Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Badania przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Spółka CPK informuje, że kontynuowane są badania przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 Przewidywane zakresy badań:

 1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – rozpoznanie podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.
 2. Płazy (herpetofauna) - podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 1).
 3. Ptaki (ornitofauna) - obszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 2).
 4. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) - podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik 3).

Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

W marcu odbędzie się pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca o otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

Założenia dla inwentaryzacji płazów

Prace obejmą swym zakresem:
- wizyty w potencjalnych siedliskach płazów - podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach
- wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów

Założenia dla inwentaryzacji ptaków

Prace obejmą swym zakresem:
- wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska)
- całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu)
- obserwacje przelotu ptaków za pomocą radaru ornitologicznego z dwóch lokalizacji – rejon Szymanowa i rejon Baranowa
- inwentaryzacja gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd
- rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych dotyczących ptaków lęgowych - nasłuchy żurawi, dzięcioła średniego

Założenia dla inwentaryzacji ssaków

Prace swym zakresem obejmą:
- nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym. Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
- kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań - bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:
- obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
- drugim szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt - praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

- herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni obecność w nich płazów,
- w zasadnych przypadkach zostanie użyta siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
- wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych - bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
- pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-03-16 20:18

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00