OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

P O D A T E K IV RATA 2015

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności

IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 16 listopada 2015 r. za pośrednictwem

Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę,

bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - spotkania konsultacyjne

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Żabia Wola przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej,
 • poprawy jakości powietrza
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

 • termomodernizacje budynków
 • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
 • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)
 • modernizacja oświetlenia ulicznego

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Żabia Wola w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach:

09-10-2015 godz. 17:30             SZKOŁA W SŁUBICY          

09-10-2015 godz. 19:00             STRAŻNICA OSP SKUŁY

10-10-2015 godz. 12:00             SZKOŁA ( GIMNAZJUM ) W JÓZEFINIE

15-10-2015 godz. 17:30             STRAŻNICA OSP ŻELECHÓW

Zachęcamy do udziału w spotkaniach 

 • autor: Referat Inwestycji Agnieszka Karkulak, data: 2015-10-02
 • logo koła pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim

Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim poszukuje materiałów do kroniki

Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim poszukuje starych dokumentów, fotografii i informacji dotyczących pszczelarstwa na terenie powiatu grodziskiego, a w szczególności działalności koła.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia Koła Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim poszukujemy archiwalnych dokumentów, zdjęć i informacji dotyczących działalności koła pszczelarzy, jak również pszczelarstwa na terenie powiatu grodziskiego.

Wiele  dokumentów po śmierci członków koła zostało zniszczonych lub zagubionych dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa - jeśli posiadacie jakiekolwiek stare dokumenty, fotografie lub informacje dotyczące koła  - skontaktujcie się z nami.

Przekazane dane chcemy wykorzystać do powstającej kroniki koła, które będą stanowić niezwykle cenny materiał, pozwalający nam na odtworzenie historii koła, jak również tradycji pszczelarskiej z powiatu grodziskiego.

Chętnych do podzielenia się z nami swoimi zbiorami prosimy o kontakt poprzez e-maila: kologromaz@wp.pl lub telefonicznie: 509-155-859

Na e-maila można przesyłać gotowe skany dokumentów, zdjęć z informacją.

Zapraszamy również na spotkania koła w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 10:00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku  Maz. przy ul. Kościuszki 30,

Jeśli nie dysponują Państwo możliwością przesłania zeskanowanego dokumentu lub dotarcia na spotkanie to prosimy o kontakt, wówczas my dotrzemy  do Państwa w celu zeskanowania danych dokumentów, jak również wysłuchamy historie związane z pszczelarstwem.

 • autor: Prezes Stanisław Walczak, data: 2015-09-25

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.

Wyniki Referendum ogólnopolskiego w Gminie Żabia Wola

Frekwencja w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. na terenie Gminy Żabia Wola wyniosła 9%. W głosowaniu udział wzięły 572 osoby. Na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania zagłosowało 8 osób, zaś za pośrednictwem pełnomocnika 1 osoba.

Na postawnione pytania głosujący odpowiedzieli nastepująco:

„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

TAK - 450                                     NIE - 119

„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

TAK - 118                                     NIE - 451

„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

TAK - 549                                     NIE - 18

 

Wizualizacja wyników referendum ogólnopolskiego w dniu 6 września 2015 r.

Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.

W najbliższą niedzielę tj. 6 września 2015 r. odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania:

 • „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
 • „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
 • „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Głosowanie w referendum odbywać się będzie w godzinach 6.00- 22.00. Udział w nim mogą wziąć obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych ani ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu i nie utracili praw wyborczych.

Na terenie Gminy Żabia Wola obwodowe komisje ds. referendum przeprowadzą głosowanie w lokalach wyborczych utworzonych w Szkołach Podstawowych w Skułach i w Ojrzanowie, w Gimnazjum w Józefinie, w Domu Kultury w Żabiej Woli oraz w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Słubicy Dobrej.

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu.

 

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-09-04

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja

Uprzejmie informuję, że Gmina Żabia w dn. 25.08.2015 r. zawarła umowę z wykonawcą Panem Piotrem Leksy, ul. Świniowicka 26,42-690 Tworóg, który opracuje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabia Wola. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej m.in. w zakresie infrastruktury ciepłowniczej, energetycznej, drogowej, termomodernizacyjnej czy budowy ścieżek rowerowych.

Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o współpracę z przedstawicielami tej firmy w zakresie przekazania informacji niezbędnych do przygotowania inwentaryzacji stanu istniejącego, które pozwolą na oszacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych w Gminie Żabia Wola. Przedstawiciele firmy na tę okoliczność w dniach 14-18 września 2015 r. będą sporządzali ankiety, które zamieszczamy poniżej.

Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch    

Zaproszenie na spotkanie przedreferendalne - czy i dlaczego JOW ?

W związku z Referendum zarządzonym na 6 września, dr Wojciech Błasiak i mgr. Inż. Jerzy Gieysztor, będą odpowiadać na pytanie:

 

Czy i dlaczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w wyborach do Sejmu RP ?

 

Gminny Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na to obywatelskie spotkanie we wtorek, dnia 1 września, o godzinie 19 - tej

Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zawiadamia o toczącym się postępowaniu admistracyjnym wszczętym na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na regulacje rzeki Mrowna w związku z rozbudowa drogi krajowej 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z droga wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy; Zadanie II: Przeszkoda-Paszków , na terenie gm. Żabia Wola

 • autor: Adam Pira, data: 2015-08-18

Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w spawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów  drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła z droga wojewódzką nr 721 w Wolicy według wariantu 1A po KOPI.

 • autor: Adam Pira, data: 2015-08-18

Zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy drogi powiatowej nr 1505 (od dnia 25 sierpnia 2015)

Zmiana i skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy Żabia Wola na okres upałów

ZARZĄDZENIE Nr  57/2015
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia 11.08.2015 r.

w sprawie zmiany i skrócenia czasu pracy na okres upałów

Na podstawie art.145 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502) w związku z §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650)  zarządzam co następuje:

§ 1
 
Zmienia się na okres upałów od dnia 12.08.2015r. do dnia 14.08.2015r. czas pracy dla pracowników samorządowych.
Urząd Gminy będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 14.30.
Kasa Urzędu czynna w godzinach 7.30 – 14.00.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.08.2015 r.
 • autor: Henryka Szczepaniak, data: 2015-08-11

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym (11 sierpnia 2015 r.) z powodu spotkania służbowego Zastępcy Wójta w Urzędzie Marszałkowskim, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach 15.00-17.00 zostają odwołane. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór kandydatów na na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

ECDL START dla mazowieckich kadr - szkolenia z obsługi komputera

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" - to bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłaszanie kandydatów do komisji obwodowych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 lipca 2015 r.

Informacja nt Barszczu Sosnowskiego

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Żabia Wola informujemy, że wskazane miejsca są na bieżąco sprawdzane przez pracowników Wydziału ds. Rolnictwa.
Jak dotąd sprawdzane przypadki okazały się błędnym oznaczeniem.

W przypadku potwierdzenia występowania Barszczu Sosnowskiego zostaną podjęte stosowne działania.

 • autor: Karolina Ryjak, data: 2015-07-27

Wsparcie dla poszkodowanych nawałnicami

Podczas ostatniego weekendu przez naszą gminę przeszły nawałnice, które połamały drzewa i spowodowały poważniejsze uszkodzenia kilku domów.

Sprawne działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pozwoliły na zabezpieczenie poszkodowanych budynków i przywrócenie drożności dróg.

Najbardziej poszkodowane osoby skierowane zostały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wniosku o bezzwrotny zasiłek przyznawany przez Wojewodę i określenia wymiaru niezbędnej pomocy.

Ponieważ ewentualne wsparcie Wojewody najprawdopodobniej nie pokryje w całości zapotrzebowania zwracamy się do Państwa o pomoc dla osób poszkodowanych.

Priorytetem dla poszkodowanych jest remont, który pozwoli na bezpieczne użytkowanie swoich domostw dlatego najbardziej potrzebne są materiały budowlane oraz wsparcie finansowe.

Osoby chętne do udzielenia wsparcia mogą kontaktować się z pracownikami GOPS pod numerem telefonu 46 857 82 88 lub 46 857 84 80.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej oraz brakiem łączności telefonicznej załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Żabia Wola w dniach 20- 21 lipiec br. może być utrudnione.
Rejon Energetyczny Żyrardów prowadzi prace mające na celu usunięcie awarii.

Gmina Żabia Wola wśród 100 najlepszych gmin wiejskich

Gmina Żabia Wola została sklasyfikowana na 63 miejscu wśród gmin wiejskich w Rankingu Samorządów 2015 dziennika „Rzeczpospolita”.  Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka brała pod uwagę dane finansowe oraz informacje o funkcjonowaniu gmin. Sklasyfikowanie Naszej Gminy na 63 miejscu spośród ponad 1500 gmin wiejskich z całego kraju oraz na 11 miejscu spośród gmin wiejskich województwa mazowieckiego jest sukcesem i stanowi dodatkową motywację do dalszej pracy na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.

 • Ranking Samorządów
 • Ranking Samorządów
 • Ranking Samorządów

GŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 lipca 2015 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

   Rejon Energetyczny  Żyrardów  informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

07 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Stacje Działki nr: 1, 2, 3, 4, 5, Działki nr: 1 – 44  ul.(Dębowa, Działkowa, Główna nr:25-49,  Krucza, Lipowa,Orla, Sokola, Młyńska,  Rzeczna, Łowicka, Akacjowa nr:5, 6, 24 – 28, Klonowa, Leszczynowa, Świerkowa nr:16 – 28, Topolowa nr:3 - 9, 14, 36, Bukowa)

08 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Stacja  Żyrardów S – 3 nr: 2 – 0282 – Żyrardów ul. Skoraczewskiego nr 33,Kapitana Pałaca nr: 39,41,43 + Pawilony, Izy Zielińskiej nr 20,22, Girarda nr 13,15
 • 11:00 – 15:00 Stacja Żyrardów S – 4 nr:  2 – 0283 – Żyrardów  ul. Filipa De Girarda nr: 14 – 17, Pałaca nr: 43, 45     
 • 8:00 – 15:00 Stacja Radziejowice Letnisko 2 numer 2 – 1165 – Radziejowice (ze stacji transf. Radziejowice Letnisko 2 , nr: 10, 27, 40, 80, 83  ul. Główna nr: 86,87, Akacjowa nr 59 ), Tartak Brzózki ul. (Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Letniskowa)
 • 8:00 – 16:00 Stacje Żelechów nr: 3, 4, 7, 8,10,11, 14, 15 – Żelechów ul. Rodzinna, ul. Polna, ul. Własna, ul. Chełmońskiego, ul. Łąkowa,  ul. Gładka, ul. Górna, ul. Biesiadna, ul. Słoneczna, ul. Żużlowa,  ul. Malinowa, ul. Sarnia, ul. Oliwkowa, ul. Nad Lasem,  ul. Brzozowa, ul. Limby, ul. Deszczowa, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul. Wiktora, ul. Chełmońskiego, ul. Krakowiańska, ul. Strumykowa,ul.  Krzewinki   

09 lipca 2015 w godz.

 • 8:30 – 13:00  Stacja Żyrardów S – 12 nr: 2 – 0342 – Żyrardów ul. Nietrzebki nr: 4, 10, 12, 14, 18, 20
 • 11:00 – 15:00 Stacja Żyrardów S – 13 – Żyrardów ul. Parkingowa nr: 2, Nietrzebki nr: 16, 18, 22, 30, Glebowa nr: 1, 3   

10 lipca  czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Piękna 1 numer 2 – 1542 Żyrardów ul. (Spółdzielcza nr: 24 – 36, 38, 44, 41, 60, 74, 76, Skrowaczewskiego nr: 8, 10, parzyste 28 – 32, 33, parzyste 34 – 42, 48, 50, 52)
 • 8:30 – 15:00 Stacja Korytów B numer 2-1171 – Słabomierz ul Żyrardowska nr: 5 – 15
 • 11:00 – 16:00  Stacja Żyrardów S – 11 nr: stacji 2 – 0319 – Żyrardów ul. Skrowaczewskiego nr: 17, 19, 21, 23, 25, 60, Nietrzebki nr 6
 • 8:00 – 16:00 Stacja Budy Zosiny 4 nr: 2 – 0117, Budy Zosine  ul. Armii Krajowej, Budy Zosine od numeru 46 – 58), Jaktorów(ul. Kleberga Wysockiego)

13 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów ZOR 1 nr. 2 – 0056 – Żyrardów ul. (Konarskiego  nr 2, Sikorskiego nr 31, Szarych Szeregów nr 2A, Wittenberga nr:1 – 5, Żeromskiego nr 9)
 • 8:00 – 15:00 Stacja Mireckiego 1 numer 2 – 0031 – Żyrardów ul.  Wysockiego nr 36, Partyzantów nr  8, Ossowskiego nr 15, Mireckiego nr: 41, 42, 52 – 63, 71, 73
 • 11:00 – 15:00 Stacja Żyrardów Zor 2 nr: 2 – 0059 –Żyrardów ul.(Szarych Szeregów nr: 2 – 5, 22, 26, Słoneczna nr: 3 – 5, Struga nr 1,3 i kiosk, Promienna nr: 1,2,Łużycka nr 21)  

14 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów Batorego 1 nr: 2 – 0317 – Żyrardów ul. Radziwiłłowska od Legionów Polskich do nr 6,ks Brzóski, Legionów Polskich od Radziwiłłowskiej do Okrzei, Batorego, Sowińskiego,
 • 8:00 – 15:00 Stacja Władysławów Przeszkoda numer 2 – 1188 – Żyrardów ul.  Wysockiego 36, Partyzantów 8, Ossowskiego 15, Mireckiego 41, 42, 52 – 63, 71, 73, Stacja Siestrzeń 5 numer 2 – 1972 – Siestrzeń ul. Poranna
 • 11:00 – 15:00 Stacja Żyrardów Batorego 2 nr 2 – 0341 – Żyrardów ul.( Skłodowskiej nr: 1 – 20,Sikorskiego nr:11 – 19 ,11-go Listopada, Rosevelta od Legionów Polskich do Sikorskiego, Chopina od Legionów Polskich do 11-go Listopada, Mostowa  nr: 1 – 26, Okrzei od Sikorskiego do 11 – go Listopada, Zaułek, Żarnowcowa, Malinowa, Nad Dolinką, Leśna, Kwiatu Paproci, Krótka, Jeżyny, Dębowa, Brzozowa, Jeżyny, Grzymek ul. Malinowa,  Nowa Bukówka nr:10 – 45 i ul. Rumiankowa, ul. Skulska, ul. Warszawska, ul. Zielony Gaj, Stara Bukówka nr:1 – 10, Osowiec ul. Szkolna od nr: 4 – 37, ul. Słoneczna, ul. Akacjowa, ul. Sosnowa, ul. Rybna, ul. Sąsiedzka, ul. Kalinowa

​15 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacja Władysławów Przeszkoda, Siestrzeń ul. Grzybowa, ul. Ku Rzece, ul. Nadrzeczna, Przeszkoda nr: 1 – 16, 38, 80, Władysławów ul. Główna, Zalesie ul. Morowa, Stacja Siestrzeń 5 – Siestrzeń ul. Poranna
 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów ul. Dąbrowskiego – Żyrardów ul.(Dąbrowskiego od Południowej do Równoległej, Poprzeczna od Jaktorowskiej do Jaśminowej, Chmielna, Olszowa, Leszczynowa od Poprzecznej do Równoległej , Jaktorowska nr: 62, 64,66)
 • 11:00 – 15:00 Stacja Żyrardów  Równoległa – Żyrardów ul.(Brzozowa nr :1 – 18, Jaktorowska nr parzyste 92 – 102  114 –118, Leszczynowa nr parzyste 26 – 34, Leśna nr:13, 19,27 i nr parzyste 22 – 40, Olszowa nr nieparzyste 13 – 37, Równoległa nr: 3,4  nr nieparzyste 7 – 21 )

16 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Stacja Żyrardów  Lelewela – Żyrardów ul.(Dąbrowskiego nr: 1 – 4, Kopernika nr:15, 31 – 41, Lelewela nr parzyste 4 – 22, Matejki nr: 32 – 44 , Niedziałkowskiego nr nieparzyste 9 – 17, Makowa)
 • 11:00 – 15:00 Stacja Reymonta 2 – Żyrardów ul. Reymonta od Mickiewicza do Opolskiej ,Radziejowska nr:1/5,7,8,10,12, Kanałowa nr 6A, Krasińskiego nr 20, Mickiewicza nr: 8, 10, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38/42 ,57, 98, 112, Mieczysławowska nr: 2, Nowo radziejowska nr:1,8
 • 8:00 – 16:00 Stacja Słabomierz 2 – 1861 – Słabomierz nr: 16 – 33, 66  ul. Łąkowa, Prosta nr: 54 – 115

17 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów Słowackiego – Żyrardów ul. Bohaterów Warszawy od Słowackiego do Bratniej, Hulki Laskowskiego, Basińskiego, Słowackiego, Moniuszki nr 49
 • 8:00 – 17:00 Stacje  nr: Stacja Dom Poprawczy, Studzieniec 1 ,2 Huta Nowa, Żuków – Studzieniec, Żuków, Huta Nowa  
 • 11:00 – 15:00 Stacja Centrum 3 – Żyrardów ul. Okrzei 84/14, 8/14, 8, 16, Narutowicza 16, 14/18, 14, Łukasińskiego 9/13, 9,13
 • 8:00 – 17:00 Stacje Radziejowice Letnisko nr: 1,2, Tartak Brzózki nr: 1, 2, 3, Słabomierz nr: 1, 2, Budy Mszczonowskie nr: 1 – 4, Kuranów, Tartak Brzózki DSS – Radziejowice Letnisko, Budy Mszczonowskie, Tartak Brzózki
 • 8:00 – 16:00 Stacja Petrykozy 3 –  Petrykozy nr 10 – 20 ul. Główna 

18 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacje nr: Spokojna 2, Kościuszki Środkowa, Szkoła Pielęgniarek – Żyrardów ul. (Choińskiego nr: 1 – 8, Kilińskiego nr 12, Limanowskiego nr: 4 – 11, Ossowskiego nr 31,Rodzinna nr 12, I. Przybysz nr 3, Spokojna nr 3 – 42, Środkowa nr: 45 – 55, Wspólna nr: 2 – 12,  Środkowa nr 13, 15, 34, 35, 41, Limanowskiego nr 13,

20 lipca   2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacja Skuły Osada – Skuły ul. Dębowa, Ekologiczna
 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów Targowisko – Żyrardów ul. Moniuszki nr: 27 – 53 , ul. Wysockiego nr:4 – 26 , Okrzei nr. 4/6, ul. Słowackiego nr 18
 • 11:00 – 16:00 Stacja Żyrardów Hulki Laskowskiego 2 – 2028 – Żyrardów  ul. Basińskiego nr 3, Hulki Laskowskiego nr: 4

20 – 21 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Stacja Ciepłe Skuły nr: 2 – 1102 – Skuły ul. Mszczonowska, Ciepłe ul. Cichej Wody    

21 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Stacja  Zazdrości nr 2 – 0146 – Zazdrości 
 • 8:00 – 12:00 Stacja Żyrardów Moniuszki – Żyrardów ul.( Doczkała nr: 1A – 11, 4,Smocza nr 2, Środkowa nr 15, 25, 27, 29 i od nr 22 do Krótkiej, Krótka nr 25,  Moniuszki nr 13,15,30,32 Środkowa nr; 13,15,24 – 29,32
 • 11:00 – 15:00  Stacja Żyrardów Kilińskiego 1 – Żyrardów ul.(Jasna do Kilińskiego do Leszno, Wiejska od Jasnej do I. Zielińskiej, Zielony Zaułek,  Kilińskiego nr:19 – 48, Szpitalna nr 3, Waryńskiego 32) 
 • 8:00 – 16:00 Stacja Słabomierz 2 – 1861 – Słabomierz nr: 16 – 33, 66 i ul. Łąkowa, Prosta nr: 54 – 115

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

01 lipca 2015 w godz.

 • 8:30 – 13:00  Stacja Jaktorowska  nr 2 - 0007 – Żyrardów ul. ( Jaktorowska nr:1 – 20 , 32, 36, Mickiewicza nr: 5, 7, 9), Stacja Budy Grzybek 17 nr 2-2121 obw. 02.
 • 13:00 – 15:00 Stacja PPRK nr 2 - 0008 – Żyrardów ul. (Jaktorowska nr: 15A, 17, 23,38, parzyste 48 – 52 , 60.
 • 9:00 – 17:00 Stacja Biernik  B nr  2-0522 - Biernik nr: 19 - 31, oraz ul. (Woskowa, Słoneczna), Wilczynek  nr: 1 – 12.

02 lipca   czerwca 2015 w godz.

 • 8:30 – 13:00 Stacja Żelechów 16 nr 2-2128 obw.03 ul. Żużlowa.
 • 11:00 – 16:00 Stacja Okrzei 1 nr 2 - 0029 – Żyrardów ul. Okrzei nr: 2,4,6 nr nieparzyste5 -19,25, Partyzantów 5 –9,Wysockiego od Moniuszki do Mireckiego.
 • 8:00 – 18:00 Stacja Poczta nr 2 - 0035   Żyrardów ul. 1 – go Maja nr: 48 – 52. 
 • 9:00 – 17:00 Stacja Budy Zosine 5 nr 2-0119 - Stare Budy 47 - 60, Budy Zosine 80 -113.

03 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 13:00 Stacja Poczta nr 2 - 0035  Żyrardów ul. 1 – go Maja nr: 48 – 52, Stacja Centrum 4  2 – 1719 –  Żyrardów ul. (Łukasińskiego 18/20, Al. Partyzantów  nr nieparzyste 5 – 17 ,  Okrzei nr:1,4F, 8,19,.Okrzei 8//14).   
 • 8:00 – 15:00 Stacja Ciepłe Skuły nr 2 - 1102  Skuły ul. Mszczonowska, Ciepłe ul. Cichej Wody
 • 9:00 – 17:00 Stacja Gąba 3 nr 2-1021 -  Gąba 10, 18, ul. Brzozowa 15, 20, 25.

04 lipca 2015 w godz.

 • 9:00 – 17:00 Stacja Biernik A nr 2-0521 - Zadworze nr: 1 - 14, Wygoda nr: 1, 9, 18, Biernik nr: 6, 8, 10, 11, oraz ul. (Maiańska, Włościańska), Marianów nr 10.

06 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacja Teklin nr 2 - 0274 – Żyrardów ul.(Podmiejska, Migdałowa, Misakowskiego, Witosa od nr 76 do172),   Nowe Kozłowice nr:  83 – 117.

 07 lipca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacja Radziejowice Letnisko nr 2 - 1165 – Radziejowice Letnisko , nr: 10,27,40,80,83 i ul. Główna nr: 86,87, Akacjowa nr 59 ), Tartak Brzózki ul.( Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Letniskowa).
 • 9:00 – 17:00 Stacja Chyliczki 1 nr 2-0125 - Jaktorów ul. (Jagiełły nr:9-75, Kazimierza Wielkiego, Parkowa nr: 37 – 46), Kozerki ul. Krajobrazowa.  ob.. 1-Jaktorów ul. (Jagiełły 39-75), Kozerki ul. Krajobrazowa,  ob. 2 - Jaktorów ul. (Jagiełły 9-41, Kazimierza Wielkiego, Parkowa).

Konkurs na wieniec dożynkowy

 • Konkurs na wieniec dożynkowy. Zgłoszenia grup...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

17 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Mszczonów ul.(Towarowa, Krótka, Cicha).
 • 8:00 – 15:00  Stacja Grzegorzewice Pałac nr 2-1085 ul. Pałacowa, ul. Tarczyńska, ul. Bajeczna, ul. Malownic, ul. Słoneczna.
 • 9:00 – 18:00  Międzyborów ul. Partyzantów, Kościuszki, Golczyka, Słowackiego, Chopina, Moniuszki, Elsnera, Skłodowskiej, Chełmońskiego, Matejki, Mickiewicza, Armii Krajowej, Niepodległości,  Grądy 7, ob. 03 Międzyborów  ul. (Kościuszki nr parzyste 52 – 62, Golczyka od Moniuszki do Partyzantów, Chopina od Elsnera do Kościuszki , Elsnera nr 1)
 • 9:00 – 17:00  Krze Parcela nr: 2, 6, Krze Duże nr: 6, 8, 14, 15, 21, 26, Radziejowice ul. Parcel Leśna nr: 19, 21, Mszczonów ul. (Nowy Rynek nr: 1 – 3, 14 – 21, Warszawska nr: 3, 5, 7, 9 – 24, 27).

18  czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Mszczonów ul.(Cmentarna, Dworcowa nr: 3, 18, 20 - 2731, 35,41,43,45, Grójecka nr: 26-62 i nr parzyste 64 -78, Krzywa,  Łąkowa,  Ługowa nr 1, 3,  Olchowa,  Piekarska nr 50, Sienkiewicza nr nieparzyste 33-43 i parzyste 44 - 56, Towarowa nr 28)
 • 8:00 – 15:00 Skuły ze stacji transf. Skuły Osada , nr: 29, 36, 77 i ul. Dębowa, ul. Ekologiczna, Bartoszówka nr: 36,37.
 • 9:00 – 18:00 Międzyborów ul. Partyzantów, Kościuszki, Golczyka, Słowackiego, Chopina, Moniuszki, Elsnera, Skłodowskiej, Chełmońskiego, Matejki, Mickiewicza, Armii Krajowej, Niepodległości,  Grądy 7, ob. 03 Międzyborów  ul. (Kościuszki nr parzyste 52 – 62, Golczyka od Moniuszki do Partyzantów, Chopina od Elsnera do Kościuszki , Elsnera nr 1)
 • 9:00 – 17:00 Mszczonów ul. (Nowy Rynek nr: 1 – 3, 14 – 21, Warszawska nr: 3, 5, 7, 9 – 24, 27). Żyrardów ul. (Jaktorowska nr: 15A, 17, 23,38, parzyste 48-52, 60.

19 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Wypoczynkowa nr: parzyste 110 - 138, Tomaszewskiej nr: 22 - 41, Orlika nr: 59, 65, 69, Kubusia Puchatka nr: 5, 9, 11, 13, Korczaka nr: 2 - 14, Jeżynowa nr: 7, Brzechwy nr: 1 - 7, nieparzyste nr: 7 - 21, nr: 22 - 50, nr parzyste 52 – 64.
 • 8:00 – 12:00 Mszczonów ul. Nowy Rynek nr 6-13, Kościelna nr 10, Sienkiewicza nr 2-6, Kilińskiego nr 6, Rawska nr 9-15, Józefpolska nr 15, Zarzeczna nr 13-22, Grójecka nr 1-23.

20 czerwca 2015 w godz.

 • 9:00 – 17:00  Jaktorów ul. (Jagiełły nr:9-75, Kazimierza Wielkiego, Parkowa nr: 37 – 46), Kozerki ul. Krajobrazowa. Ob.. 1-Jaktorów ul. (Jagiełły 39-75), Kozerki ul. Krajobrazowa, ob.. 2 - Jaktorów ul. (Jagiełły 9-41, Kazimierza Wielkiego, Parkowa). Henryszew nr 9, 10, 33, 365, 42, 51, 55 - 57 ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3-go Maja, 11-go Listopada, Grądy nr 17 – 26.

22 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 17:00  Jaktorów ul. (Jagiełły nr 9-75, Kazimierza Wielkiego, Parkowa nr: 37 – 46), Kozerki ul. Krajobrazowa. Ob.. 1-Jaktorów ul. (Jagiełły 39-75), Kozerki ul. Krajobrazowa,  ob.. 2 - Jaktorów ul. (Jagiełły 9-41, Kazimierza Wielkiego, Parkowa).

23 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żyrardów ul. (Chłodna nr: 4-44, Ciepła nr: 4, 6, 8, 22-30, Jodłowskiego nr: 78,80, Stanclika nr 30, Twardowskiego, Witosa nr: 67-81B, Zamknięta nr: 5-22).  Żyrardów ul.( Spółdzielcza nr parzyste 78 - 94, Skrowaczewskiego nr 26)
 • 9:00 – 17:00  Stacja Czerwona Niwa 5 nr 2-1527.

24 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Stacja Dworcowa 5 nr 2-0996 - Mszczonów ul. Północna nr 2, 4, 6, 12, 14, Morelowa nr 1, 2, Malinowa nr 11, 12, Jeżynowa nr 2.
 • 9:00 – 17:00  Stacja Czerwona Niwa 4 nr 2-0291 - Czerwona Niwa nr: 51 - 54, Kościelna Góra nr 24 -36.

25  czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Stacja Dworcowa 4 nr 2-1228 - Mszczonów ul. Dworcowa nr 1, Północna nr parz. 8-28, Brzoskwiniowa nr nieparz. 3-7, Spółdzielcza nr nie parz. 9-15.
 • 8:30 – 20:30 Stacja Holendry Baranowskie 9 nr 2-0130 .

26 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Osiedle Dworcowa 3 nr 2-1010  obw. 7 - Mszczonów ul. Tarczyńska 10/16 (blok),  obw. 4 - Mszczonów ul. Dworcowa 4 (blok).
 • 8:00 – 15:00 Stacja Zazdrość nr 2-0146 . 
 • 9:00 – 13:00 Stacja Henryszew 9 nr 2-2164 obw.02.
 • 14:00 – 17:00 Stacja Henryszew 4 nr 2-0121 obw.01.
 • 8:00 – 17:00 Stacja Ajzertówka nr 2-0035 -  Żyrardów ul.( 1 Maja nr nieparzyste 53-59 i nr parzyste 70 - 94, Jasna nr:11,14B, Leszno od 1 Maja do rowu, Piękna  nr 11-25 i nr parzyste 26 -52, Sławińskiego nr:2,3,4,6, Skrowaczewskiego nr 44).

29 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Stacja Maklakiewicza nr 2-1768 - Mszczonów ul. Maklakiewicz (Liceum, Szkoła, Przychodnia).
 • 8:00 – 15:00 Stacja Warszawska nr 2-0016 - Międzyborów ul. Poniatowskiego nr 38, Żyrardów (ul. Grenardierów ,  ul. Reja, ul. Wyzwolenia  nr 42, nr 44 ,ul.Okulickiego nr1, nr13, nr 20, nr 22, 28,nr 30,nr 32, nr 34, nr 42,ul. Chrobrego, ul. Kosynierów.
 • 11:00 – 15:00  Stacja Mszczonów 3-go Maja nr 2-1714 - Mszczonów ul Traugutta nr 2 - 8, Sienkiewicza nr 1 - 40, Narutowicza nr 3 - 5, Grójecka 24, 3- go maja nr 4.

30 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stacja Budy Grzybek 14 nr 2-1844 ul. Chełmońskiego, Sasanki, Puchalskiego.
 • 11:00 – 15:00 Stacja Miasto nr 2-1005 - Mszczonów ul.  Poniatowskiego nr 1-14, Kościuszki 2-11, Żyrardowska nr 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 46, Kościelna 4, 6, Młynarska 1, Racławicka 7, 9.

 

 

Projekt uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiłam Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Poniżej przedstawiam w skrócie czym jest inicjatywa lokalna.

Zapraszam wszystkich Mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały w formie pisemnej do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 3) w terminie do 1 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy                  
Halina Wawruch              

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 8 czerwca 2015 r.

Najbliższa Sesja Rady Gminy Żabia Wola

     Uprzejmie informujemy, że najbliższa Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
 5. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 1/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2014 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2014 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego dz. nr ew. 169/2, 169/3 i 169/4 położone w miejscowości Skuły;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Zdrojowej w miejscowościach Wycinki Osowskie, Zalesie, Musuły do kategorii dróg gminnych;
 14. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 15. Interpelacje radnych;
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 17. Sprawy różne i wolne wnioski;
 18. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r., znak: WOOŚ.4200.11.2013.MW, zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą wojewódzką na 721 w Wolicy według wariantu 1A po KOPI, że w toku prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania uzupełniono materiał dowodowy o pisma stron i wyjaśnienia inwestora.

Wyniki wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 31 maja 2015r. w Gminie Żabia Wola odbyły się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów:

 • BOROWY PRZEMYSŁAW
 • LEŚNIAK WALDEMAR JAN

Z pośród 6338 uprawnionych do głosowania  członków Izby Rolniczej  głosowało 29 osób.

Każdy uprawniony członek do głosowania członek Izby Rolniczej mógł oddać głos na dwóch lub jednego kandydata w dwumandatowym okręgu wyborczym.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

 • BOROWY PRZEMYSŁAW:       26
 • LEŚNIAK WALDEMAR JAN:    22

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Grodziskim (zobacz)

 • autor: Karolina Ryjak

Drugie zebranie wiejskie w Sołectwie Ciepłe

Szanowni Mieszkańcy
miejscowości Ciepłe, Ciepłe A oraz Grzmiąca
,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca (poniedziałek) 2015 r. o godz. 18:00 u Sołtysa Pana Jarka Wyszpolskiego (Ciepłe ul. Mszczonowska 8) odbędzie się drugie zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Ciepłe, w skład którego wchodzą miejscowości Ciepłe, Ciepłe A oraz Grzmiąca.

Zapraszamy do uczestniczenia w zebraniu.

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-05-28

Szczegółowe wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Frekwencja w Gminie Żabia Wola
 • Głosy oddane na poszczególnych kandydatów
 • Zestawienie z głosowania w obwodach
 • autor: źródło: prezydent2015.pkw.gov.pl/

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Żabia Wola

W Gminie Żabia Wola II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda, którego poparło 53,5% wyborców. Na obecnie urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego zagłosowało 46,5% wyborców. 
Frekwencja na terenie Gminy Żabia Wola wyniosła 60,4%W głosowaniu udział wzięło 6354 wyborców. Na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania zagłosowało 88 osób. Za pośrednictwem pełnomocnika zagłosowało 3 wyborców.

II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - frekwencja na godz. 12:00

Frekwencja w Gminie Żabia Wola - 18,24 %
Frekwencja w Powiecie Grodziskim - 18,27 %
Frekwencja w Województwie Mazowieckim - 17,99 %
Frekwencja w kraju - 17,40 %

Więcej informacji na stronie: prezydent2015.pkw.gov.pl

 • Frekwencja w Gminie Żabia Wola - godz. 12:00
 • Frekwencja w obwodach

Wybory sołeckie

Zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy Sołectw z terenu Gminy Żabia Wola wybierają Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich na kadencję lat 2015-2019 powoli dobiegają końca.

Wybory odbyły się już w 24 Sołectwach, w najbliższym czasie zebrania wyborcze odbędą się:

 • w Sołectwie Jastrzębnik (25 maj godz. 18:30 Urząd Gminy Żabia Wola)
 • w Sołectwie Osowiec Parcela (26 maj godz. 18:30 u Sołtysa - Osowiec ul. Mazowiecka 69 - II termin)
 • w Sołectwie Bukówka, w skład którego wchodzą miejscowości: Nowa Bukówka, Stara Bukówka i Rumianka (27 maj godz. 19:00 u Sołtysa - Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 36)
 • w Sołectwie Ciepłe, w skład którego wchodzą miejscowości Ciepłe, Ciepłe A i Grzmiąca (28 maj godz. 17:00 u Sołtysa - Ciepłe ul. Mszczonowska 8)
 • w Sołectwie Oddział (28 maj godz. 19:00 u Sołtysa - Oddział ul. Zagrodowa 29)
 • w Sołectwie Kaleń (29 maj godz. 19:30 Dom Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27)
 • w Sołectwie Pieńki Słubickie (30 maj godz. 12:00 u Sołtysa - Pieńki Słubickie ul. Kukułki 8)
 • w Sołectwie Władysławów, w skład którego wchodzą miejscowości Władysławów i Przeszkoda (30 maj godz. 14:00 u Sołtysa - Władysławów ul. Dzwonkowa 2)

​Zachęcamy mieszkańców Sołectw do uczestniczenia w zebraniach. Kandydatów na Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich należy zgłosić w trakcie zebrania wiejskiego.

Terminy zebrań wiejskich zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) oraz programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK) na obszarze działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga włączenia społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego jej wdrażania, zwłaszcza przy opracowywaniu projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami.

W związku z powyższym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że do dnia 22 czerwca  trwają konsultacje społeczne projektów aPGW i aPWŚK.

Projekty planów znajdą Państwo na stronie www.apgw.kzgw.gov.pl lub www.rdw.kzgw.gov.pl

Wydobywanie piasku i żwiru na potrzeby własne przez osoby fizyczne

 • Wydobywanie piasku i żwiru na potrzeby własne przez osoby...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

27 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Słabomierz ul. (Prosta , Poprzeczna, Prywatna, Słabomierz nr: 1 – 33), Tartak Brzózki nr  55, Tartak Brzózki ul. Kręta , Budy Mszczonowskie nr 10 – 17, Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów-Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10 oraz ul. Działkowa, ul. Zakątek, Kaleń-Towarzystwo nr: 17 – 30 oraz ul. Wiśniowa, ul. Osadnicza, ul. Długa, Jastrzębnik ul. Ziołowa, ul. Topolowa, ul. Skrajna, ul. Rosy, ul. Pszeniczna, ul. Mazowieckie Pola, ul. Facelii, ul. Dzikiej Róży, Jastrzębnik nr: 1 – 15  

28  maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Pastelowa, ul. Babiego Lata, ul. Chełmońskiego, ul. Cicha, ul. Nad Lasem nr 6, ul. Sosnowa, ul. Wspólna, ul. Wypoczynkowa nr: 1 – 9, ul. Żelazna, ul. Żurawia, Żelechów nr: 3, 14, 15, 89 , Zalesie ul. Ogrodowa

29 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ojrzanów -Towarzystwo nr: 12, 13, Kaleń -Towarzystwo nr: 4 – 21, 34 ul. Osadnicza, ul. Długa, Żelechów ul. Długa

01 czerwca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Korytów ul. Ogrodników, Środkowa nr: 15 – 22    

02  czerwca  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Zazdrość nr: 1 – 20  ul. Leśna.

