Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • wotum

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola

Podczas Sesji Rady Gminy Żabia Wola, która odbyła się 29 lipca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie Radni podejmowali decyzje w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Żabia Wola.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Radni oraz Mieszkańcy, (którzy złożyli do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób) mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za 2019 r.

Głos w tegorocznej debacie zabrali następujący Radni Gminy Żabia Wola: Wanda Redestowicz, Magdalena Radomińska, Krzysztof Marczewski, Przemysław Wójcik, Małgorzata Kozicka, Iliana Kacprzak i Mariusz Sztompka. W tym roku żaden z mieszkańców Gminy nie skorzystał z możliwości wyrażenia swojej opinii w dyskusji na przedmiotowy temat.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Piotrowi Rybce wotum zaufania została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 8, jestem przeciw 3, wstrzymuję się 2. Za udzieleniem wotum głosowali: Anna Filipowicz, Joanna Janoś, Norbert Klimkowski, Małgorzata Kozicka, Roman Olczak, Magdalena Radomińska, Mariusz Sztompka i Przemysław Wójcik, przeciw byli Iliana Kacprzak, Tomasz Kujawa oraz Krzysztof Marczewski, wstrzymali się Wanda Redestowicz i Mariusz Luc.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za rok 2019 zostało zatwierdzone 9 głosami „za”, przy 1 głosie „jestem przeciw” (Krzysztof Marczewski) oraz 3 „wstrzymuję się” (Iliana Kacprzak, Tomasz Kujawa, Mariusz Luc).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej odczytanym przez Przewodniczącą Komisji Joannę Janoś, a także uchwałą nr WA.305.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (opinia pozytywna) w głosowaniu jawnym Radni uczestniczący w posiedzeniu 9 głosami „za”, przy 1 głosie „jestem przeciw” (Krzysztof Marczewski) oraz 3 „wstrzymuję się” (Iliana Kacprzak, Tomasz Kujawa, Mariusz Luc) zatwierdzili uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok kalendarzowy tj. za 2019 r.

Podczas sesji podjęte zostały także uchwały dotyczące: ustalenia średniej ceny paliwa w roku szkolnym 2020/2021, zmiany regulaminów przyznawania stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, udzielenia dotacji dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola, przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice, petycji wpływających do Rady Gminy Żabia Wola oraz nadania nazw ulic w miejscowościach Słubica Dobra, Ojrzanów, Osowiec, Bieniewiec i Żelechów.

  • autor: Referat Organizacyjno-Administracyjny, data: 2020-07-31

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00