Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • loga projektu

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z firmą FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została zawarta w marcu br.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku o długości około 1300 mb. wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego ul. Szkolnej w miejscowości Osowiec (od ulicy Sosnowej do projektowanej pompowni P 0-9) stworzy właścicielom nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze możliwość techniczną przyłączenia posesji do zbiorczej kanalizacji. Obecnie projektant pracujący na zlecenie Wykonawcy opracowuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Budowa przyłączy na terenie prywatnych posesji (tj. poza granicami pasa drogowego z przyłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji na terenie działki) należy do zadań właścicieli nieruchomości. Przyłącze może zostać wybudowane na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Urząd Gminy i eksploatatora sieci – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie oraz projektu przyłącza, którego opracowanie właściciel posesji zleci we własnym zakresie uprawnionemu projektantowi. Mieszkańcy mogą indywidualnie uzgadniać opracowanie projektu z projektantem, który obecnie pracuje w terenie dla potrzeb Wykonawcy, lub skorzystać z usług innych projektantów posiadających wymagane uprawnienia budowlane.

 Ścieki z sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ul. Szkolnej w Osowcu zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Żabiej Woli.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”.

  • autor: Referat Inwestycji, data: 2018-03-26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00