 

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH NA POSZCZEGOLNYCH KANDYDATÓW
  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ojrzanowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Skułach Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
w Słubicy Dobrej
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Józefinie
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
w Żabiej Woli
SUMA
Grzegorz Michał BRAUN 10 4 6 7 7 34
Andrzej Sebastian DUDA 281 257 136 246 184 1104
Adam Sebastian JARUBAS 25 9 1 23 14 72
Bronisław Maria KOMOROWSKI 249 149 95 378 167 1038
Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE 19 21 8 26 28 102
Marian Janusz KOWALSKI 4 7 1 2 0 14
Paweł Piotr KUKIZ 213 151 62 223 145 794
Magdalena Agnieszka OGÓREK 20 8 5 19 13 65
Janusz Marian PALIKOT 14 8 7 21 2 52
Paweł Jan TANAJNO 1 4 0 3 1 9
Jacek WILK 6 5 0 1 7 19

 

 • Frekwencja w Gminie Żabia Wola na godzinę 17:00
 • Frekwencja w obwodach na godzinę 17:00

Wybory Prezydenta RP- frekwencja na godz. 17:00

Frekwencja w Gminie Żabia Wola - 36,26 %
Frekwencja w Powiecie Grodziskim - 38,49 %
Frekwencja w Województwie Mazowieckim - 36,47 %
Frekwencja w kraju - 34,41 %

Wybory Prezydenta RP- frekwencja na godz. 12:00

Frekwencja w Gminie Żabia Wola - 15,09 %
Frekwencja w Powiecie Grodziskim - 14,65 %
Frekwencja w Województwie Mazowieckim - 14,43 %
Frekwencja w kraju - 14,61 %

 • Frekwencja w Gminie Żabia Wola na godz. 12:00- 15,09%
 • Frekwencja w obwodach

PODATEK II RATA 2015 r.

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności

II raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 maja 2015 r. za pośrednictwem

inkasenta, poprzez pocztę, w kasie Urzędu Gminy, w banku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

13 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. (Choińskiego nr: 1 – 8, Kilińskiego nr 12, Limanowskiego nr: 4 – 11, Ossowskiego nr 28, 29, 31, 34, 31,Rodzinna nr 1 – 5  12, I. Przybysz nr 3, Spokojna nr 3 – 42 , Środkowa nr: 45 – 55, Wspólna nr: 2 – 12, Limanowskiego od 10B – 12H ,Waryńskiego nr 1
 • 9:00 – 14:00 Szeligi Zdzieszyn, Lublinów 
 • 8:00 – 11:00 Adamów Parcela ul .Truskawkowa 

14  maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów  ul.  Izy Zielińskiej numery nieparzyste od 19 – 35 nr : 16, 26, 30, 36, Leszno  nr 1 – 18, Piękna nr 1, 2, 4, Salezjańska nr 2 i 4, Twardowskiej nr 6, Skrowaczewskiego nr:  46,

14 – 15 maja 2015 w godz.

 • 9:00 – 17:00 Mszczonów ul. (Nowy Rynek nr: 1 – 3, 14 – 21, Warszawska nr: 3, 5, 7, 9 – 24, 27)

15 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Nowa Bukówka od nr 1 – 24, ul. Rumiankowa, ul. Owocowa, ul. Skulska nr 25, 41, Stara Bukówka nr 5

18  maja  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Nowa Bukówka od nr 1 – 24, ul. Rumiankowa, ul. Owocowa, ul. Skulska nr 25, 41, Stara Bukówka nr 5

19 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Radziejowice (ze stacji transf. Radziejowice Letnisko 2), nr: 10, 27, 40, 80, 83  ul. Główna nr: 86,87, Akacjowa ), Tartak Brzózki ul.( Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Letniskowa)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania upływa w dniu 5 maja 2015 r.

Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

06 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ojrzanów nr:3, 8, 123, 105, Ojrzanów - Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10 oraz ul. Działkowa, ul. Zakątek, Kaleń- Towarzystwo nr: 17, 19, 22 – 30 oraz ul.  Wiśniowa, ul. Osadnicza, ul. Długa

07  maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Wojska Polskiego od Wrocławskiej do Słowiańskiej , Krasińskiego, Słowiańska 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 10, Mickiewicza od nr 72 – 120, Leśna, Zajęcza, Rolna ,Cieszyńska od nr: 1 – 16, Jeleniogórska od nr: 1 – 28  Bema od  Sosnowej do  Dolnośląskiej, Sosnowa, Piotra Skargi, Traugutta, Cieszyńska ,Wesoły Zaułek, Żniwna),  Chroboty 1 nr: 1 – 6 , 18 – 34,44  ul. Brzozowa, Konwaliowa

08 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Miedniewice nr: 110 – 120, Mszczonów ul. (Ziemowita nr : 10, 15, 17 – 21, Skierniewicka nr: 4, 5, 7, 10, 12, Rawska nr: 25 – 33, 33 – 39)

12 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żyrardów  ul. Basińskiego  nr: 3  Hulki Laskowskiego  nr:  4, Ossowskiego nr: 1,  Krótka 26 – 52, Doczkała , Moniuszki nr: 13, 15, 17, 18, 21, 23, 30, 32, 38, Bratnia nr:  2 – 40, Mireckiego nr  27, 39, Smocza nr 2, Środkowa nr 15, 25, 27, 29  – 40, Krótka nr 25,  Czechaka , Kasztanowa, Choińskiego nr  2, Limanowskiego nr:  1,  2, 3, Kościuszki nr 4 

Głosowanie przez pełnomocnika

Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa w dniu 4 maja 2015 r. Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
 • osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy Żabia Wola lub przed pracownikiem Urzędu Gminy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie stosowanego oświadczenia Wójtowi Gminy Żabia Wola do dnia 8 maja 2015 r., w przypadku drugiej tury do dnia 22 maja 2015 r., lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Szczegółowe informacji na temat możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net lub uzyskać w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój nr 1, tel. 46 857 81 81 w. 24).

 
 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-04-29

Dalsze prace odtworzeniowe w ul. Kwiatowej

W dniu 29.04.2015 r. (ŚRODA) od godziny 800 prowadzone są dalsze roboty odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Józefinie.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy.

 • objazd ul. Kwiatowej

Dalsze prace odtworzeniowe w ul. Głównej

W dniu 27.04.2015 r. (PONIEDZIAŁEK) od godziny 9:00 prowadzone są dalsze roboty odtworzeniowe  po budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Hucie Żabiowolskiej.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy.

 • Objazd ul. Głównej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

29 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. ( Grunwaldzka, Jagiełły  nr: 4 – 9,  Kasprowicza nr: 3 – 12, Lelewela nr 2, Mieszka I, Racławicka nr:1 – 18 )

30  kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jastrzębnik ul. Mazowieckie Pola, ul. Topolowa, ul. Pszeniczna, ul. Ziołowa
 • 12:00 – 17:00 Budy Grzybek nr 82 i 1 oraz ul. Wyczółkowskiego, ul. Świderskiego, ul. Rowickiego, ul. Potockiego, ul. Matejki, ul. Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. Rowickiego nr 1, Potockiego nr 57, Jaktorów Kolonia ul Potockiego nr 28

04 maja 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żelechów ul. Pastelowa, ul. Babiego Lata, ul. Chełmońskiego, ul. Cicha, ul. Nad Lasem nr 6, ul. Sosnowa, ul. Wspólna, ul. Wypoczynkowa nr 1 – 9, ul. Żelazna, ul. Żurawia, Żelechów nr: 3, 14, 15, 89 , Zalesie ul. Ogrodowa

05 maja  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25) , Czekaj, Marków - Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów, Żelechów ul. Pastelowa, ul. Babiego Lata, ul. Chełmońskiego, ul. Cicha, ul. Nad Lasem nr 6, ul. Sosnowa, ul. Wspólna, ul. Wypoczynkowa nr 1 – 9, ul. Żelazna, ul. Żurawia, Żelechów nr: 3, 14, 15, 89 , Zalesie ul. Ogrodowa.

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy należy wejść na stronę: obywatel.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Kwiatowej

W dniu 24.04.2015 r. (PIĄTEK) od godziny 900 będą prowadzone roboty odtworzeniowe w ulicy Kwiatowej w Józefinie.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy.

 • objazd ul. Kwiatowej

Dalsze roboty odtworzeniowe w ul. Głównej

W dniu 25.04.2015 r. (SOBOTA) od godziny 9:00 będą prowadzone dalsze roboty odtworzeniowe w ulicy Głównej w miejscowości Huta Żabiowolska do ulicy Kaleńskiej.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy. 

 • Objazd ul. Głównej

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Głównej

ZAWIADOMIENIE

W dniu 23.04.2015 r. (CZWARTEK) od godziny 9:00 będą prowadzone odtworzenia nawierzchni ulicy Głównej w miejscowości Huta Żabiowolska na 700 mb od strony wiaduktu.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy. 

 • Objazd ul. Głównej

Głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze może głosować korespondencyjnie. Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie wyborcy dokonane przed dniem pierwszego głosowania dotyczy zarówno pierwszego jak i ewentualnego ponownego głosowania.

Osoby wpisane do rejestru wyborców w Gminie Żabia Wola mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy (w godzinach pracy Urzędu), przesłać swoje zgłoszenie drogą pocztową (na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola), faksem (46 857 81 81 w. 12)  lub elektronicznie (e-mail: urzad@zabiawola.pl).

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Szkolnej

ZAWIADOMIENIE

W dniu 22.04.2015 r. (ŚRODA) od godziny 9:00 będą prowadzone odtworzenia nawierzchni ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Mazowieckiej w Józefinie do ulicy Sosnowej w Osowcu.

Przedmiotowa droga będzie zamknięta dla ruchu pojazdów mechanicznych przez kolejne 12 godzin od ułożenia warstwy asfaltu. Prosimy o korzystanie z objazdów wyznaczonych przez Wykonawcę.

Za utrudnienia komunikacyjne przepraszamy. 

 • Objazd ul. Szkolnej

Udostępnienie spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

Spis ten jest udostępniany do wglądu, do 4 maja br., w pokoju nr 1, w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 9:00 do 18.00
 • wt.- czw. godz. 8.00 – 16.00
 • w piątki w godz. 9:00 do 15.00.

Każdy wyborca po złożeniu pisemnego wniosku może sprawdzić, czy został w spisie względniony. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Do dnia 05 maja 2015r. wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek  należy złożyć osobiście lub przesłać korespondencyjnie do Urzędu Gminy.

Wzory wniosków o udostępnienie lub dopisanie do spisu wyborców dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola lub bezpośrednio u pracownika Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Żabia Wola.

 

 • data: 2015-04-20

Drugie zebranie wiejskie w Sołectwie Wycinki Osowskie

Szanowni Mieszkańcy
miejscowości Wycinki Osowskie oraz Zalesie,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia (wtorek) 2015 r. o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie odbędzie się drugie zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Wycinki Osowskie, w skład którego wchodzą miejscowości Wycinki Osowskie oraz Zalesie.

Zapraszamy do uczestniczenia w zebraniu.

 • data: 2015-04-20

Turniej Tańca Towarzyskiego ST Carmen po raz kolejny w Żyrardowie!

29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury w Żyrardowie odbędzie się II Wewnętrzny Turniej Tańca Towarzyskiego podopiecznych z sekcji tanecznej Studia Tańca Carmen. Gościem specjalnym będzie Krystyna Mazurówna, tancerka i choreografka, jurorka programu „Got to Dance. Tylko taniec”. Wydarzenie organizowane jest przez ST Carmen przy współpracy z ODK ŻSM, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego oraz FD Studio z Warszawy.

W II Wewnętrznym Turnieju Tańca Towarzyskiego wezmą udział dzieci w wieku 7-13 lat, uczęszczające na zajęcia taneczne sekcji Studia Tańca Carmen, które prowadzone są w żyrardowskim Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Wittenberga 5. Tym razem, podczas rywalizacji o puchary i medale, dzieci zaprezentują pięć tańców: walc angielski, quickstep, samba, cha-cha oraz jive. Tegoroczną niespodzianką jest udział gościa specjalnego - Krystyny Mazurówny, znanej polskiej tancerki i choreografki, jurorki programu produkcji Polsatu „Got to dance. Tylko taniec”, która największą karierę zrobiła we Francji (była solistką „Casino de Paris”).

Pomysłodawcą zorganizowania turnieju tańca jest Jarosław Siekiera, właściciel Studia Tańca Carmen, tancerz najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej "S", który rok temu zapoczątkował organizację cyklu wewnętrznych turniejów. "W poprzednim roku, podczas organizacji I turnieju, wspomniałem, że mam zamiar organizować tę imprezę cyklicznie. I tak też się stało. W tym roku przygotowaliśmy dla widzów jeszcze więcej atrakcji. Zaprosiłem swoją znajomą, znaną tancerkę i choreografkę, która zasiadała w jury programu "Got to Dance", Krystynę Mazurówną" - mówi Jarosław Siekiera. "Kiedy Krystyna przylatuje do Polski zawsze znajduje dla mnie czas, żeby pomóc i ocenić moje choreografie, które układam ze swoją partnerką taneczną, Gosią. W tym roku udało mi się zaprosić Krystynę, żeby zasędziowała turniej w Żyrardowie. Ponadto w tym roku otwieramy się również na działalność innych lokalnych grup tanecznych. Jedną z atrakcji turnieju będzie pokaz taneczny grupy działającej pod opieką Pani Beaty Bieganowskiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie" - dodaje tancerz.

Oprócz pokazów tanecznych dziecięcych par, dla widzów przygotowano dodatkowe atrakcje. W głównym show zaprezentują się Małgorzata Cieszkowska - vice mistrzyni Polski w standardzie, II vice-mistrzyni Polski w łacinie oraz Jarosław Siekiera – vice mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich, uczestnik międzynarodowych turniejów (m.in. Blackpool Dance Festival). Ponadto pozostali podopieczni Jarosława Siekiery z żyrardowskiej sekcji tanecznej zaprezentują się m.in. w pokazie salsy rueda. W pokazie tańca argentyńskiego zobaczymy Państwa Elżbietę i Wiesława Piaseckich, którzy dodatkowo (tak jak w ubiegłym roku) ufundują nagrodę publiczności dla najlepszej dziecięcej pary tanecznej. Podczas imprezy wystąpi także grupa taneczna z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, przygotowana pod okiem Pani Beaty Bieganowskiej.

W jury II Wewnętrznego Turnieju Tańca Towarzyskiego ST Carmen zasiądą:

 • Sędzia główny (niepunktujący) Jarosław Siekiera (Warszawa)
 • Krystyna Mazurówna (Francja)
 • Małgorzata Cieszkowska (Warszawa)
 • Milena Kajetanowicz (Warszawa)
 • Łukasz Migda (Warszawa)
 • Dagmara Fiszer (Żyrardów)

Współorganizatorami imprezy są Osiedlowy Dom Kultury ŻSM, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego oraz FD Studio.

"Jest nam bardzo miło, że śladami ubiegłego roku, również i teraz otrzymaliśmy propozycję współorganizowania II Wewnętrznego Turnieju Tańca ST Carmen. Z chęcią wspieramy tego typu inicjatywy. Widząc dotychczasową współpracę między organizatorami, mam nadzieję, że z roku na rok turniej będzie się rozrastał i udział w nim będzie dostępny dla różnych grup z okolicznych szkół tańca i że z czasem stanie się on jedną z głównych imprez na terenie Mazowsza Zachodniego" - mówi Dagmara Fiszer, Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego.

"Po raz drugi ST Carmen organizuje turniej tańca w Żyrardowie i po raz drugi FD Studio jest jednym z patronów i organizatorów turnieju. Rok temu turniej uświadomił nam wszystkim jak wysoki poziom taneczny reprezentują wychowankowie Carmen, dlatego też w tym roku spodziewamy się jeszcze więcej utalentowanych uczestników, kilka atrakcyjnych pokazów tanecznych, nagród i przede wszystkim niesamowitego show. FD Studio wykona oczywiście fotoreportaż z imprezy, tak więc Ci z Was, którzy nie będą mogli osobiście towarzyszyć nam podczas tego wydarzenia, zobaczą fotorelację na naszym fanpage www.facebook.com/fotodancestudio" -  mówi Łukasz Migda, właściciel FD Studio.

Zapraszamy na turniej wszystkich widzów
WSTĘP WOLNY

 

 • loga organizatorów

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Bieniewiec

W dniu 7 maja 2015 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Bieniewiec (obszar 2).

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Bieniewiec (obszar 2) oraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko oraz sporządzonym do niej aneksem można zapoznać się w okresie od 13 kwietnia do 13 maja 2015 r.  w pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Przedmiotowe dokumenty dostępne są  także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

Uwagi i wnioski do projektu planu można wnosić do 8 czerwca 2015 r.:

 • w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Żabiej Woli lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Planowania i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Żabiej Woli, ul. Główna 3 (I piętro, pokój nr 8),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żabia Wola.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

15 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Zaręby (ze stacji transf. Zaręby 2,)  nr: 20 – 36, ul. Bażanta, ul. Skowronka, ul. Sosnówki, ul. Sójki, ul. Strzyżyka

17 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Czerwona Niwa  Parcel nr:1 – 11 , Różanów nr:1 – 10,41, Nowa Bukówka nr: 10 – 45, ul. Rumiankowa, ul. Skulska, ul. Warszawska, ul. Zielony Gaj, Stara Bukówka nr:  1 – 10

18 kwietnia  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul. Warszawska

20 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Żelechów ul. Sasenek
 • 10:00 – 13:00 Różanów nr: 4,12,13,16,18, Czerwona niwa Parcel nr: 15, 29, 30 – 37, Czerwona Niwa nr: 28, 34 – 36
 • 12:00 – 15:00 Czerwona Niwa nr: 3, 11, 24, 40 – 46, Czerwona Niwa Parcel nr: 31, 42, 47, 50 (ze stacji transf. Czerwona Niwa 3)
 • 14:00 – 17:00 Stare Budy ul. Chopina, Żyrardowska, Jaktorów Kol. ul. Moniuszki
 • 8:00 – 15:00 Nowa Bukówka od nr: 1 – 24, ul. Rumiankowa, ul. Owocowa,  ul. Skulska), Stara Bukówka ul. Bukówka nr 5

21 kwietnia  2015 w godz.

 • 8:00 – 11:00  Holendry Baranowskie nr 4 – 29, 42, 45, 51 – 63
 • 10:00 – 13:00 Kopiska nr: 35 – 45, Baranów nr: 96, 99 oraz ul. Daleka nr 3, Stanisławów ul. Brzozowa nr 2, Grabnik nr 2
 • 12:00 – 15:00 Międzyborów ul. (Słowackiego nr: 1, 2, 6, Skłodowskiej nr: 15, 17, Reja nr 10, Paderewskiego nr: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 18, Okrężna nr 1, 16, 17, 20, Mickiewicza nr: 9, 25 - 28, 30, 33, 38, 42, 43, 45, Kościuszki nr: 14, 20, 39, 41, 47, 49, 53, 61, 72, 74), Bieganów nr 1, ul. Okrężna nr 71, 75, 79, 81, 87, 91, 95, 99, Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 61, 63
 • 14:00 – 17:00 Żyrardów ul. (Reymonta nr:  20 – 39, Piotra Skargi nr: 15 – 40, Wasilewskiego, Emili Plater, Nizinna, Długosza, Kanałowa nr: 11 – 42, Dolnośląska nr 1 – 34, Bema od nr 15 do torów)

22 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 60 – 70, Dąbrowskiego nr 59, 60 – 80, Chmielna nr: 18 – 35,  Poprzeczna nr 20 –35, Olszowa nr: 10 – 20, Leszczynowa nr: 4 – 10, Grzegorzewice ul. Tarczyńska, ul. Pałacowa, ul. Malownicza
 • 8:00 – 17:00  Jaktorów ul. (Jagiełły nr: 9 – 75, Kazimierza Wielkiego, Parkowa nr:  37 – 46, Poznańska , Parkowa nr: 16 – 34, Miodowa, Leśmiana , Konopnickiej,  Pomorska Wybickiego, 3 – go Maja,  Kolejowa, Andersa, Parkowa  Cygańska, Orzeszkowa   Miodowa, Chylice Kolonia ul. (Wybickiego, Mickiewicza, 3 – go Maja, 1 – go  Maja, Słowackiego, Parkowa ) Kozerki ul. Krajobrazowa.   

23  kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul.(Ługowa, Grójecka numery parzyste 82 – 94 i nr: 59 ,61,85, Tańskiego nr: 2 – 30, Zamachowicza nr: 1 – 11, 17,21).

24 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Słubica A nr: 2 – 30 ul. Ogrodowa, ul. Graniczna, ul. Zarzeczna, ul. Przy Trasie, ul. Brzozowa, Grzymek ul. Brzozowa, ul. Zarzeczna, ul. Słoneczna , Oddział ul. Zagrodowa, ul. Słoneczna

27 kwietnia  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Biesiadna, ul. Słoneczna,
 • 8:00 – 17:00 Jaktorów ul. (Jagiełły nr: 9 – 75 , Kazimierza Wielkiego, Parkowa nr: 37 – 46), Kozerki ul. Krajobrazowa.                             

Zdrów jak ryba - piknik rodzinny

 • Piknik rodzinny "Zdrów jak ryba" - 25.04.2015 r.

Wybory w Sołectwie Wycinki Osowskie

Żabia Wola, dnia 15.04.2015 r.

                                  SZANOWNI  MIESZKAŃCY
                               MIEJSCOWOŚCI WYCINKI OSOWSKIE I ZALESIE

Z A W I A D O M I E N I E

Uwzględniając argumentację części mieszkańców Sołectwa Wycinki Osowskie potwierdzam termin i zawiadamiam o zmianie miejsca zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Wycinki Osowskie, w skład którego wchodzą miejscowości Wycinki Osowskie oraz Zalesie.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. o godzinie 15:30 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.

W ó j t    
/-/ Halina Wawruch

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-04-15

Bezpłatny punkt dostępu do internetu

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy, że w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach zlokalizowanej przy ul. Strażackiej 9 w miejscowości Bartoszówka, funkcjonuje bezpłatnypubliczny punkt dostępu do Internetu. Placówka czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 14:00-19:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług punktu. 

Z Internetu można również bezpłatnie skorzystać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 27. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00.

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-04-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Kolejne terminy zebrań wiejskich ustalone

Pierwsze zebrania wiejskie, podczas których przeprowadzone zostały wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną kadencję odbyły się w marcu br. w Sołectwach: Ojrzanów-Towarzystwo, Skuły, Żelechów i Bartoszówka.

Decyzją mieszkańców funkcję Sołtysa w kadencji lat 2015-2019 pełnić będą:

- w Sołectwie Ojrzanów-Towarzystwo - Pan Bogdan Bęza;
w Sołectwie Skuły - Pan Wacław Świdlicki;
- w Sołectwie Żelechów - Pan Roman Małecki;
w Sołectwie Bartoszówka -  Pan Mariusz Sztompka.

W kwietniu wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się:

 • 9 kwietnia w Sołectwie Żabia Wola;
 • 11 kwietnia w Sołectwie Słubica A;
 • 14 kwietnia w Sołectwie Siestrzeń;
 • 17 kwietnia w Sołectwie Bolesławek;
 • 18 kwietnia w Sołectwie Wycinki Osowskie, w skład którego wchodzą miejscowości: Wycinki Osowskie i Zalesie oraz w Sołectwie Zaręby
 • 22 kwietnia w Sołectwie Musuły;
 • 24 kwietnia w Sołectwie Lasek i w Sołectwie Grzegorzewice;
 • 25 kwietnia w Sołectwie Słubica B, w skład którego wchodzą miejscowości: Słubica B i Słubica Dobra;
 • 29 kwietnia w Sołectwie Bieniewiec.

​Zachęcamy mieszkańców Sołectw do uczestniczenia w zebraniach. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Sołectwa wpisani do Rejestru Wyborców Gminy Żabia Wola oraz osoby, które złożą oświadczenie, że zamieszkują na terenie miejscowości wchodzących w skład sołectwa. W/w oświadczenie zawiera zapis, iż osoba je składająca jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kandydatów na Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich należy zgłosić w trakcie zebrania wiejskiego.

Terminy zebrań wiejskich zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-04-08

Marek Karczewski nowym szefem Radia Bogoria

Już w maju stanowisko Redaktora Naczelnego Radia Bogoria obejmie Marek Karczewski. Nowy szef grodziskiej stacji to doświadczony dziennikarz informacyjny i wydawca, pracujący wcześniej min. w Radiu Zet, Plus i  Vox Fm. Marek Karczewski  z mediami związany jest od  25 lat. Ma za sobą także pracę w Radiu Bogoria. Był wtedy dziennikarzem i redaktorem programowym stacji. Na stanowisku Redaktora Naczelnego zmieni Jacka Grabowskiego, który kieruje radiem od początku, czyli od 17-tu lat.

 • Marek Karczewski

Nowy plac zabaw - podwórko NIVEA w Słubicy Dobrej

Szanowni Państwo,
Serdecznie prosimy o wsparcie inicjatywy budowy Podwórka NIVEA przy dawnym budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Słonecznej w Słubicy Dobrej, gdzie obecnie funkcjonuje Świetlica "Motyle".

W ramach konkursu "Podwórko NIVEA" wybranych zostanie 40 lokalizacji w Polscegdzie powstanie rodzinne miejsce zabaw.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem aplikacji na stronie: www.nivea.pl/podworko.
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.
Wygrana  zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność, dlatego prosimy o głosy:

http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko

 

 

 • autor: Krystyna Janiszewska
 • Plac zabaw Nivea

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. prowadzone są konsultacje społeczne wstępnej wersji dokumentu. Strategia oraz formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej projektu: omw.um.warszawa.pl oraz na stacja-konsultacja.pl.
Nasza gmina znalazła się w gronie 72 gmin tworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Obecnie stoimy przed niepowtarzalną szansą zdefiniowania wspólnych potrzeb wszystkich jednostek samorządu terytorialnego współtworzących ten obszar oraz wypracowania kierunków jego rozwoju. Dlatego też gorąco zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w proces opracowywania Strategii oraz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych.
Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030  jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Wstępny dokument Strategii powstał w oparciu o sporządzony raport z Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także na podstawie wyników warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach obszaru, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania internetowego, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec gmin tworzących metropolię warszawską.
Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 jest opracowywana w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.omw.um.warszawa.pl.

Bezpłatny Poradnik Wielkanocnego Zajączka

Święta Wielkanocne tuż, tuż!
Czy Wasz czas przygotowań do Wielkanocy bywa czasem stresujący i męczący? Tu trzeba upiec ciasto, tu uporządkować szuflady i pościerać dawno zalegający kurz z podłogi, okna, blatu, porcelany, sztućców… Przepraszam, a gdzie pisanki? Gdzie wielkanocne zajączki? Gdzie wspólne zabawy przy wydrapywaniu wzorków przy świeżo barwionych jajach?
Zamień w tym roku zwykły czas przygotowań do Świąt na cudowny i pełen uśmiechów czas spędzony z całą rodziną na świetnej zabawie!

Pobierz darmowy NOWY Poradnik Wielkanocnego Zajączka!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://czasdzieci.pl

 • autor: źródło:czasdzieci.pl, data: 2015-04-02

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
Urząd Gminy w Żabiej Woli będzie czynny do godziny 15:30

Wesołych Świąt !

Z okazji nadchodzących Świat Wielkiej Nocy
życzymy mieszkańcom gminy Żabia Wola
zdrowia, pogody ducha oraz optymizmu.
Niech świąteczna atmosfera zapanuje w Waszych domach,
a chwile spędzone w gronie najbliższych przyniosą radość
oraz wzajemne zrozumienie.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Olczak,
Wójt Gminy Halina Wawruch
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Żabiej Woli
i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone zostaną w dniu 10 maja 2015 r., głosowanie będzie odbywać się w godzinach 7:00- 21:00.

Na terenie Gminy Żabia Wola, podobnie jak w latach ubiegłych, lokale wyborcze utworzone zostaną w Szkołach Podstawowych w Skułach i w Ojrzanowie, w Gimnazjum w Józefinie, w Domu Kultury w Żabiej Woli oraz w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Słubicy Dobrej, w którym obecnie mieści się placówka wsparcia dziennego – Świetlica Motyle.

Do głosowania na terenie Gminy uprawnieni są wyborcy:

 • ujęci w rejestrze wyborców Gminy Żabia Wola (osoby zameldowane na pobyt stały oraz dopisane do rejestru na wniosek);
 • dopisani do spisu wyborców (wyborca stale zamieszkujący lub czasowo przebywający na terenie Gminy Żabia Wola, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 5 maja br., może na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania);
 • posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania (wyborca może je uzyskać w gminie, w której jest ujęty w spisie wyborców);

Należy pamiętać, że zameldowanie na pobyt czasowy nie jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru wyborców z urzędu.

Ponadto złożone przed dniem pierwszego głosowania:

 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 • wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
 • wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa (do dnia 1 maja 2015 r.),
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokona zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (wniosek należy złożyć do 25 kwietnia br.), również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Wójt prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (wniosek należy złożyć do 5 maja br.), będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej
jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być członek komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i kandydaci na Prezydenta RP.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować osobiście, jeżeli głosu nie oddał jeszcze pełnomocnik. Wyborca może również cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie w tej sprawie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, w trakcie jego trwania.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczania o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-03-30

UWAGA!!!

Z powodu prowadzonych prac eksploatacyjnych  przez Rejon Energetyczny Żyrardów obejmujących ul. Główną w Żabiej Woli w dniu 30 marca br. w godzinach 8:00- 15:00 i w dniu 31 marca br. w godzinach 8:00- 12:00, załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli może być utrudnione

VII Grodziskie Targi Pracy

 • Targi Pracy w Grodzisku Mazowieckim- 21 kwietnia br. w...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

31 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Żabia Wola ul. Śląskiego, Główna, Krańcowa, Okrężna
 • 11:00 – 16:00 Sade Budy nr: 3, 6 oraz ul. Wąska nr: 20, 73, Stare Budy nr: 71 – 78, 80, 85, 86, 89 oraz ul. Wąska nr: 5, 11, 33, 39

01 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Nowa Bukówka ul. Rumiankowa, ul. Skulska, ul. Polnych Kwiatów

02 kwietnia  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Nowa Bukówka ul. Warszawska, Stara Bukówka ul. Warszawska

08  kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 60 – 70, Dąbrowskiego nr 59, 60 – 80, Chmielna nr: 18 – 35,  Poprzeczna nr : 20 – 35, Olszowa nr: 10 – 20, Leszczynowa nr: 4 – 10,

09 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Mszczonów ul.(Ługowa, Grójecka numery parzyste 82 – 94,  nr:  59, 61, 85, Tańskiego nr :2 – 21, 24, 26, 28, 30, Zamachowicza nr: 1 – 11, 17,21)
 • 8:00 – 16:00 Budy Stare  nr: 136 – 188, Budy Michałowskie nr: 35 – 37

10 kwietnia  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Grzegorzewice

13 kwietnia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żelechów ul. Topolowa, ul. Mazowieckie Pola, Zalesie ul. Mrowia, Żabia Wola ul. Ziołowa, ul. Jesionowa), Jastrzębnik ul. Ziołowa, ul. Topolowa, ul. Skrajna, ul. Rosy, ul. Pszeniczna, ul. Mazowieckie Pola, ul. Facelii, ul. Dzikiej Róży, Jastrzębnik nr: 1 – 1 5 Ojrzanów Towarzystwo nr 18

 

Zebranie wiejskie w Sołectwie Bartoszówka

Zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzony zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bartoszówka na kolejną kadencję, odbędzie się w dniu 30 marca o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.

Terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-03-18

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

25 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Władysławów ul. Na skraju, ul. Północna, ul. Daliowa, ul. Akacjowa, ul. Główna, ul. Kwiatowa, ul. Leszczynowa, ul. Na Skraju, ul. Objazdowa, ul. Paprociowa, ul. Pigwowa, ul. Północna, ul. Rajska, ul. Tulipanowa, ul. Wąska, Siestrzeń ul. Wierzbowa
 • 9:00 – 12:00 Żabia Wola ul. Chabrowa, ul. Jesionowa, ul. Zamknięta, ul. Wiejska
 • 10:00 – 13:00 Józefina ul. Szkolna, ul. Kwiatowa, ul. Wesoła,  Osowiec ul. Kwiatowa, Musuły ul. Dębowa
 • 12:00 – 15:00 Słubica A  nr: 5, 10, 11, 17, 21 ul. Ogrodowa, ul. Graniczna, ul. Zarzeczna, ul. Przy Trasie, ul. Brzozowa, Grzymek ul Brzozowa, Odział
 • 14:00 – 17:00 Żyrardów ul. Limanowskiego od Ossowskiego  do Narutowicza, Waryńskiego  od Szpitalnej do Jasnej, Polna
 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Topolowa, ul. Mazowieckie Pola, Zalesie ul. Mrowia, Żabia Wola ul. Ziołowa, ul. Jesionowa, Jastrzębnik ul. Ziołowa, Topolowa, Skrajna, Rosy, Pszeniczna, Mazowieckie Pola, Facelii, Dzikiej Róży
 • 8:00 – 17:00 Gąba ( stacja transf. Gąba 2) Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25 ), Czekaj, Marków – Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów,  

26 marca  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Zaręby (ze stacji transf. Zaręby 2), nr:20 – 36, ul. Bażanta, ul. Skowronka, ul. Sosnówki, ul. Sójki, ul. Strzyżyka) Żyrardów ul. (I. Zielińskiej nr 27, Piękna nr: 1, 3 – 10, Miodowa nr: 2, 4, Kwiatowa nr 2, Popiełuszki nr: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19),
 • 8:00 – 11:00  Grabce Józefpolskie nr 9 – 38 
 • 10:00 – 13:00 Żelechów ul. Sasenek
 • 12:00 – 15:00 Różanów nr: 4,12,13,16,18, Czerwona Niwa Parcel nr: 15, 29, 30 – 37 , Czerwona Niwa nr: 28, 34 - 3
 • 14:00 – 17:00 Czerwona Niwa nr: 3, 11, 24, 40 – 46 ,  Czerwona Niwa Parcel nr: 31, 42, 47, 50 (ze stacji transf. Czerwona Niwa 3)
 • 8:00 – 17:00 Kamionka nr: 1 – 34,42,45

27 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Kaleń nr: 29, 31, 36, 39, 40 oraz ul. Bławatka nr 4, ul. Forsycji nr 4, ul. Główna nr: 21, 25, 31, ul. Rumianka nr: 1 – 8 oraz ul. Jodłowa nr 4, ul. Orzechowa nr: 14, 23, ul. Romantyczna nr: 2, 3), Nowa Bukówka nr 10,
 • 8:00 – 11:00 Stare Budy ul. Żyrardowska, Chopina, Jaktorów Kol. ul.Moniuszki
 • 10:00 – 13:00 Holendry Baranowskie nr 4 - 29, 42, 45, 51 – 63
 • 12:00 – 15:00  Kopiska nr: 30 – 50
 • 14:00 – 17:00 Międzyborow ul. (Słowackiego nr: 1, 2, 6, Skłodowskiej nr: 15, 17, Reja nr 10, Paderewskiego nr: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 18, Okrężna nr 1, 16, 17, 20, Mickiewicza nr: 9, 25 – 28, 30, 33, 38, 42, 43, 45, Kościuszki nr: 14, 20, 39, 41, 47, 49, 53, 61, 72, 74), Bieganów nr 1, ul. Okrężna nr 71, 75, 79, 81, 87, 91, 95, 99, Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 61, 63
 • 8:00 – 17:00 Osuchów nr 70 – 80 ul. Szkolna

30 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 11:00  Radziejowice, ul. Główna,  Chełmońskiego, Ogrodowa, Jutrzenki, Kwiatowa, 
 • 10:00 – 13:00  Radziejowice ul. Przemysłowa nr : 1, 2, Sienkiewicza nr: 4- 8
 • 12:00 – 15:00  Radziejowice  ul. Krasińskiego, Migdałowa
 • 14:00 – 17:00 Kuranów , Budy Mszczonowskie
 • 8:00 – 15:00 Żabia Wola ul. Główna, ul. Jesionowa, ul. Wiejska, ul.Klonowa,ul. Ślaskiego, ul. Zamknięta,ul.  Chabrowa, ul. Rumiankowa, Żyrardów ul. Skoraczewskiego nr: 17, 19, 21, 23, 25, 60, Nietrzebki nr 6
 • 8:00 – 17:00  Radziejowice ul. Sienkiewicza, Przemysłowa , Stare Budy Radziejowskie

31 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Buszyce nr: 39 – 50, Wyczółki nr: 1, 3 (ze stacji transf. Buszyce 2),Grzmiąca
 • 8:00 – 17:00 Żyrardów ul. (1 – go Maja nr: 76, 92, Jasna nr: 4, 5, 7, 9/B, 10, 12, 14A, Kilińskiego nr: 12B, 19A, 22 – 29, 32, 35A, 37 – 40, 42, 44, 48, Kościuszki nr 27, Szpitalna nr 3, Waryńskiego nr 32, Wiejska nr: 1/B, 2/A,B, 4/A,B,C, 6, 8, 10, 14 – 18, 20, 22, 24, 26, 28/B, 30, Zielony Zaułek nr: 2 – 7).

Posiedzenie Komisji Rady

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów oraz Komisji Spraw Socjalnych i Kultury odbędzie się w dniu 23 marca (poniedziałek) 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Pierwsze terminy zebrań sołeckich ustalone

Pierwsze terminy zebrań wiejskich, podczas których przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kolejną kadencję zostały ustalone.

20 marca 2015 r. (piątek) o godzinie 17:30 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Ojrzanów-Towarzystow, w skład którego wchodza miejscowości Ojrzanów-Towarzystow i Lisówek.

Tydzień później tj. 27 marca (piątek) o godzinie 17:30, również w strażnicy OSP Żelechów przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Żelechów.

Natomiast 25 marca (środa) o godzinie 18:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w celu przeprowadzenia wyborów  spotkają się mieszkańcy Sołectwa Skuły.

