Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inwestycje zrealizowane w 2006 r.

  Priorytetowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006 roku
 
1.     Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w Józefinie
 W bieżącym roku 2006 będą prowadzone dalsze prace na terenie Szkoły Podstawowej
w Józefinie. Rozbudowa tej szkoły spowoduje powstanie budynku piętrowego częściowo podpiwniczonego, bez poddasza użytkowego. Parter budynku pomieści cześć kuchenną oraz jadalnię, a także pomieszczenia szkolne - w tym świetlicę. Na piętrze znajdą się pracownie z zapleczami przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych. W piwnicy będą znajdowały się magazyny kuchenne oraz magazyny sprzętu szkolnego. Poszczególne kondygnacje będą miały zapewnioną komunikację za pomocą klatek schodowych, a także windy osobowej umożliwiającej przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Ze względu na zwiększenie funkcjonalności całego kompleksu szkolnego po zakończeniu robót budowlanych zostanie wykonana do tej części budynku pochylnia dla wózków inwalidzkich, co zlikwiduje bariery architektoniczne dla tej grupy osób.
 
2.     Budowa boiska sportowego w Bartoszówce
 15 czerwca 2005 roku został złożony wniosek aplikujący o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, na budowę boiska sportowego w Bartoszówce. Pozytywna ocena umożliwiła podpisanie umowy dnia 23 listopada 2005 r., pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Żabia Wola na współfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego, tak zwanych kosztów kwalifikowalnych. W chwili obecnej gmina prowadzi procedurę przetargową w trybie przetargu ograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy boiska. Planowana realizacja obiektu i przekazanie do użytku nastąpi w bieżącym roku.  
 
3.   Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części południowej gminy w miejscowościach - Słubica A, Słubica B, Słubica Wieś, Słubica Dobra, Oddział:
   - długość sieci wodociągowej, z rur ciśnieniowych PVC o średnicach zewnętrznych 160 i  110 mm, - 10.596,00 mb,
    - długość przyłączy wodociągowych, z rur PE z 50 i 40 mm, - 2.379,00 mb,
    - ilość przyłączy - 81 szt.
 
Zastosowane średnice rurociągów zapewniają możliwość podłączenia w przyszłości gospodarstw także z sąsiednich miejscowości, nie ujętych obecnie w projekcie sieci wodociągowej.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części południowej gminy w miejscowościach - Lasek, Piotrkowice, Petrykozy, Grzegorzewice:
- długość sieci wodociągowej, z rur ciśnieniowych PVC o średnicach zewnętrznych  200,  160 i  110 mm - 15.999,00 mb,
- długość przyłączy wodociągowych, z rur PE z 63, 50 i 40 mm - 4.439,00 mb,
- ilość przyłączy - 76 szt.
Zastosowane średnice rurociągów zapewniają możliwość podłączenia w przyszłości kolejnych posesji i gospodarstw domowych nie ujętych obecnie w projekcie sieci wodociągowej. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5.     Roboty budowlane w Ośrodku Zdrowia w Żabiej Woli
30 listopada 2005 r. został złożony również wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest przewidziana w 2006 r., co przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych i powstania zalążka gabinetu rehabilitacji profilaktyczno - leczniczej w Ośrodku. Ta inwestycja nie obejmuje wyposażenia punktu w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny, gdyż wyposażenie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn.: "Zdrowe Gminy - Zdrowi Mieszkańcy" - zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych w gminach Żabia Wola i Radziejowice, w latach 2007-2011.
6.     „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”
23 grudnia 2005 roku gmina aplikowała o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.5 - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, o dofinansowanie projektu
pn.: „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”. Obecnie wniosek jest poddany ocenie merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania uzyskamy w przeciągu trzech miesięcy.
Realizacja projektu będzie składała się z dwóch etapów rozłożonych na dwa lata inwestycyjne 2006-2007. Pierwszy z nich będzie obejmował dostosowanie Urzędu Gminy Żabia Wola i wdrożenie systemów portalu informacyjnego wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów. Głównym celem wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów jest usprawnienie procesu wymiany informacji poprzez archiwizowanie oraz wymianę elektronicznych wersji informacji i dokumentów, które dotychczas miały postać tradycyjną.
Natomiast przedmiotem realizacji II etapu projektu będzie utworzenie i uruchomienie dwóch Publicznych Punktów Dostępu do Internetu - Telecentra, które będą zlokalizowane
w placówce Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bartoszówka i Żelechów. Inwestycja obejmuje wyposażenie pomieszczeń remiz w nowoczesne zestawy komputerowe wraz
z oprogramowaniem i stały dostępem do Internetu, który umożliwi zainteresowanym wykonywanie np. telepracy, organizowanie telekonferencji (szybki kontakt i wymiana informacji
z aglomeracjami położonymi w znacznej odległości od wsi).
Nowoczesne telecentra będą spełniać następujące funkcje:
    -        usługową (świadczenie i realizacja usług w zakresie społeczeństwa informacyjnego),
-        informacyjną (udostępnianie bieżących informacji społeczno-gospodarczych niezbędnych w celu zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej, dokształcenia, itp.),
-        edukacyjną (szkolenia np. w zakresie środków teleinformatycznych, korzystania z Internetu,),
-        kulturową (rozpowszechnianie wiedzy o regionie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).
  7.     "Zdrowe Gminy - Zdrowi Mieszkańcy" - zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych w gminach Żabia Wola i Radziejowice, w latach 2007-2011
 8.     Termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola, w latach 2007 i 2008,
30 listopada 2005 r. zostały złożone dwa w/w wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W bieżącym roku będą one weryfikowane na szczeblu krajowym a następnie zostaną przekazane do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja o współfinansowaniu danych inwestycji. Procedura oceny wniosków ma trać około 12 miesięcy. Pod koniec 2006 r. będziemy wiedzieli czy wnioskowane projekty będą realizowane w latach 2007- 2011.
 9.     „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego”
Gmina Żabia Wola, w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” będzie realizowała wspólny projekt pn.: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego”. W roku 2005 został złożony wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności w Brukseli. W roku 2006 zapadnie ostateczna decyzja, co do realizacji planowanego zadania inwestycyjnego, które będzie obejmowało:
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska - ul. Warszawska, Józefina - ul. Mazowiecka,
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola. 
W Urzędzie Gminy Żabia Wola można uzyskać więcej informacji na temat pozyskiwania Funduszy Strukturalnych, całego przebiegu procesu aplikacyjnego - naboru i oceny wniosków. Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mail.: inwestycje@zabiawola.pl oraz telefonicznie (46) 857-81-82.

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00