Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualizacja wieloletniego planu inwestycyjnego

W najbliższym czasie podjęte zostaną działania dotyczące aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. W celu jak najlepszego rozeznania potrzeb mieszkańców zachęcamy sołectwa jak też osoby indywidualne o zgłoszenie przedsięwzięć które powinny być realizowane w najbliższych latach. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 31 marca 2019 r.

Imię:
Nazwisko:
Miejscowość zamieszkania:
Potrzeby inwestycyjne: *

Prosimy określić trasę przejazdu w opisie inwestycji

Prosimy opisać potrzebę w polu opis inwestycji

Opis inwestycji *

Lokalizacja inwestycji:

Miejscowość: *
Szczegółowy opis lokalizacji *
Uzasadnienie: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) *
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych *

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żabia Wola – dalej- administrator- adres siedziby: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

2. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: urzad@zabiawola.pl lub na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym się może Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@zabiawola.pl, lub na adres siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres IP) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wyłącznie w celu aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Żabia Wola, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 2, 00-193 Warszawa,  22 860 70 86.

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby wysłać formularz dot. aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00