Terminy zebrań wiejskich zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

 

 • kwiaty

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi,
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, pragniemy Państwu serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców Waszych Sołectw.
Pełniąc funkcję Sołtysa wspieracie Państwo samorząd gminny w kontaktach ze społecznością lokalną, pełnicie rolę łączników i pośredników przekazujących nam cenne uwagi mieszkańców, informującym nas o ich potrzebach oraz problemach. 
Dziękujemy za wysiłek wkładany w pracę i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, a także powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

          Wójt Gminy                                                                                  Przewodniczący Rady
Halina Wawruch                                                                                  Roman Olczak

PODATEK 2015

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności

I raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 16 marca 2015 r. za pośrednictwem

inkasenta, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.

Wypełniając PIT za 2014 r. pomyślcie o naszej Gminie

SZANOWNI PAŃSTWO,
wypełniając PIT za 2014 r. pomyślcie o naszej Gminie.

Jeśli mieszkasz w Gminie Żabia Wola - rozlicz PIT i przekaż część swojego podatku na rozwój naszej Gminy.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody.

Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Aby rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, który trafi do budżetu Gminy Żabia Wola  nie musisz być tu zameldowany, wystarczy że mieszkasz na terenie Gminy i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola.

Dlaczego to ważne?

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy (37%), w której został rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, nie trafiają do budżetu Gminy Żabia Wola.

Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Gmina Żabia Wola może się dynamiczniej rozwijać !

Rozliczając PIT w naszej gminie (w której mieszkasz), współfinansujesz  inwestycje, takie jak przebudowa dróg gminnych, budowa sieci wodociągowych, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, budowa gminnego przedszkola. Ponadto wspomagasz realizację zadań wynikających  z ustawy o samorządzie gminnym, tj. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, pomoc społeczna, kultura, sport, zapewnienie czystości i porządku publicznego, oświetlenie uliczne, drogi czy gospodarka lokalami komunalnymi.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Żabia Wola?

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą elektroniczną, osobiście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą) tj. Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11. wraz z dokumentem ZAP-3, w którym zaktualizujesz dane dotyczące adresu zamieszkania. Druk zgłoszenia aktualizacyjnego można pobrać w każdym Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Gminy w Żabiej Woli lub na stronie internetowej: http://www.mf.gov.pl

Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane.

                                                                                                                  Wójt Gminy  
                                                                                                                Halina Wawruch

 

Informacja dla mieszkańców miejscowości Huta Żabiowolska i Józefina

Szanowni Mieszkańcy Huty Żabiowolskiej i Józefiny
w związku z rezygnacją Pana Sołtysa z pełnienia funkcji,
proszę o dokonywanie płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego
oraz leśnego bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.
Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 16 marca 2015r.
     Z poważaniem

                                                           z up. Wójta            
Kierownik Referatu Finansowego

Ewa Grzywna           

(od wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym w Żabiej Woli nie jest pobierana prowizja).

 • Proponowany przez inwestora przebieg trasy linii 400kV na...
  Proponowany przez inwestora przebieg trasy linii 400kV na terenie Gminy Żabia Wola.

Dzień bezpłatnych porad

 • Dzień bezpłatnych porad w poradni...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

11 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Bieganów ul. Heweliusza, Bieganów dz.101, nr: 40 – 60
 • 8:00 – 16:00  Musuły ul. Dębowa, ul. Grodziska, ul. Familijna, ul. Zdrojowa, ul. Jutrzenki, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Kuligi, ul. Pod Dębami, Osowiec ul. Leśna nr: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 25, 27, Wycinki Osowskie nr: 15 – 25  oraz ul. Królewska, ul. Mazowiecka

13 marca  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Aleksandrów (ze stacji transf. Aleksandrów 3)i nr 16 – 43 ), Żyrardów ul.(11 – go Listopada nr: 48, Roosevelta nr: 2, 5 Sikorskiego nr:  18, 28, Świerczewskiego nr: 38)
 • 8:00 – 17:00 Krakowiany  nr: 39 –50 , Ojrzanów  ul. Krakowiańska, ul. Stawowa, Żelechów ul. Biała, ul. Chmielnik, ul. Do Utraty, ul. Gościnna, ul. Karolkowa, ul. Krakowiańska, ul. Miodowa, ul. Nad Lasem, ul. Parkowa, ul. Pieńkowa, ul. Podole, ul. Wiśniowa, ul. Zaciszna, ul. Zielona

16 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Guzów ul.(Łubieńskich , Ogińskiego , Sobieskiego, Guzów Osada ul. Jana III Sobieskiego

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

04 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żyrardów ul.(Girarda nr: 4, 5,7 ,I Zielińskiej nr parzyste 10 – 20 i 9a ), Wygnanka nr:  50 – 65 oraz ul. Akacjowa

05 marca  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Błońska nr: 1 – 9, Topiel nr: 2 – 8, Żyrardowska nr: 2 – 30), Żyrardów ul.( Barona od Małachowskiego do nr 37,Żwirki i Wigury od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Małachowskiego  od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Środkowa nr 3,3a,Warszawska )

06 marca  2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul.( 1 Maja nr nieparzyste 53 – 59  nr parzyste 70 – 94, Jasna nr:11,14B, Leszno od 1 Maja do rowu, Piękna  nr 11 – 25   nr parzyste 26 – 52, Sławińskiego nr: 2, 3, 4, 6, Skrowaczewskiego nr 44), Sade Budy ul. (Brzozowa, Huisarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska), Międzyborów ul. (Borówkowa,  Jagodowa)

09 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Studzieniec nr: 28 – 32, Huta Żabiowolska ul.  Główna, Krzyżówka ul. Zarzeczna, kolejowa, Marków Świnice ul. Sosnowa 

09 – 10 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Bieganów (ze stacji transf. Bieganów 2) nr: 2 – 43, 69 – 88, 111, 112

10 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Korytów A ul. Ogrodników, Łąkowa, Żyrardów, ul. Zielona, Mariampol nr: 20 – 30, Kaczków, Zboiska, Kamionka (koło Mszczonowa)

 

 

„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!’’

Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!’’
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. W tym roku KRUS zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.
Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

PT KRUS Żyrardów
ul. Okrzei 58
96-300 Żyrardów
tel. (46)855 28 51
e-mail: zyrardow@krus.gov.pl

 

Zawiadomienie

Żabia Wola, dnia 18 lutego 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2015 r. (sobota) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów oraz Komisji Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy Żabia Wola. W trakcie posiedzenia Komisje zapoznają się z zarzutami dotyczącymi przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap tj. ulicy Grodziskiej w miejscowości Musuły, zgłoszonymi przez mieszkańca wsi Musuły.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, następnie przeprowadzona zostanie wizja w terenie mająca na celu stwierdzenie stanu faktycznego.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych Mieszkańców do udziału w posiedzeniu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Olczak       

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

18 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 60 – 70, Dąbrowskiego nr 59, 60 – 80, Chmielna nr: 18 – 35,  Poprzeczna nr 20 – 35, Olszowa nr: 10 – 20, Leszczynowa nr: 4 – 10, Krze Duże dz.21/14   ul. Ogarów Polskich

19 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Siestrzeń nr: 4, 23, 62, oraz  ul. Śródpolna, ul. Skrajna, ul. Prosta, ul. Pigwowa, ul. Parociowa, ul. Modrzewiowa, ul. Klonowa, ul. Botaniczna, ul. Akacjowa, ul. Piaskowa, ul. Jeżynowa, ul. Brzozowa

20 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Chojnackie nr: 1 – 30

23 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów(ul. Grójecka  nr: 107 – 110, 114, 115, 123)
 • 8:00 – 16:00 Henryszew nr: 1 – 80 , oraz ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3 – go Maja, 11 – go Listopada, Gen. Grota – Roweckiego, Okulickiego, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Holendry Baranowskie nr : 2, 16, 18, 106 – 108, Grądy nr: 17 – 26

24 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Legionów Polskich nr parzyste 18 – 38  nieparzyste 15 – 39, Batorego nr: 12,14, Legionów Okrzei nr 59, 59B, Ks. Brzózki nr 25, Mostowa nr 2,Wyspiańskiego nr 1, 3, 5, Żabia

25 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Wiskitki  ul.( A. Krajowej nr: 66, Cegielnia, nr:1, 4, 4A,Kościuszki nr:31 – 68, Sokołowskiego nr:1, 5)
 • 8:00 – 16:00 Jaktorów Kolonia ul(Wysockiego, Kleberga, Kościuszki 9, Rotmistrza Pileckiego nr:  9), Jaktorów ul (Wysockiego nr: 26, 34, 40, 44, 52, Kleberga nr 13, 21 – 24, 34)

26 lutego 2015 w godz.

 • 10:00 – 12:00 Żyrardów ul.  Środkowa nr 13, 15, 34, 35, 41, Limanowskiego nr 13
 • 8:00 – 15:00 Janówek koło Mszczonowa 

27 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budki Kaskie nr: 4, 18, 23 i ul. Królewska 105, 112, Kaski nr: 1 – 139 oraz ul. (Piaskowa, Królewska, Długa nr: 1 Młyńska nr: 2, 4), Gągolina nr: parzyste 2-8, 13-15, 21, Nowa Pułapia nr: 27 – 31, Stara Pułapia nr: 17, 26, 28, Regów nr: 6, 10, 25 – 45, 51, 53, 54

03 marca 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów  ul. Reymonta nr: 8              

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace  eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

09 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Budy Grzybek nr 82  oraz ul. (Wyczułkowskiego, Świderskiego, Rowickiego, Potockiego, Matejki, Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. Rowickiego nr 1, Potockiego nr 57, Jaktorów Kolonia ul. Potockiego nr 28

11 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00  Żabia Wola ul. Cicha
 • 11:00 – 15:00 Czerwona Niwa nr: 1 – 14
 • 8:00 – 16:00 Stare Budy ul.(Szymanowskiego ,Wieniawskiego, Żyrardowska nr: 12 – 31)

12 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stanisławów nr: 1 – 16 ul. Zielna nr: 45, 49, 59, 61, 69, Brzozowa
 • 8:00 – 16:00 Stare Budy ul.(Szymanowskiego ,Wieniawskiego, Żyrardowska nr: 12 – 31 )

13 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Zaręby (ze stacji transf. Zaręby 2) nr: 20 – 36   ul. Bażanta, ul. Skowronka, ul. Sosnówki, ul. Sójki, ul. Strzyżyka

Zmiana rozkładu jazdy autobusów

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim na linii numer: 132 relacji GRODZISK DW. PKP -> PETRYKOZY NŻ (przez: GRZEGORZEWICE NŻ).
Rozkład obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r. dostępny jest na stronie internetowej www.pksgrodzisk.com.pl, przy wyszukiwaniu połączeń można także skorzystać z wyszukiwarki połączeń.

 • autor: Krystyna Janiszewska

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Żabia Wola, wprowadzoną zarządzeniem Nr 81/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2014 r., od dnia 1 lutego 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

W poniedziałki Urząd Gminy czynny będzie w godzinach 9.00 – 18.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00 – 16.00, zaś w piątki w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski

Informujemy, że od 22 stycznia 2015 roku wyłożone zostały do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmujące:

 • w granicach administracyjnych miejscowość Słubica Dobra
 • dz. nr ew. 169/2, 169/3, 169/4 położone w miejscowości Skuły
 • Rysunek planu-Słubica Dobra
 • Rysunek planu-Skuły

Ferie 2015 na sportowo

        W ramach organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w okresie od 19 do 30 stycznia 2015 r.  w godzinach 10.00 – 18.00 na sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie zorganizowane zostały zajęcia sportowe. Zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli. Zachęcamy dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy do aktywnego spędzania ferii.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

28 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Piekarowo nr: 1 – 20 ul. (Piekarska 1 – 10 , Skierniewicka nr: 1 – 15)
 • 8:00 – 16:00 Ojcówek,  Grzymek ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Okrężna, Wężyk, Adamów , Adamów Parcel i  Adamów Letnisko, Kuklówka  Zarzeczna , Kuklówka  Radziejowska, Kuklówka (ze stacji transf.  Kuklówka  1,2,3,4)  Kuklówka Dobiegała ul. Leśna, Szkolna, Stare Budy Radziejowskie

29 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Międzyborów ul.(Wojska Polskiego, Armii Ludowej, Waryńskiego, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Jagiellońska od Armii Ludowej do 22 – go  Lipca, Świerczewskiego, Poniatowskiego od Wojska Polskiego do Słonecznej, Słoneczna, Niepodległości nr nieparzyste)
 • 8:00 – 16:00 Ojrzanów ul. Jabłoniowa, ul. Zbiorowa, ul. Akacjowa, ul. Kresowa, ul. Tarczyńska, ul. Borowikowa, ul. Sosnowa, ul. Baniuszki, ul. Kasztanowa, ul. Nauczycielska , ul. Tarczyńska, Ojrzanów-Towarzystwo, Siestrzeń ul.  Brzozowa, ul. Klonowa , ul. Paprociowa, ul. Skrajna , Zaręby nr :11. 20 – 60  oraz ul. Kasztanowa, ul. Skowronka, ul. Słowika, ul. Sójki, ul. Bażanta, ul. Sosnówki, ul. Strzyżyka 

3 lutego 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jesionka (ze stacji transf. Jesionka 3)  ul. Graniczna, Sosnowa, Topolowa, Przejazdowa
 • 8:00 – 17:00 Jaktorów  ul.( Feliksa, ul. Moniuszki, Żyrardowska , Nowowiejskiego, Potockiego od nr 2 – 20 ), Jaktorów Kolonia ul. Moniuszki nr: 1 – 8, Stare Budy( nr: 136 – 188 ul. Żyrardowska, Chopina nr:  22 – 48,122, Moniuszki nr 24, Sygietyńskiego), Budy Michałowskie nr: 35–37, Budy Grzybek ul. (Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20)

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury

INFORMACJA

Wójt Gminy Żabia Wola

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające nazwę miejscowości Ciepłe Pierwsze na Ciepłe A.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym. W przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych (tj. w dniu 1 kwietnia 2015 r.).

W przypadku posiadania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu zmiana adresu winna być zgłoszona również do Wydziału Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim celem wymiany przedmiotowych dokumentów.

Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch    

Utrudnienia w pracy Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2015 r. w godzinach 8:00 – 15:00, w związku z pracami eksploatacyjnymi prowadzonymi przez Rejon Energetyczny Żyrardów, nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej m.in. dla miejscowości  Żabia Wola (ul. Główna, ul. Parkowa , ul. Przejazdowa, ul. Warszawska i ul. Wiejska).

Z uwagi na powyższe załatwianie spraw Urzędzie Gminy w tym dniu  może być utrudnione.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

 15 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Jesionka (ze stacji transf. Jesionka 1) ul. Wąska, Sucha, Spacerowa, Kapuścińskiego, Partyzantów), Łubno nr: 1 – 10

16 stycznia 2015 w godz.

 •  8:00 – 15:00 Żabia Wola ul. (Główna, Parkowa , Przejazdowa, Warszawska, Wiejska)

19 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul.(Ługowa, Grójecka nr: 82 – 94  nr: 59,61,85, Tańskiego nr: 2 – 21, 24,26,28,30, Zamachowicza nr: 1 – 11, 17,21), Strumiany Dolne nr: 53, Strumiany Górne nr 41, 42, 45, 48, 50,

20 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Gąba, Badów Górny, Badów Kamionka, Wymysłów, Sosnowica ul. Spacerowa, Kamionka ul. Spacerowa,

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

08 stycznia 2015 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Jaktorów Kol. Ul. (Skokowskiego od A. Krajowej do torów, Traugutta nr: 1 – 14, Wysockiego nr 7, 7A, 24, 25, 44, 45, 49, 50)
 • 8:00 – 17:00 Budy Grzybek nr 82 i 1 oraz ul. (Wyczółkowskiego, Świderskiego, Rowickiego, Potockiego, Matejki, Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. Rowickiego , Potockiego, Jaktorów Kolonia ul Potockiego, Chudolipie, Lutkówka, Lutkowka Parcel, Petrykozy
 • Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy...

Wesołych Świąt

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. Urząd Gminy Żabia Wola będzie nieczynny.

Zmiana miejsca obrad

      Uprzejmie informuję, że najbliższa Sesja Rady Gminy Żabia Wola 
w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Żabia Wola (sala konferencyjna).

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Olczak      

Uwagi i wnioski do projektu planu

Przypominamy, że w dniu 31 grudnia 2014 roku mija termin składania uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 października 2014r.

Podziękowania

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy biorącym udział w drugiej turze wyborów samorządowych 30 listopada 2014 r. Szczególnie mocno dziękuję tym z Państwa, którzy poprzez oddany na mnie głos wyrazili aprobatę dla mojej dotychczasowej pracy.

Doceniam także krytykę, która swoje odzwierciedlenie miała w głosach oddanych na kontrkandydata. Odbierając uwagi, co do swojej dotychczasowej pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że wszyscy mamy wspólne pragnienia odnośnie rozwoju i wyglądu naszej gminy.

Gwarantuję, że nadal będę ciężko pracować i dołożę wszelkich starań, aby każdego roku realizować możliwie najwięcej punktów ze wspólnej listy celów Mieszkańców naszej Gminy Żabia Wola.

Halina Wawruch

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Żabia Wola

Pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Gminy Żabia Wola w kadencji lat 2014-2018, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r., odbyła się w dniu 1 grudnia br. w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Podczas posiedzenia Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli Pani Ewa Grzywna wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Żabia Wola, radnym wybranym w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Następnie po odczytaniu roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.", Radny Senior Pan Stanisław Folwarski odczytał imiona i nazwiska radnych, którzy powstali i wypowiedzieli według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, potwierdzając tym samym objęcie mandatu radnego.

W skład Rady Gminy Żabia Wola w kadencji lat 2014-2018 weszli następujący Radni:

 • Badowska Regina Janina - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Filarczyk Roman Janusz - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Folwarski Stanisław Marcin - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Janoś Joanna - KWW ŻABIA WOLA - NASZA WOLA
 • Jędrzejewska Romana Elżbieta - KWW ŻABIA WOLA - NASZA WOLA
 • Klimkowski Norbert Marek - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Kujawa Tomasz Mieczysław - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Malinowski Tomasz - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Małecki Roman - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Olczak Roman Tomasz - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Perzyna Monika Alicja - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Prus Maria - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • Skorupiński Sylwester Adam-KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Suchecki Stanisław Julian - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
 • Włodarkiewicz Iwona Ewa - KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady radni wybrali Pana Romana Olczaka. Wiceprzewodniczącym został Pan Tomasz Malinowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli natomiast następujący radni: Pani Iwona Włodarkiewicz, Pan Norbert Klimkowski oraz Pani Regina Badowska, która będzie przewodniczyć Komisji.

 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2014-12-02

WYNIKI wyborów na WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA-PONOWNE GŁOSOWANIE

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 28 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z ponownym głosowaniem w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 r.:

 • w dniu 29 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 14.00;
 • w dniu 30 listopada (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności.

tel: 46 857 81 81 wew. 35 i 24

 

Przewodniczący                
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna              

 

 • data: 2014-11-28

Pierwsza sesjia nowo wybranej Rady Gminy Żabia Wola na kadencję 2014-2018

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Szanowni Państwo !
Właściciele gruntów położonych w obrębach geodezyjnych Grzegorzewice oraz Lasek. 

Uprzejmie informuję, iż na zlecenie Starosty Powiatu Grodziskiego w ramach projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, w miesiącach styczeń-luty 2015 na obszarze wsi Grzegorzewice i Lasek wykonywane będą prace geodezyjne polegające na ustaleniu i pomiarze wybranych granic nieruchomości.

Przedmiotowe prace w terenie będą wykonywane przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GIEŁDA" S. M. Miszkurkowie z Pruszkowa.

O dokładnym terminie ustalania i pomiaru granic właściciele nieruchomości będą powiadamiani indywidualnie.

W ramach czynności ustalania i pomiaru granic na gruncie będą spisywane protokoły ustalenia granic a punkty graniczne będą oznaczane w sposób umożliwiający ich pomiar (palikami drewnianymi). Trwała stabilizacja punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenia stron może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt właścicieli nieruchomości.

Wszelkie zapytania i uwagi w kwestii wykonywanych w terenie czynności geodezyjnych należy zgłaszać wyłącznie do Starostwa Powiatu Grodziskiego – Wydział Geodezji i Kartografii ul. Żyrardowska 48 bud. A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 Z poważaniem                                     
 

Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch    

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

03 grudnia 2014 w godz.

 • 9:00 – 17:00 Żaby, Gole, Murowanie

04 grudnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Hipolitów, Miedniewice

05 grudnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Hipolitów, Miedniewice, Kamionka, Strumiany Górne

08 grudnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Wycinki Osowskie ul. Międzynarodowa, ul. Królewska, Osowiec ul. Szkolna, ul. Sarenki, ul. Rzeczna, Adamów Wieś

09 grudnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów ul. (Borowika, Dworska, Gwiaździsta, Jagodowa, Mnożna, Podgórna, Podleśna, Prosta, Radziejowska, Topolowa) Adamów Parcel ul. (Dworska, Folwarczna, Górna, Gwiaździsta, Księżycowa, Łąkowa, Niecała, Ogarów Polskich, Parcela, Pepika, Podkowy, Polna, Promienna, Prosta, Słoneczników, Topolowa), Krze Parcela

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY ŻABIA WOLA (czytaj)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA (czytaj)

Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 roku (czytaj)

Głosowanie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00

 • siedziby komisji
 • granice okręgów wyborczych

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

  Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

20 listopada 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Bieniewiec, Osowiec ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Akacjowa, ul. Sosnowa, ul. Rybna, ul. Sąsiedzka, ul. Kalinowa, Nowa Bukówka nr: 10 – 45   ul. Rumiankowa, ul. Skulska, ul. Warszawska, ul. Zielony Gaj, Stara Bukówka nr 1 – 10
 • 8:00 – 16:00 Chudolipie, Grabce Józefpolskie

21 listopada 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Gąba oraz ul. Gajowa, Graniczna, Głowna, Mokra, Badów Górny oraz ul . Graniczna , Gajowa, Wymysłów, Sosnowica
 • 8:00 – 16:00 Zimnice oraz ul. Piękna, Wiosenna, Klonowa, Krótka, Budy Strzyże, Kowiesy, Piekary. Piekary Podlindowo oraz ul. Długa, Kowiesy ul Brzozowa
 • 8:00 – 16:00 Lublinów, Lublinów Kolonia

22 listopada 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Osuchów, Piekary

24 listopada 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Grzybek nr: 13, 90 oraz ul. Potockiego nr: 90, 91, 94, 95, 97 – 101, 107, 109, 111, 113, 115,
 • 8:00 – 16:00 Wygnanka, Władysławów,

25 listopada 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Baranów nr 32, oraz ul. Akacjowa nr: 1, 3, 5, 10, 12, 14, 14, 16, 17 – 26, Drybus nr 40, Baranów nr 32 
 • 8:00 – 16:00 Kaczków, Zbiroża 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 14 listopada 2014 r.

Gminna w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

 • w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 19.00;
 • w dniu 16 listopada (niedziela) od godz. 5.00 do czasu zakończenia czynności.
   

Przewodniczący                    
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna
                  

 • Za Atlasem Królestwa Polskiego z początku XX w. – A...
 • Z II połowy XIX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st...
 • Z II połowy XIX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st...
 • 4. Z roku 1936 (mapa taktyczna wydana przez Wojskowy...

Zespół historyczny i jego praca

Zespół historyczny dziękuje kilku respondentom za uwagi dotyczące zamieszczonych materiałów dotyczących historii naszych ziem (na których leży gmina Żabia Wola). Niepytanie o geografię – topografię prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, nie wszystkie mapy są dostatecznie czytelne, wymagają technicznego opracowania.

Dla przykładu zamieszczamy cztery z nich:

 1. Za Atlasem Królestwa Polskiego z początku XX w. – A. Bazewicza;
 2. Z II połowy XIX w. ze zbiorów Archiwum  Państwowego m. st. Warszawy;
 3. Z II połowy XIX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy;
 4. Z roku 1936 (mapa taktyczna wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny).

W przyszłym opracowaniu otrzymają one czytelne nazwy. Te kopie zamieszczamy jako sygnał.

Ciekawe opisy dworów Żabiej Woli – Grzegorzewice, czy Grzmiącej zamieszczone są w publikacji Pana Marka Cabanowskiego pod tytułem „Domy i Ludzie, część 2”.

 • autor: Józef Andrzej Jendrych
 • Zagroda Ojrzanów zaprasza na spotkanie z Piotrem...

Zagroda Ojrzanów zaprasza na spotkanie z Piotrem Zychowiczem

Zagroda Ojrzanów w najbliższą środę tj. 12 listopada 2014 o godz. 18:00 zaprasza na spotkanie z Piotrem Zychowiczem, publicystą, autorem książek, które zmieniają spojrzenie na polską historię: "Pakt Ribbentrop-Beck""Obłęd '44 - Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie" oraz najnowszej "Opcja niemiecka. Czyli jak polscy antykomuniści próbowali porozumieć się z Trzecią Rzeszą", o której porozmawiamy z Autorem.

Piotr Zychowicz jest publicystą historycznym. Pisze o drugiej wojnie światowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolityce europejskiej XX wieku. W swoich koncepcjach nawiązuje do idei Józefa Mackiewicza, Władysława Studnickiego, Stanisława Cata-Mackiewicza oraz Adolfa Bocheńskiego. Znany z antykomunistycznych i antyendeckich poglądów. Jest zwolennikiem wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Opowiada się za prowadzeniem Realpolitik i zajmuje krytyczne stanowisko wobec polskich przywódców z lat 1939-1945. Surowo ocenia politykę Józefa Becka, Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka. Zarzuca im chciejstwo, naiwność i zbyt hojne szafowanie polską krwią. Operację „Burza” i decyzję o wywołania Powstania Warszawskiego uważa za błędy.
Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był dziennikarzem „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze” oraz zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Uważam Rze Historia”. Obecnie jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Historia Do Rzeczy” i zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy”. Jest jednym — obok Jerzego Haszczyńskiego i Katarzyny Zuchowicz - z inicjatorów akcji „przeciwko polskim obozom“ zorganizowanej w 2005 roku przez dziennik „Rzeczpospolita”.

 • autor: http://zagroda.ojrzanow.com/

PODATEK IV rata 2014 r.

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności

IV raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 listopada 2014 r. za pośrednictwem

inkasenta, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach:

 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żabia Wola w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)
   
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Żabia Wola w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)
   
 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim zdnia 22 pazdziernika 2014 r. ozarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Grodziskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)
   
 • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (czytaj)
 • logo UE LEADER i PROW

Gmina Żabia Wola pozyskuje kolejne środki unijne!

Pomimo kończących się  środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Gmina Żabia Wola  zawarła kolejne dwie umowy na dofinansowanie.

W dniu 29 października 2014 roku Gmina Żabia Wola reprezentowana przez Wójt Gminy Żabia Wola, Panią Halinę Wawruch, podpisała umowę na dofinansowanie realizacji operacji pt  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola”.

W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymaliśmy dofinansowanie  w wysokości 845 082,00 złotych co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

W ramach inwestycji trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Żelechów: ulica  Pastelowa, Rodzinna, Gładka oraz Łąkowa;
Siestrzeń: ulica Poranna oraz Rubinowa;
Żabia Wola: ulica Okrężna i Cicha;
Kaleń Towarzystwo: ulica  Agrestowa;
Kaleń: ulica Różana;
Zaręby: ulica Słowika i Szpacza;
Musuły: ulica Folwarczna, Dębowa;
Osowiec: ulica Rybna i Słoneczna;
Petrykozy: ulica Główna.
Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej powstaje na ul. Nowej w Józefinie.

Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2015 roku. 

Kolejne środki unijne zostaną przekazane Gminie Żabia Wola na dofinansowanie zadania pt „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia”. Wniosek złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymał dotację w wysokości 25.000 złotych co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 23 października 2014r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 23 października 2014r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

22 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Lisówek nr: 1 – 12, ul. Wiśniowa, Zaręby nr: 69, 76, ul. Bażanta, ul. Dom na Rżysku), Słubica nr: 3, 8, 10, ul. Orchideii, ul. Graniczna, Slubica Dobra nr: 10,13 – 20, ul. Graniczna, Słubica B nr: 1 – 7, ul. Orchideii,  Pieńki Zarębskie nr: 1 – 21,18, 32, Borowiec nr: 12 – 16, Kaleń-Towarzystwo nr: 17, 19, 22 - 30 oraz ul. Wiśniowa, ul. Osadnicza, ul. Długa, ul. Fiołkowa, Kaleń nr 6, Ojrzanów nr: 3,8,123,105, Ojrzanów-Towarzystwo nr: 3,7,9,10,12,13 oraz ul. Działkowa, ul.Zakątek, Kaleń Towarzystwo nr: 4 – 21, 34, ul. Osadnicza, ul. Długa, Żelechów ul. Długa
 • 8:00 – 16:00 Prościeniec

23 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska nr: 1 – 30 ul. (Akacjowa, Podleśna , Sosnowa, Sobieskiego nr: 15A, 20 – 61, Kolejowa,. Konstytucji 3 – go Maja, Kozłowskiego, Papczyńskiego, Senatorówka, Sobieskiego, Sosnowa), Biernik, Olszanka, Chrząszczew, Wilczynek, Zator Marianów, Wygoda nr: 8 

24 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Bolesławek, Grzmiąca, Słubica, Słubica Dobra, Pieńki Słubickie, Słubica B, Adamów Parcela ul. Nowa, Pieńki Radziejowskie, Krze Durze nr: 55 – 69 oraz ul. Akacjowa, Kamionka ul. (Hortensji, Słoneczna, Podleśna, Brzozowa), Zboiska, Ciemno Gnojna, Mszczonów ul. (Wiśniowa, Pogorzałki, Tarczyńska 13, Grójecka od nr 107 – 110, 114, 115, 123), Kamionka ( koło Mszczonowa ), Cegłów nr: 2, 15 – 22

27 października 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Baranów nr 32, oraz ul. Akacjowa nr: 1, 3, 5, 10, 12, 14, 14, 16, 17 – 26, Drybus nr 40, Baranów nr 32, Mszczonów ul.(Czereśniowa, Graniczna, Kwiatowa, Targowa, Wrzosowa, Spółdzielcza, Jaśminowa, Konwaliowa, Różana, Tarczyńska , Rolnicza, A. Krajowej, Malinowa, Wierzejskiego, Maklakiewicza nr:1 – 34,40, Wschodnia, 1000 – Lecia nr: 2,4, Dworcowa nr: 1, 3, 7, Sienkiewicza nr 49)

28 października 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Tarczyńska, ul. Kościelna, ul. Chełmońskiego, ul. Długa, Ojrzanów-Towarzystwo ul. Długa, ul. Nowa Huta, Stara Huta nr: 1 – 5 

29 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Baranów ul. Armii Krajowej nr 1 – 40 , Kopiska, Baranów nr 82, 85, 87, 92 – 110, Budy Zosine nr 1 – 40, 62, Grabnik nr 1 – 20, Baranów nr:  80 – 100  oraz ul Daleka , Stanisławów ul Brzozowa , Jaktorów ul (Skokowskiego nr 76 – 105, Gen Kutrzeby ), Jaktorów Kolonia nr: 71 – 107, Grabnik,

30 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Lublinów nr: 12 – 17  ul. Skierniewicka  

31 październik 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Biernik nr: 19 – 31  ul. (Woskowa, Słoneczna), Wilczynek nr: 1 – 12

03 listopad 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Zasłona nr: 1 – 20, Kubusia Puchatka, Wspólna

04 listopad 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(Szarych Szeregów nr: 1, 2, 4, 5, 22,  26, Słoneczna nr: 3 – 5, Struga nr: 1,3, kiosk, Promienna nr: 1, 2, Łużycka nr 21)
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul. Piękna nr: 11 – 52, Leszno  nr: 23, 1 –go Maja nr:  84 – 126, Działkowa nr: 1 – 18, Gdańska nr 2 – 17, Kamiena nr 9, Miodowa nr: 6 – 20, Zielińskiej nr 17   
 • 9:00 – 14:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25 Żyrardowska nr: 50, 52, ), Czekaj, Marków– Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo, Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie,Długowizna, Lublinów, Huta Żabiowolska ul.  Główna, ul. Krzyżówka ul. Zarzeczna, ul. Kolejowa, Pieńki Towarzystwo nr: 10 – 20 , Krzyżówka nr: 10 – 50    ul. (Wiejska nr: 20, 40, 46, Młynarska, Kolejowa ), Słabomierz ul. Żyrardowska 5 – 15 , Grabce Józefpolskie nr: 9 – 38 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 16 października 2014 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

Z miłości do sztuki, wystawa z udziałem Jolanty Czuksanow

Mozaiki, obrazy olejne, ceramika, ikony a także instalacje szklanych manekinów. Sala konferencyjna Apart Hotelu w Starej Przędzalni w Żyrardowie, w piątek 3 października zamieniła się w galerię sztuki. W ciekawych wnętrzach goście mogli zobaczyć prace kilkorga artystów: Katarzyny Czajki, Barbary Derdy, Ewy Kubeł -Zielińskiej, Emilii Zielińskiej zd Rurarz, Marcina Hugo- Badera, Przemko Stachowskiego, Joanny Komorowskiej i Jolanty Czuksanow. Artystom i miłośnikom sztuki towarzyszyli muzycy na bębnie huculskim – Maciej Kierzkowski, na akordeonie guzikowym – Karol Podkul. Imprezę poprowadził Wiesław Tupaczewski z kabaretu OTTO. Wernisaż wystawy odbył się pod tytułem ,,Z miłości do sztuki”, bo właśnie taka idea przeświecała tworzeniu wystawy jej pomysłodawczyniom Agnieszce Kosiorek i Annie Błażejewskiej. To nie pierwsza i nie ostatnia wystawa we wnętrzach Starej Przędzalni, zapowiadają jej twórczynie. Wystawy mają łączyć różne sztuki, mają też być okazją do poznania artystów oraz zakupu unikalnych prac. Przedstawicielka naszej Gminy Jolanta Czuksanow prezentowała sztukę użytkową, piękne ozdobne misy, talerze, dzbany, wazony. Jak sama mówi tworzenie tych dzieł to jej wielka pasja, która trwa dopiero od kilkunastu miesięcy. Pani Jolanta ma na swoim koncie wiele nagród, współpracuje z LGD Ziemia Chełmońskiego. Prace Jolanty Czuksanow cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 • autor: AW

W Żabiej Woli ruszył gminny wolontariat

Takie inicjatywy na tym terenie prowadzone są od lat, prym wiedzie stowarzyszenie Szansa, które dwa razy w roku przed każdymi świętami zbiera upominki oraz produkty dla potrzebujących. Teraz pomoc ma zostać usystematyzowana. Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- mówi koordynatorka projektu Monika Malczak. GOPS jest realizatorem zadania ,,Wolontariat szansą dla integracji”, nasz ośrodek pomocy to miejsce w którym pracują ludzie z pasją, którzy chcą pomóc- podkreśla Monika Malczak. Wolontariuszem może zostać każdy, starszy i młody, senior i uczeń, który odrobi z kolegą lekcje. Każdy, kto tylko ma chęć popracować na rzecz innych osób jest mile widziany. W Gminie odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi partnerami projektu. 

 • autor: Justyna Napierała

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 8 października 2014 r.

Plan dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim

 • Plan dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku...

Utrudnienia w ruchu kołowym na drodze powiatowej

P.P.U.H. "EFEKT" Sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową przepustu, od dnia 01 .10.2014r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym w ulicy Rysiej (planowana przebudowa metodą połówkową).

W dniach 06-07,10,2014 w godzinach od 8.30 do 9,50, w związku z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, będzie zamknięty dojazd do ul. Rysiej.

Od dnia 08.10,2014r. udostępnione dla ruchu będzie skrzyżowanie ul, Nałkowskiej- Osowieckiej, natomiast od 07,1 0.2014r, w związku z przebudową nawierzchni jezdni, zamknięty zostanie odcinek drogi 1505 od ul. Króliczej do ul. Chełmońskiego (przy szkole).

Kontakt w sprawie: Waldemar Gasiuk tel. 503-199-924.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻABIEJ WOLI:

 • Ewa Maria Grzywna - przewodniczący
 • Ewa Małgorzata Karp - z-ca przewodniczącego
 • Marlena Monika Górniewska - członek
 • Magdalena Kowalik - członek
 • Elżbieta Kwiatkowska - członek
 • Bartłomiej Jan Szczepański - członek
 • Marcjanna Tober - członek

Harmonogram dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

 • poniedziałek 12.00 - 18.00
 • wtorek – piątek 12.00 - 16.00
 • w dniu 25 września 2014 r. 9.00 - 12.00
 • w dniu 7 października 2014 r. 12.00 - 24.00 zgłaszanie list kandydatów na radnych
 • w dniu 17 października 2014 r. 12.00 - 24.00 zgłaszanie list kandydatów na wójta

Uchwała Nr 4/20 14 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli

PODATEK 2014

Drodzy Podatnicy!

