Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo programu

Szkoły talentów

W naszych szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizowane są projekty pn.: „Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” oraz „Szkoły talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola”, mające na celu podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy u 256 uczniów.

Zadania realizowane są w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier. Wszystkie szkoły uczestniczące w projektach zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach projektów zakładają:

  • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
  • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

Na realizację w/w projektów Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych).

Wartość projektu realizowanego w szkole w Józefinie wynosi ogółem: 405.092,50 zł (w tym kwota dofinansowania: 383.852,50 zł), zaś projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych w Ojrzanowie i Skułach 408.492,50 zł (dofinansowanie 387.252,50 zł).

  • data wytworzenia: 2018-10-15
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-10-15 13:32

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00