Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Żabia Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Data publikacji strony internetowej: 2002-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 98 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • wśród opublikowanych grafik 736 nie posiada opisu alternatywnego lub opise jest jednowyrazowy - opisy będą sukcesywnie uzupełniane;
 • w strukturze serwisu 25 podstron posiada nazwy, które się powtarzają i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich strony nadrzędne) - nazwy podstron będą sukcesywnie indywidualizowane/uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-10 oraz 2024-06-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Radkiewicz, e.radkiewicz@zabiawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 858 27 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o zapewnienie dostępności oraz procedura skargowa opisane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, Żabia Wola) mieści się na w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki.

Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się w budynku głównym powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu Gminy Żabia Wola znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Referat Finansowo-Podatkowy oraz Referat Strategii, Analiz i Programowania Finansowego znajdują się w budynku przy ul. Wiejskiej 2f. Budynek posiada podjazd, windę dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie nr 34 /2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Żabia Wola określa zasady postępowania pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola w przypadku kontaktu osób z niepełnosprawnością. Link do strony internetowej: Zarządzenie

Więcej na temat dostępności w Urzędzie Gminy Żabia Wola na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2024-01-10 14:08

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00