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku

od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 września 2014 r. za pośrednictwem

inkasenta, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Nadarzyn o/Żabia Wola 36 8017 1012 0000 0648 2001 0003

w treści podając numer decyzji.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2014 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

03 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Siestrzeń ul. Brzozowa  nr: 9 – 24 , ul. Klonowa  nr: 10 – 24 , ul. Paprociowa nr: 1 – 9 , ul. Skrajna nr:  5 – 20 , Jaktorów ul. (Fabryczna, Powstańców , Skrzetuskiego, Zagłoby, Warszawska nr: 2 – 10, Chmielowskiego nr: 2 – 5)
 • 8:00 – 16:00 Mariampol nr:  1 – 5, Bieganów nr:102 – 110, Żyrardów ul. Chmielna nr parzyste 42 – 62, Słubica Dobra nr: 50 – 80  ul. Słoneczna, ul. Graniczna, ul. Orchidei, ul. Choinkowa, Adamów Parcela ul. Nowa, Pieńki Radziejowskie, Krze Durze nr: 67 – 69, Kamionka ul.(Hortensji, Słoneczna, Podleśna, Brzozowa), Pieńki Słubickie, Słubica B

04 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Lasek  (ze stacji transf. Lasek 2), nr: 13 – 22, 64, 74  ul. Lipowa, ul. Popiele, ul. Św. Anny, Grójecka nr 10 – 20 . Bieganów (ze stacji transf. Bieganów 3) , nr:13, 36 – 64, 113,  ul. Okrężna nr: 41A, 43B), Podlasie nr: 9 – 15
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul.( Jaktorowska  40 – 108  nieparzyste 27 – 39 Chmielna nr:16, 22, Chocimska nr:1 – 20 , Dąbrowskiego nr: 1  – 60, Południowa nr: 6 – 31, Próchnika nr:1 – 20, Wawelska nr:1 – 23, Grunwaldzka, Jagiełły 4 – 9, Kasprowicza nr: 3 – 12, Lelewela nr: 1 – 20 , Mieszka I, Racławicka nr: 1 – 18)
 • 8:00 – 17:00  Żyrardów ul. Cieszyńska nr: 1 – 40 , Dolnośląska nr: 1 – 30 , Jeleniogórska nr  1 – 15 , Kanałowa nr: 1 – 42 , Krakowska nr: 1 – 10 , Mickiewicza nr:  1 – 5, Opolska nr: 1 – 31, Reymonta nr: 12 – 40, Św. Jana nr: 1 – 6 , Piotra Skargi nr: 15 – 40, Wasilewskiego, Emilii Plater, Nizinna, Długosza,  Bema nr: 15 – 30

05 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Stare Budy ul. Sygietyńskiego, Chopina nr:10 – 16, Żyrardowska nr: 22,35 – 47)
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul. Legionów Polskich nr parzyste  28 – 38, nieparzyste 31 – 39, Okrzei nr  59, 59B, Ks. Brzózki nr 25
 • 8:00 – 12:00 Badowo Dańki nr:  3, 30      

08 września  2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Radziejowice Parcel ul.(Spacerowa, Wierzbowa, Gazowa, Leśna, Poziomkowa, Długa, Polna, Topolowa), Zboiska nr: 30 – 32  ul. Majowa, Kuranów nr 3
 • 8:00 – 15:00 Budy Zosine nr: 1 –  106, ul. (Armii Krajowej, Żołnierzy Grupy Kampinos) , Holendry Baranowskie nr: 1 – 108 Henryszew nr: 1 – 32  ul. (Topolowa nr: 100 – 160 , Gen . Grota – Roweckiego, Okulickiego, Jarzębinowa, Modrzewiowa), Grądy, Feliksów Budy Stare nr:  50 – 60  

09 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Olszanka nr: 1 – 50, Wilczanek ul. Wspólna

10 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Franciszków (ze stacji transf. Franciszków 6 i ul. Dębowa, Kasztanowa), Żyrardów, ul.1 – go Maja nr: 10, 12, 31, 33, 38, 44, 47, Okrzei nr: 36, 38,40, Nowy Świat nr: 8

11 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Zalesie nr: 9, 15, 26, 9, 95 ul. Usługowa, ul. Przejazdowa, ul. Pod Sosnami, ul. Nowiny, ul. Mrowia, ul. Irysowa, Władysławów ul. Na Skraju, ul. Główna, ul. Północna, ul. Daliowa, ul. Akacjowa, ul. Główna, ul. Kwiatowa, ul. Leszczynowa, ul. Objazdowa, ul. Paprociowa, ul. Pigwowa, ul. Północna, ul. Rajska, ul. Tulipanowa, ul. Wąska, ul. Ku Rzece, ul. Tulipanowa, ul. Jaśminowa, ul. Ranczowa, ul. Na Skarpie, ul. Sosnowa, ul. Skalniakowa, ul. Nowa, ul. Daliowa, ul. Główna, ul. Kwiatowa, ul. Merkury, ul. Nowa, ul. Przejazdowa, ul. Różana, ul. Wiśniowa, Siestrzeń ul. Botaniczna, ul. Przejazdowa, ul. Objazdowa, ul. Wiewiórcza, ul. Rozalińska, ul. Szyszkowa, ul. Żelechowska, ul. Śródpolna, ul. Skrajna, ul. Prosta, ul. Pigwowa, ul. Paprociowa, ul. Modrzewiowa, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Piaskowa, ul. Jeżynowa, ul. Brzozowa, ul. Szyszkowa, ul. Grzybowa, ul. Ku Rzece, ul. Nadrzeczna, Przeszkoda, Rozalin ul. Młochowska, Mrynin
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów, ul.1 – go Maja nr: 10, 12, 31, 33, 38, 44, 47, Okrzei nr: 36, 38,40, Nowy Świat nr: 8

12 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Żyrardów ul. Narutowicza nr nieparzyste 13 – 25, 24, 26, 28, 30, Żyrardów, ul. Batalionów Chłopskich, Kurpińskiego, Ojrzanów ul. Jabłoniowa, Akacjowa, Kresowa, Tarczyńska   

13 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00  Mszczonów ul. Warszawska nr: 118, Mszczonów ul. Keramzytowa 10/dz.149/1

15 września  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Bieganów (ze stacji transf. Bieganów 3) , nr:13, 36 – 64, 113,  i ul. Okrężna nr: 41A, 43B, Podlasie nr:9 – 15

16 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jaktorów Kol. ul. (Skokowskiego  od nr 79 do Sikorskiego oraz nr 70, Sikorskiego, Bora Komorowskiego, Okulickiego ul Potockiego nr 28,). Budy Grzybek nr 82 i 1 oraz ul. (Wyczółkowskiego, Świderskiego, Roweckiego, Potockiego, Matejki, Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. Roweckiego nr 1, Potockiego nr 57

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :  

12 sierpnia 2014 w godz.

 • 9:00 – 18:00 Jaktorów ul.(Fabryczna, Powstańców , Skrzetuskiego, Zagłoby, Warszawska nr: 2,4, Chmielowskiego nr: 2, 4, 5)

13 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Baranów nr: 2 – 40  ul. Armii Krajowej nr: 49 – 74, Piękna 
 • 8:00 – 15:00 Budy Grzybek nr 82  ul. (Wyczółkowskiego, Świderskiego, Rawickiego, Potockiego, Matejki, Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. Rowickiego nr 1, Potockiego nr 57, Jaktorów Kolonia ul Potockiego nr 28

18 sierpnia  2014 w godz.

 • 8:00 – 18:00 Stare Budy ul. Sygietyńskiego, Chopina , Żyrardowska nr:22,35 – 47), Budy Zosine (ze stacji transf. Budy Zosine : 1, 2, 4, 5, 10, 11, ul. Armii Krajowej), Budy Stare  od numeru 19 – 67,  124, ul Chopina nr 37), Międzyborów i  Sade Budy ul. (Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3, Wrzosowa, Zielona). Jaktorów ul. Okulickiego, Ułanów, Skokowskiego  Sikorskiego, Bora Komorowskiego, Okulickiego).Potockiego, Sygietyńskiego,  

19  sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Ojrzanów ul. Jabłoniowa, ul. Akacjowa, ul. Kresowa, ul. Tarczyńska    
 • 8:00 – 17:00 Holendry Baranowskie(  ze stacji Holendry 4) , Budy stare nr 52 ,56A, Budy Zosine  nr:  102 – 106, Budy Zosine nr : 95 – 115, Stare Budy nr: 40 – 60  

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

19 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Budy Zosine nr: 110 – 120, Stare Budy nr: 40 – 60     

20 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Grabce Józefpolskie nr: 1 – 40 ul. Miodowa, Budy Mszczonowskie nr: 1 – 20

21 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Lutówka Kolonia nr: 1 – 10      

22 sierpnia  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Sasenek, ul. Zielona, ul. Zaciszna, ul. Wiśniowa, ul. Podole, ul. Pieńkowa, ul. Parkowa, ul. Nad Lasem, ul. Miodowa, ul. Krakowiańska, ul. Karolkowi, ul. Gościnna, ul. Do Utraty, ul. Cmielnik, Biała, ul. Boczna, ul. Krzewinki, ul. Długa, ul. Akacjowa, ul. Nowa, ul. Łączona, ul. Wrzosowa, ul. Przeskok, ul. Rodzinna, ul. Polna, ul. Własna, ul. Chełmońskiego,  ul. Łąkowa, ul. Gładka, ul. Górna, ul. Biesiadna, ul. Słoneczna, ul. Żużlowa, ul. Malinowa, ul. Sarnia, ul. Oliwkowa, ul. Nad ul. Lasem,  ul. Brzozowa, ul. Limby, ul. Deszczowa, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul. Wiktora, ul. Chełmońskiego, ul. Krakowiańska, ul. Strumykowa, ul. Krzewinki)  Krakowiany nr: 39 – 41 Ojrzanów ul. Stawowa, Krakowiańska

23 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Bolesławek, Grzmiąca, Słubica, Słubica Dobra Słubica Dobra, Pieńki Słubickie, Słubica B, Adamów Parcela ul. Nowa, Pieńki Radziejowskie, Krze Durze nr: 55 – 69 oraz ul. Akacjowa, Kamionka ul. (Hortensji, Słoneczna, Podleśna, Brzozowa),

25  sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Międzyborów ul. (Słowackiego, Skłodowskiej, Reja, Paderewskiego nr: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 18, Okrężna , Mickiewicza, Kościuszki, Armii Krajowej nr: 17 – 19, 21, Jagodowa, Kopernika, Orzeszkowej nr: 4, 31, Skłodowskiej nr: 1 – 5, 7,Słowackiego, Staszica nr: 1, 5, Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 61 Bieganów nr 1, ul. Okrężna nr 71, 75, 79, 81, 87, 91, 95, 99,
 • 8:00 – 16:00 Grabce Józefpolskie nr: 9 – 38, Słabomierz ul. Żyrardowska nr: 5 – 15, Huta Żabiowolska ul.  Główna, Krzyżówka ul. Zarzeczna, kolejowa, Marków Świnice ul. Sosnowa, Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka, Wręcza, Olszówka  

26 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Osowiec ul. Mazowiecka, ul. Parkowa, ul. Szkolna

27 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wycinki Ossowskie ul. Sosnowa, ul. Motylkowa, ul. Magnolii Leśna, ul. Brzozowa, ul. Wrzosowa, ul. Biedronki, ul. Radosna, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Różana, ul. Wiosenna , ul. Jałowiecka , Musuły ul. Rodzinna

28 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Benenard, Bednary nr: 1 – 4
 • 8:00 – 16:00 Słubica Dobra nr: 50 – 60   ul. Słoneczna, ul. Graniczna, ul. Orchidei, ul. Choinkowa,

29 sierpnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Adamów Parcela (ze stacji transf. Adamów Parcela 2) ul. Działkowa, Górna, Truskawkowa, Podleśna

01 września  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Badowo Mściska nr: 1 – 8, 11, 13, 15, 17 – 20, 24, 27, ul. Brzozowa , Lipowa,  Cicha , Grójecka nr 4, 8, 9, Franciszków ul. Modrzewiowa, Grabina Radziwiłłowska ul. Działkowa, Okrężna, Jastrzębnik ul. Majowa

02 września 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ciemno Gnojna nr: 16 – 20, Hipolitów 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

22 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Rodzinna, ul. Polna, ul. Własna, ul. Chełmońskiego,  ul. Łąkowa, ul. Gładka, ul. Górna, ul. Biesiadna, ul. Słoneczna, ul. Żużlowa,  ul. Malinowa, ul. Sarnia, ul. Oliwkowa, ul. Nad Lasem,  ul. Brzozowa, ul. Limby, ul. Deszczowa, ul. Ogrodowa, ul. Cicha, ul. Wiktora, ul. Chełmońskiego, ul. Krakowiańska, ul. Strumykowa, ul. Krzewinki, ul. Sasanek, ul. Zielona, ul. Zaciszna, ul. Wiśniowa, ul. Podole, ul. Pieńkowa, ul. Parkowa, ul. Nad Lasem, ul. Miodowa, ul. Krakowiańska, ul. Karolkowa, ul. Gościnna, ul. Do Utraty, ul. Chmielnik, ul. Biała, ul. Boczna, ul. Krzewinki, ul. Długa, Polna, Akacjowa, Nowa, Łączona, Wrzosowa, ), Ojrzanów ul. Stawowa, Krakowiańska,Krakowiany nr: 39 – 41    

23 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Stare Budy ul. Sygietyńskiego, Chopina nr: 10 – 16 , Żyrardowska nr: 22, 35 – 47
 • 8:00 – 16:00 Jaktorów ul. (Chmielowskiego nr: 2, 4, 5, Fabryczna nr: 1 – 3, 5 – 7, 11, 13, 17, Powstańców, Skrzetuskiego nr: 3, 4, 10, 11, 12, 14, Warszawska nr: 1 – 50, Zagłoby nr: 2, 8, Ketlinga nr: 3, 8, Kmicica nr 3, Oleńki nr 2, Potockiego, Wołodyjowskiego nr: 6, 7, 9, Chełmońskiego, Pomorska nr: 1 – 20, Wojska Polskiego) Budy Grzybek ul. (Kossaka nr: 6, 31, Matejki, Nowiny nr 7, Potockiego, Chełmońskiego, Rowickiego nr 1, 2, 3, Świderskiego nr: 1, 2, Wyczółkowskiego), Chylice Kolonia ul.(Chełmońskiego, Cicha nr 4, Warszawska nr 16, Wojska Polskiego, Gdańska nr:1 – 43, Chylice ul.(Chełmońskiego, Gierymskiego nr: 4, 14, Wojtkiewicza nr: 10, 15, Ogrodowa, Stawińskiego nr 4, Wojska Polskiego, Wojtkiewicza nr: 2, 37)

24 lipca  2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Bolesławek, Grzmiąca, Słubica, Słubica Dobra, Pieńki Słubickie, Słubica B, Adamów Parcela ul. Nowa Pieńki Radziejowskie, Krze Durze nr: 55 – 69 oraz ul. Akacjowa, Kamionka ul. (Hortensji, Słoneczna, Podleśna, Brzozowa)

25 lipca   204 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Henryszew nr: 18  ul. Topolowa, Feliksów nr: 30 – 40, 98 

28 lipca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Miedniewice nr: 1 – 2, Jaktorów Kol. ul. Okulickiego, Gen. Skokowskiego

29 lipca 2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska nr: 1 – 9   ul. (Akacjowa, Podleśna, Sosnowa , Sobieskiego, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Kozłowskiego, Papczyńskiego, Senatorówka , Sosnowa), Biernik, Olszanka, Chrząszczew, Wilczynek, Zator Marianów, Wygoda  

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

16 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Mszczonów  ul. Warszawska 118, Radziejowice, Kuranów dz.78/4, Mszczonów, ul. Keramzytowa 10/dz.149/1,           

17 lipca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Osuchów ul. Leśna, Platerów nr:  5

18 lipca   204 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Antoniew,  Żelechów ul. Sasenek, ul. Zielona, ul. Zaciszna, ul. Wiśniowa, ul. Podole, ul. Pieńkowa, ul. Parkowa, ul. Nad Lasem, ul. Miodowa, ul. Krakowiańska, ul. Karolkowa, ul. Gościnna, ul. Do Utraty, ul. Cmielnik, ul. Biała, ul. Boczna, ul. Krzewinki, ul. Długa, ul. Polna, ul. Akacjowa, ul. Nowa, ul. Łączona, ul. Wrzosowa, ul. Przedskok, Ojrzanów ul. Stawowa, ul. Krakowiańska. Krakowiany nr: 39 – 41

21 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ojrzanów ul. Jabłoniowa, ul. Akacjowa, ul. Kresowa, ul. Tarczyńska   

22 lipca 2014  w godz.

 • 10:00 – 14:00 Chroboty  nr: 1 – 6, 18 – 34,44  ul. Brzozowa, Konwaliowa, Leśna, Zajęcza
 • 8:00 – 15:00 Baranów nr: 2 – 40  ul. Armii Krajowej nr: 49 – 74, Piękna 

Badanie ankietowe dotyczące jakości życia i preferencji mieszkańców

Szanowni Państwo, 
Do końca czerwca 2014 roku trwa badanie ankietowe dotyczące jakości życia i preferencji mieszkańców Warszawy i gmin podwarszawskich. Interesuje nas opinia o przestrzeni Państwa gminy, o jej silnych i słabych stronach w różnych aspektach życia. Wyniki posłużą do przygotowania Strategii rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy. Badanie jest częścią projektu "Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy", w którym współpracują Miasto Stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz gminy województwa mazowieckiego.

Aby ułatwić Państwu możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które Państwa dotyczą, skorzystaliśmy z nowoczesnych technologii, m.in. z badania online i kampanii promocyjnej na Facebooku. Badanie trwa 15 minut, jest dobrowolne i w pełni anonimowe. Szczegółowe informacje i kwestionariusz znajdą Państwo pod adresem: 
http://tinyurl.com/omwarszawa
albo
http://www.geoprofit.eu/geometer/ankiety.php?code=81a0eb3a7b03a80d7c27ffd36e

Serdecznie zapraszamy!

Bartłomiej Iwańczak
koordynator badania CAWI PROM
 konsorcjum Geoprofit i Ekorys 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

25 czerwca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wręcza nr: 36, 37  ul. Akacjowa nr: 1, 7, 21, Grabce Towarzystwo (ze stacji transf. Grabce Towarzystwo 2), nr: 15, 17),  Baranów nr: 82, 85, 87, ul. Wspólna nr: 1, 4, Armii Krajowej nr: 1 – 11, 15,1 7, Kopiska nr: 48 – 64, Budy Zosine nr:  1 – 9
 • 8:00 – 16:00 Budki Kaskie (ze stacji transf. Budki Kaskie1) ul. Nowa, ul. Brzozowa, Świerkowa, Podleśna, Teresin ul. Zielonka, Szymanowska numery nieparzyste od 113 – 173 i 46,Dębowa

26 czerwca  204 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Michałowskie nr: 50 – 80, ul. Radziejowska, Pieńki Strzyże ul. Sosnowa 7,8, Graniczna  nr: 2,3 Zbiroża 14, 15, Strzyże nr:  3 – 10, Budy Strzyże ul. Mszczonowska 5 Pieńki Strzyże nr  6
 • 8:00 – 16:00 Budy Zosine nr: 50 – 70, Stare Budy nr: 20 – 30

27 czerwca   2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Antoniew, Zbiroża nr: 19 – 23
 • 8:00 – 16:00  Lasek  (ze stacji transf. Lasek 1) nr: 1 – 12,  ul.  Główna nr: 9, 25, Mszczonowska nr: 3, Słoneczna nr: 1, 33 – 54, św. Anny, Tęczowa, Lipowa, Popiele, św. Anny, Grójecka nr 17;

30 czerwca  2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żelechów ul. Sasanek, ul. Zielona, ul. Zaciszna, ul. Wiśniowa, ul. Podole, ul. Pieńkowa, ul. Parkowa, ul. Nad Lasem, ul. Miodowa, ul. Krakowiańska, ul. Karolkowa, ul. Gościnna, ul. Do Utraty, ul. Chmielnik, ul. Biała, ul. Boczna, ul. Krzewinki, ul. Długa, ul. Polna, ul. Akacjowa, ul. Nowa, ul. Łączona, ul. Wrzosowa, ul. Przeskok, Ojrzanów ul. Stawowa, ul. Krakowiańska,  Krakowiany nr: 39 – 41, Grabina Łąki, Franciszków, Jesionka

01 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów ul. (Zielonej Sosenki, Szeroka, Polana, Czerwonej Poziomki, Biedronki, Trzech Brzóz), Adamów Parcel ul. Folwarczna​

02 lipca   204 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jaktorów ul. (Warszawska, Ogrodowa, Gdyńska, Zamkowa, Polskiego Związku Ludowego, Projektowana, Powstańców, Fabryczna, Oleńki, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Chełmońskiego, Skrzetuskiego, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Gdyńska, Skorupki, Cicha, Alpejska 14, Heleny, Wyczółkowskiego, Gierymskiego, Wojtkiewicza, Wyspiańskiego, Stanisławskiego). Budy Grzybek ul.( Kiepury, Kleberga, Baranowskiego, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Potockiego, Świderskiego, Kossaka, Nowiny, Rowickiego, Matejki od nr: 1 – 30, Potockiego nr 1 – 9). Osuchów ul. Leśna, Mszczonowska, Platerów 

03 lipca     2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów Hulki Laskowskiego nr: 6 – 10, .Bohaterów W-wy 32 – 59,  Basińskiego  nr : 4, 6, 12, 18, 20, Słowackiego nr: 2 – 20,   Marków Świnice nr od 1 do 11, 14, ul. Wiejska nr 9, Żukowska nr 20, Fabryczna

04 lipca 2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Sade Budy ul. (Brzozowa, Husarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska), Międzyborów ul. (Borówkowa,  Jagodowa), Słubica nr: 1 – 24 i ul. Słowicza, Słubica Dobra ul. Słoneczna, ul. Graniczna i nr: 4-6,47, Słubica A ul. Zarzeczna nr  17

07 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Stare Gm. Jaktorów, Sade Budy, Międzyborów ul. (Borówkowa, Heweliusza ,Jagodowa, Kopernika). Jaktorów  ul.( Feliksa,  Moniuszki, Żyrardowska od nr 1 – 10, Nowowiejskiego, Potockiego od nr  2 – 12), Jaktorów Kolonia ul. Moniuszki nr1 – 8, Stare Budy( nr:136 – 188 ul. Żyrardowska, Chopina nr: 22 – 48 i 122,  Moniuszki nr 24,Sygietyńskiego), Budy Michałowskie nr: 35 – 37, Budy Grzybek ul.(Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20) Jastrzębnik ul. Pszeniczna, ul. Mazowiecka, ul. Skrajna, ul. Ziołowa,

08 lipca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Żeromskiego od Wypoczynkowej do nr  16, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Olsztyńska, Krzywa, Orlika od Żeromskiego do Tomaszewskiej, Brzechwy od Żeromskiego do Świerkowej, Świerkowa, Jastrzębnik ul.  Majowa        

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Uprzejmie informujemy, że ogłoszony został nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.

Termin składanie ofert upływa w dniu 23.06.2014 r. o godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 8578181 wew.34 lub 13 oraz w Biuletynie Urzędu Gminy Żabia Wola

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunek pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 3. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, rządowej lub zakładowej na stanowisku o proponowanym zakresie lub podobnym, min. 2 lata
 4. doświadczenie przy pracy z projektami Unii Europejskiej (przygotowywanie wniosku, realizacja, rozliczenie), min. 4 projekty.
 5. wiedza na temat podstawowych unormowań prawnych dotyczących projektów współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 6. znajomość przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 7. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel oraz aktualnie aktywnych programów informatycznych np. MEWA, w których są wypełniane wnioski,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 12. umiejętność pracy w zespole,
 13. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

 

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Żabia Wola w dniu 20.06.2014 r. będzie nieczynny.

O piąte złoto DMP!

We wtorek o 18.00 w Grudziądzu pierwszy mecz finału Wschodzący Białystok Superligi. Bogoria walczy z Olimpią-Unią o piąty złoty medal mistrzostw Polski.

W tym sezonie nasza drużyna dwa razy pokonała mistrza Polski z Grudziądza. Wygrane w rundzie zasadniczej mogą być przystawką do tego, co czeka nas w finale play-off. Tym bardziej, że nasi zawodnicy pałają żądzą zwycięstwa za przegrane finały z Olimpią-Unią w roku 2011 i 2013. Trzy lata temu rywale triumfowali w dwóch meczach, w ubiegłych rozgrywkach potrzebowali trzech potyczek.

Dartom Bogoria w superlidze wygrała pięć spotkań z rzędu. Najpierw siódmy raz w historii brawurowo triumfowała w rozgrywkach zasadniczych, a potem bez kłopotów pokonała (3:0 i 3:1) Polonię Bytom w półfinale play-off. Ekipa mistrza kraju w trzech meczach z Kolpingiem Frac Jarosław zapewniła sobie grę w finale i możliwość obrony tytułu.

"Mimo wygranych gier, nie prezentowałem się najlepiej w meczach półfinałowych. W finale muszę być skuteczniejszy i dać z siebie jeszcze więcej" - tłumaczy Oh Sang Eun, który w ostatniej fazie rozgrywek zdobył komplet trzech punktów dla Dartomu Bogorii. Oprócz Koreańczyka w play-off nie pomylił się jeszzce Daniel Górak i Robert Floras. Ten pierwszy zdobył dwa "oczka", a drugi jedno w konfrontacjach z Polonią. Jedynej porażki doznał leworęczny Paweł Fertikowski.

Z drużyny grudziądzkiej, która rok temu wygrała finał, pozostał Chorwat Tomislav Kolarek i trener Piotr Szafranek. W pierwszym składzie mistrzów kraju brakuje Bartosza Sucha i Tajwańczyka Huang Sheng-Shenga. Są za to Patrykowie: Chojnowski oraz Zatówka, którzy ostatnio prezentują się kapitalnie i będą największym zagrożeniem dla zespołu z Grodziska Mazowieckiego.

Podopieczni Tomasza Redzimskiego po czterech złotych medalach (2008, 2009, 2010 i 2012) walczą o piąty mistrzowski tytuł. Olimpia-Unia staje na ostatniej prostej Bogorii już trzeci raz w ciągu czterech sezonów. Czy spełni się powiedzenie "Do trzech razy sztuka" i nasza drużyna przełamie wreszcie rywala? Pierwsza część odpowiedzi na to pytanie we wtorek o 18.00 w Grudziądzu, druga - w sobotę o 17.00 w Grodzisku Mazowieckim. Transmisje meczów na stronie internetowej superliga.com.pl.

 • autor: KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki
 • Plakat

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

      Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

11 czerwca 2014 w godz.

 • 8:30 – 15:00 Bednary nr: 17, 19 – 21, Józefów nr: 1 – 16, Lublinów nr: 1 – 11, oraz ul. Krótka nr 5, Czekaj nr 1, 2 (ze stacji transf. Lublinów 1)

12 czerwca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów Parcel ul. Górna, Nowa, Łęgowa,   

13 czerwca   2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Słubica Dobra nr 60 oraz  ul. Słoneczna, Graniczna, Orchidei, Choinkowa,
 • 13:00 – 16:00 Żyrardów ul. (Spółdzielcza nr: 24 – 36, 38, 44, 41, 60, 74, 76, Skoraczewskiego nr: 8, 10, parzyste 28 – 32, 33, parzyste 34 – 42, 48, 50, 52)
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul. Spółdzielcza nr: 17, 42, 46, 52, 58, 60, 64, 68  

16 czerwca  2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ciepłe ul. Mszczonowska nr: 1 – 50,  Cichej Wody nr: 10 – 20, Wspólna,  Lewkonii, Słubica nr: 1 – 24   ul. Słowicza, Słubica Dobra ul. Słoneczna, Graniczna i nr: 4-6,47, Słubica A ul. Zarzeczna  nr 17

17 czerwca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Dwórzno

 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w gm. Żabia Wola

 • Zbiorcze wyniki głosowania w gm. Żabia Wola
  Zbiorcze wyniki głosowania w gm. Żabia Wola
 • Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów gm...
  Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów gm. Żabia Wola
 • Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów gm...
  Wyniki głosowania na listę komitetu według obwodów gm. Żabia Wola

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: 
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/140506

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

04 czerwca  204 w godz.

 • 8:30 – 15:00 Różanów, Wręcza nr: 36, 37 ul. Akacjowa nr: 1, 7, 21, Grabce Towarzystwo (ze stacji transf. Grabce Towarzystwo 2)  nr: 15, 17
 • 8:00 – 16:00 Lisówek nr: 1 – 12, ul. Wiśniowa, Zaręby nr: 69, 76, ul. Bażanta, ul. Dom na Rżysku, Słubica nr: 3, 8, 10, ul. Orchidei, ul. Graniczna, Słubica Dobra nr: 10,13 – 20, ul. Graniczna, Słubica B nr: 1 – 7, ul. Orchidei, Pieńki Zarębskie nr: 1 – 21,18, 32, Borowiec nr: 12 – 16, Kaleń -Towarzystwo nr: 17, 19, 22 – 30 oraz ul. Wiśniowa, ul. Osadnicza, ul. Długa, ul Fiołkowa), Kaleń nr 6, Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów -Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10,12, 13 oraz ul. Działkowa, ul. Zakątek, Kaleń -Towarzystwo nr: 4 – 21, 34, ul. Osadnicza, ul. Długa, Żelechów ul Długa

05 czerwca 2014 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25), Czekaj, Marków – Czekaj,  Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Węcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów
 • 8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Błońska nr 7, Pańska nr: 1 – 23, 37, Plac Wolności nr: 7, 8, 9, 14 – 19, 24,26 – 30, 32, 39, Strażacka nr: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17 – 29, 35, 39, 41,  3,Topolowa nr 16A Armii Krajowej nr: 2/a, 6, 8, 9, 11, 12, 14, parzyste 18 – 22, 35, parzyste 36 – 40, parzyste 44 – 50, 56, Guzowska nr: 1 – 10, 12, 14, 16 – 26, Ogrodowa nr: 1, 3, 4, 9, 11, 13 – 17, 19)

06 czerwca   2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Mostowa nr 2,Wyspiańskiego nr 1, 3, 5, Żabia, Pieńki Strzyże ul. Sosnowa nr  7, 8, Graniczna nr  2,3, Zbiroża nr: 14, 15, Strzyże nr: 3 – 10, Budy Strzyże ul. Mszczonowska  nr 5 Pieńki Strzyże nr: 6 – 10
 • 8:00 – 16:00 Huta Żabiowolska ul.  Główna, Krzyżówka, Zarzeczna,  Kolejowa, Marków Świnice ul. Sosnowa 

09 czerwca  2014  w godz.

 • 10:00 – 13:00 Żyrardów ul. (I. Zielińskiej nr 27, Piękna nr: 1, 3 – 10, Miodowa nr: 2, 4, Kwiatowa nr 2, Popiełuszki nr: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)
 • 8:00 – 15:00 Grabce Józefpolskie (ze stacji transf. Grabce Józefpolskie Romax) nr: 11, 12, 39 – 48   ul . Ogrodowa

10 czerwca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wiskitki ul.(Kościuszki nr:1 – 42, Plac Wolności nr:1 – 5, 32 – 35, Strażacka nr 5, Pańska nr  2, Plac Wolności nr: 7, 8, 9, 14 – 19, 24, 26 – 30, 32, 39, Strażacka nr: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17 – 29, 35,  39, 41, 43,Topolowa nr 16A)

 

 

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Uprzejmie informujemy, że ruszyła IX edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy z Mazowsza. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Turystyczne Mazowsze”.

Nabór prac potrwa do 16 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie Jury wybierze nie więcej niż dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie. Wyjazdowe weekendowe warsztaty odbędą się we wrześniu br., w plenerach Mazowsza. W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace, a laureaci zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl 

Ojcowie na start - rodzinny wyścig rowerowy

Stowarzyszenie Rodziców Na Fali zaprasza Państwa do udziału i promocji wydarzenia Ojcowie na start - rodzinnego wyścigu rowerowego, który odbędzie się 31 maja b.r. w podwarszawskim Nadarzynie. Trasa przebiega ścieżkami Lasów Młochowskich. Wydarzenie to ma na celu promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej oraz naukę świadomego korzystania z przyrody. Chcemy kształtować w społeczeństwie postawy prorodzinne i proekologiczne. Podczas zawodów przewidywany jest też panel dyskusyjny, w którym będziemy rozmawiać o ojcostwie i mini wyścig dla małych dzieci.

Wyścig Ojcowie na start  odbędzie się 31 maja (sobota) o godz. 11.00 i trwać będzie do godzin popołudniowych. Jest już to 4 edycja tego wydarzenia. Wyścigi odbywają się wiosną i jesienią i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Celem tej inicjatywy jest promocja postaw proekologicznych, a także wspólnego, aktywnie spędzanego czasu z rodziną, a zwłaszcza propagowanie świadomego ojcostwa i zwrócenie uwagi na rolę ojca w rodzinie.
W zawodach rodzic lub rodzice wspólnie startują ze swoimi dziećmi. Drużyny rodzinne konkurują w różnych kategoriach wiekowych (będą cztery takie kategorie: najmłodsi rocznik 2006 i młodsi, następnie dzieci z roczników: 2005 i 2004, kolejna grupa to dzieci urodzone w latach: 2003 i 2002 i ostatnia grupa, tzw. open z rocznika 2001 i roczników wcześniejszych).

Nowością będzie mini wyścig dla małych dzieci na rowerkach biegowych, na trzech i czterech kółkach, a także na hulajnogach.

Trasa przebiega ścieżkami Lasów Młochowskich i wynosi 7,5 km.  Pod względem trudności miejscami będzie miała  charakter łatwy, a miejscami średni. Najmłodsza grupa zawodników przejedzie nieco skróconą drogą.

Impreza będzie miała charakter pikniku rodzinnego - przewidujemy dodatkowe atrakcje, tak by całe rodziny mogły kibicować startującym. Będzie to na przykład panel dyskusyjny, w którym o ojcostwie opowiedzą zaproszeni goście.
Wszystkie startujące w zawodach dzieci otrzymają nagrody.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ojcowienastart.pl/, opłata za udział w wyścigu wynosi jedynie 10 zł od rodziny, będzie ona wnoszona w dniu zawodów podczas rejestracji, która potrwa od godz. 9.00 do 10.30. Pierwsza grupa zawodników wystartuje o godzinie 11.00.

Obecnie trwa promocja wydarzenia, zapraszamy więc Państwa do informowania o zawodach i zachęcamy też do odwiedzania nas na naszym profilu facebookowym i wzięcia udziału w konkursie fotograficznym:  Dzieci na rowery, ojcowie na start, w którym można zaprezentować swoje zdjęcia na rowerach i wziąć udział w konkursie. Osoba, której zdjęcie, zdobędzie największą ilość głósów otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny.
Każde Państwa wsparcie promocyjne  jest dla nas ważne. Jesteśmy do dyspozycji i udzielania wszelkich informacji.

Kaja Kotlarz
Stowarzyszenie Rodziców Na Fali
kontakt@nafali.org.pl
tel. 509 866 881

Informacje organizacyjne:
Miejsce: Stadion GOS w Nadarzynie - ul. Żółłwińska 20
Rejestracja w dniu wyścigu w godz. 9:00 - 10:30, 
start wyścigu - godz. 11:00.

Start i meta - Stadion GOS w Nadarzynie
Trasa: 7,5 km ścieżkami Lasów Młochowskich
Opłata startowa: 10 zł od całej rodziny, płatna przed startem
Rejestracja: poprzez stronę internetową: http://ojcowienastart.pl/

Trasa przebiega bieżnią, drogą szutrową, drogą asfaltową i drogą gruntową w zależności od aury możliwe są kałuże i błoto na na trasie (liczy 7,5 km)
Uwaga dla wszystkich zawodników: wymagany kask

Na miejscu - piknik rodzinny i mała gastronomia

Więcej Informacji: Stowarzyszenie Rodziców "Na Fali"
E-mail: kontakt@nafali.org.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

21 maja 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Stanclika , Pogodna, Marcowa
 • 8:00 – 17:00 Mszczonów ul. Fabryczna nr: 1 – 42, Marków Towarzystwo nr: 17/B 

22 maja  2014 w godz.

 • 8:00 - 15:00 Adamów Parcel ul. Nowa, Modra, Łęgowa, Wiosenna
 • 8:00 – 17:00 Huta Żabiowolska ul. Główna, Krzyżówka ul. Zarzeczna, kolejowa, Marków Świnice ul. Sosnowa 

26 maja 2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Baranów nr 82, 85, 87, 92 – 99  ul. Armii Krajowej nr: 1 – 11, 15, 17, Budy Zosine nr: 1 – 17  i 62, Grabnik nr 2, 3, Stanisławów ul Brzozowa nr 2, Jaktorów ul (Skokowskiego nr 76, 105, Gen Kutrzeby nr 2), Jaktorów Kolonia nr: 71, 72, 74, 78,107, Grabnik, Kopiska

27 maja 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Antoniew nr: 20 – 40 

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborcy przebywających czasowo na terenie gminy Żabia Wola w okresie obejmującym dzień wyborów oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający na obszarze gminy mogą zostać dopisani do spisu wyborców, sporządzonego dla potrzeb wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r., na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 1).

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 20 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Złożenie i realizacja wniosku o dopisanie do spisu wyborców na terenie Gminy Żabia Wola spowoduje wykreślenie wnioskodawcy ze spisu wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.

 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2014-05-09

II Fetting Festiwal w Baranowie

Urząd Gminy Baranów zaprasza na II Fetting Festiwal, który odbędzie się 18 października br. w Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie. W tym roku wykonywane będą piosenki z repertuaru kultowej polskiej artystki - Alicji Majewskiej.
Wszelkie informacje (regulamin, dane archiwalne oraz zdjęcia z pierwszej edycji konkursu) znajdą Państwo na www.fettingfestiwal.pl.

 • Fetting Festiwal w Baranowie - plakat

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości:

14 maja 2014 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Mszczonów ul. Sikorskiego nr: 1 – 30
 • 8:00 – 15:00 Mariampol nr:  1 – 5,  Żyrardów ul. Chmielna nr parzyste 42 – 62, Topolowa nr: 14, 18, Jaśminowa nr 12, Bieganów nr: 3 – 8, 91 – 115, 102, 106, Chroboty nr: 17 Korytów A ul. Środkowa nr:14 – 28, Łąkowa nr: 5, 7, 11, 17, Ogrodników, Środkowa,  Działkowa, Wspólna nr 10
 • 11:00 – 15:00  Mszczonów ul. Maczka nr: 14 – 25, Wschodnia nr:  24,
 • 8:00 – 16:00  Ciepłe nr: 5 – 10, ul. Makowa, Kaleń ul. Mszczonowska,

15 maja  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Różanów
 • 8:00 – 16:00 Lasek ul. Sosnowa, Sąsiedzka, Popiele, Polna, Lipowa, Kwiatowa oraz Lasek nr: 142, 146, 154

16 maja   2014 w godz.

