Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń wyborców niepełnosprawnych o zamiarze głosowania korespondencyjnego

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, że do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16.15 przyjmowane są zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywane przez wyborców niepełnosprawnych, zamieszkujących stale na obszarze:
1. powiatu grodziskiego
Gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola;
2. powiatu otwockiego
Gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna;
3. powiatu piaseczyńskiego
Gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn;
4. powiatu pruszkowskiego
Gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:15 do 16:15 .

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonów: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie II w terminie do 8 października 2018 r. .

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenie będzie dokonane ustnie (telefonicznie), wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy właściwemu dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym do Komunikatu druku zgłoszenia.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie II    
/-/ Kinga Hulak 

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego DOC

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego PDF


Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym znajdą Państwo w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  

  

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2018-09-03

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00