Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach z dnia 27.05.2022 r.

Żabia Wola, dnia 31.05.2022 r.

INFORMACJA
o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857), zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabia Wola będących członkami Młodzieżowej Drużyny OSP Skuły".

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w skułach wpłynęła do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 27.05.2022 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: www.zabiawola.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej, na załączonym formularzu uwag, w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola lub listownie na adres– Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Zastępca Wójta 
/-/ Bohdan Nowosielski

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
    data wytworzenia: 2022-05-31
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-05-31 16:14

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00