Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • projekt planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, iż w dniach od 25 marca do 23 kwietnia 2021 r. można zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującym miejscowość Lasek (obszar X) wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko.

Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie online w dniu 19 kwietnia 2021r. (poniedziałek) o godzinie: 1400 poprzez platformę ZOOM lub na kanale YouTube.

Szczegóły: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17 marca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujący miejscowość Lasek (obszar X) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w następujących formach:

  • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego lub ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 roku.

  • autor: Magdalena Lewandowska (Referat PS), data: 2021-03-25

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola