Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Realizacja inwestycji w 2012 roku

Rok 2012 był dla samorządu gminnego rokiem trudnym, ograniczone środki budżetowe i mnogość potrzeb inwestycyjnych sprawiły, że konieczne było „zaciskanie pasa” i rozważne podejmowanie decyzji dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. Pomimo, to Gmina Żabia Wola, wzorem lat ubiegłych, realizowała inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, mające na celu poprawę warunków życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie inwestycje drogowe oraz kubaturowe, zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej na 2012 rok, zostały zrealizowane. Zadania wieloletnie będą natomiast kontynuowane w kolejnym roku.
W ramach inwestycji infrastruktury technicznej obecnie realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu wybudowanie oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli i ok. 20 km sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt o wartości ok. 30 milionów złotych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Gospodarka Wodno-Ściekowa”. Dofinansowanie wynosi ponad 14 milionów złotych. Budowa oczyszczalni w Żabiej Woli zostanie zakończona w 2013 roku. Sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej rozpoczęta w br. w części miejscowości objętych projektem tj. w Żabiej Woli, Hucie Żabiowolskiej, Osowcu, Józefinie i Wycinkach Osowskich, potrwa natomiast do końca 2014 roku. Realizacja zadania umożliwi odbiór ścieków od około 400 posesji.
Kolejnym projektem realizowanym dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z Działania Ochrona powietrza, energetyka, jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zadaniem objęty jest budynek Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie i strażnicy OSP w Bartoszówce. Termomodernizacja budynku szkoły została wykonana w bieżącym roku i polegała na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Roboty w drugim obiekcie wykonane zostaną w 2013 roku.
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budynku szkoły w Józefinie zainstalowano, ponadto kolektory słoneczne dla potrzeb uzyskania ciepłej wody użytkowej.
Przy Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie w 2012 r. w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” powstał natomiast bezpieczny plac zabaw. Nawierzchnia syntetyczna oraz wysokiej jakości wyposażenie obiektu dostosowane dla dzieci z różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej zapewniają bezpieczeństwo i gwarantują maluchom dobrą zabawę na świeżym powietrzu.
W mijającym roku kontynuowane było także przedsięwzięcie mające na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zostało ono zrealizowane dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach przedsięwzięcia zdemontowano i zutylizowano pokrycia dachowe z eternitu z 62 budynków, zaś od właścicieli posesji odebrano łącznie ok. 154 tony zeskładowanego eternitu. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania, co roku zmniejsza się ilość wyrobów azbestowych na terenie Gminy.
W ramach inwestycji drogowych zakończona została, rozpoczęta w 2011 roku, przebudowa dróg gruntowych tj. ul. Słonecznej i Popiele w Lasku oraz ul. Brzozowej w Wycinkach Osowskich. Przebudowane drogi, na podbudowie z kruszywa, utwardzone zostały poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową. Poprzez ułożenie nakładki asfaltowej zmodernizowana została także ulica Graniczna przebiegające przez teren trzech miejscowości: Słubica A, Słubica B i Słubica Dobra. Ponadto rozpoczęta została przebudowa, w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową, gruntowej drogi gminnej w Bolesławku -ul. Nad Potokiem. W bieżącym roku wykonano podbudowę, w 2013 roku położona zostanie nawierzchnia utwardzona.

Ewa Taras

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-06-11 14:27

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00