 • 8:00 – 17:00 Lisówek nr: 1 – 12, ul. Wiśniowa, Zaręby nr: 69, 76, ul. Bażanta, ul. Dom na Rżysku, Słubica nr: 3, 8, 10, ul. Orchidei, ul. Graniczna, Słubica Dobra nr: 10,13 – 20, ul. Graniczna, Słubica B nr: 1 – 7, ul. Orchidei,  Pieńki Zarębskie nr:1 – 21,18, 32, Borowiec nr: 12 – 16, Kaleń-Towarzystwo nr: 17, 19, 22 – 30 oraz ul. Wiśniowa, ul. Osadnicza, ul. Długa, ul. Fiołkowa, Kaleń nr 6, Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów-Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10,12, 13 oraz ul. Działkowa, ul. Zakątek, Kaleń-Towarzystwo nr: 4 – 21, 34, ul. Osadnicza, ul. Długa, Żelechów ul. Długa

  

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika przysługuje wyborom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborcom którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Żabia Wola, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r. powinien złożyć wniosek do Wójta Gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2014-05-08

Dopisanie do spisu wyborców w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. 

Na terenie Gminy Żabia Wola do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są dwa lokale wyborcze: siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 mieszcząca się w Domu Kultury w Żabiej Woli (ul. Warszawska 27) oraz siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 mieszcząca się w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie (ul. Mazowiecka 1)

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych należy złożyć w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój nr 1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do 12 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Wyborca, który złoży w/w wniosek zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2014-05-07

Debata o bezpieczeństwie na terenie Powiatu Grodziskiego

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poswięconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego, która odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. (środa) w godzinach 18:00-20:00 w sali kinowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.

Goście specjalni: 
Wojewoda Mazowiecki
Komendant Stołeczny Policji

Spis wyborców

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że został sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis ten jest udostępniany do wglądu, do 16 maja br., w pokoju nr 1, w godz. 8.00 – 16.00 , a w poniedziałki w godz. 9:00 do 17.00.

UWAGA w dn. 2 maja 2014 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy w 2014 roku 2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r. W związku z powyższym 2 maja 2014 r.  Urząd Gminy Żabia Wola będzie nieczynny.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. przyjmowane będą w dniu 2 maja 2014 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Żabia Wola - pok nr 1

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. wyborom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia. Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Żabia Wola w celu:

 • zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego do 5 maja 2014 r. 
 • złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 15 maja 2014 r. 
 • złożenia Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do 23 maja 2014 r.
  (Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.)
 • złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych do 12 maja 2014 r
 • zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a do 12 maja 2014 r. 

Dodatkowe informacje na temat uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym można uzyskać w Urzędzie Gminy Żabia Wola pokój nr 1 tel: 46 857 81 81 wew. 24 lub odwiedzając Biuletyn Informacji Publicznej gminy Żabia Wola.

 

 

 

 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2014-04-08

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

28 kwietnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Adamów ul. (Zielonej Sosenki, Szeroka, Polana, Czerwonej Poziomki, Biedronki, Trzech Brzóz Sarnia, Borsuka, Lisia, Dzika, Puszczyka, Słowików, Zajecza),Adamów Parcel ul. Folwarczna

29 – 30 kwietnia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Buszyce, Duninopol, Strumiany Górne

05 maja 2014  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Osowiec ul. Smugowa, Białodrzewu, Dębowa,

06 kwietnia  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(Chłodna nr: 4 – 44 , Ciepła nr: 4, 6, 8, 22 – 30, Jodłowskiego nr: 78 ,80, Stanclika nr 30, Twardowskiego, Witosa nr: 67 – 81B, Zamknięta nr : 5 – 22,  Spółdzielcza nr parzyste 78 – 94, Skoraczewskiego nr 26-205, 1 – go Maja od nr 107 i 180 do Kozłowic Starych), Stare Kozłowice nr: 33 – 58 , 62 - 180, Zagródź, Wiskitki  ul.( A. Krajowej nr: 66, Cegielnia, nr:1, 4, 4A, Kościuszki nr:31 – 68, Sokołowskiego nr:1, 5), Pańska nr: 23 – 49

 

Gdzie głosować 25 maja 2014 r.?

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczył na niedzielę 25 maja 2014 roku wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Od wielu lat lokale wyborcze znajduję się w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie naszej Gminy w Ojrzanowie, Skułach, Słubicy, Józefinie i Żabiej Woli. Granice obwodów głosowania są zmienione w stosunku do obowiązujących przed tymi wyborami. Mieszkańcy sołectwa Bieniewiec będą głosować w lokalu wyborczym w Słubicy, a nie jak dotychczas w Józefinie. Do Żabiej Woli nie przyjdą na wybory mieszkańcy Sołectwa Jastrzębnik gdyż będą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej w Ojrzanowie (lokal Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej), natomiast przybędą do lokalu wyborczego w Żabiej Woli (Dom Kultury Żabiej Woli przy ulicy Warszawskiej) wyborcy wsi Przeszkoda, Władysławów, Siestrzeń. Pełną geografię wyborczą, która wskaże odpowiedź pozostałym mieszkańcom gdzie głosować przedstawia zestawienie w poniższej tabeli.

Weź udział w Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola

     Do 30 kwietnia prowadzone będą zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola. Doroczny turniej zawsze cieszy się dużą popularnością. W tym roku odbędzie się tradycyjne na boisku Orlik w Józefinie - 17 maja. Początek rozgrywek godzina 9.00.

Drużyny mają być złożone z maksymalnie dwunastu uczestników. Rozgrywki planowane są w trzech kategoriach:

 • klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych do 18 roku życia,
 • kategoria open, osoby powyżej 16 roku życia.

Uczestnicy swój udział w rozgrywkach mogą zgłaszać w DK osobiście lub drogą elektroniczną.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

11 marca 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Budki Kaski (ze stacji transf. Budki Kaskie1) ul. Nowa, Brzozowa, Świerkowa,  ul. Podleśna, Teresin ul. Zielonka, Szymanowska numery nieparzyste nr: 113 – 173, 46, Dębowa

13 marca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wręcza nr: 1 – 20, ul Szkolna , Olszówka, Pieńki Towarzystwo 
 • 8:00 – 17:00 Adamów Parcel ul. Wesoły, Sosnowa, Podleśna, Modrzewiowa, Folwarczna, Dębowa, Ciepła, Polna, Podkowy, Łęgowa, Dworska, Krze Duże ul. Łęgowa, Adamów Wieś ul Prosta, Słoneczni, Księżycowa, Sosnowa, Krze ul. Łęgowa

14 marca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Bartoszówka nr: 13, 14, 16  ul. Pogodna nr 7, 15, 35, Piekary nr: 30 – 40,  Akacjowa
 • 8:00 – 17:00 Kuklówka, Ojcówek, Adamów Letnisko,  Adamów, Wężyk

17 marca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Pieńki Towarzystwo nr: 11, Krzyżówka nr 6 oraz  ul. (Wiejska nr: 20, 40, 46, Młynarska nr 15, Kolejowa nr 41), Holendry Baranowskie nr 4 – 29 , 42, 45, 51 – 63, Sade Budy nr 5,11,ul. Długa, Warszawska nr 1¸ 5, 8, 9, 14, 18, Bema, Andersa, Krótka, Kolejowa, Broniewskiego ,Dębowa ,Łąkowa, Kościuszki, Lipowa                   

18 marca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Marków Świnice nr:  1 – 11, 14, ul. Wiejska nr 9, Żukowska nr 20, Sade Budy ul. (Brzozowa, Husarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska), Międzyborów ul. (Borówkowa, Jagodowa)

 

Otwarcie świetlicy "Motyle"

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

     Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

05 marca 2014  w godz.

 • 8:00 – 12:00 Żyrardów ul. Kopernika
 • 8:00 – 15:00 Radziejowice ul. (Słoneczna, Poziomkowa , Ogrodowa, Leśna, Kubickiego, Chełmońskiego, Radziejowice Parcel ul. Leśna,  Sade Budy nr 5,11, ul. Długa, Warszawska nr: 1¸ 5, 8, 9, 14 , 18, Bema, Andersa, Krótka, Kolejowa, Broniewskiego, Dębowa, Łąkowa, Kościuszki, Lipowa, Wycinki Ossowskie ul. (Sosnowa, Motylkowa, Magnolii, Leśna, Brzozowa)       

06 marca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Międzyborów ul.( Długa od nr 54 do Chełmońskiego nr 40, Puławskiego od Broniewskiego do Długiej, Bema nr:  22 – 37, Hubala, Zacisze, Pułaska od Broniewskiego do Wyspiańskiego, Jagiełły od Chełmońskiego do nr 9, Łąkowa od Pułaskiego do Andersa), Piekary (ze stacji transf. Piekary 1)  nr: 1 – 3, 5, 9 – 13,  Żelechów ul. Miodowa

07 marca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Ciepłe, Skuły (ul. Mszczonowska, Cichej Wody) Grzmiąca , Stare Budy ul.(Szymanowskiego, Wieniawskiego,  Żyrardowska nr: 12 – 31)

10 marca  2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Miedniewice (ze stacji transf. Miedniewice 1) nr: 81 – 95, 106 – 112
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul.( 1 – go Maja nr: 63 – 186, Działkowa, Czysta , Gdańska, Kwiatowa nr: 4,6 Łąkowa nr: 5,6 Kamienna, Miodowa, Skoraczewskiego nr: 3,6, Strzelecka)

11 marca 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Zbiroża nr: 19 – 23
 • 8:00 – 16:00 Budy Grzybek ul. (Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20)

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

    Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

18 lutego 2014  w godz.

 • 10:00 – 13:00 Chylice ul. (Warszawska od nr 57 do Kozerek, Kukuczki, Alpejska do nr 23, Jagiełły od Warszawskiej do Torów)
 • 12:00 – 15:00 Budy Zosine (ze stacji transf. Budy Zosine 4)  ul. Armii Krajowej, Budy Zosine nr: 45 – 58), Jaktorów ul. (Kleberga, Wysockiego nr 33)

19 lutego 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Sade Budy ul. (Brzozowa, Husarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska), Międzyborów ul. (Borówkowa,  Jagodowa)

20 lutego 2014 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Badowo Dańki nr: 21, 24, Budy Strzyże nr: 1, 2  ul. (Mszczonowska, Strzyże nr 9 )
 • 10:00 – 13:00 Zbiroża nr: 19 – 23
 • 12:00 – 15:00 Słabomierz nr: 38 – 41 ul. Żyrardowska
 • 8:00 – 15:00 Żabia Wola ul.(Chełmońskiego nr: 2 – 10, 12 – 17, 19, 21, Krótka nr 1, Leśna nr: 1, 5, 7, 9, 11, 13, Ogrodowa nr: 1, 4 – 8, 11, 13, 15, 19, 21, Spółdzielcza nr 4, Środkowa nr: 4 – 8, 10 ,12, 14, Warszawska nr: 2, 4, 5, 6, 8, 10 – 16, 18, 20)
 • 8:00 – 12:00 Gąba
 • 11:00 – 15:00 Kaczków

21 lutego 214 w godz.

 • 10:00 – 13:00 Wiskitki dz. nr: 797/3, 720/6, 797/5
 • 12:00 – 15:00 Bednary, Benenard  (ze stacji transf.  Benenard 1)
 • 8:00 – 15:00 Holendry Baranowskie nr : 2, 16, 18, 106 – 108, Henryszew nr: 4 – 80, ul Topolowa, Gen. Grota – Roweckiego, Okulickiego, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3 – go Maja, 11 – go Listopada), Grądy nr: 17 – 26,

24 lutego 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. (Kilińskiego nr: 7,10 – 22, Środkowa nr: 6, 36, Rodzinna nr 1, 3, 4, 5, 6, 8,Spokojna nr: 40, 42, 44, 65, Izy Zielińskiej nr: 3 – 4,11,13A,13B,17) Jaktorów ul. (Błotna, Kolejowa, Pomorska, Ostatniego Tura nr:  2 – 9 , Jazdy Polskiej, Błotna, Łąkowa) Chylice Klonia ul. Pomorska nr:  34, 36, 28, 40, Jaktorów Kol. Ul. (Skokowskiego od A. Krajowej do torów, Traugutta nr: 1 – 14, Wysockiego nr: 7, 7A, 24, 25, 44, 45, 49, 50)

25 lutego 214 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jaktorów ul.(Wojska Pol. od nr: 41 – 88, Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr: 44 – 105, Wyspiańskiego)

Pierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia

materiały informacyjne                                                            Kraków, 2014-01-22

Pierwsza pomoc w przypadku
złamania przedramienia

Zima, choć spóźniona, zagościła w całym kraju. Drogi i chodniki pokryły się śniegiem oraz lodem, więc nietrudno o poślizgnięcie się i upadek. Jeśli będziemy mieli szczęście, skończy się to potłuczeniem i siniakami. Co jednak zrobić, jeśli w wyniku poślizgnięcia się złamiemy rękę?

Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

Poniższy film ilustruje sposób postępowania przy prostym, zamkniętym złamaniu kości przedramienia:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/zlamanie-reki

Na filmie pokazano, w jaki sposób z chusty można sporządzić temblak:

 1. Prostokątną chustę składamy na pół, tworząc z niej trójkąt.
 2. Chustę przekładamy pod złamanym przedramieniem tak, aby jeden róg znajdował się w okolicach łokcia.
 3. Pozostałe dwa rogi chusty wiążemy za szyją.
 4. Następnie stabilizujemy dłoń oraz łokieć w chuście (są to dwa stawy sąsiadujące z miejscem złamania).

Jeśli nie mamy chusty, rękę możemy ustabilizować za pomocą koszuli, ręcznika czy bandaża, z zachowaniem zasad przytoczonych w filmie. Z tak zabezpieczonym złamaniem możemy udać się po pomoc.

Pamiętaj, że w zakresie pierwszej pomocy tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

22 stycznia 2014 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Żyrardów ul Migdałowa
 • 11:00 – 15:00 Radziejowice ul. Chełmońskiego, Kwiatowa  

23 stycznia 2014 w godz.

 • 10:00 – 15:00 Żyrardów ul.  Konarskiego 
 • 8:00 – 10:00 Grzmiąca ul. Nieduża
 • 8:00 – 16:00 Korytów A ul. (Główna nr :135 – 182, Krótka, Szkolna nr: 1 – 12, Środkowa nr:1 – 18, Krucza i Korytów A nr 105).

24 stycznia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Ojrzanów ul Kresowa, Żyrardów ul. (1 – go Maja nr: 63 – 186, Działkowa, Czysta , Gdańska, Kwiatowa nr: 4,6Łąkowa nr: 5,6 Kamienna, Miodowa, Skoraczewskiego nr: 3, 6, Strzelecka nr: 1 Izy Zielińskiej nr: 17)

27 stycznia 2014 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Jaktorów ul.  Armii Krajowej,  Budy Grzybek ul.(Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20)

28 stycznia 2014 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Żyrardów ul. Kopernika
 • 12:00 – 16:00 Działki ul. Topolowa 

Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. 
W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. 

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

    
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na lokalnych stronach internetowych.

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami                

PT KRUS Żyrardów
Ul. Okrzei 58        
Tel. 46 855 28 51 

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

05 lutego 2014 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żabia Wola ul. (Chełmońskiego nr: 2 – 10, 12 – 17, 19, 21, Krótka nr 1, Leśna nr: 1, 5, 7, 9, 11, 13, Ogrodowa nr: 1, 4 – 8, 11, 13, 15, 19, 21, Spółdzielcza nr 4, Środkowa nr: 4 – 8, 10 ,12, 14, Warszawska nr: 2, 4, 5, 6, 8, 10 – 16, 18, 20)
   
 • 8:00 – 16:00 Żelechów ul (Rodzinna, Polna, Własna, Chełmońskiego,  Łąkowa, Gładka, Górna, Biesiadna, Słoneczna, Żużlowa, Malinowa, Sarnia, Oliwkowa, Nad Lasem,  Brzozowa, Limby, Deszczowa, Ogrodowa, Cicha, Wiktora, Chełmońskiego, Krakowiańska, Strumykowa , Krzewinki) 

 

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace  eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

04 stycznia 2014  

 • w godz. 8:00 – 15:00 Bolesławek, Grzmiąca, Słubica, Słubica Dobra Słubica Dobra, Pieńki Słubickie, Słubica B, Adamów Parcela ul. Nowa, Pieńki Radziejowskie, Krze Durze nr: 55 – 69 oraz ul. Akacjowa, Kamionka ul. (Hortensji, Słoneczna, Podleśna, Brzozowa)

Jubileusz Elżbiety i Józefa Strzemiecznych

Elżbieta i Józef Strzemieczni obchodzili 50 -tą rocznicę wstąpienia w sakramentalny związek małżeński. 14 listopada wójt gminy Żabia Woli Halina Wawruch wręczyła szanownej parze Medal prezydencki za długoletnie wspólne życie.

To był wyjątkowy dzień przyznaje pani Elżbieta. Uroniła kilka łez, przypomniała sobie bowiem ten kwietniowy dzień (28 kwietnia) 1963 roku, kiedy to zdecydowali się z panem Józefem iść przez życie razem. Para poznała się na zabawie tanecznej w Żabiej Woli, dość szybko wpadli sobie w oko. Tak wszystko się zaczęło. Pomimo ,że było to pół wieku temu, pamięć przywołuje te pierwsze chwile razem.-Drodzy Państwo, 50 lat temu ślubowaliście sobie wierność, szacunek i wzajemne oddanie. W pracy, w staraniach o rodzinę, w wychowaniu Waszych dzieci, wnucząt mijały kolejne lata. W ten sposób przeszliście długą drogę wspólnego życia, a dziś z duma możecie spoglądać na Wasze wspólne dokonania. Życzymy Państwu aby kolejne lata wspólnego życia były dla was szczęśliwe. Aby trosk i kłopotów była jak najmniej, a jak najwięcej zdrowia i radości-mówiła podczas uroczystości Kierownik USC Krystyna Grabowska.

Państwo Strzemieczni są bardzo szczęśliwą rodziną, mieszkają w Zalesiu. Pan Józef to miłośnik gołębi, pani Elżbieta także ceni wieś, pielęgnuje swoje gospodarstwo.

Pytani o przepis na wspólne szczęśliwe życie, zgodnie przyznają: miłość, obowiązek, dzieci. Sami wychowali ich trójkę, synów: Grzegorza i Jana oraz córkę Agnieszkę. Posiadają także dziewięcioro wnucząt i jednego prawnuka- Aleksandra- który 2 lutego skończy dwa latka. Wyjątkowej parze życzymy jeszcze długich i pięknych lat spędzonych razem w zdrowiu i radości oraz opiece najbliższych. Jn, fot. dzięki uprzejmości rodziny.

Justyna Napierała J&A Media

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki komunalnej i Inwestycji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. do godz.16.00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

18 grudnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Franciszków ul. (Jarzębinowa, Jodłowa, klonowa)
 • 8:00 – 17:00 Lisówek oraz, ul. Wiśniowa, Zaremby oraz ul. (Bażanta, Dom na Rżysku), Słubica oraz ul. (Orchideii, Graniczna),  Slubica Dobra oraz ul. Graniczna, Słubica B oraz ul. Orchideii, Pieńki Zarembskie, Borowiec, Kaleń, Towarzystwo nr: 17, 19, 22 - 30 oraz ul. (Wiśniowa, Osadnicza, Długa, Fiołkowa), Kaleń nr 6, Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów Towarzystwo oraz ul. (Działkowa, Zakątek), Kaleń Towarzystwo oraz, ul. (Osadnicza, Długa), Żelechów ul Długa

19 grudnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul Traugutta nr: 2 – 8, Sienkiewicza nr: 1 – 40, Narutowicza nr: 3 – 5, Grójecka 24, 3-go Maja nr 4
 • 8:00 – 17:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 1 – 25, Żyrardowska nr 18), Marków Towarzystwo nr 17

20 grudnia 2013  w godz.

 • 8:00 – 15:00 Grabina 63, 141 i ul. (Jagodowa nr: 1-14, 18, 20 ,26, 30, 34, Kolejowa nr: 22, 28- 45, 50-55, 61, 63, Piaskowa 2, 6, Sosnowa 2, 4-9, 11-18, Wiśniowa 2-5), Franciszków (ze stacji transf. Franciszków 7 i nr: 44, 50, 57 oraz ul. Kolejowa 4, 6, parzyste od 10-18, 22
 • 8:00 – 17:00 Krzyżówka ul. (Zarzeczna, Kolejowa), Maków Świnice oraz ul. Sosnowa, Grabce Józefpolskie nr 37, Sade Budy ul. (Bema nr: 19 – 38, Broniewskiego, Długa nr: 51 – 67, Działkowa nr 2, Hubala, Jagiełły nr: 9 – 41, Łąkowa, Puławskiego , Sobieskiego, Wąska, Zacisze)

23 grudnia 2013  w godz.

 • 8:00 – 15:00

24 grudnia 2013  w godz.

 • 8:00 – 15:00 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że spotkania Wójta Gminy z interesantami w sprawach skarg i wniosków w dniu 26.11.2013 r. zostały odwołane. Interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt przyjmować będzie w dniu 25.11.2013 r. w godz. 15:00-17:00

Przerwa w dostawie wody

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że spotkania Wójta Gminy z interesantami w sprawach skarg i wniosków w dniu 10.09.2013 r. zostały odwołane.

Zapraszamy na Święto Chleba

III Półmaraton Tarczyński

Trzecia edycja tarczyńskiego półmaratonu, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, odbędzie się w dniu 15 września 2013 roku i prowadzić będzie po atestowanej trasie ulicami miasta i gminy Tarczyn oraz na odcinku o długości ok. 3,6 km ulicą Tarczyńską w miejscowości Ojrzanów w gminie Żabia Wola, z metą i startem przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie. Start przewidziano na godz. 11:00.
3 Tarczyn Półmaratonowi towarzyszyć będzie 3 Bieg Rodzinny na dystansie 2km, który rozpocznie się o godz. 11.20 i będzie liczył 2km. Szczegóły w regulaminie biegu na stronie internetowej imprezy: http://www.polmaraton-tarczyn.pl/

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.08.2013 r. Urząd Gminy Żabia Wola czynny jest do godziny 15:00

Konieczność oznakowania nieruchomości zabudowanych

Inwestycje na terenie Gminy

Gmina Żabia Wola realizuje zadanie polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Realizowany jest projekt pt. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedsięwzięcie realizowane jest etapowo przez czterech wykonawców wybranych w odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Najbardziej zaawansowane są prace na terenie Żabiej Woli, gdzie pracuje dwóch wykonawców budujących kanalizację sanitarną t.j. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych z Garwolina oraz Firma Skanska S. A. z siedziba w Warszawie. Ponadto trwają roboty związane z zakończeniem budowy Oczyszczalni ścieków. Ponieważ zadanie realizowane jest etapowo tak też będzie oddawane do użytkowania, co umożliwi właścicielom posesji sukcesywne przyłączanie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ostatnim w tym projekcie zadaniem jest etap stanowiący budowę kanalizacji w części miejscowości : Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec i Wycinki Osowskie. Umowa na budowę kanalizacji w tej części gminy została z podpisana Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Wodociągi i Kanalizacja Krzysztof Kuciński z siedzibą w Głownie w dniu 11 czerwca 2013 roku.
Zakończenie budowy całego zadania planowane jest w 2014 roku i pozwoli właścicielom nieruchomości na przyłączenie posesji do kanalizacji zbiorczej.
Proces inwestycyjny jest skomplikowany z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Najpierw długa zima, trwająca niemal do końca kwietnia, która uniemożliwiała ze względów technologicznych prowadzenie robót, a potem intensywne opady powodujące zalewanie kanałów i narastające trudności z odwodnieniem wykopów przy i tak wysokim stanie wód gruntowych. Ponadto na jednym obiekcie budowlanym należy skoordynować kilku wykonawców. Pomimo tych trudności postęp robót jest zadowalający.
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest kontynuacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Obecnie prowadzone są roboty termomodernizacyjne na obiekcie strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce. Wymieniona została stolarka oraz wykonana izolacja termiczna zewnętrzna ścian budynku, trwają roboty elewacyjne. Zainstalowany został zbiornik na gaz i prowadzone są roboty instalacyjne.
Ponadto ważne są inwestycje drogowe: obecnie jest kontynuowana przebudowa ul. Nad Potokiem w miejscowości Bolesławek, która została rozpoczęta w 2012 roku. W maju b.r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na modernizację dróg gminnych ul. Falistej, Dworskiej, Parkowej, w miejscowości Osowiec.

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Modernizacja budynku strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce
 • Modernizacja budynku strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce
 • autor: Ewa Taras, data: 2013-07-24

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
 
Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, odtwarzacze mp3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace znajdą się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.
 
Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką – na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.
 
Więcej informacji o konkursie (w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępnych jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@cil.org.pl.
 
Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
 

Atlas-produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie wydał Atlas-produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, przedstawiający wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
Opracowanie za pomocą kartogramów i kartodiagramów oraz danych tabelarycznych prezentuje wybrane informacje obrazujące stan rolnictwa na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Do terenów wiejskich zaliczono gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Dla zilustrowania przemian mazowieckiego rolnictwa wybrane dane uzyskane w PSR 2010 porównano z danymi PSR 2002.
Publikacja składa się z pięciu bloków tematycznych: gospodarstwa rolne, użytkowanie gruntów, użytkowanie rolne i ogrodnicze, zwierzęta gospodarskie i maszyny rolnicze oraz środki produkcji. Każdy dział zawiera komentarz analityczny, objaśnienia definicji i pojęć spisowych oraz zestaw map charakteryzujących gospodarstwa rolne w 2010 roku.
Bezpłatna wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/warsz/51_PLK_HTML.htm.
Zakupu publikacji w wersji książkowej lub na płycie CD-ROM można dokonać, składając zamówienie drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl, fax: (22) 846-78-32. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zamówień na publikację można uzyskać pod numerem (22) 464-20-95

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace  eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

22 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Adamów  ul. ( Brzozokalska, Kuby, Wiśniowa,  Małej Łąki, Brzozowa,  Nowiny, Nad Jarem, Olszowa, Klonowa, Akacjowa),Grzymek ul.  (Akacjowa,  Środkowa,  Puszczyków,  Nad Zalewem,  Polna, Poziomkowa ) Tomaszew nr: 27, 33 – 39 , Sokule nr: 25 – 50
 • 8:00 – 11:00 Żyrardów ul. Struga 4, Legionów Polskich nr:  71 – 74 ,76,Wittenberga nr 11
 • 10:00 – 14:00 Żyrardów  ul. Filipa De Girarda nr: 14 – 17, Kapitana  Pałaca nr: 43, 45
 • 13:00 – 17:00 Żyrardów ul ( 1-go Maja nr: 63 – 186 , Działkowa, Czysta , Gdańska, Kwiatowa nr: 4,6 Łąkowa nr: 5,6 Kamienna, Miodowa, Skrowaczewskiego nr: 3,6, Strzelecka nr: 1, Izy Zielińskiej nr: 17)

23 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Guzów ul. Ogińskiego nr: 10 – 16, Łubieńskich
 • 10:00 – 13:00  Korytów ul. (Dębowa nr: 1 – 16, nieparzyste nr: 17 – 29 , oraz 37 – 55 , Brzozowa nr 12, Wypoczynkowa nr: 5, 6)
 • 12:00 – 16:00 Mszczonów ul.(Ługowa, Grójecka numery parzyste 82 – 94 i nr: 59,61,85, Tańskiego nr: 2 – 21 , 24, 26, 28, 30, Zamachowicza nr: 1 – 11,17,21)
 • 8:00 – 15:00 Powązki nr: 26 – 39 oraz ul. (Akacjowa, Krańcowa, Wspólna)
 • 8:00 – 18:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25 ), Czekaj, Marków - Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów

24 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 12:00 Ojrzanów ul. Sosnowa , Tarczyńska, Przyleśna
 • 12:00 – 16:00 Żelechów ul.( Aniówka nr; 12, 12, 16 – 22 , Karolkowa nr; 11, 13, 18, 22, 24, 33, 34, Pienikowa nr: 1, 12, 14, 16, Prosta nr:  10 – 24, 33, 37, 39, Ptasi Raj nr: 1 – 11) ,          
 • 8:00 – 15:00 Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25 ), Czekaj, Marków - Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów,

27 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów Parcel ul. ( Wesoła, Sosnowa, Folwarczna, Polna, Podkowy, Łęgowa, Dworska), Strumiany Dolne
 • 8:00 – 18:00 Tartak Brzózki,  Radziejowice, Budy Mszczonowskie, Budy Mszczonowskie, Kuranów, Grabce Józefpolskie, Mszczonów ul. (Spółdzielcza nr 10 – 30  Graniczna nr 1, Czereśniowa nr 9), Słabomierz

28 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00   Lutkówka ul. Środkowa,  Lutkowka  Kolonia ul. Akacjowa , Lutkówka Druga ul.Spokojna ,Morgi Cyganka, Tartak Brzózki,  Radziejowice, Budy Mszczonowskie, Budy Mszczonowskie, Kuranów, Grabce Józefpolskie, Mszczonów ul. (Spółdzielcza nr 10 – 30  Graniczna nr 1, Czereśniowa nr 9), Słabomierz

 

Nowe umiejętności-nowe możliwości

Szanowni Państwo,
Pasażerowie Kolei Mazowieckich

W związku z budową przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedźwiadek prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 10 maja 2013 r. nastąpią utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice.

Budowa przystanku spowoduje następujące zmiany:

 • pomiędzy Pruszkowem, a stacją Warszawa Włochy pociągi w obu kierunkach będą poruszały się po  jednym torze,
 • pociągi będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy,
 • część pociągów zostanie odwołana,
 • część pociągów będzie kursować z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus,   Piastów, Pruszków,
 • wybrane pociągi będą kursowały w zwiększonym zestawieniu.

Na odcinku:

 • Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach Kolei Mazowieckich kurujących po układzie podmiejskim na linii KM1 Warszawa – Skierniewice, honorowane będą wszystkie bilety ZTM oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 • Warszawa Wschodnia – Pruszków w pociągach SKM (S1) honorowane będą wszystkie bilety Kolei Mazowieckich oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich.
 • Warszawa Zachodnia / Warszawa Włochy – Piastów bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii KM1 pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia - Piastów uprawniają do przejazdu autobusami linii 716 i 717 na wskazanym odcinku.

Pasażerowie posiadający bilety odcinkowe okresowe Kolei Mazowieckich wydane:

 1. z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus Płn. oraz do/z stacji/przystanków osobowych na odcinku Warszawa Ursus – Skierniewice przez Warszawę Włochy, będą mogli odbyć podróż przez Warszawę Zachodnią,
 2. z/do stacji/przystanków osobowych w relacjach Warszawa – Piastów/Pruszków w przypadku korzystania z przejazdów pociągami KM, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków będą mogli odbyć przejazd przez Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Pasażerowie posiadający bilety ZTM ważne w 1 i 2 strefie:  dobowe, 3 – dniowe, 30 – dniowe, 90 – dniowe, seniora oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej będą mogli odbyć przejazd pociągami Kolei Mazowieckich, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, do stacji Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD: w pociągach WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD - będą honorowane wszystkie ważne bilety
Kolei Mazowieckich wydane we wszystkich relacjach pomiędzy ww. stacjami. 

Podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet nie  alegalizowany/nie aktywowany, zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu  w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem call center (22) 364 44 44. Nowy rozkład jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

14 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Zazdrości

15 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. ( Barona od Małachowskiego do nr 37, Żwirki i Wigury od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Małachowskiego  od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Środkowa nr 3,3a,Warszawska, Smocza, Środkowa  nr 11,13 i nr parzyste  2 – 20, Doczkała od Smoczej do Mireckiego, Jaktorowska nr: 15A, 17, 23,38, parzyste 48 – 52, 60)

16 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Sosnowica, Kamionka koło Mszczonowa, Badów Górny, Gąba, Wymysłów, Adamówek ul. Sokołowskiej 

17 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Lutówka, Patrykozy Parcel, Chudolipie, Lutówka Parcel 
 • 8:00 – 16:00 Żabia Wola ul. (Sportowa , Polna, Zalesie, Grodziska, Chabrowa, Jesionowa, Zamknięta, Wiejska, Śląskiego, Główna, Krańcowa, Okrężna), Huta Żabiowolska ul. (Główna, Dębowa, Jarzębowa, Wierzbowa)

20 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00  Musuły ul. (Folwarczna,  Mazowiecka, Łubinowa), Wycinki Osowskie ul. Dolna, Adamów ul.( Sarnia, Borsuka, Lisia, Dzika, Puszczyka, Słowików, Zajęcza), Radziejowice ul. Borki, Aleksandria nr  1 – 30 ,

21 maj 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Bobrowce nr: 20 – 30, ul Ogrodowa, Strażacka, Skuły nr: 1 – 10  ul. (Mszczonowska, Pałacowa, Długowizna nr: 1 – 10), Aleksandria nr: 30 – 40   

 

Badanie struktury gospodarstw rolnych

UWAGA ! Agencja wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013

Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg, Tym samym szacujemy iż krajowa kwota dostaw w roku  kwotowym 2012/2013 zostanie przekroczona o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 50 tys.

 Chcemy podkreślić że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego ( po informacjach ARR i MR i RW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Stawka  opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty  wyniesie  ok. 2,5  gr  za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.

Wobec powyższego przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR, co stanowi ok. 11,7 mln PLN.

Wszystkie powyższe dane są informacjami wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR.

Zweryfikowana informacja zostanie przekazana po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br.

Mechanizm kwotowania produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. służy stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.

Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 %  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

O dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach niniejszego Działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP działające mniej niż 2 lata.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

W ramach dotacji przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na prowadzeniu biznesów internetowych, świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. W ramach dotacji można otrzymać fundusze na stworzenie m.in. polskiego Faceboook’a, portalu społecznościowego, serwisu randkowego, wyszukiwarki firm.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

    Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości: 

02 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów ul.( Brzozokalska, Kuby, Wiśniowa, Małej Łąki, Brzozowa,  Nowiny, Nad Jarem, Olszowa, Klonowa, Akacjowa), Grzymek ul. (Akacjowa,  Środkowa,  Puszczyków, Nad Zalewem, Polna, Poziomkowa )

06 maja  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów  (ul. Nowiny nr: 31 – 53,Olszowa, pod Lasem, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Zaułek, Żarnowcowa, Malinowa), Budy Grzybek (ul. Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20) 
 • 8:00 – 11:00 Budy Grzybek ul. Potockiego, Budy Michałowskie, Budy Józefowskie

07 maja 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Osowiec ul. (Parkowa, Cienista, Mazowiecka, Murawy , Promyka Słońca ,Zawisła), Morgi, Cyganka. 

STOP wypalaniu traw

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

17 kwietnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Władysławów ul. (Nowa, Daliowa, Wiśniowa, Główna, Kwiatowa, Merkury, Nowa, Pigwowa, Przejazdowa, Różana, Skalnikowa, Tulipanowa, Wiśniowa), Siestrzeń ul. (Botaniczna, Przejazdowa, Objazdowa, Wiewiórcza),
 • 10:00 – 13:00 Radziejowice Parcel ul. Akacjowa i Zacisze
 • 12:00 – 16:00 Mszczonów ul.: Tarczyńska nr: 18, Dworcowa nr: 2,1, 1000-lecia nr:2
 • 8:00 – 15:00 Wola Miedniewska, Babskie Budy nr: 22, 23, Starowiskitki nr: 2 – 5, 17, 19,19A, 20, 50, Guzów (ze stacji transf. Guzów 2 nr: 46 – 52),

18 kwietnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Bema, Nowa Bukówka od nr: 1 – 24 oraz ul.: (Rumiankowa, Owocowa,  Skulska), Stara Bukówka ul. Bukówka
 • 8:00 – 16:00 Zazdrość ul. Leśna, Pogodna oraz nr: 5 – 23,

19 kwietnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. (1-go Maja nr: 76, 92, Jasna nr: 4, 5, 7, 9/B, 10, 12, 14A, Kilińskiego nr: 12B, 19A, 22 – 29, 32, 35A, 37-40, 42, 44, 48, Kościuszki nr 27, Szpitalna nr 3, Waryńskiego nr 32, Wiejska nr: 1/B, 2/A,B, 4/A,B,C, 6, 8, 10, 14 – 18, 20, 22, 24, 26, 28/B, 30, Zielony Zaułek nr: 2 – 7),
 • 8:00 – 16:00 Tomaszew, Łubno

22 kwietnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Kamionka nr 4, Popielarnia nr: 16, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 37,

23 kwietnia 2013 w godz.

 • 8:00 – 11:00 Żyrardów ul. (Środkowa nr 13, 15, 34, 35, 41, Limanowskiego nr 13),
 • 10:00 – 13:00 Żyrardów ul. Malinowa , Mostowa od Sosabowskiego do Dębowej, Kutnowska, Kętrzyńska, Różana, Roosevelta , Sosabowskiego, Wrzosowa, Dzikiewicza, Dębowa nr 25
 • 8:00 – 15:00 Holendry Baranowskie nr: 45, 86, Żelechów ul. (Limby, Nad Lasem, Sosnowa, Wiktora), Budki Żelechowskie ul. (Nad Lasem, Sosnowa), Boża Wola ul. Szkolna

Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

O fundusze unijne z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby i firmy z terenu wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego,  które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Limit dostępnym środków do wykorzystanie w tegorocznym naborze  wynosi łącznie prawie - 2 mld zł.

Fundusze unijne dla firm dają doskonałą szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej firm i rozwój lokalnej społeczności. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

W ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogłoszenie Starosty Grodziskiego

STAROSTA GRODZISKI
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja),
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:

Oznaczenie nieruchomości: 

 • Nieruchomość o pow. 0.6292ha oznaczona jako działka nr 30/1 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00061084/5),  stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale 1/1 części oraz nieruchomość o pow. 0.2097ha oznaczona jako działka  nr 30/5 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00067795/4), stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 2/3 części. Nieruchomość położona jest  w m. Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Królewskiej 48 przy drodze wojewódzkiej nr 719 Warszawa-Skierniewice.

