Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • budowa internetu

Informacja na temat budowy sieci światłowodowej w ramach POPC

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Żabia Wola wystosowała zapytanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w celu pozyskania informacji o zasadach działania programów związanych z budową sieci światłowodowej w ramach POPC. Poniżej zamieszczamy do Państwa wiadomości treść odpowiedzi:

„W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie ma możliwości modyfikacji list punktów adresowych w okresie realizacji projektów danego konkursu. Metodologia wyznaczania obszarów konkursowych została wypracowana na poziomie Ministerstwa Cyfryzacji i uzgodniona z Komisją Europejską w trakcje pracy związanych z ogłoszeniem I konkursu w ramach I osi POPC. Przyjęto założenia, które pozostały obowiązujące dla wszystkich kolejnych konkursów, w tym również II naboru w ramach którego realizowany jest projekt nr POPC.01.01.00-14-0034/17 „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”

Instytucją odpowiedzialną za wyznaczanie obszarów wsparcia w ramach działania 1.1 POPC jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”). Głównym zasobem danych wykorzystywanych do wyznaczania obszarów interwencji jest (1) baza punktów adresowych opracowana na podstawie rejestrów Głównego Geodety Kraju (PRG - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju) i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (NOBC - System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań) oraz (2) coroczna inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ("UKE"). Dane pozyskane z ww. zbiorów oraz inwentaryzacji, UKE poddaje wieloetapowej analizie, która eliminuje między innymi adresy:

 • które w powyższych bazach nie występują - nowo powstałe budynki lub budynki w trakcie budowy nie są brane pod uwagę ze względu na niewystępowanie w bazach lub niepotwierdzony status gospodarstw domowych,
 • zlokalizowane w otoczeniu czarnych obszarów, gdzie nasycenie punktami objętymi siecią NGA osiągnęło określony poziom,
 • uznane za opłacalne komercyjnie, dla których istnieje realna szansa na przyłączenie do sieci w ramach prywatnych inwestycji operatorów teleinformatycznych,
 • zgłoszone w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów),
 • dla których wykazano zasięg sieci (https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/) o przepustowości minimum 30 MB/s w dowolnej technologii (światłowodowej, miedzianej parowej, kabli miedzianych współosiowych, usług radiowych itp),
 • które były objęte wcześniejszymi działaniami (projekty w trakcie realizacji lub w okresie trwałości).

W wyniku powyższego procesu, każdorazowo przed ogłoszeniem naboru, powstaje Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, która wraz z pozostałą dokumentacją konkursową zamieszczana jest na naszej stronie internetowej w zakładce określonego konkursu.  Należy zaznaczyć, że II konkurs 1.1 POPC został ogłoszony w 2016 roku, zaś lista punktów adresowych (dalej „PA”) była tworzona na podstawie baz danych z 2015 roku. Poniżej link do wykazu wszystkich punktów adresowych wyznaczonych przez UKE na potrzeby II konkursu POPC https://cppc.gov.pl/images/uploads/Lista-obszar-w-interwencji-z-maksymaln%C2%A6%C5%AF-kwot%C2%A6%C5%AF-wsparcia-dla-projektu-na-danym-obszarze_19122016.xlsx. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie ma możliwości dopisywania punktów adresowych na podstawie indywidualnych zgłoszeń. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie metodologii wyznaczania obszarów wsparcia POPC dostępne są na stronie https://www.uke.gov.pl/akt/proces-wyznaczania-i-wylaczania-adresow-w-popc,360.html.

Zgodnie z zapisami POPC, beneficjent nie musi objąć zasięgiem wszystkich punktów adresowych wyznaczonych na potrzeby konkursu. Dla każdego z obszarów konkursowych określone zostało tzw. minimum pokryciowe, związane z kwestiami finansowymi, które wskazuje dla jakiej minimalnej liczby gospodarstw beneficjent jest zobowiązany udostępnić Internet w danym obszarze – „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem”. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie może wywierać nacisku na beneficjenta, ani tym bardziej wskazywać, jakie punkty adresowe (dotyczące gospodarstw domowych) mają zostać uwzględnione w projektach. Na stronie CPPC zamieszczony został wykaz PA wybranych przez wnioskodawcę w pierwotnej koncepcji projektu – załączam link https://cppc.gov.pl/images/uploads/obszar_3_1_14_30.pdf.

Ponadto biorąc pod uwagę, że w trakcie budowy beneficjent może napotkać trudności niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania i projektowania sieci (m.in. w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, brak możliwości uzyskania pozwoleń i zgód na przeprowadzenie infrastruktury itp.), dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji lub też wymiany wcześniej wskazanych punktów adresowych. Wymiana do 15% punktów adresowych nie wymaga zgody i aneksu do umowy. Zmiany w umowie m.in. dotyczących przedłużenia okresu realizacji projektu, wymian punktów powyżej dopuszczalnego minimum, beneficjent zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek, który poddawany jest ocenie ekspertów oraz skutkuje podpisaniem stosownego aneksu. W przypadku wymiany beneficjent korzysta z punktów z głównej listy punktów adresowych oraz z aktualizacji dodatkowych punktów adresowych zamieszczonych na stronie CPPC. Ostateczny zakres wykonanych prac beneficjent przedstawia w końcowej fazie projektu, po zakończeniu odbiorów.

Należy jednak podkreślić, że w wyniku realizacji projektu POPC ma być objęta zasięgiem wybudowanej sieci NGA określona liczba gospodarstw domowych wskazana dla danego obszaru konkursowego jako minimum pokryciowe. Gospodarstwo domowe należy traktować jako objęte zasięgiem sieci:

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej), - zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu – innymi słowy infrastruktura doprowadzona jest do granicy działki,

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to gospodarstwo domowe.

- w przypadku sieci bezprzewodowej - jeżeli jego podłączenie do sieci wymaga jedynie instalacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Jeżeli konieczne jest wyposażenie każdego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w osobną antenę to taka antena stanowi integralną część tego urządzenia.

Przyłączanie poszczególnych użytkowników końcowych do sieci dokonywane jest przez operatora, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne. Takim usługodawcą może być beneficjent POPC (będący właścicielem infrastruktury) lub inny lokalny operator, któremu beneficjent w okresie 7 lat od zakończenia realizacji projektu ma obowiązek zapewnić hurtowy dostęp do wybudowanej infrastruktury oraz świadczenie usług. Zatem wszelkie prace oraz wydatki związane z rozprowadzeniem infrastruktury na terenie mieszkania/działki i budynku potencjalnego użytkownika końcowego nie są zaliczane w realizację projektu, a tym samym nie podlegają dofinansowaniu w ramach podpisanej umowy POPC.

Beneficjentem powyższego projektu jest Orange Polska S.A. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji nie zawiera harmonogramu udostępniania sygnału dla poszczególnych punktów adresowych. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) beneficjent zobowiązany jest udostępnić sygnał internetowy w obszarze konkursowym z chwilą zakończenia realizacji projektu.

Ponadto informujemy, że zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego internetu można składać poprzez stronę UKE (https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/), wypełniając odpowiednią ankietę.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karina Kołkowska Referat Inwestycji i Infrastruktury
  data wytworzenia: 2021-03-09
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2021-03-09 11:32

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00