Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Preferencyjne stawki podatku od środków transportowych w Gminie Żabia Wola

Preferencyjne stawki podatku od środków transportowych w Gminie Żabia Wola

Szanowny Przedsiębiorco,
Szukasz optymalnego miejsca do prowadzenia swojej działalności w branży transportowej? Chcesz zaoszczędzić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie? Zarejestruj swoją działalność w Gminie Żabia Wola i skorzystaj z preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych, które należą do jednych z najniższych w regionie.

Aby zostać naszym podatnikiem nie musisz przerejestrowywać pojazdów, posiadać osobnego NIP-u dla oddziału, ani prowadzić oddzielnej księgowości. Wystarczy, że dokonasz w KRS wpisu nowego oddziału (osoby prawne) lub zamieszkasz na terenie naszej Gminy (osoby fizyczne).

Dlaczego warto zarejestrować swoją działalność w Gminie Żabia Wola?

Gmina Żabia Wola jest zlokalizowana na południu powiatu grodziskiego, w zachodniej części woj. mazowieckiego, w odległości 25-40 km na południowy zachód od Warszawy, przy drodze krajowej S8 i obwodnicy Warszawy dla ruchu tranzytowego- drogi krajowej nr 50;

Żabia Wola to gmina wiejska, jednak nie są to tereny typowo rolnicze. Sukcesywnie aktualizowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a także atrakcyjne obszary inwestycyjne (ok. 140 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr S8 relacji Warszawa – Wrocław w miejscowościach: Siestrzeń, Przeszkoda, Żabia Wola, Nowa i Stara Bukówka sprawiają, że teren ten jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu i lokowania działalności gospodarczej.

Na terenach wzdłuż tzw. „trasy katowickiej” można lokalizować obiekty usług użyteczności publicznej związane z obsługą handlu: sklepy, hurtownie, budynki biurowe a także składy, bazy i zaplecza oraz inne obiekty usługowe, których uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Na szczególną uwagę zasługuje ok. 50 ha w miejscowości Siestrzeń stanowiących własność Skarbu Państwa. Jest to grunt „na medal” i nie wymaga „odrolnienia”.

Obsługa terenów inwestycyjnych odbywa się poprzez układ dróg zbiorczych z dostępem do drogi krajowej za pośrednictwem bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych: wiaduktów, przejazdów gospodarczych oraz kładek dla pieszych.

Dobra komunikacja z aglomeracją stołeczną oraz bliskość rynków zbytu stanowi niewątpliwy atut dla inwestorów. W gminie zarejestrowanych jest blisko 1500 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej w sektorach:

 • handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów,
 • transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja,
 • budowlanym,
 • przetwórstwo przemysłowe.

W ostatnich latach, dzięki wygospodarowaniu środków własnych oraz pozyskanym dofinansowaniom, Gmina zrealizowała szereg inwestycji infrastruktury technicznej i społecznej mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności. Sukcesywnie polepszany jest stan techniczny dróg, zaś liczba połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi miejscowościami zlokalizowanymi na terenie Gminy, a także Warszawą oraz miastem powiatowym -Grodziskiem Mazowieckim ciągle się zwiększa i jest dostosowywana do bieżących potrzeb Mieszkańców. Dzięki temu coraz więcej osób decyduje się osiedlić na terenie Gminy Żabia Wola na stałe, co sprawia, że kapitał ludzki, jakim dysponuje nasz teren jest znaczący.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom firm z branży transportowej i logistycznej samorząd Gminy Żabia Wola od kilku lat prowadzi stabilną politykę niskich stawek podatku od środków transportowych. W 2022 r. wysokość poszczególnych stawek podatku została dodatkowo obniżona, co sprawiło, że aktualnie nasza Gmina ma jedne z najniższych stawek w regionie.

Przedsiębiorco, zarejestrowanie działalności na naszym terenie pozwoli na wygenerowanie oszczędności, które będziesz mógł przeznaczyć na dalszy rozwój!

Wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Żabia Wola określa uchwała nr 89/LVIII/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Co zrobić, aby płacić podatek od środków transportowych na terenie Gminy Żabia Wola?

Aby zostać naszym podatnikiem należy:

 • posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie Gminy Żabia Wola, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego w skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu
 • dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej;
 • dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy;
 •  złożyć deklarację DT-1.

O czym warto pamiętać?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, 1313, 2291) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1,
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy Żabia Wola

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Dodatkowe informacje uzyskasz w Referacie Finansowo-Podatkowym Urzędu Gminy Żabia Wola – tel. 46 858 27 28.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Finansowy
  data wytworzenia: 2024-01-12
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-12 09:08
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-31 11:41

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00