 

 

Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie

IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.

Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

  Placówka Terenowa KRUS
  ul. Okrzei 58, 96-300 Żyrardów
  tel. 46 855 28 51
  e-mail: zyrardów@krus.gov.pl
 

.

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy mieszkańcom Gminy Żabia Wola najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, pomyślności oraz energii, która pozwoli zrealizować wszelkie plany i marzenia.
Niech w Państwa domach zapanuje wiosenny nastrój a spotkania
przy Wielkanocnym stole przyniosą odpoczynek i radość.


Wójt Gminy, Rada Gminy       
oraz pracownicy Urzędu Gminy   
i gminnych jednostek organizacyjnych

Konkurs plastyczny "Kwiaty Polskie na Mazowszu"

"Kwiaty Polskie na Mazowszu" to hasło drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego. Organizatorami są: Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego i Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

Konkurs rozpocznie się 1 marca 2013 roku i potrwa do 30 kwietnia. Intencją organizatorów konkursu plastycznego, III wydarzenia artystycznego "Kocham Polskę...'Władysław Ślewiński, jest uhonorowanie ojca malarza Kajetana Ślewińskiego, powstańca styczniowego oraz wszystkich ludzi walczących w powstaniach, wojnach, strajkach o Wolną Polskę.

W konkursie swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci od lat 6, młodzież jak i osoby dorosłe, którzy wykonają rysunki, obrazy farbami, grafiki przedstawiające kwiaty w dowolnej interpretacji. Prace konkursowe mogą być wykonane: kredką, pastelami, ołówkiem, tuszem. Farbami: akwarelowymi, akrylowymi, plakatowymi, olejnymi. W formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz formy pracy konkursowej określa regulamin, Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, dostępny na stronach internetowych:  www: bibliotekamiejska.sochaczew.pl, www.slewinski.e-sochaczew.pl

Organizatorzy oczekują na zgłaszanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2013r. Należy je dostarczyć na adres biblioteki:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SOCHACZEWIE
ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew
tel. (46) 862 - 46 - 61

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi na III wydarzeniu artystycznym 'Kocham  Polskę..." Władysław Ślewiński w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul Głowackiego 2. O czym organizatorzy powiadomią w stosownym terminie.

Podobnie jak miało miejsce w roku ubiegłym, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, zdecydował o ufundowaniu trzech nagród -zestawów malarskich dla laureatów II Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i średnia oraz dyplomów dla zwycięzców wszystkich kategorii.

Patronat honorowy nad imprezą i wydarzeniami Kulturalnymi roku 2013, związanymi z światowej klasy artystą malarzem Władysławem Ślewińskim objęli: poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki , starosta powiatu sochaczewskiego Tadeusz Koryś, proboszcz parafii w Mikołajewie ks. Janusz Zabłocki oraz wójtowie powiatu sochaczewskiego.

W tym konkursie przyznawana jest Nagroda imienia Władysława Ślewińskiego, podobnie jak w roku ubiegłym.

 

 • autor: Jarosław Miaśkiewicz

Konsultacje społeczne

w przedmiocie zmiany granic Powiatu Grodziskiego polegającej na włączeniu do Gminy Grodzisk Mazowiecki miejscowości: Adamów - Wieś, Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna z Gminy Radziejowice

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

9 marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Jaktorowska nr: 4 – 10

12 oraz 19 marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul.(Cieszyńska nr: 11, 13, 15, 17 – 25, 28, Dolnośląska, Jeleniogórska nr 9, Kanałowa nr: 1 – 44, Krakowska nr: 3, 5, 7, Mickiewicza nr 6, Opolska nr: 1, 3 – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Reymonta nr: 12 – 23, 25 – 40 , Św. Jana nr 1, Piotra Skargi nr: 15 – 40 , Wasilewskiego, Emilii Plater, Nizinna, Długosza, Bema od nr 15 do torów)

13 marca  2013 w godz.

 • 8:00 – 16:00   Międzyborów ul. ( Okrężna od torów do ul. Heweliusza, Staszica, Skłodowskiej, Słowackiego, Sygietyńskiego nr:1 – 17 , Kopernika od A. Krajowej do nr 13, Kościuszki , Mickiewicza, Maklakiewicza , Moniuszki, Matejki, Niepodległości, Paderewskiego,  Armii Krajowej, Partyzantów, Chopina, Elsnera, Golczyka, Chełmońskiego, Niepodległości, Orzeszkowej), Grądy 7, Żyrardów ul Jaktorowska nr 63

14, 15  marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul. (Reymonta nr: 24 , 28 – 39 , Piotra Skargi nr: 15 – 40 , Wasilewskiego, Emilii Plater, Nizinna, Długosza, Kanałowa nr: 11 – 42, Dolnośląska nr: 1 – 23  i 28 – 34, Bema od nr 15 do torów)

13 – 14   marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 16:00 Budy Michałowskie ,Budy  Grzybek ul Potockiego, Budy Józefowskie 

14 marca  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Działki nr: 1 – 44 ul.(Dębowa, Działkowa, Główna nr: 25 – 49 , Krucza, Lipowa, Orla, Sokola Akacjowa, Klonowa, Leszczynowa, Świerkowa, Topolowa, Bukowa), Żyrardów ul. Daleka, Młyńska, Rzeczna

15 marca  2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Morgi Starowiskitki, Starowiskitki Parcel

18 marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Miedniewice koło Wiskitek, Hipolitów

19 marca 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wola Miedniewska Starowiskitki, Guzów nr: 42 – 52  
   

 

Zakończona została realizacja projektu badawczego „Wieś czy globalna wioska?”.

Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych.
Z badania wynika, że w ostatnich latach stworzono techniczne podstawy dla swobodnego komunikowania się mieszkańców obszarów wiejskich w internecie. Tworząca się na obszarach wiejskich sieć instytucji i organizacji (Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) – wymaga wręcz, by w komunikacji związanej z ich działaniem, na szeroką skalę wykorzystywano instrumenty komunikacji w sferze publicznej. Przeciętny mieszkaniec polskiej wsi jest jednak w internecie bardziej konsumentem gotowych treści niż ich współtwórcą. Cyfrowe techniki komunikacyjne są dla niego bardziej źródłem rozrywki i narzędziem porozumiewania się w sferze prywatnej, niż narzędziem, które można wykorzystać do mobilizacji i łączenia zasobów społeczności lokalnych, współpracy i porozumiewania się w osiąganiu wspólnych celów. Innymi słowy – wykorzystanie nowych mediów na obszarach wiejskich nie wpływa znacząco na budowanie lepszej jakości kapitału społecznego.

Dzisiejsza wieś ma jednak szereg potencjałów, które mogą sprzyjać zmianie tego stanu rzeczy. Pierwszym i niezbędnym krokiem, by to osiągnąć, jest zmiana postaw użytkowników nowych  mediów, przede wszystkim poprzez skłonienie ich do aktywnego i kreatywnego korzystania z możliwości, jakie stwarzają cyfrowe technologie komunikacji. Podstawową rekomendacją z badania jest potrzeba opracowania i wdrożenia konkretnych narzędzi wspomagających tworzenie sieci społecznych na wsi na wstępnym etapie ich rozwoju (media internetowe, platformy blogowe, itp.). Narzędzia takie można tworzyć w oparciu o dostępne już w sieci usługi – np. serwisy społecznościowe. Kto mógłby być odbiorcą tego rodzaju oferty? Kto twórcą? Z jakich elementów powinna się ona składać? Jak ją promować i finansować? – na te pytania i inne pytanie postaramy się odpowiedzieć w następnym projekcie badawczym, którego potrzeba przeprowadzenia wydaje się konsekwencją dotychczas sformułowanych wniosków.

Polecamy lekturę raportu z badania. Raport „Wieś czy globalna wioska?” dostępny jest na blogu projektu:

http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/.

Badanie zrealizowane zostało w okresie sierpień – grudzień 2012 roku przez firmę doradczo-badawczo-szkoleniową Agrotec Polska sp. z o.o., a sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

       Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
        Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2013 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka@fdpa.org.pl,
tel. 22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03 61.

Przedsięwzięciu patronują: www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl.  

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem firma Tymbark. Właśnie wystartowały zapisy do XIII edycji rozgrywek.
Najważniejszym i najbardziej emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich i angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz Anglia – Polska na słynnym stadionie Wembley. Na kolejne legendarne spotkanie tych drużyn, które dla biało-czerwonych fanów futbolu jest czymś więcej niż „tylko” meczem, wyjadą zwycięzcy tegorocznej, XIII edycji „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla dziesięciolatków w Europie. Najlepsze drużyny Turnieju, w 40-tą rocznicę „zwycięskiego remisu” reprezentacji Polski z Anglią, swoim dopingiem będą próbowały pomóc drużynie selekcjonera Waldemara Fornalika „odczarować” Wembley.

Zanim jednak dzieci i trenerzy zaczną marzyć o nagrodzie, najpierw muszą zgłosić swoje zespoły do rozgrywek. Zapisy do Turnieju potrwają do 31 marca. Drużyny w kategoriach chłopców i dziewcząt do lat 10, mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekunowie zespołów ze szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sportowych na stronie www.zpodworkanastadion.pl. Główną ideą Turnieju, w którym tylko w 2012 roku uczestniczyło ponad 140 000 dzieci z całej Polski, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Sponsor i Organizator zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest jednak dobra zabawa i możliwość spełniania piłkarskich marzeń dzieci.

Dzieci są najwspanialszą, najlepszą oraz najważniejszą treścią, która wypełnia życie nas wszystkich. Łączą nas one bez względu na światopogląd, wykształcenie czy status społeczny. Za kilka czy kilkanaście lat właśnie te dzieciaki, które mają dzisiaj 10, 8 czy 12 lat, będą grały w reprezentacji Polski. Są przyszłością polskiej piłki. Dlatego turnieje młodzieżowe muszą być odpowiednio zorganizowane. Chcemy je wspierać i pomagać. Polski Związek Piłki Nożnej zawsze jest i chce być tam, gdzie takie rozgrywki są organizowane – powiedział Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który dał również ważną wskazówkę uczestnikom Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. – Moje pokolenie mogło tylko pomarzyć o warunkach, jakie mają dziś do gry w piłkę dzieciaki. My do wszystkiego musieliśmy dojść sami, a one to mają powszechnie dostępne. Świat się zmienił. Dzieciaki, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że piłka to unikalna, fantastyczna i czasem jedyna możliwość osiągnięcia czegoś w życiu. Takich możliwości, jakie daje sport, nie daje żadna inna dziedzina życia – zauważył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark, dodaje: – Wizytówką Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, są wyjątkowe emocje i spełnione marzenia setek tysięcy dzieci. Chociaż każdy uczestnik Turnieju będzie miał swoje własne, małe lub wielkie marzenie, to jednak wszystkie połączy to samo: będą szczere, pełne pasji i zawsze towarzyszyć im będzie niezłomna wiara w ich spełnienie. Wyjazd na mecz Anglia – Polska, to wymarzony i najważniejszy mecz dla każdego kibica piłki nożnej. Nasza firma uwielbia spełniać marzenia dzieci, dlatego wierzymy, że będzie to kolejny magiczny wyjazd dla zwycięzców, a być może najlepsze drużyny w kategorii U-10, przyniosą szczęście polskiej reprezentacji w meczu na Wembley, tworząc dla nas wszystkich nową, jeszcze piękniejszą legendę tego stadionu.

Jak wziąć udział?
Zapisy do Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” już trwają. Trenerzy, nauczyciele i opiekunowie mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn w kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział w rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają nagrodę w postaci koszulki piłkarskiej firmy Jako.

Każdy zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe informacje na temat Turnieju, dostępne są na stronie: www.zpodworkanastadion.pl

Atrakcje
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, oprócz wspaniałych piłkarskich zmagań oraz niepowtarzalnych emocji, to również wielkie atrakcje i nagrody dla dzieci, a także trenerów. Już za sam udział drużyn w eliminacjach gminnych i powiatowych, trenerzy otrzymają koszulki piłkarskie, a dzieci pamiątkowe dyplomy. Podczas finałów wojewódzkich na wszystkie dzieci czekać będą medale, upominki i dyplomy. W czasie Wielkiego Finału, który jest wyjątkowym piłkarskim świętem, dzieci otrzymają zestawy strojów piłkarskich, a także wiele innych atrakcyjnych nagród. Najlepsza drużyna w kategorii chłopców oraz najlepszy zespół dziewcząt, wzniosą w górę Puchar Tymbarku i wyjadą do Londynu na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley.

Harmonogram rozgrywek
Zanim najlepsze drużyny zobaczą w akcji reprezentację Polski w starciu z Anglikami, najpierw będą musiały przejść przez trudne eliminacje, rozpoczynające się od rozgrywek gminnych i powiatowych. Kolejnym etapem będą finały wojewódzkie, gdzie na każdym z 16 finałów, o awans do Wielkiego Finału powalczy kilkaset młodych piłkarzy i piłkarek. Po raz pierwszy w historii Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w rozgrywkach finałowych wezmą udział reprezentacje wszystkich 16 województw. Najlepsi z najlepszych, drużyna chłopców i drużyna dziewcząt, powalczą o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów U-10 oraz wspomniany wyjazd na mecz Anglia – Polska na stadionie Wembley.

Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od siedmiu lat, firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Patronat medialny nad Turniejem objęli: Telewizja Polsat, Trójka – Polskie Radio, Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Gazeta Wrocławska, Dziennik Bałtycki, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Dziennik Łódzki, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny, Echo Dnia, Express Bydgoski, Kurier Szczeciński, Gazeta Krakowska, Interia.pl, Futbolowo.pl, Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl.

Partnerem technicznym Turnieju jest firma Jako.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Magdalena Chrapla – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: turniej@tymbark.com, tel. 33 870 81 03
Magdalena Urbańska - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail:  magdalena.urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41

Kontakt z mediami:
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04
Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

 

Szkolenie dla bezrobotnych

Firma The Challenge Group od kwietnia będzie realizowała projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe umiejętności – nowe możliwości”. 

Przewidziane są następujące szkolenia:

 1. Pracownik obsługi kadrowo-płacowej z elementami księgowości,
 2. Pracownik obsługi biura – operator aplikacji biurowych z elementami kadr i płac,
 3. Operator koparko-ładowarki i spycharki,
 4. Grafik komputerowy – projektant stron www. z certyfikatem EDCL Webmaster i CompTIA Strata IT Fundamentals,
 5. Sprzedawca – telemarketer z certyfikatem CompTIA Strata for Sales.

Szkolenia te adresowane są dla osób z terenu województwa mazowieckiego posiadających maksymalnie średnie wykształcenie (zarówno osoby bezrobotne jak i zagrożone bezrobociem). Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników ma zagwarantowany trzymiesięczny, płatny staż.


Zainteresowani proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu
– Ryszardem Woźnicą: 519 691 041, lub r.woznica@nunm.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

 

27 lutego 2013 w godz.

 • 8: 00 – 15: 00 Osuchów ul. (Wałowska nr: 15, 31, 36, Polna nr: 1, 6, 16) oraz nr: 7, 19 – 22, 25, 28 – 31,62) Kaski Budki ul. Długa

28 luty 2013 w godz.

 • 8: 00 – 15: 00 Jaktorów ul. (Wojska Pol. od nr 41 – 88, Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr: 44 – 105, Wyspiańskiego, Warszawska nr: 1, 3, 4, 15, 20 – 35, nr nieparzyste 41 – 55, Gdyńska nr: 1 – 36, Ogrodowa, Zamkowa, Polskiego Związku Ludowego, Skorupki, Cicha, Alpejska nr14), Budki Kaski ul. ( Nowa, Brzozowa, Świerkowa, Podleśna), Teresin ul. (Zielonka, Szymanowska numery nieparzyste od 113 – 173, Dębowa)

1 marca 2013 w godz.

 • 8: 00 – 15: 00 Lutkówka

04 marca 2013 w godz.

 • 8: 00 – 15: 00 Cyganka nr: 7 – 49, Morgi nr: 23 – 30, Nowy Oryszew nr: 3,4

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na  przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

20 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00   Jaktorów ul. (Jagiełły , Kazimierza Wielkiego, Parkowa, Poznańska,  Miodowa , Leśmiana , Konopnickiej, Pomorska Wybickiego, 3 – go  Maja), Kozerki ul. Krajobrazowa 6, Parkowa nr: 16 – 34, Chylice i Chylice Kolonia ul.(Parkowa, Leśmiana , Poznańska, Miodowa, Konopnickiej, Cygańska, Akacjowa, Orzeszkowej, Wybickiego, Mickiewicza, 3 – go Maja, 1 – go Maja nr 2, Słowackiego nr 2)
 • 8:00 – 16:00 Żabia Wola ul. Okrężna
 • 8:00 – 11:00 Żyrardów ul. Okrzei nr: 30 – 50 , Nowy Świat nr 8 – 12, 1 – go  Maja nr: 10 – 40 

21 luty 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów Wieś ul.( Słoneczna Księżycowa Prosta Przejazdowa)
 • 8:00 – 16:00 Żyrardów ul. (Legionów Polskich nr parzyste 18 – 40  i nieparzyste 15 – 29,Batorego nr 12,14, Mostowa nr: 2,Wyspiańskiego nr 1, 3, 5 Żabia, nr  nieparzyste 31 – 39,Okrzei nr 59, 59B, ks. Brzózki nr: 25

22 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Grabnik nr: 4,6 Jaktorów ul Pomorska nr 97, Kuklówka i Kuklówka Zarzeczna 
 • 13:00 – 18:00 Żyrardów ul. ( 1 – go Maja nr: 76, 92, Jasna nr: 4, 5, 7, 9/B, 10, 12, 14A, Kilińskiego nr: 12B, 19A, 22 – 29, 32, 35A, 37 – 40 , 42, 44, 48, Kościuszki nr 27, Szpitalna nr 3, Waryńskiego nr 32, Wiejska nr: 1/B, 2/A,B, 4/A,B,C, 6, 8, 10,  18, 20, 22, 24, 26, 28/B, 30, Zielony Zaułek nr: 2 – 10 )

26 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Budy Grzybek nr 82 i 1 oraz ul. (Wyczółkowskiego, Świderskiego, Rawickiego , Potockiego, Matejki, Nowiny nr 7 i 24 ), Jaktorów ul. ( Rawickiego nr 1, Potockiego nr 5)7, Jaktorów Kolonia ul Potockiego, Grabce Wręckie nr: 1 – 8, Długowizna nr: 6, 8, 10

Konferencja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny oraz Fundacja Rozwoju KUL z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI W OKRESIE PREKONCEPCYJNYM, PRE – I POSTNATALNYM

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.
Choć najczęściej wygląda bardzo groźnie, krwotok z nosa w większości sytuacji nie zagraża życiu czy zdrowiu osoby poszkodowanej. W sporadycznych przypadkach krwawienie jest na tyle obfite bądź długotrwałe, że wymaga wizyty u laryngologa bądź – w skrajnych, wyjątkowych przypadkach – wezwania pogotowia ratunkowego. Z reguły krwotok zlokalizowany jest w przedniej części jamy nosowej i udaje się go opanować za pomocą prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.
Czynności te można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online

Spróbujmy je przybliżyć:  przede wszystkim należy usiąść i pochylić głowę do przodu. Osoby poszkodowane mają niekiedy tendencję do odchylania głowy do tyłu, co jest błędem. Krew ścieka wtedy do przełyku, co może wywołać torsje lub nawet zakrztuszenie. Następnie, jeśli to konieczne, należy delikatnie wydmuchać nos. Tamowanie krwotoku polega na utrzymywaniu pozycji pochylonej i jednoczesnym uciskaniu skrzydełek nosa za pomocą palca wskazującego i kciuka. Krwawienie powinno ustąpić w ciągu kilku minut. Aby zwiększyć komfort poszkodowanego, można przyłożyć mu do karku zimny kompres.
Pamiętajmy, że w razie udzielania przez nas pierwszej pomocy osobie, która ma krwotok z nosa, powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa unikać kontaktu z krwią.
Może się zdarzyć, że osoba poszkodowana nagle traci przytomność. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć osobę, układając ją w pozycji bezpiecznej. Ilustruje to poniższy film dot. pierwszej pomocy:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Jak widać, pomoc poszkodowanemu w sytuacji krwotoku z nosa jest dosyć prosta. Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 

 • autor: Krzysztof Lis Dyrektor Zarządzający HR LAB Health and Safety

Chroń przed grypą siebie i innych!

           W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.
     Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób. Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze jest gwałtowne wystąpienie:

 • objawów ogólnych – wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia;
 • objawów ze strony  układu oddechowego - suchego kaszlu, bólu gardła i nieżytu nosa (zwykle o niedużym nasileniu).

        Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań  -  najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia  sercowego, mózgu i opon mózgowych. Powikłania występują najczęściej u dzieci do lat 2, osób z chorobami przewlekłymi, osób po 60 r.ż. i kobiet w ciąży.
          Tak jak w przypadku innych chorób wywoływanych przez wirusy antybiotyki są nieskuteczne i leczenie jest głównie objawowe. Zaleca się  pozostanie w domu i odpoczynek oraz picie dużej ilości płynów. U małych dzieci niezwykle istotne jest nawadnianie i obniżanie gorączki.
          Należy podkreślić, iż najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań na grypę. W Polsce dostępne są (na receptę) szczepionki przeciwko grypie produkowane przez kilka firm. Ich skład jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i obejmuje 3 szczepy wirusa, krążące w danym sezonie. Kwalifikację osoby do szczepienia przeprowadza lekarz, a samo szczepienie może być wykonywane wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Ze względu na zmienność antygenową grypy wynikającą ze zdolności wirusa do spontanicznych mutacji konieczne jest coroczne ponawianie szczepienia, aby chronić się przed nowymi szczepami wirusa.
           Osoby, u których występuje jeden lub więcej z objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, ból gardła, katar, dreszcze, poczucie ogólnego rozbicia – mogą być chore na grypę. W celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca się:

 1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.
 2. Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia.
 3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.
 4. W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywanie poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.
 5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Opracowano na podstawie informacji GIS

 

Materiały edukacyjne:
 • autor: Anna Skubis - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na  przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

 

14 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Piekary , Zimnice, Kowiesy Budy Strzyże

18 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Jaktorów ul.( Górnośląska, Miodowa, Orzeszkowej, Cygańska, Konopnickiej)

 

18 – 19 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Siestrzeń ul. (Śródpolna, Skrajna, Prosta, Pigwowa, Parociowa, Modrzewiowa, Klonowa, Botaniczna, Akacjowa, Piaskowa, Jeżynowa, Brzozowa)

19 lutego 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wygnanka

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

 

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

 

23 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Marynin

23 – 24 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Kopiska nr: 1 – 34

24 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Adamów ul. (Borowika, Dworska, Gwiażdzista, Jagodowa, Mnożna, Podgórna, Podleśna, Prosta, Radziejowska, Topolowa) Adamów Parcel ul. (Dworska, Folwarczna, Górna, Gwiażdzista, Księżycowa, Łąkowa, Niecała, Ogarów Polskich, Parcela, Pepika, Podkowy, Polna, Promienna, Prosta, Słoneczników, Topolowa)
 • 8:00 – 17:00 Radziejowice ul. (Leśna, Polna, Tartak, Wrzosowa, Akacjowa, Letniskowa), Tartak Brzózki, Tartak Letnisko

25 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Międzyborów i Bieganów ul. Okrężna od torów do ul. Heweliusza, Międzyborów ul. (Staszica, Skłodowskiej, Słowackiego, Sygietyńskiego nr:1 – 17, Kopernika od A. Krajowej do nr 13, Kościuszki , Mickiewicza, Maklakiewicza , Moniuszki, Matejki, Niepodległości, Paderewskiego,  Armii Krajowej, Partyzantów, Chopina, Elsnera, Golczyka, Chełmońskiego, Niepodległości, Orzeszkowej), Grądy 7, Żyrardów ul.(Jaktorowska nr 63)

28 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wygnanka

29 stycznia 2013 w godz.

 • 8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Błońska nr 7, Guzowska nr 1C, Ogrodowa nr: 7,18, Pańska nr: 1 – 23 i  37, Plac Wolności nr: 7,8,9,14 – 19, 24,26 – 30 , 32, 39, Strażacka nr: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17 – 29 , 35, 39, 41, 43,Topolowa nr 16A)Jaktorów ul.(Wojska Pol. od nr 41 – 88 , Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr 44 – 105, Wyspiańskiego)

 

 • data: 2013.01.14

Bezpłatna mammografia

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

15 stycznia 2013 w godz.
8:00 – 15:00 Wycinki Osowskie ul. Międzynarodowa

16 stycznia 2013 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. (Krótka od Konopnickiej do Środkowej, Mireckiego od Piaskowej do Jodłowskiego, Moniuszki od Piaskowej do Spacerowej,  Grenardierów , Reja, Wyzwolenia, Okulickiego, Chrobrego, Kosynierów, Batalionów Chłopskich , Ogińskiego, Waligóry, Witosa, Komorowskiego, Koweckiego, Anielewicza, Kosmonautów, Wyzwolenia ,Harcerska, Zwycięstwa) Międzyborów ul. Poniatowskiego
8:00 – 17:00 Kaleń nr: 29, 31, 36, 39, 40 oraz ul. (Bławatka nr 4, Forsycji nr 4, Główna nr: 21, 25, 31), Rumianka nr: 1 – 8  oraz ul. (Jodłowa nr 4, Orzechowa nr: 14, 23, Romantyczna nr: 2, 3), Nowa Bukówka nr 10
8:00 – 16:00 Żyrardów ul. (Filipa De Girarda 4/B, 6, 8, 9, 11)

18 stycznia 2013 w godz.
8:00 – 15:00 Piekary, Budy Strzyże, Zimnice , Kowiesy, Żuków

21 stycznia 2013 w godz.
8:00 – 15:00 Działki  ul. ( Akacjowa nr: 5, 6, 24 – 28, Klonowa, Leszczynowa, Świerkowa nr:16 – 28, Topolowa nr: 3 – 9, 14, 36, Bukowa, Dębowa, Działkowa, Główna, Krucza, Lipowa, Orla, Sokola), Żyrardów ul. (Daleka, Młyńska, Rzeczna,

22 – 23 stycznia 2013 w godz.
8:00 – 16:00 Oryszew Osada nr: 14, 16, 21 – 33.

Ogłoszenie Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Ogłoszenie Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z dnia 20.12.2012 r.

Wesołych Świąt !

Ogłoszenie Starosty Grodziskiego

Starosta Grodziski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja), na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa :

 • Nieruchomość o pow. 0.6292 ha oznaczona jako działka nr 30/1 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00061084/5),  stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale 1/1 części oraz nieruchomość o pow. 0.2097ha oznaczona jako działka  nr 30/5 w obrębie nr 34 (KW nr WA1G/00067795/4), stanowiąca współwłasność Skarbu Państwa w udziale 2/3 części. Nieruchomość położona jest  w m. Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Królewskiej 48 przy drodze wojewódzkiej Warszawa-Skierniewice.  

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

"Wieś czy globalna wioska?"

Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).          

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze  względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :  

12 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Radziejowice nr: 10,27,40,80,83  ul ( Główna nr: 86,87, Akacjowa nr 59 ), Tartak Brzózki ul.( Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Letniskowa
 
13 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Konarskiego nr: 4, 6,
8:00 – 16:00 Zboiska, Ciemno Gnojna, Mszczonów ul. (Wiśniowa, Pogorzałki, Tarczyńska 13),
 
14 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Adamowice ul Styropianowa
8:00 – 11:00 Żyrardów ul(  Mazowiecka od Niedziałkowskiego do Roszarniczej,  Mickiewicza nr: 18, 49, 55/57, 140 – 144, Ziołowa, Ogródki Działkowe " Len " , Ogródki Działkowe: Witamina A i B, Polmos, Garbarnia ),
Korytów ul.(Świerkowa ,Jaśminowa, Rodzinna, Dębowa nr: 8, 9, 21) Korytów A ul. (Główna nr :135 – 182, Krótka, Szkolna nr: 1 – 12, Środkowa nr:1 – 18, Krucza, Dębowa nr: 2 – 9, nr nieparzyste 13 – 29, Wypoczynkowa nr 6) ,Chroboty
8:00 – 16:00 Chroboty nr: 9 – 16, Korytów ul.(Świerkowa ,Jaśminowa, Rodzinna), Żyrardów )ul. Mickiewicza nr: 140 – 144,Ogródki Działkowe: Witamina A i B, Polmos, Garbarnia )
 
17 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Musuły ul. Familijna 4 ,Jutrzenki, Dębowa
 
18 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Badowo Dańki nr: 8 – 12, 23 – 29 , oraz ul. Mszczonowska , Żyrardów ul Radziejowska nr: 6 – 10 
 • data: 2012.12.04

Nabór wniosków w ramach PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 3 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

05 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00  Gąba
8:00 – 16:00 Łubno
8:00 – 17:00 Budy Zosine oraz ul Armii Krajowej, Budy Stare od numeru 19 – 67,  124, ul Chopina
Jaktorów Kolonia ul.( Kleberga, Wysockiego), Międzyborów i  Sade Budy ul.( Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3, Wrzosowa, Zielona)
8:00 – 18:00 Karnice nr: 27 – 38, Zdzieszyn nr: 1 – 10, Szeligi nr: 1 – 14  oraz ul ( Krótka nr 6, Główna nr 21)
Lublinów nr: 10 – 20 oraz ul Skierniewicka
 
06 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 12:00 Budy Zosine oraz ul. Armii Krajowej , Budy Stare  od numeru 19 – 67,  124, ul Chopina ,
Jaktorów Kolonia ul.( Kleberga, Wysockiego), Międzyborów i  Sade Budy ul.( Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3, Wrzosowa, Zielona).
8:00 – 15:00 Lindów, Budy Chojnackie, Budy Zasłona, Michalin, Piekary, Padlinowo
8:00 – 16:00 Regów
8:00 – 18:00 Janówek koło Oryszewa
 
6 – 7 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 17:00 Henryszew nr: 1 – 50  ul.(Gen. Grota – Roweckiego, Okulickiego, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Topolowa), Holendry Baranowskie nr : 2, 16, 18, 106 – 108, Grądy
 
07 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Kuranów nr: 16 – 30, Budy Mszczonowskie nr: 15, 19 – 33
 
8 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Bieniewiec, Bieniewiec Oddział, Grzymek Słubica, Grzymek, Adamów ul.(  Nowiny nr:31 – 53,Olszowa, pod Lasem, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Zaułek, Malinowa), Pieniki Radziejowickie, Krze Duże nr 67, 68, 69, Pieniki Słubickie nr. 1 – 50 ,  ul. (Wiewiórki), Słubica Dobra, Słubica B nr. 13,14,15, 
 
10 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Kuranów nr: 16 – 30, Budy Mszczonowskie nr: 15, 19 – 33
8:00 – 18:00 Żyrardów ul. (Maczka, Andersa, Kętrzyńska, Kutnowska, Sosabowskiego, Dzikiewicza od nr 1 do nr 18)
 
11 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Lutkówka nr: 1 – 80  ul. (Długa, Szkolna)  Nosy Poniatki 1 – 30 ul. Słoneczna  nr: 11, 47, Lutkówka Kolonia nr: 1 – 4 , Petrykozy nr 7, 9,10, 12, 13, 14 oraz  ul Traktat Królewski nr: 17, 18, 19,Chudolipie
8:00 – 18:00 Słabomierz ul.( Prosta , Poprzeczna, Prywatna, Słabomierz nr: 1 – 33 ), Tartak Brzózki ul. Kręta , Budy Mszczonowskie nr: 17
 
11 – 12 grudnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Zboiska, Ciemno Gnojna, Mszczonów ul. (Wiśniowa, Pogorzałki, Tarczyńska )Kamionka koło Mszczonowa, Krze Duże nr 71 oraz ul. Bursztynowa.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Żabia Wola

Wójt Gminy ogłasza o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonych w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola:

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2012 roku o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 3. 
 • działka nr. ew. 4/20 o pow. 0,14 ha (działka zabudowana budynkiem letniskowym/budynek stanowi odrębny przedmiot własności) cena wywoławcza: 121600,00 zł (ogłoszenie o przetargu)
Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2012 roku o godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ulicy Głównej 3. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli pokój nr 8 lub pod nr tel.468578181 wew.19. 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

27 listopada 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Korytów  ul. (Główna nr :135 – 182, Krótka, Szkolna nr: 1 – 12, Środkowa nr:1 – 18, Krucza, Dębowa nr: 2 – 20 , Wypoczynkowa nr: 5, 13 – 29, Brzozowa nr: 12  ) Chroboty nr: 14 – 50
 
28 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Jaktorów ul.( Warszawska nr: 1, 3, 4,15, 20 – 35, nr nieparzyste 41 – 55 , Gdyńska nr: 1 – 36, Ogrodowa nr:1 – 3, 30, Zamkowa, Polskiego Związku Ludowego, Wojska Polskiego  nr 1)
9:00 – 12:00 Franciszków  ul.( Kolejowa nr:  24 – 26), Grabina nr 167  ul. (Konwaliowa, Jagodowa, Kolejowa)
10:00 – 14:00 Żyrardów ul.(Konopnickiej nr:11G, 15, 18, 57R, Jodłowskiego nr parzyste  4 – 60 i 72, 74, Ireny Przybysz nr: 1 – 20, Witosa nr:30 – 44, 51, Batalionów Chłopskich nr 63, Spokojna nr 42, Kilińskiego nr 1C, Zamknięta, Pogodna ).
12:00 – 16:00 Regów nr: 6, 10, 25 – 45, 51, 53, 54
8:00 – 16:00 Bieniewiec, Oddział, Grzymek, Słubica, Grzymek, Adamów ul.( Nowiny nr:31 – 53,Olszowa, pod Lasem, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Zaułek, Malinowa), Pieniki Radziejowickie, Krze Duże nr 67, 68, 69, Krze Duże, Pieniki Słubickie nr. 1 – 50, ul. (Wiewiórki, Słubica Dobra, Słubica B nr. 13,14,15,  Pieniki Radziejowickie nr: 1- 5,
 
29 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów ul.( Pomorska nr:  22 – 61, Ostatniego Tura nr:  2 – 9, Jazdy Polskiej nr: 7, 11, 13, 21, 28, 34, 36, Błotna nr:  20 – 70) Chylice Klonia ul. Pomorska nr:  34, 36, 28, 40
11:00 – 13:00 Puszcza Mariańska (Jednostka Wojskowa)
8:00 – 16:00 Benenard
 
3 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 18:00 Huta Żabiowolska ul. (Głowna, Warszawska), Skierniewice ul Witkacego nr:  2
 
4 grudnia  2012 w godz.
8:00 – 18:00 Wygnanka, Suszeniec, Bobrowce, Janówek , Pawłowice 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

20 listopada 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Żyrardów ul. (1-go Maja nr: 76, 92, Jasna nr: 4, 5, 7, 9/B, 10, 12, 14A, Kilińskiego nr: 12B, 19A, 22 – 29, 32, 35A, 37 – 40, 42, 44, 48, Kościuszki nr 27, Szpitalna nr 3, Waryńskiego nr 32, Wiejska nr: 1/B, 2/A,B, 4/A,B,C, 6, 8, 10, 14 – 18, 20, 22, 24, 26, 28/B, 30, Zielony Zaułek nr: 2 – 7),
 
21 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Musuły ul. (Dębowa nr : 1 – 20, Spacerowa,  Familijna)   
8:00 – 16:00 Żyrardów ul. Kościuszki nr: 41 – 43, Mireckiego nr: 58 – 64, 83 – 97,  Kościelna nr: 3 – 7, Staszica nr: 3 – 11 
 
22 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bieganów, Mariampol,  Korytów ul.( Działkowa nr:  197, Świerkowa , Jaśminowa nr: 3, 6, Główna, Krucza nr: 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 23, Szkolna nr: 1, 3, 4, 6, Dębowa nr: 8, 16, 21, 57), Korytów A ul. (Łąkowa nr 13, Świerkowa, Główna, Szkolna nr: 1, 3, 6, 8, 11, 12, Środkowa nr: 1, 2, 4 – 14, 18, Dębowa), Żyrardów ul. Mazowiecka od Niedziałkowskiego do Roszarniczej
15:00 – 16:00 Nowa Bukówka ul Rumiankowa
 
23 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Rozalin ul. Młochowska nr: 120 – 180, Siestrzeń ul. Rozalińska: 5 – 15, Wygnanka,
 
26 listopada 2012 w godz.
8:00 – 13:00 Krze Duże nr 71 oraz ul. Bursztynowa,
8:00 – 15:00 Siestrzeń ul. (Grzybowa, Kurzece, Nadrzeczna), Przeszkoda nr: 1 – 16, 38, 80, Władysławów ul. Główna nr 1, Zalesie ul. Morowa
8:00 – 16:00 Jaktorów ul.( Warszawska, Ogrodowa, Gdyńska, Zamkowa, Polskiego Związku Ludowego, Projektowana, Powstańców, Fabryczna, Oleńki, Ketlinga, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Chełmońskiego, Skrzetuskiego, Wojska Polskiego, Ogrodowa, Gdyńska, Skorupki, Cicha, Alpejska 14, Heleny, Wyczółkowskiego, Gierymskiego, Wojtkiewicza, Wyspiańskiego, Stanisławskiego), Budy Grzybek ul.( Kiepury, Kleberga, Baranowskiego, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Potockiego, Świderskiego, Kossaka, Nowiny, Matejki od nr 1 – 30, Potockiego nr 1 – 9 )
13:00 – 17:00 Radziejowice Kolonia ,Wycinki Osowskie
 
27 listopada  2012 w godz.
8:00 – 15:00  Kozłowice Stare od granicy Żyrardowa do nr: 35 – 149  192 i 205, Żyrardów ul. 1-go Maja od nr 107 i 180 do Kozłowic Starych,  Zagródz , Wiskitki ul. (Kościuszki, Cegielnia, Armii Krajowej, Sokołowskiego, Pańska nr: 23 – 49
9:00 – 13:00 Grzegorzewice Pałac,
13:00 – 17:00 Petrykozy nr 7, 9,10, 12, 13, 14,  ul Traktat Królewski nr 17, 18, 19,Chudolipie nr 12
9:00 – 15:00 Mszczonów ul.(Czereśniowa, Graniczna, Kwiatowa, Targowa, Wrzosowa, Spółdzielcza, Jaśminowa, Konwaliowa, Różana, Tarczyńska od Dworcowej, Rolnicza, A. Krajowej, Malinowa, Wierzejskiego, Maklakiewicza nr:1 – 34 ,40,Wschodnia, 1000-Lecia nr: 2 ,4, Dworcowa nr: 1, 3, 7, Sienkiewicza nr 49)
8:00 – 16:00 Wiskitki ul. (Błońska nr 7, Guzowska nr 1C, Ogrodowa nr: 7,18, Pańska nr; 1 – 23, 37, Plac Wolności nr: 7, 8, 9,14 – 19 , 24, 26 – 30 , 32, 39, Strażacka nr: 1 – 43 ,Topolowa nr 16A)

Numery alarmowe w Polsce

Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Można przecież zadzwonić po pomoc, powiadasz. Tutaj statystyka jest nieubłagana – według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na 100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Mimo wszystko najkorzystniej jest stracić przytomność w Polsce. Jesteśmy bowiem na pierwszym miejscu w Europie pod względem znajomości numeru 112. Listę zamykają Włochy i Grecja, gdzie znajomość europejskiego numeru alarmowego wynosi 6%.

