina ul. Nowa , Ojrzanów ul. Komety, Żelechów ul. Topolowa, Kaleń ul. Morelowa, Osowiec ul. Mirabelki, Osowiec ul. Rysia i ul. Skrajna, Zaręby ul. Szpacza umożliwiając właścicielom posesji budowę indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Ważnym  zadaniem ekologicznym realizowanym również w 2013 roku jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Przedsięwzięcie polegające na demontażu pokrycia dachowego z eternitu i odbiór z 33 posesji zeskładowanego eternitu zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosposdarki Wodnej w Warszawie. Dzięki współpracy z właścicielami nieruchomości udało się w bezpieczny sposób przekazać do utylizacji 73,32 Mg azbestu.

W ostatnich latach Gmina intensywnie zajmuje się infrastrukturą drogową.  W celu poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa komunikacji staramy się przebudowywać sieć dróg gminnych, która wymaga w dalszym ciągu dużych nakładów finansowych. W 2013 roku dokonaliśmy przebudowy ul. Rumiankowej w Nowej Bukówce, ul. Owocowej w Rumiance,  ul. Północnej w Skułach. Drogi, które były w złym stanie technicznym obecnie mają jezdnie o nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienie, które zapewni ich trwałość. Ponadto gmina dokonała przebudowy ul. Nad Potokiem w Bolesławku, gdzie nawierzchnia gruntowa drogi została utwardzona poprzez jej podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową. W Osowcu na ulicach: Falistej, Dworskiej i części Parkowej została wykonana nawierzchnia asfaltowa, co pozwala ich użytkownikom na sprawną komunikację.

Ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców jest oświetlenie uliczne. Toteż w miarę posiadanych środków finansowych Gmina buduje i montuje kolejne punkty oświetlenia ulicznego. W 2013 roku wybudowaliśmy oświetlenie uliczne na ul. Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, zamontowaliśmy oświetlenie na istniejących słupach w Piotrkowicach przy ul. Tarczyńskiej oraz w kilku innych miejscowościach na terenie gminy

  • autor: Referat GKiI Ewa Taras, data: 2014-01-31

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00