Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o realizacji projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje

o realizacji projektu

„Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

w terminie 01.01.2018-31.12.2018

 

Projekt jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Całkowita wartość projektu: 404 655,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 323 724,00 zł

 

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób (27K/13M)

z 13 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny

 

Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym

 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

 

W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:

 

 1. Usługi społeczne w formie asystenta rodziny 12  miesięcy dla 13 rodzin (40 osób)
 2. Akademia dobrego rodzica, 80 godzin - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 3. Grupa wsparcia, 80 godzin  - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 4. Akademia dobrego życia, 80 godzin  - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 5. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 200 godzin dla  40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo pedagogiczne – 200  godzin dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo prawnego – 150  godzin dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 1. Akademia Szczęśliwego Dziecka, 80 godzin - wsparcie rodzin w kształtowaniu prawidłowych postaw indywidualnych, rodzinnych i społecznych dzieci i młodzieży dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu
 2. Wyjazd rodzinny, 3 dniowy - usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw, w tym warsztaty kreacji wizerunku, warsztaty rekreacji ruchowej, warsztaty umiejętności manualnych dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu

 

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie

do projektu:

 • Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
 • Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Catering

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, na stronie www.zabiawola.pl w zakładce „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”  oraz pod nr telefonu 46 857 82 88

 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-04 16:31

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00