W Polsce, oprócz europejskiego numeru alarmowego, funkcjonują także numery alarmowe poszczególnych służb:
 • Policja: 997
 • Straż pożarna: 998
 • Pogotowie ratunkowe 999
 
Nieznajomość numerów alarmowych zabija. Dlatego kraje Unii Europejskiej podejmują liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy w tym zakresie. Jedną z nich jest Europejski Dzień numeru alarmowego 112, który jest obchodzony 11 lutego (czyli 11.2). Oprócz tego funkcjonuje rządowa strona internetowa 112 (www.112.gov.pl), na której znajdują się najważniejsze informacje na temat tej europejskiej inicjatywy. Równolegle prowadzone są prace nad tym, aby w każdym kraju numer ten rzeczywiście działał.
 
W internecie można znaleźć także szereg ciekawych inicjatyw zwiększających świadomość numerów alarmowych. Jedną z nich jest strona internetowa https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe. Można na niej obejrzeć krótki film utrwalający wiedzę na temat numerów alarmowych w Polsce, a następnie zagrać w grę internetową „pierwsza pomoc” i wypróbować swoją wiedzę zarówno w zakresie znajomości numerów, jak i udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
 
Numery alarmowe powinien znać na pamięć każdy, niezależnie od wieku. W krytycznym momencie każda sekunda jest na wagę…życia.
 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2012.11.06

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

 
13 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Siestrzeń
 
14 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Słubica nr: 2, 15, 27, (ul. Zarzeczna 4, Słoneczna 3), Oddział ul.: Zagrodowa nr: 9 – 17, 20, 36, 53 – 5, Słoneczna nr: 41 – 56, 82, Słubica A nr: 5, 10, 11, 17, 21 (ul. Ogrodowa, Graniczna, Zarzeczna, Przy Trasie, Brzozowa) Grzymek ul Brzozowa 2, Słubica Dobra
 
15 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Międzyborów ul. Okrężna od torów do ul. Heweliusza, Staszica, Skłodowskiej, Słowackiego, Sygietyńskiego nr: 1 – 17, Kopernika od A. Krajowej do nr 13, Kościuszki, Mickiewicza, Maklakiewicza, Moniuszki, Matejki, Niepodległości, Paderewskiego, Armii Krajowej, Partyzantów, Chopina, Elsnera, Golczyka, Chełmońskiego, Niepodległości, Orzeszkowej), Grądy 7, Żyrardów ul.(Jaktorowska nr 63).
8: 00 – 16: 00 Jaktorów ul. Zamkowa
8: 00 – 13: 00 Lutkówka  
13: 00 – 17: 00 Lutkówka Parcel
 
16 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Kuranów nr: 16 – 1, Budy Mszczonowskie nr: 15, 19 – 33
 
19 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Budy Mszczonowskie nr: 1 – 20, Grabce Józefpolska nr: 1 – 10
 
20 listopada 2012 w godz.
8: 00 – 15: 00 Grabce Józefpolskie nr:  9 – 38 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

07 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów Kolonia ul (Wysockiego, Kleberga, Kościuszki 9, Rotmistrza Pileckiego 9), Jaktorów ul (Wysockiego nr 26, 34, 40, 44, 52, Kleberga nr 13, 21 – 24 , 34)
 
08 listopada 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Kaleń ul. Fiołkowa, Budy Zosiny, Grabnik , Żyrardów ul. (Piaskowa, Moniuszki od Środkowej do Spacerowej, Bohaterów Warszawy od Środkowej do Spacerowej, Mireckiego od Środkowej do Konopnickiej)
 
09 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Gąba
 
12 listopada 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Osuchów nr: 70 – 83,Franciszków
 
13 listopada  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bieniewiec ul. Chełmońskiego , Oddział ul. Słoneczna 14 – 25, Zarzeczna 28/A, Żabia Wola ul.(Główna nr: 1 – 8 , 10, 12, 14, Parkowa nr 8, Przejazdowa nr: 1, 5, Warszawska nr: 1, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, Wiejska nr: 1, 3, 5, 7, 9).

Język angielski z motywacją

Rozkład jazdy pociągów 2012/2013

          Spółka Koleje Mazowiecki- KM sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 9 grudnia 2012 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów edycji 2012/2013. Projekt rozkładu jazdy zamieszczony został na stronie internetowej organizatora przewozów na obszarze województwa mazowieckiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie- www.mazovia.pl
          Dostępny rozkład jazdy jest rozkładem rocznym i nie uwzględnia doraźnych.czasowych zmian, które mogą być wprowadzone przez zarządcę infrastruktury, Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z powodu szeroko zakrojonych prac remontowo-modernizacyjnych infrastruktury kolejowej.
          Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym projektem rozkładu jazdy i wyrażania swoich opinii, sugestii, a także kierowania uwag dotyczących kursowania poszczególnych pociągów za pośrednictwem AKTYWNEJ ANKIETY lub przesłania wiadomości elektronicznej (wysyłając wiadomości obligatoryjnie należy podać imię nazwisko oraz adres zamieszkania*) na adres kolej@mazovia.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

 
22 października 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Boża Wola
 
23 października 2012 w godz.
8:00 – 11:00  Guzów
11:00 – 14:00 Gągolina
13:00 – 17:00 Kuklówka i Kuklówka Zarzeczna
 
24 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Guzów PGR,  Kozłowice Stare od granicy Żyrardowa do nr 192 i 205, Żyrardów ul. 1-go Maja od nr 107 i 180
do Kozłowic Starych, Mszczonów ul. Tarczyńska, Franciszków, Antoniew, Popielarnia .
8:00 – 10:30 Józefina ul.( Bajkowa, Gałązki nr: 1-24,Nowa, Poziomkowa nr:19-21)
10:30 – 14:00 Siestrzeń Las
12:00 – 16:00 Siestrzeni ul. (Objazdowa, Rozalińska, Szyszkowa, Żelechowska), Rozalin ul. Młochowska
 
25 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00.  Czerwona Niwa Parcel nr: 57, 59,Żabu nr 10 – 40, Huta Żabiowolska ul. Główna, Krzyżówka ul Zarzeczna
7:30 – 11:00 Pniowe
 
26 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Zalesie
 
25 – 26 października 2012 w godz.
 
8:00 – 16:00 Antoniew nr 1 – 20, Smolarnia nr: 1 – 15
 
29 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Musuły ul.(Rodzinna 5, Zdrojowa)
 
30 października  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Kopiska nr: 1 – 40, Marków Towarzystwo nr 10 – 40 
 • autor: Krystyna Pawlak, data: 2012.10.17

„Bilet lotniskowy”

           Spółka Koleje Mazowieckie oferuje dwa nowe połączenia kolejowe do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie.
           Z myślą o pasażerach korzystających z lotniska została przygotowana oferta specjalna - „Bilet lotniskowy”. Zakup biletu upoważnia do przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich z dowolnej stacji kolejowej w Warszawie do stacji w Modlinie. Dalsza podróż jest kontynuowana autobusem KM w cenie biletu. Jednorazowy koszt „Biletu lotniskowego” wynosi 12 zł. Koleje Mazowieckie realizują połączenie w dwóch relacjach - Warszawa Lotnisko F. Chopina – stacja kolejowa Modlin przez Warszawę Centralną oraz Warszawa Zachodnia z peronu nr 8 (d. Warszawa Wola) przez Warszawę Gdańską w kierunku Nasielska, Ciechanowa i Działdowa.
           Pasażer wybierając  Koleje Mazowieckie ma gwarancję wysokiego standardu, odpowiadającego współczesnym oczekiwaniom komfortu podróży. Wnętrza są klimatyzowane, posiadają miękkie fotele, miejsce na rower, posiadają odpowiednie wyposażenie dla podróżujących z większym bagażem oraz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych zamontowano również system monitoringu.
           Dodatkowo, „bilet lotniskowy” uprawnia do korzystania ze środków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro, SKM) na obszarze pierwszej strefy biletowej przez 60 min. Przed wejściem do pojazdu komunikacji miejskiej, podróżny musi trwale i czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności.
           Od nowego rozkładu jazdy 2012/2013 pociągi lotniskowe Kolei Mazowieckich będą kursować cyklicznie co godzinę.
 
/ - / Dariusz Grajda             
                                                                       Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
 
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na

Komunikat PGE

Szanowny Kliencie!
Od naszych Odbiorców otrzymujemy liczne sygnały, ze ich mieszkania i domy coraz częściej nachodzą agenci handlowi proponujący podpisanie rzekomo korzystniejszej umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Handlowcy podają  się jako "przedstawiciele zakładu energetycznego".
Informujemy zatem, ze nasza Spółka nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedaż energii elektrycznej. Osoby podające się za "przedstawicieli zakładu energetycznego" nie reprezentują PGE Obrót SA. Więcej informacji w załaczeniu.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na  przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

10 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Stary Drzewicz nr: 4 – 17 , 20 – 24, Nowy Drzewicz nr: 64, 67, 68,Grabnik , Mszczonów ul. Maklakiewicza
 
11 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00   Guzów, Żyrardów ul.( Spółdzielcza nr parzyste 78 – 94, Skrowaczewskiego nr :26, Chłodna nr: 4 – 44, Ciepła nr: 4, 6, 8, 22 – 30, Jodłowskiego nr: 78,80, Stanclika nr: 30, Twardowskiego, Witosa nr: 67 – 81B, Zamknięta nr :5 – 22)
8:00 – 16:00 Wiskitki ul. (Błońska nr: 1 – 9, Topiel nr: 2 – 8, Żyrardowska nr: 2 – 30, Guzowska nr 1C, Ogrodowa nr: 7,18, Pańska nr; 1 – 23 , 37, Plac Wolności nr: 7, 8, 9, 14 – 19 , 24 ,26 – 30, 32, 39, Strażacka nr: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17 – 29 , 35, 39, 41, 43,Topolowa nr: 16A)
 
12 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Żyrardów ul.(Parkingowa nr 4, 6, 12, 14, 18, 20, 22, Nietrzebki nr: 24)
8:00 – 16:00 Wiskitki ul. Sochaczewska
12:00 – 18:00Wiskitki ul. Pańska nr:23 – 49  
08:00 – 16:00 Jaktorów ul.( Ogrodowa nr: 4 –115, Gdyńska nr: 45,47, Skorupki, Cicha nr 1, Alpejska nr14).
 
15 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Stare , Budy Nowe
 
16 października  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów Kolonia ul (Wysockiego, Kleberga, Kościuszki 9, Rotmistrza Pileckiego 9),  Budy Stare  ul.( Akacjowa, Długa nr:1 – 17 , Jagiełły, Kościuszki nr: 1 – 10 , Łąkowa, Racławicka, Sadowa, Kwiatowa, Wiśniowa), Sade Budy nr 5,11, ul (Długa,Warszawska1¸5,8,9,14,1Bema,  Andersa, Krótka, Kolejowa, Broniewskiego, Dębowa, Łąkowa, Kościuszki, Lipowa, Krótka do Długiej, Bema nr: 22 – 37 , Hubala, Zacisze)

16 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Wycinki Ossowskie, Ossowice.

17 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Lutówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Budy Strzyże. 

18 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00   Zalesie nr: 9, 15, 26, 9, 95  ul. (Usługowa, Przejazdowa, Pod Sosnami, Nowiny, Mrowia, Irysowa, Grodziska, ,Kwiatowa , Brzozowa),Musuły ul. Rodzinna ,   Władysławów ul. (Kwiatowa ,  Słoneczna, Leszczynowa), Holendry Baranowskie.
8:00 – 16:00 Piotrkowice, Badowo Mściska nr: 1 – 8, 11, 13, 15, 17 – 20, 24, 27, ul.( Brzozowa nr 1, Lipowa nr 13, Cicha nr 16, Grójecka nr 4, 8, 9), Zbiroża, Marianka, Strzyże nr 1 oraz ul. (Graniczna, Władysławów, Dębowa, Władysławów) ,Bronisławów nr: 17, 97,Sosnowica

19 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Międzyborów ul. (Sygietyńskiego, Moniuszki, Golczyka, Chopina, Partyzantów, Niepodległości str. połud., Kościuszki, Paderewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Kopernika, Składowej, A. Krajowej, Staszica, Orzeszkowej, Okrężna str. połud.), Piotrkowice
08:00 – 16:00  Radziejowice Kolonia,  Krze Duże nr 71 oraz ul. Bursztynowa,

22 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Międzyborów ul( Sygietyńskiego, Moniuszki, Golczyka, Chopina, Partyzantów, Niepodległości ,Kościuszki, Paderewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Kopernika, Składowej, A. Krajowej, Staszica, Orzeszkowej, Okrężna str. Połud), Adamów ul. (Borowika, Dworska, Gwiażdzista, Jagodowa, Mnożna, Podgórna, Podleśna, Prosta, Radziejowska, Topolowa) Adamów Parcel ul. (Dworska, Folwarczna, Górna, Gwiażdzista, Księżycowa, Łąkowa, Niecała, Ogarów Polskich, Parcela, Pepika, Podkowy, Polna, Promienna, Prosta, Słoneczników, Topolowa)

23 października  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budki Kaski (ul. Nowa, ul. Brzozowa,  Świerkowa, Podleśna),Teresin ul.( Zielonka, Szymanowska numery nieparzyste od 113 – 173, 46, Siestrzeń ul.(Graniczna , Przy Trasie, Rozalińska nr:1 – 20 ,Usługowa, Wiśniowa).

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na  przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

04 października 2012w godz.
08:00 – 16:00 Stare Budy nr: 26, 39 – 42, 60 – 65 , 104, 124  ul. Zielona nr: 5, 13, Sade Budy ul. (Leśna nr: 1, 5, 9, Wrzosowa nr: 2, 4, 7); Baranów, Jesionka  ul.( Ekologów nr:5 – 16, Przejazdowa nr: 25 – 34, Dębowa nr : 40), Holendry Baranowskie
8:00 – 15:00 Zaremby nr: 69, 76, ul Bażanta
 
05 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Cegłów nr: 2, 15 – 22 , Mszczonów, ul. Piekarska nr 30 – 50, Holendry Baranowskie  
 
08 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Hipolitów, Czerwona Niwa  Parcel nr:1 – 11 , Różanów nr:1 – 10 ,41. Mszczonów, ul. (Tarczyńska nr 10 – 60,109/b Spółdzielcza nr: 1 – 20, 61) 
 
09 października 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Czerwona Niwa Parcel nr: 57, 59, Czerwona Niwa nr: 51 – 54 , Kościelna Góra nr 24 – 36, Mszczonów, ul. Ks. Poniatowskiego 

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

 WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO urzędnicze ds. inwestycji

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2012 r. do godz. 15.00.

RAJD ROWEROWY MSZCZONÓW – BUDY ZOSINY – 30.09.2012

          Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału w Rajdzie rowerowym, organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który odbędzie się 30 września 2012 roku - start o godz. 10.00 - teren Kompleksu Basenów Termalnych. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 30 km (Mszczonów – Budy Zosiny). Impreza będzie miała charakter rajdu na orientację. Zadaniem uczestników będzie pokonanie wyznaczonej trasy oraz odwiedzenie wszystkich punktów kontrolnych, co umożliwi wzięcie udziału w losowaniu nagród, które odbędzie się na mecie około godz. 14.00. Rajd jest związany z obchodami 68 rocznicy Bitwy pod Jaktorowem. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zaplanowanych uroczystościach. Dla osób, które nie posiadają własnych rowerów, istnieje możliwość ich wypożyczenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Wypożyczalni (ilość rowerów ograniczona). Szczegółowe informacje na portalu www.weekendztermami.eu

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

19 września 2012w godz.
8:00 – 15:00 Zawady nr 1 – 15, Władysławów ul. (Nowa, Daliowa, Wiśniowa, Główna, Kwiatowa, Merkury, Nowa, Pigwowa, Przejazdowa, Różana, Skalnikowa, Tulipanowa, Wiśniowa), Siestrzeń ul. (Botaniczna, Przejazdowa, Objazdowa, Wiewiórcza),
8:00 – 16:00 Mszczonów, ul (Piekarska  nr 32 – 50) Żyrardów ul. (Parkingowa nr 4,6,12,14,18,20,22,  Nietrzebki  nr 24)
 
20 września 2012 w godz.
9:00 – 11:00 Mrozy
8:00 – 15:00  Bieniewiec ul. (Spokojna. Zagrodowa, Świerkowa, Prosta, Ogrodowa, Chełmońskiego, Barwna), Stara Bukówka
8:00 – 16:00 Kozłowice Stare od granicy Żyrardowa do nr 192 i 205, 168, 33 – 58 , 62 – 149  Żyrardów ul. 1-go Maja od nr 107 i 180 do Kozłowic Starych,  Zagródź
 
21 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Badów Górny, kamionka nr 20 – 25
 
24 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Franciszków ul. (Dębowa, Kasztanowa), Lindów
 
25 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Stare Gm. Jaktorów, Sade Budy ( wszystkie ulice) Międzyborów ul. (Borówkowa, Heweliusza ,Jagodowa, Kopernika).

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

12 września 2012w godz.
8:00 – 10:00 Budy Grzybek
11 – 15:00 Wycinki Osowskie
8:00 – 15:00 Chylice ul. (Warszawska od nr 57 do Kozerek, Kukuczki, Alpejska do nr 23, Jagiełły )Torów, Tłumy,
Chudolipie nr: 1, 2  ul. Grójecka nr  9
8:00 – 16:00 Guzów
 
13 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Stary Drzewicz nr: 4 – 17 , 20 – 24, Nowy Drzewicz nr: 64, 67, 68, Mszczonów, ul. (Tarczyńska nr: 1 – 9 , 10/16, Dworcowa nr : 4, 8)
8:00 – 16:00 Wiskitki, ul (Żyrardowska nr: 20 – 30 , Błońska nr 1, 25), Sade Budy nr: 3, 6 ul. (Wąska nr: 20, 73) Stare Budy nr: 71 – 78, 80, 85, 86, 89 oraz ul. (Wąska nr: 5, 11, 33, 39)
 
14 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Baranów nr 90 – 99 , Kopiska nr 40 – 50, Lasek nr: 1 – 40  ul.(Główna nr: 9, 25, Mszczonowska nr: 3, Słoneczna nr: 1,33 – 54, św. Anny, Tęczowa , Lipowa, Popiele, Grójecka nr 17 ,Sosnowa, Sąsiedzka, Polna,  Kwiatowa),Piotrkowice
 
15 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Czerwona Niwa nr: 3, 11, 24, 40 – 46, Guzów ul.(Łubieńskich nr: 1,14, Ogińskiego nr: 1 – 8,10,11)
 
17 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Hipolitów nr: 1 – 20, Zaremby nr: 69, 76, ul Bażanta
 
18 września 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Cegłów nr: 2, 15 – 22 , Mszczonów ul.(Cmentarna, Dworcowa nr: 3,18,20 – 27,31, 35, 41, 43, 45, Grójecka nr: 26 – 62 , parzyste 64 – 78, Krzywa, Łąkowa, Ługowa nr:1,3, Olchowa, Piekarska nr 50, Sienkiewicza nr nieparzyste 33 – 43  i parzyste 44 – 56 , Towarowa nr 28)

XIV DNI KUKURYDZY

Szanowni Państwo
Organizatorzy XIV Dni Kukurydzy
woj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy
zapraszają Państwa na imprezę,
która  odbędzie się   7 października 2012 r.
początek o godz. 9,00 
o godz. 11,00 oficjalne otwarcie Skrzelew  gm. Teresin pow. Sochaczew
Organizacja Dni Kukurydzy ma swoją długą tradycję jak też ukształtowany wizerunek. 
Szybko rosnąca liczba patronów, wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy o celowości jej organizowania. Tym bardziej, że początki intensywnej uprawy kukurydzy na tym terenie sięgają lat 80 – tych ubiegłego stulecia.
W programie przewidziane jest między innymi:
godz. 9,00  -  rozpoczęcie imprezy
zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę,
- prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych,
- prezentacja firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej,
- wystawa sprzętu rolniczego
godz. 10,00
pokaz użytkowania maszyn rolniczych,
- kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych,
- wiele atrakcji kulturalno-rozrywkowych,
- konkursy dla uczestników imprezy z nagrodami.
- konkurs wiedzy rolniczej dla uczniów szkół rolniczych.
godz. 11,00   -  otwarcie i powitanie gości
godz. 13,00   -   rozstrzygnięcie konkursów – wręczanie pucharów i nagród
 
Dodatkową atrakcją będą konkursy z ciekawymi nagrodami, występy zespołów folklorystycznych i młodzieżowych. Dni Kukurydzy z założenia odbywają się na terenie otwartym, co nie ogranicza wystawcom miejsca do swojej prezentacji, a ponadto ułatwia nawiązanie kontaktów miedzy producentem czy dealerem a klientem. W naszej imprezie, co roku uczestniczy ponad 150 wystawców, a liczba zwiedzających rolników wynosi od 6 do 8  tys.
Charakter imprezy jest o zasięgu ogólnokrajowym.
Prezentowane są poletka demonstracyjne obok pól produkcyjnych oraz maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy, precyzyjnego rolnictwa czy nawigacji. Dla wielu zainteresowanych rolników jest to wyjątkowa okazja do porównania upraw różnych odmian, a jest ich prawie 100.  Porównania jakości pracy poszczególnych maszyn, czy różnych procesów technologicznych.
Będzie, więc możliwość nie tylko do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale też do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami.
Zdobyta wiedza zaowocuje z pewnością nowymi technologiami i praktycznym ich wykorzystaniem w gospodarstwach rolnych.
         Zawsze co roku w naszym święcie uczestniczy wielu wspaniałych gości między innymi Ambasador Ambasady Meksyku, Argentyny, USA,
Patronat na imprezą objęli Minister Rolnictwa, Agencje z otoczenia rolnictwa, Marszałkowie, Wojewodowie i Starostowie. 
          W skład komitetu organizacyjnego wchodzi wiele znaczących instytucji pracujących na rzecz rolnictwa w naszym regionie.
Na tę okoliczność wydana będzie również gazeta okolicznościowa, w której znajdą się informacje na temat firm wystawienniczych jak i kukurydzy, która - jest w tym dniu najważniejsza.
Mamy również stronę www.kukurydza.home.pl
                                    
                                       Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV Dni Kukurydzy
      Tadeusz Szymańczak                       

Wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

          W związku z Obwieszczeniem Starosty Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla wszystkich obrębów położonych w jednostce ewidencyjnej gminy Żabia Wola informujemy, że w okresie od 17 września 2012 r. do dnia 5 października w godzinach 12;00-16:00 (w dni robocze) zostanie w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego.
           Miejsce wyłożenia operatu: Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Żyrardowska 48 bud. A pok. 19 (I piętro)

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

 

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:
 
 
29 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Jesionka  ul.: Graniczna, Sosnowa, Topolowa, Przejazdowa nr 24), Żyrardów ul. (Dąbrowskiego nr: 5 – 22,Grunwaldzka nr 26, Jaktorowska nr 28, Wawelska nr:1 – 23), Cegłów , Boża Wola ul. Brzozowa, Wiśniowa, Owocowa, Sadowa, Parkowa, Pieczarkowa, Ogrodowa, Krótka, Brzozowa, Jaśminowa, Irysowa, Różana, Żaby)
 
30 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Lindów nr: 1 – 40
 
31 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Regów
 
03 września 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bieniewiec, Korytów ul. Działkowa, Wspólna nr 10, Chroboty
 
04 września 2012
8:00 – 15:00 Gąba nr: 25, 26, 28, 46, Badów Górny nr: 5, 43, Gajowa nr 28
9:30 – 12:00 Międzyborów i  Sade Budy ul.( Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3), Stare Budy nr: 60, 67 – 70
12:00 – 14:00 Jaktorów ul. (Błotna, Kolejowa, Pomorska )
14:00 – 17:00 Budki Kaski nr: 39/a, 46 i ul. (Długa nr: 3, 5, 7, Olszowa nr: 1 – 27 , Topolowa nr: 1, 7, 9, 11), Teresin ul.(Dębowa nr: 24, Zielona nr: 27)

Serdecznie zapraszamy na "Święto Chleba"

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

 
20 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Starowiskitki, Miedniewice,
 
21 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Starowiskitki , Łubno
 
22 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Boża Wola ( Szkoła ul. 1-go Maja nr1 – 25, Dworcowa nr: 6 – 11, 30, 31, Kolejowa nr:1 – 6, Pałacowa nr:1 – 4, Różana, Słoneczna, Strażacka nr 4, Szkolna), Lutówka  nr:15 – 20 , Osuchów nr: 35 – 44, 82, Pieńki Osuchowskie nr:  1 – 5,49, Strzyże nr: 22,26, Wyczółki , Sokule
 
23 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Zosine nr: 20 – 50, Budy Stare nr: 10 – 20 Budy Zasłona nr: 1 – 20
9:30 – 12:00 Kaleń Towarzystwo
12:00 – 14:00 Osowiec
14:30 – 18:00 Osuchów
 
24 sierpnia  2012
8:00 – 10:00 Adamowice ,Gąba, Powązki, Gurba, Marków Towarzystwo ,Lublinów, Szeligi ,  Zdzieszyn, Szeligi,
8:00 – 15:00Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 - 25), Czekaj, Marków - Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów, Krzyżówka
 
25 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Piotrkowice
 
27 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15: Budy Zosine nr: 20 – 50, Budy Stare nr: 10 – 20, Żelechów nr: 1 – 40 
 
27 – 28 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 16:00 Franciszków nr: 58 – 98  i (ul. Akacjowa, Jaśminowa, Kalinowa, Sosnowa)
 
28 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Adamów ul. (Borowika, Dworska, Gwiażdzista, Jagodowa, Mnożna, Podgórna, Podleśna, Prosta, Radziejowska, Topolowa) Adamów Parcel ul. (Dworska, Folwarczna, Górna, Gwiażdzista, Księżycowa, Łąkowa, Niecała, Ogarów Polskich, Pepika, Podkowy, Polna, Promienna, Prosta, Słoneczników, Topolowa)

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

Wsparcie ekonomii społecznej

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 
 
16 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Radziejowice Parcel (ul. Akacjowa i Zacisze, Słoneczna, Poziomkowa , Ogrodowa, Leśna, Kubickiego, Chełmońskiego  Leśna , Radziejowice ul: (Przemysłowa Główna )Tartak Brzózki ul Wiejska
 
8:00 – 16:00
Boża Wola ul. Owocowa nr 3 – 11, Sadowa nr 9 – 32 , Wiśniowa nr: 2 – 4 i 91
 
17 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bednary Chroboty
20 sierpnia  2012
8:00 – 15:00 Chroboty
 
21 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul. Malinowa , Mostowa od Sosabowskiego do Dębowej , Kutnowska , Kętrzyńska , Różana Roosevelta , Sosabowskiego , Wrzosowa , Dzikiewicza , Dębowa nr 25,  Legionów Polskich nr 52, oraz nr parzyste 58 – 64  i nieparzyste 63 – 67 , Limanowskiego nr: 51, 52, 54, 56, Wittenberga nr 8)

LOT MZ chce wprowadzić Paszporty Mazowsza Zachodniego

          Zniżki do muzeów, obiektów noclegowych, term, restauracji, klubów fitness czy stadnin koni. Oferta poszczególnych atrakcji turystycznych, fotografie, mapy. To wszystko otrzyma każdy, kto stanie się posiadaczem Paszportu Mazowsza Zachodniego.
           „Paszport Mazowsza Zachodniego” to I edycja programu związanego z wprowadzeniem systemu zniżek oraz rabatów dla odwiedzających określone atrakcje i obiekty turystyczne działające na obszarze Mazowsza Zachodniego. Aż 20 000 książeczek imitujących prawdziwy paszport będzie motywowało potencjalnych turystów przyjeżdżających w nasz region do systematycznego odwiedzania promowanych obiektów, co ostatecznie wpłynie na wzrost zainteresowania ich ofertą, a tym samym na wzrost przychodów z działalności poszczególnych podmiotów i instytucji. Ten niecodzienny system promocji pozyskiwania klientów znakomicie sprawdza się od wielu lat w innych państwach – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ. Podręczny format A6, zaznaczenie wszystkich obiektów na mapie, ich dokładny opis (nazwa, logo, opis oferty, kontakt, zdjęcia)oraz rabaty sprawią, że paszport z całą pewnością znajdzie duże zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców, a co za tym idzie – ożywi ruch turystyczny. Każdy uczestnik, który chciałby korzystać ze zniżek zawartych w paszporcie, będzie mógł kupić go w jednym z promowanych w nim obiektów w cenie 5 PLN za egzemplarz. Ten sposób dystrybucji pozwoli na stworzenie silnej sieci partnerskiej – reklamowania siebie nawzajem poprzez szeroką dostępność paszportów w punktach najczęściej odwiedzanych przez turystów i mieszkańców (punkty informacji turystycznej, kluby fitness, obiekty noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne i kulturalne).
          Paszport Mazowsza Zachodniego nie jest jednorazowym projektem. Kolejnym krokiem LOT MZ będzie promocja atrakcji i obiektów turystycznych poprzez stworzenie systemu tzw. „pajączka” (małe promocyjne karteczki rozwieszane na specjalnie przygotowanych wieloramiennych stojakach rozmieszczonych we wszystkich punktach partnerskich) oraz systemu kart lojalnościowych oferujących w określonych miejscach stałe zniżki dla ich posiadaczy.
W związku z trwającymi pracami organizacyjnymi LOT MZ poszukuje Partnerów oraz Sponsorów projektu, którzy wsparliby realizację zadania. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na portalu www.turystycznemazowsze.pl w zakładce „Projekty”.
 
J&M MEDIA

Uwaga rolnicy!

          Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru podczas żniw bądź ograniczyć straty, nie tylko materialne (utrata zbóż, słomy, maszyn rolniczych), ale i zdrowotne wystarczy przestrzegać kliku podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości, co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
         Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości, co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.
Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
          Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
           Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m; od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m; od lasów i terenów zalesionych – 100 m; między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
         Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
         Ponadto należy pamiętać, iż kombajn zbożowy musi być wyposażony w dwie sprawne gaśnice przeciwpożarowe; gaśnicę proszkową przeznaczoną do gaszenia źródła ognia
w instalacji elektrycznej i silniku oraz w gaśnicę pianową, do pozostałych mechanizmów kombajnu. Gaśnice powinny być sprawne technicznie i poddawane przeglądom technicznym.
    Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!
Autor: KRUS

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 30 lipca do zamknięcia konkursu odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości:

07 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Nosy Poniatki ,Krzyżówka, Sokule
 
08 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Zosine nr 60 – 80 , Żelechów ul. Modrzewiowa 1, Słoneczna , Nad Lasem, Grzymek Słubica , Petrykozy, Żyrardów Mazowiecka od Niedziałkowskiego do Roszarniczej
 
09 sierpnia  2012
8:00 – 15:00Franciszków( ul. Dębowa, Kasztanowa),  Lutówka nr: 15 – 20 , Osuchów nr: 35 – 44 , 82, Pieńki Osuchowskie nr:1 – 5,49, Strzyże nr: 22 , 26
8:00 – 16:00 Musuły
                
10 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Zazdrość nr: 1 – 20      
 
13 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Podbuszyce nr: 10, Buszyce  nr 3, 7, 13, 14, 20 – 37, Osowiec (ul. Mazowiecka , Parkowa)

31 LIPCA PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ WÓJTA GMINY ODWOŁANE

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 31.07.2012 r. (wtorek) Wójt Gminy Żabia Wola nie będzie przyjmowała interesantów.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości:

01 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bieniewiec (ul. Spokojna .Ogrodowa , Chełmońskiego)  Żyrardów ul. (Dąbrowskiego nr: 5 – 22 ,Grunwaldzka nr 26, Jaktorowska nr 28, Wawelska nr: 1 – 23, Podmiejska, Migdałowa, Miaskowskiego, Witosa od nr :76 do172),Nowe Kozłowice nr  83 – 117 
1 – 2 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Franciszków , Smolarnia , Popielarnia, Antoniew , Kamionka   
 
02 sierpnia  2012
8:00 – 15:00Kamionka nr: 1 – 34 ,42, 45,  Sokule
8:00 – 16:00 Mszczonów ul Żyrardowska
                
03 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul. Wypoczynkowa nr: parzyste 110 – 138 , Tomaszewskiej nr: 22 – 4 1, Orlika nr: 59, 65, 69, Kubusia Puchatka nr: 5, 9, 11, 13, Korczaka nr: 2 – 14 , Jeżynowa nr: 7, Brzechwy nr: 1 – 7 , nieparzyste nr: 7 – 21 , nr: 22 – 50, nr parzyste 52 – 64), Piekary nr: 1 – 3 , 5, 9 – 13
 
06 sierpnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul. Bohaterów od Spacerowej do Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury, Małachowskiego, Nabielaka, Warszawska, Spacerowa od Bohaterów Warszawy do Warszawskiej) . Adamów (ul. Borowika, Dworska,  Gwiażdzista, Jagodowa, Mnożna, Podgórna, Podleśna, Prosta, Radziejowska, Topolowa) Adamów Parcel (ul. Dworska, Folwarczna, Górna, Gwiażdzista, Księżycowa, Łąkowa, Niecała, Ogarów Polskich, Parcela, Pepika, Podkowy, Polna, Promienna, Prosta, Słoneczników, Topolowa)
 
07 sierpnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul. Legionów Polskich nr parzyste 18 – 38 i nieparzyste 15 – 39, Okrzei nr: 59, Ks. Brzózki nr 25, Mostowa nr 2, Wyspiańskiego nr: 1,3,5,  Żabia, Batorego nr: 12,14), Huta Żabiowolska ul. (Główna, Warszawska, Mazowiecka, Usługowa, Leśna), Lindów 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

25 lipca  2012 w godz.
8:00 – 12:00 Żyrardów ul.(Wojska Polskiego od Wrocławskiej do Słowiańskiej , Krasińskiego, Słowiańska 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 10, Mickiewicza od nr:  72 – 12 Rolna ,Cieszyńska od nr: 1 – 16  ,Jeleniogórska od nr: 1 – 28  , Bema od ul. Sosnowej do ul. Dolnośląskiej,  Sosnowa , Piotra Skargi od nr: 2 – 18B ,Traugutta, Cieszyńska ,Wesoły Zaułek,  Żniwna ) Chroboty  nr: 1 – 6 ,18 – 34, 44 ul. Brzozowa, Konwaliowa, Leśna, Zajęcza
8:00 – 16:00 Holendry Baranowskie nr 4 – 29 , 42, 45, 51 – 63, Budy Grzybek nr: 13, 90 oraz ul. Potockiego nr: 90, 91, 94, 95, 97 – 101 , 107, 109, 111, 113, 115, Bednary Dolne , Huta Żabiowolska (ul. Główna) , Krzyżówka Nosy Poniatki,       

26 lipca 2012
8:00 – 15:00Korytów (ul. Działkowa, Wspólna nr: 10)
8:00 – 16:00 Baranów, Holendry Baranowskie MBM, Lublinów :nr 10 – 20, Petrykozy,  Słubica A  nr: 5, 10, 11, 17, 21
(ul. Ogrodowa, Graniczna, Zarzeczna, Przy Trasie, Brzozowa, Grzymek , Brzozowa 2)
                
27 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Kaski (nr: 33 – 60   ul. Królewska nr: 30 – 78 ), Petrykozy, Piotrkowice , Piotrkowice  ul. Tarczyńska
 
30 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Korytów ul.(Główna nr: 1 – 138, Leśna, Łąkowa)
 
8:00 – 16:00 Guzów ul.( Łubieńskich nr: 1,14, Ogińskiego nr: 1 – 8 ,10,11), Czerwona Niwa nr: 3, 11, 24, 40 – 46 , Czerwona Niwa Parcel nr: 31, 42, 47, 50 , Piotrkowice
 
31 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Adamów ( ul.  Brzozokalska, Kuby, Wiśniowa,  Małej Łąki, Brzozowa,  Nowiny, Nad Jarem, Olszowa, Klonowa, Akacjowa),Grzymek  (ul.:  Akacjowa,  Środkowa,  Puszczyków,  Nad Zalewem,  Polna, Poziomkowa ), Wręcza nr: 36, 37 i (ul. Akacjowa nr: 1, 7, 21), Grabce Towarzystwo nr: 10 – 30 
8:00 – 12:00 Mszczonów (ul. Tarczynska nr: 18,105,107  Dworcowa nr: 1 – 3 ,7 ,1000-lecia nr: 2 ,4 ,Sienkiewicza nr 49, Targowa od Wrzosowej do Storczyków,Wrzosowa, Spółdzielcza nr: 31 – 48  nieparzyste od 59 – 83  i nr : 52, 91, 101, Jaśminowa, Konwaliowa,  Targowa nr: 10 – 30  74,76, 80, 86, Różana nr 4, Rolnicza nr 7, Ks.Wierzejskiego nr: 16 – 23,  ,Czereśniowa dz.1228/5, Kwiatowa nr: 10 – 30,
8:00 – 16:00 Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10 oraz (ul. Działkowa, Zakątek), Kaleń Towarzystwo nr: 17, 19, 22 – 30  oraz (ul.  Wiśniowa, Osadnicza, Długa), Piotrkowice.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia Chełmońskiego” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
·         „Odnowa i rozwój wsi” limit dostępnych środków- 1.155.594,00 zł
Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 17 sierpnia  2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
urzędnicze ds. inwestycji

MJWPU ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej informacji w załaczeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:  

18 lipca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Osowiec
8:00 – 16:00 Musuły
12:00 – 14:00 Krze Duże nr: 55 – 66

18 – 19 lipca 2012
 
8:00 – 16:00Badowo – Dańki, Marianówek , Władysławów, Badowo Mościska
 
19 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Grądy, Petrykozy ,Franciszków , Smolarnia , Popielarnia, Antoniew , Kamionka   
 
20 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Nowe Kozłowice nr :178, 190 ,Żyrardów ul Witosa nr 70 – 80, Petrykozy  
 
23 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Duninopol
 
24 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Grzybek nr: 13, 90 oraz ul. Potockiego nr: 90, 91, 94, 95, 97 – 101 , 107, 109, 111, 113, 115,

Świetlica środowiskowa zaprasza w lipcu na wakacje

          Świetlica środowiskowa w Słubicy zaprasza dzieci do wzięcia udziału w wakacyjnych zajęciach. Najmłodsi spotykać się będą przez cały lipiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13. Dzieci chętnie odwiedzają starą szkołę, gdzie odbywają się zajęcia, malują, rysują, grają w piłkę- informuje Danuta Pytlak. Pani Danuta sprawuje opiekę nad dziećmi, każdy uczestnik spotkania otrzymuje bezpłatnie słodycze, napoje. Słodkości finansowane są z budżetu przeznaczonego na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. W planach Danuty Pytlak także zorganizowanie wycieczki dla najmłodszych.

