Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 • logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu

 „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 

Nabór do Projektu będzie miał charakter zamknięty, o przyjęciu do niego będzie decydowała przynależność do grupy docelowej:

  1. osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  GOPS w Żabiej Woli z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  1. otoczenie Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do skutecznego wsparcia.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie definiuje Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu są dostępne:

 • w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00
 • na stronie www.zabiawola.pl w zakładce „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”
 • oraz pod nr telefonu 46 857 82 88
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-04 16:31

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00