Justyna Napierała

Bezpieczne żniwa

          Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami. Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.
          W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn. Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.
          W kwietniu 2011 na polu w gm. Sitno (woj. lubelskie) na ostrzach wałka rozrzutnika zginął 55-letni rolnik. W sierpniu 2011 roku w województwie lubelskim przyglądający się pracy kombajnisty, stojący obok mężczyzna, niezauważony przez kombajnistę podszedł do maszyny i z niewiadomych przyczyn włożył rękę do sieczkarki. 47-letni rolnik stracił dłoń. W maju 2012 roku w województwie podlaskim doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci. Dwaj chłopcy pracowali na polu. Jeden kierował ciągnikiem, drugi, 10-letni siedział na przyczepie. W pewnym momencie chłopiec spadł z przyczepy wprost pod koła. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
          A wiadomym jest; co zwykli powtarzać inspektorzy ds. prewencji KRUS, że przyczepa ciągnikowa, wóz, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie. Wiadomo również, że niektórych prac nie należy powierzać dzieciom.
          Do tragicznego wypadku doszło również w kwietniu 2012 na polu w powiecie kartuskim (woj. zachodnio pomorskie). 71-letni mężczyzna podszedł zbyt blisko do jednego z wałów młocarni, został szarpnięty przez urządzenie i kilkakrotnie obrócony, uderzając o maszynę i podłoże. Poniósł śmierć.
          Przed rolnikami kolejne żniwa. Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych. Podczas usuwania awarii, gromadzących się materiałów, np. zapchań słomy, nawlekania sznurka (snopowiązałki), wymiany części, zmiany położenia lub nastawienia elementów roboczych, regulacji czy napraw maszyn rolniczych, należy najpierw zgasić silnik, wyłączyć napęd i odczekać momentu, aż wszystkie części ruchome przestaną pracować – apelują podczas szkoleń inspektorzy ds. prewencji KRUS.
          Duże zagrożenie stanowi również obsługa ciągników i maszyn rolniczych bez osłon przekładni napędowych, zwłaszcza osłon na wałach przegubowo -teleskopowych oraz na częściach ruchomych, jak również w wyniku operowania kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Dochodzi tu nieraz do wypadków skutkujących utratą rąk, dłoni, palcy, a nawet nóg.
          Do makabrycznego w skutkach wypadku doszło w 2010 w gminie Stanin województwa lubelskiego. 55-latka pracowała na polu przy zbiorze kukurydzy. Gdy kombajn się zatrzymywał, kobieta wrzucała do sieczkarni nieskoszone pędy kukurydzy. Stojąc zbyt blisko urządzenia, niespodziewanie maszyna razem z pędami wciągnęła nogi 55-latki pod tarczę z nożami. Obie kończyny uległy częściowej amputacji. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła. Z kolei w roku 2011 w powiecie mławskim województwa mazowieckiego rolnik wypompowywał gnojowicę z szamba przy pomocy naczepy asenizacyjnej. W chwili zdarzenia manipulował przy pompie próżniowej, kiedy nagle został pochwycony przez wał przegubowo -teleskopowy pozbawiony osłon, który go przerzucił. W wyniku doznanych obrażeń rolnik zmarł.
          Najwięcej wypadków zdarzających się podczas żniw dotyczy jednak upadków z wysokości.W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego w lipcu 2011 roku rolnik zrzucał rękoma belę siana z przyczepy na siedlisko. Popychając belę stracił równowagę i spadł za nią z wysokości uderzając głową o otwartą burtę, następnie upadając na powierzchnię łąki. W wyniku tego upadku rolnik doznał urazu kręgosłupa.
          Co roku obserwuje się załadowane sprasowaną słomą przyczepy, na których przewożone są osoby, w tym często dzieci.W powiecie płockim w 2011 roku rolniczka pracowała na własnym polu przy zwózce siana. Kobieta stojąc na przyczepie układała kostki siana, jej mąż podjeżdżał po następne. Ruch przyczepy spowodował zachwianie i upadek poszkodowanej stojącej na luźno ułożonych kostkach przez tylną burtę, na ziemię. Rolniczka odniosła poważne obrażenia ciała.
          Należy pamiętać, że przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub specjalną obudowę siatkową. Do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używać należy odpowiednio długiej i dobrze ustawionej drabiny. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się; wskazują inspektorzy KRUS.
          Niebezpieczne może być również sprzęganie ciągnika z przyczepami czy maszynami rolniczymi. W czasie podłączania i rozprzęgania przyczep najczęściej urazom ulegają dłonie poszkodowanych.
          W lipcu 2011 w powiecie ostrołęckim rolnik rozprzęgał kosiarkę rotacyjną z ciągnikiem przy niezaciągniętym hamulcu w ciągniku stojącym na nierówności. Zsuwające się na nierównym terenie maszyny spowodowały przyciśnięcie kciuka rolnika do zaczepu i jego uraz.
Rolniku! Od ciebie zależy bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Powinieneś pamiętać, że dzieciom do lat 15 nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych; nie pozwalaj również osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem; zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi maszyny, pracuj tylko maszynami sprawnymi technicznie; pamiętaj, że załadunek i rozładunek słomy lub siana należy powierzać osobom dorosłym, sprawnym fizycznie, a nie dzieciom i osobom starszym. Podczas prac w polu zapewnij opiekę swoim dzieciom.

 
PT KRUS Żyrardów 

Wianki w Ojrzanowie ze stowarzyszeniem Szansa

          Stowarzyszenie Szansa z Żabiej Woli zaprosiło na wianki, tradycyjne święto, jakie odbyło się na terenie i przy współpracy Szkoły Podstawowej imienia Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Wianki rozpoczęły się w sobotę 23 czerwca o godzinie 15, jednak przygotowania do imprezy ruszyły znacznie wcześniej. Sobótka to święto związane z letnim przesileniem i najdłuższym dniem roku. To święto radosne, święto natury, ognia, miłości, młodości. Jedną z najbardziej znanych wróżb sobótkowych jest puszczanie wianków. Tego dnia na najmłodszych czekało wiele atrakcji, kula w której każdy mógł spróbować akrobacji czy wspinać się na przygotowanej ściance. Swój dyżur pełniła także pielęgniarka Grażyna Gajewska. Małgorzata Kozicka, prezes stowarzyszenia Szansa zaprosiła na poczęstunek. Można było skosztować między innymi dań z grilla. Piękna pogoda sprawiła, że w zabawie wzięło udział wielu gości, przyszły całe rodziny. Tego dnia swoje święto obchodziła także Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach. Zatem można było spędzić sobotę 23 czerwca bardzo aktywnie.

Justyna Napierała

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

11 lipca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bednary i Benenard (ze stacji transf. Benenard 1), Żyrardów ul. (1-go Maja nr: 38, 46, 50, Mireckiego nr: 68, 70, 72, 103, Narutowicza nr nieparzyste 13 – 25 i 24, 26, 28, 30, Okrzei nr 28, Jana Pawła II nr: 5, 6, Ściegiennego nr 3),
8:00 – 16:00 Zboiska, Ciemno Gnojna, Mszczonów ul. (Wiśniowa, Pogorzałki, Tarczyńska 13, Grójecka od nr: 107 – 110, 114, 115, 123), Huta Żabiowolska nr 32 oraz ul. (Brzozowa, Główna, Mazowiecka, Przy Trasie), Józefina, Krze Duże nr 71 oraz ul. Bursztynowa, Radziejowice ul. Borki
9:00 – 14:00  Budy Stare, Budy Michałowskie, Bieganów nr: 36 – 43 oraz ul. Okrężna
12:00 – 14:00 Krze Duże nr: 55 – 66,
 
12 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Wyczółki nr 4 – 34, Strumiany Dolne nr 75, Żyrardów ul. (Barona od Małachowskiego do nr 37,Żwirki i Wigury od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Małachowskiego  od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Środkowa nr 3, 3a,Warszawska), Krakowiany  nr: 39 – 41, Ojrzanów  ul. Krakowiańska, Stawowa, Żelechów ul.: Biała, Chmielnik, Do Utraty, Gościnna, Karolkowa, Krakowiańska, Miodowa, Nad Lasem, Parkowa, Pieńkowa, Podole, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona,
 
13 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Błońska nr: 1 – 9, Topiel nr: 2 – 8, Żyrardowska nr: 2 – 30), Żyrardów ul. (Bohaterów Warszawy od Spacerowej do Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury, Małachowskiego, Nabielaka, Warszawska, Spacerowa od Bohaterów Warszawy do Warszawskiej), Bieniewiec ul. (Spokojna. Zagrodowa, Świerkowa, Prosta, Ogrodowa, Chełmońskiego, Barwna), Stara Bukówka nr 34.
 
16 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Legionów Polskich nr parzyste 18 – 38 i nieparzyste 15 – 39, Okrzei nr: 59, Ks. Brzózki nr 25, Mostowa nr 2, Wyspiańskiego nr: 1,3,5, Żabia, Batorego nr: 12,14, Huta Żabiowolska ul. (Główna, Warszawska, Mazowiecka, Usługowa, Leśna)
 
17 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Aleksandria nr 28, Pniowe nr: 13 – 19, Waleriany, Mrozy nr: 1 – 6, 37 – 44 oraz ul. Akacjowa, Studzieniec – osiedle domków jednorodzinnych,

BOISKO ORLIK ZAPRASZA

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości:

 09 maja 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Grabina 63, 141 i ul. (Jagodowa nr: 1 – 14, 18, 20 ,26, 30, 34, Kolejowa nr: 22, 28 – 4 5, 50 – 55 , 61, 63, Piaskowa 2, 6, Sosnowa 2, 4 – 9 , 11 – 18 , Wiśniowa nr 2 – 5 ), Franciszków (ze stacji transf. Franciszków 7 i nr: 44, 50, 57 oraz ul. Kolejowa 4, 6, parzyste od 10 – 18 , 22
8:00 – 16:00 Działki, Żyrardów (ul. Daleka, Młyńska, Rzeczna) Musuły
 
9 – 10 maja 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Gurba nr: 1 – 9 , 20, Wymysłów nr: 26, 26/a
 
10 maja 2012 w godz.
 8:00 – 15:00 Żyrardów, ul.Filipa De Girarda nr: 14 – 17, Pałaca nr 43 – 45 , Grabce Józefpolskie  Mszczonów ul. (Fabryczna nr: 2, 4, 5, 7, 18, 42, nieparzysta 11 – 25), Czekaj, Marków - Czekaj, Marków Świnice, Marków Towarzystwo Grabce Towarzystwo, Świnice, Wólka Wręcka, Górki, Grabce Wręckie, Długowizna, Lublinów
 8:00 – 16:00 Sokole, Tomaszew, Łubno nr: 19 – 65 ,Łubno nr: 19 – 65 , Kaski ul Młyńska
 
11 maja  2012 w godz.
 
8:00 – 15:00 Żyrardów  ul. Kilińskiego 12A, ul. Girardaod nr: 1 – 3 , ul. Jedności Robotniczej 9,11,13,16, 16A, 18A, 20, 22, 24, Bieniewiec ul. (Spokojna. Zagrodowa, Świerkowa, Prosta, Ogrodowa, Chełmońskiego, Barwna), Stara Bukówka 34
 
8:00 – 16:00 Łubno nr: 10 – 19, Mrozy,  Jesionka  (ul. Graniczna, Sosnowa, Topolowa, Przejazdowa nr 24)
 
14 maja 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul.Kapitana Pałaca nr: 31a, b, 33 d, e, f, h, 41, Sikorskiego nr: 16, Skrowaczewskiego nr: 29, 31, 33, 35, Świerczewskiego nr: 16)
8:00 – 16:00 Franciszków  ul. Dębowa, Kasztanowa, Modrzewiowa nr: 1, 3, 5, 7, 15, Grabina Radziwiłłowska ul. Działkowa nr: 5, 7, 13, 15, 17, 21, Okrężna nr 1,  Kolejowa nr 24 – 26 ),Grabinanr 167 (ul. Konwaliowa, Zawilcowa, Jagodowa, Kolejowa, Piaskowa 2, 6, Sosnowa 2, 4 – 9 , 11 – 18 , Wiśniowa 2 – 5 ),
 
15 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Nietrzebki nr: 4, 10, 12, 14, 18, 20,
8:00 – 16:00 Jesionka ul. Lipowa nr 22, 28, Franciszków nr 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 32, 51, 127, 130, 131, 134, oraz ul. (Topolowa, Świerlowa, Lipowa, Dębowa, Bukowa), Smolarnia, Prościeniec, Antoniew, Popielarnia, Kamionka 

Profilaktyka HIV/AIDS podczas EURO 2012 na Mazowszu

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
tel: 22 695 62 72, 695 60 63    fax: 22 695 62 50
Informacja prasowa, 5 CZERWCA 2012 r.
 
Profilaktyka HIV/AIDS podczas EURO 2012 na Mazowszu
Fair Play, Safer Points, Kibicuj Zdrowiu i SafeGames to akcje profilaktyczne, które podczas EURO 2012 będą prowadzone w Warszawiew strefie kibica, nocnych klubach i dyskotekach, na obrzeżach stadionu, na ulicach oraz w placówkach opieki medycznej. Zostały przygotowane m.in. przez organizacje pozarządowe - Fundację Edukacji Społecznej, Pozytywni w Tęczy i Społeczny Komitet ds. AIDS - wchodzące w skład Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.
Międzynarodowa impreza masowa wymaga od gospodarza również troski o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników. Czekają ich bowiem nie tylko emocje meczowe, ale też różnego typu pokusy, w tym niekontrolowane zachowania, których skutkiem może być zakażenie HIV. Mamy nadzieję, że wysiłek całego Zespołu sprawi, że ryzyko to podczas trwania mistrzostw zostanie skutecznie zredukowane – powiedziała Grażyna Cholewińska, przewodnicząca mazowieckiego zespołu ds. zapobiegania HIV/AIDS, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.
W dni meczowe (8, 12, 16, 21 i 28 czerwca), w okolicach dworców PKP Śródmieście i PKP Powiśle będą działały stoiska Safer Points. Wolontariusze będą w nich udzielać wskazówek
i porad dotyczących zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. Rozdawane będą prezerwatywy. Akcję przygotowało Stowarzyszenie „Pozytywni w Tęczy”. Fundacja Edukacji Społecznej opracowała spot, który będzie emitowany od 4 czerwca w metrze. Zajmie się również dystrybucją materiałów informacyjnych w punktach konsultacyjno - diagnostycznych. W ramach ogólnopolskiej akcji SafeGames, realizowanej przez Społeczny Komitet ds. AIDS, pomiędzy strefą kibica a Stadionem Narodowym wolontariusze będą rozdawać materiały profilaktyczne przygotowane m.in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Część działań zostanie przeprowadzona także wieczorami w warszawskich klubach.
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie będzie podczas turnieju zaangażowana w dwie kampanie. W ramach pierwszej - Kibicuj Zdrowiu – w hotelach dystrybuowane będą ulotki „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania” (w wersjach: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej). Drugą jest Fair Play Gram Fair, używam prezerwatyw, organizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W pobliżu stref kibica rozdawane będą pakiety edukacyjne zawierające m.in. prezerwatywy i ulotki (w językach: polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim). Przewidziana jest również emisja spotów telewizyjnych i radiowych, kampania w prasie, internecie i na bilbordach. Akcja obejmie swym zasięgiem również powiaty, w których przebywać będą kibice.
Osoby, które np. podczas bójki czy zakłucia igłą niewiadomego pochodzenia lub w innej sytuacji zetkną się z materiałem potencjalnie zakaźnym (krew, sperma, wydzielina z pochwy), mogą poddać się profilaktycznemu postępowaniu w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na ul. Wolskiej w Warszawie. Podjęcie działań w czasie pierwszych 48 godzin minimalizuje ryzyko zakażenia. Podwojone dyżury w izbie przyjęć pozwolą przyjąć do 200 – 250 osób na dobę.
Więcej informacji na:
http://www.wsse.waw.pl/
http://www.skaids.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=69&lang=pl
Mazowiecki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS
powołano 15 lipca 2011 r. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: wydziałów zdrowia
i polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, konsultanci wojewódzcy (z dziedzin: diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne, epidemiologia oraz zdrowie publiczne), izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych, samorządu terytorialnego, Sanepidu, policji, kuratorium oświaty, NFZ, a także dziewięć organizacji pozarządowych. Jego zadaniem jest profilaktyka zakażenia HIV, wsparcie i opieka nad chorymi, promowanie projektów integracyjnych, społeczno – edukacyjnych z zakażonymi wirusem w województwie mazowieckim.
 
Uwaga: istnieje możliwość nagrań z członkami organizacji pozarządowych – zapewniamy kontakt.
 
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości: 

27 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 13:00 Sade Budy ul. (Broniewskiego nr 2, Łąkowa nr: 18, 20,Tuwima nr: 4, 12, 15)
8:00 – 15:00 Międzyborów ul. Armii Ludowej, Piastowska nr: 1, 2, 4, Wojska Polskiego nr od 5 do 19 i Świerczewskiego  nr: 1 – 7, Studzieniec nr: 22 – 30, Mszczonów ul. Traugutta nr: 2 – 8, Sienkiewicza nr: 1 – 40, Narutowicza nr: 3 – 5, Grójecka 24, 3-go maja nr 4,
13:00 – 16:00 Sade Budy ul. Cicha nr: 1 – 5, Kościuszki parzyste nr: 20 – 26, Ogrodowa nr: 1 – 7, Polna nr: 22 – 28, 39, Sobieskiego nr: 1, 5, 10, Wyspiańskiego nr: 3, 7,
 
28 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Grądy, Krakowiany  nr: 39 – 41, Ojrzanów  ul. Krakowiańska, Stawowa, Żelechów ul.: Biała, Chmielnik, Do Utraty, Gościnna, Karolkowa, Krakowiańska, Miodowa, Nad Lasem, Parkowa, Pieńkowa, Podole, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona,
8:00 – 16:00 Działki,  Żyrardów ul. Daleka, Młyńska, Rzeczna, Regów (ze stacji transf. Regów 1 i nr: 6, 10, 25 – 45, 51, 53, 54), Budy Stare, Budy Michałowskie, Bieganów nr: 36 – 43 oraz ul. Okrężna
 
29 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Stanisławów nr: 1, 18 – 20, parzyste od nr: 20 – 32, 33 – 37, 93 oraz ul. Zielna nr: 2, 13, 14, 31, 33, Baranów nr: 50, 57, Jaktorów ul. Chełmońskiego od 36 do 66, Skorupki, Wojska Polskiego od nr 1 do 40, Gdyńska od 37 do 42. 
Jaktorów ul. Pomorska do Wybickiego, 3-go Maja do Wybickiego, 1-go Maja, Kolejowa, Andersa, Parkowa do Cygańskiej, Orzeszkowej i Miodowa do Cygańskiej, Tartak Brzózki ul.: Wrzosowa, Wiejska, Szeroka, Przyleśna, Polna, Piękna, Piaskowa, Leśna, Kraski, Kubusia Puchatka, Klonowa, Górna, Dębowa
8:00 – 16:00 Sokule, Tomaszew, Łubno nr: 19 – 65,
 
30 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Tomaszew nr: 27, 33 – 39, Sokule nr: 25 – 35 (ze stacji transf. Sokule 3), Sokule nr:  4, 17, 38 – 48, 50 – 58, Tomaszew 27,
 
02 lipca 2012 w godz.
9:00 – 12:00 Wola Miedniewska, Starowiskitki, Starowiskitki Parcel nr: 1, 2, 11, 19, Guzów nr: 46 – 52, Cyganka nr: 4, 21, Babskie Budy nr: 22, 23
8:00 – 15:00 Słabomierz, Słubica  nr: 2, 15, 27, ul.: Zarzeczna nr 4, Sloneczna nr 3, Oddział ul.: Zagrodowa nr: 9 – 17, 20, 36, 53 – 5, Słoneczna nr: 41 – 56, 82,
8:00 – 16:00 Jesionka, Mrozy, Łubno nr: 1 – 19,
 
03 lipca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Wygnanka
8:00 – 16:00 Franciszków, Jesionka, Grabina Radziwiłłowska ul. (Działkowa nr: 5, 7, 13, 15, 17, 21, Okrężna nr 1),

Odwóz kibiców po meczu

Uprzejmie informujemy, że po meczu Polska – Rosja w dniu 12.06.2012 r. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz Szybka Kolei Miejska zapewnią odwóz kibiców następującymi pociągami (rozkład w załączeniu).

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

18 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Sade Budy ul.(Brzozowa, Husarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska ,Husarii , Parkingowa, Wąska, Długa, Warszawska, Bema, Andersa,  Kolejowa,  Broniewskiego, Kościuszki, Lipowa, Krótka, Jagieły,  Łąkowa, Sadowa , Racławicka, Dębowa, Wiśniowa, Kwiatowa)Międzyborów ul. (Borówkowa,  Jagodowa ,Królowej Marysieńki , Parkingowa ) Stare Budy ul.(Sygietyńskiego, Chopina , Żyrardowska, Szymanowskiego ,Wieniawskiego, Radziejowicka)
 
20 czerwca 2012 w godz.
9:30 – 11:00 Hipolitów ,
11:00 – 13:30 Międzyborów i  Sade Budy ul.( Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3), Stare Budy nr: 60, 67 – 70 ).
13:30 – 17:00 Żelechów ul. (Tarczyńska, Kościelna, Chełmońskiego, Długa), Ojrzanów Towarzystwo ul. Długa
9:00 – 11:00  Żyrardów ul. (Reymonta nr:  24 nr:  28 – 39, 12 – 23, 25 , Piotra Skargi nr: 15 – 40 , Wasilewskiego, Emilii Plater, Nizinna, Długosza, Kanałowa nr: 1 – 42 , Dolnośląska , Bema od nr 15 do torów, Cieszyńska nr: 11, 13, 15, 17 – 25, 28, Jeleniogórska , Krakowska nr: 3, 5, 7, Mickiewicza nr: 6, Opolska nr: 1, 3 – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  Skargi nr: 24, Św. Jana nr 1)
8:00 – 15:00  Działki ul( Akacjowa nr:5, 6, 24 – 28, Klonowa, Leszczynowa, Świerkowa nr: 16 – 28, Topolowa nr: 3 – 9 , 14, 36, Bukowa)
 
21 czerwca 2012 w godz.
7:30 – 10;00 Szeligi nr 1 – 10 , Gurba nr 20 – 30 
13:30 – 17:00  Studzieniec
8:00 – 15;00 Bieganów ul. Królowej Marysieńki, Żyrardów ul.( Barona od Małachowskiego do nr :37, Żwirki i Wigury od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Małachowskiego  od nr 1 do Bohaterów Warszawy, Środkowa nr:  3, 3a,Warszawska )
 
21 – 22 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Zaręby nr: 20 – 36  ( ul  Bażanta, Skowronka, Sosnówki, Sójki, Strzyżyka)
 
22 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów  (ul, Bohaterów od Spacerowej do Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury, Małachowskiego, Nabielaka, Warszawska, Spacerowa od Bohaterów Warszawy do Warszawskiej)
 
25 czerwca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Adamów ul. (Bażancia, Brzozokalska nr 8, Księżycowa, Kukułki, Leśna, Lotników, Nad Ruczajem, Okrężna, Olszowa, Osiedlowa, Podgórna nr : 8,10,12, Poprzeczna, Skowronków, Słowików, Szarona, Szyszkowa, Wiewiórki, Zajęcza)
 
26 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Żyrardów ul. (Nietrzebki nr: 4, 10, 12, 14, 18, 20), Mszczonów, ul. Północna nr: 8, 10,12, 16 20/ A,24, 28, Spółdzielcza nr:11 , 13 , 15, Brzoskwiniowa nr: 3, 5, 7 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości

 
13 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Mrozy, Pawłowice
8:00 – 16:00  Grabce Towarzystwo nr: 12, Mszczonów (ul. Wiśniowa nr: 1, 2, 6, 8), Pogorzałki nr: 3, 4, 6, 15, 17, Kuklówka i Kuklówka Zarzeczna
 
14 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15;00 Waleriany , Bednary Górne, Studzieniec,
8:00 – 16:00  Grabce Towarzystwo, Marków Czekaj, Wólka Wręcka, Górki ,Długowizna, Grabce Józefpolska ,Krzyżówka Słabomierz ul Żyrardowska , Petrykozy ul. (Źródlana, Daglezji, Czeremchy, Brzozowa, Aleja Jesionowa)
 
15 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Petrykozy
8:00 – 16:00  Janówek koło Oryszewa Sade Budy ul. Wąska
 
18 czerwca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Zaręby
 
18 – 19 czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00  Adamów ul. (Bażancia, Księżycowa, Kukułki, Leśna, Lotników, Nad Ruczajem, Okrężna, Olszowa, Osiedlowa, Podgórna nr : 8,10,12, Poprzeczna, Skowronków, Słowików, Szerona, Szyszkowa, Wiewiórki, Zajęcza)

IX edycja Rodzinnego Zlotu Rowerowego szlakiem przodków...

          W dniu 3 czerwca br. z okazji Jubileuszu 605 lecia Jaktorowa odbędzie się  IX edycjia Rodzinnego Zlotu Rowerowego szlakiem przodków... Szczegóły w załączniku oraz na stronie internetowej Towarzystwa Cyklistów w Jaktorowie:
www.tcj.jaktorow.mazowsze.pl

Jednomandatowe okręgi wyborcze - czy chcemy takiego sposobu wybierania posłów

         W dniu 26 maja 2012 r. w Mszczonowskim Ośrodku Kultury (ul. Warszawska 33) odbędzie się wykład pt. : „JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE – czy chcemy takiego sposobu wybierania posłów

 
Prowadzący: Jerzy Gieysztor

KIBICUJ Z NAMI NA TERMACH MSZCZONÓW!

          Piłkarskie emocje zbliżają się wielkimi krokami! Już od 8 czerwca zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania na Termach Mszczonów – strefa kibica w zadaszonej hali lodowiska. Na kibiców czekają: wielkie emocje podczas transmisji na żywo, doskonała atmosfera, wspólna radość ze zwycięstw i pocieszenie po porażce, stoisko z gadżetami, grill bar i napoje. Wszystko to, w cenie wyłącznie 5 zł/osobę (oferta cateringowa nie jest wliczona w cenę; dzieci do lat 10 - wstęp gratis, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej). Bilety do nabycia pół godziny przed meczem - ilość osób ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne na portalach: www.termy-mszczonow.eu lub www.weekendztermami.eu Kibicuj z Termami!

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWO – PIESZY (NORDIC WALKING)!

          Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału w "Rajdzie rowerowo - pieszym", organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który odbędzie się 3 czerwca 2012 roku - start o godz. 9.00 - teren Kompleksu Basenów Termalnych. Wszyscy uczestnicy, zgodnie z zainteresowaniami, zostaną podzieleni na dwie grupy: pieszą i rowerową. Rowerzyści będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 45 km (Mszczonów – Puszcza Mariańska – Mszczonów), natomiast dla grupy pieszej przygotowano szlak o długości ok. 20 km (Mszczonów – Grzegorzewice – Mszczonów). Impreza będzie miała charakter rajdu na orientację. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie punktów kontrolnych,  zaznaczonych na mapie oraz ułożenie hasła danej trasy. Na zakończenie imprezy przewidziano poczęstunek oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników. Dla osób, które nie posiadają własnych kijków lub rowerów, udostępniamy bezpłatnie sprzęt sportowy - ilość ograniczona. Zapraszamy!

          Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia. Istnieje możliwość wypełnienia jej osobiście na miejscu przed lub w dniu imprezy, bądź przesłania jej do nas faxem - (046) 857 87 81 - lub drogą elektroniczną - termy@termy-mszczonow.eu lub info@weekendztermami.eu
Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna - podpisane oświadczenie zawarte w Karcie Zgłoszenia.
 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Punkt Informacji Turystycznej tel. (046) 857 87 81 wew.12 

Krótkie sprawozdanie z turnieju 21 kwietnia 2012

      W pierwszą słoneczną sobotę tej wiosny 21 kwietnia 2012 na ORLIKU w Józefinie odbył się I Turniej Piłki Nożnej DZIEWCZĄT do lat 13 o PUCHAR WÓJT GMINY ŻABIA WOLA 2012. Były to pierwsze tego typu sportowe zawody w naszej gminie, które miały na celu zaprezentowanie naszej drużyny „u siebie” jak i rozpropagowanie żeńskiej piłki nożnej w regionie. 

Tego typu wydarzenia oczywiście nie mają się szansy wydarzyć bez wsparcia i zaangażowania wielu osób, instytucji i przedsiębiorstw.
         Pani Halina Wawruch, wójt gminy Żabia Wola Halina Wawruch, poza objęciem patronatu nad całą imprezą ufundowała także wszystkie puchary oraz medale. Dzięki Stowarzyszeniu Ziemia Chełmońskiego, które oprócz pomocy w samej organizacji turnieju przeznaczyło również środki na piłki-nargody dla drużyn. Sama impreza mogła się odbyć na obiekcie w Józefinie i korzystać z infrastruktury Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum dzięki uprzejmości obu Pań dyrektor tychże placówek, czyli pani Marzeny Pytlak i pani Krystyny Pietrzak.
          Nie można zapomnieć o serdecznych podziękowaniach dla sponsorów turnieju. Pan Wojciech Kowara Prezes Zarządu firmy PEKSAN, producenta szerokiej gamy opakowań z tworzyw sztucznych ufundował poczęstunek dla wszystkich drużyn w postaci wyśmienitych hot-dogów serwowanych przez niezrównane mamy zawodniczek. Zawody zostały także wsparte przez właścicieli obiektów handlowych w Żabiej Woli: Panią Annę Kakietek oraz Pana Andrzeja Auguścika. 
      Szczególne wyrazy uznania należą się mamom zawodniczek, które nie tylko upiekły przepyszne ciasta, będące poczęstunkiem w trakcie zawodów, ale także aktywnie brały udział w obsłudze całego wydarzenia.
To tyle w wielkim skrócie o tych dzięki, którym ta sportowa impreza mogła mieć miejsce a teraz coś o jej sportowych walorach. 
        W naszym turnieju wystąpiło 8 drużyn z: Grodziska Maz. , Leoncina, Raszyna, Ząbek oraz Żabiej Woli. Dziewczęta rywalizowały w dwóch grupach wiekowych: rocznik 2000 oraz 1998. W pierwszej części turnieju rocznik 2000 spotkały się zawodniczki dwóch drużyn z Żabiej Woli oraz dwóch z Ząbek.  Osiem spotkań w tej grupie miało swój finał w następującej kolejności: pierwsze miejsce drużyna Ząbkovi I , drugie nasze dzielne i waleczne dziewczyny z Żabiej Woli I a trzecie przypadło Ząbkovi II. Kolejne 8 spotkań w grupie wiekowej 1998 miało następujący rezultat: I miejsce drużyna Mazovi I i tu należy wspomnieć, iż trzonem tej drużyny są dziewczęta z naszej gminy, drugie miejsce przypadło drużynie Goliat – Leoncin a trzecie KS Raszyn. Dwa zaszczytne miejsca najlepszych bramkarek zdobyły młode mieszkanki naszej gminy: Karolina Narojczyk – rocznik 2000 oraz Monika Sowalska rocznik 1998. Także pośród wyborowych strzelców nasza gmina może poszczyci się sukcesem, Natalia Świercz rocznik 2000.
           Turniej ten należy odnotować, jako znaczący sukces dla samych jego uczestniczek oraz ich trenerów a także wszystkich tych, dla których ta fajna sportowa rywalizacja była przyczynkiem do sąsiedzkiego …i nie tylko, spotkania na szkolnym ORLIKU.
Mama zawodniczek 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 maja do 6 czerwca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Szanowni Państwo!

Tak wygląda miejsce segregacji odpadów przy szkole w Józefinie po weekendzie majowym. Społeczeństwo zrobiło porządki na swoich posesjach, a utworzyło wysypisko śmieci na terenie szkoły.
To nie jest wychowawcze!
W związku z powyższym informuję, że od dnia 7 maja br. zostaje zlikwidowany punkt segregacji odpadów w Józefinie.

 
Dyrektor Gimnazjum               
im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie

Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w dniu 30 kwietnia 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

02 maja 2012 w godz.
14:00 – 19:00  Powązki ul. (Akacjowa, Krańcowa, Wspólna), Adamowice (ul. Dębowa , Katowicka, Świerkowa, Styropianowa  Akacjowa) ,Gąba
09:00 – 14:00  Osowiec ul.(Bluszczowa nr: 3, 8, 12, 13, 14, 22, Lotnicza nr 1, Szkolna nr: 92, 95, 102 – 105, 111)
 
05 maja 2012 w godz
8:00 – 16:00 Żyrardów ul. ( Grunwaldzka, Jagiełły 4 – 9 , Kasprowicza nr: 3 – 12 , Lelewela , Mieszka I, Racławicka nr:1 – 18), Południowa nr: 6 – 31 , Próchnika nr: 1 – 20 , Wawelska nr: 1 – 23 , Jaktorowska od ul Południowej w stronę Międzyborowa , Dąbrowskiego nr: 5 – 22)
 
07 maja  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bartoszówka nr: 13, 14, 16 oraz ul. Pogodna nr: 7, 15, 35
 
7 – 8 maja 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Władysławów (ul.Kwiatowa , Tulipanowa, .Różana , Ranczowa, Paprociowa, Północna) Adamów Parcel (ul.Dworska, Łęgowa,) Zalesie ul.Irysowa, Siestrzeń (ul.Objazdowa, Żelechowska)
 
08 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Studzieniec nr: 1 – 20, Pieńki Osuchowskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Ogłoszenia Starosty Grodziskiego o przetargach na nieruchomości Skarbu Państwa

STAROSTA GRODZISKI
ogłasza  przetargi ustne nieograniczone (licytacje),
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
 
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/13 o pow. 0,0400 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  56 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  2 800 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 10.00.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/24 o pow. 0,0450 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  63 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  3 150 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 10.30.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/25 o pow. 0,0600 ha, położona przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  83 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  4 150 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 11.00.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/5 o pow. 0,0660 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr  31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  92 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  4 600 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 11.30.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/26 o pow. 0,0637 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  90 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  4 500 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2011 r. o godz. 12.00.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/11 o pow. 0,0461 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  67 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  3 350 zł        termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 12.30.
 1. Nieruchomość: działka ew. nr 31/12  o pow. 0,0434 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha, położonej przy ulicy Paryskiej.
Cena Wywoławcza –  63 000 zł z podatkiem 23% VAT    
wadium –  3 150 zł         termin wniesienia wadium: do dnia 14 maja 2012r.
 
Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godz. 13.00.
 
Wymienione powyżej nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej KW Nr WA1G/00008934/0. Nieruchomości położone są w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Paryskiej. Nieruchomości są niezabudowane, zadrzewione i zakrzaczone, bez infrastruktury technicznej. Wodociąg gminny i gazociąg w ulicy Prostej oraz linia energetyczna w ul. Prostej i ul. Paryskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Maz., nieruchomości leżą w terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem C2-102MN, C2-103MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych. Nieruchomości wymienione pod poz. ad 1 do 7 przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą. Działka ew. nr 31/10 o pow. 0,0566 ha stanowi ciąg komunikacyjny drogę wewnętrzną do ul. Paryskiej dla nieruchomości wymienionych pod poz. ad. 4 do 7.
 
Poprzednie przetargi odbyły się: 3.10.2011r., 21 i  25.11.2011r., 19 i 23 marca 2012r.
 
 
Miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Grodziskiego,
Grodzisk Maz., ul. Kościuszki 30.
 
Informacje dotyczące przetargów:
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758), które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości w powyższych terminach na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego, w NORDEA BANK POLSKA S.A. O/Grodzisk Maz. konto nr  17 1440 1387 0000 0000 1322 7535. W tytule wpłaty wadium należy podać: „wadium, przetarg, działka ew. nr ”. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Do przetargu mogą przystąpić osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 8 lipca 2005r. Dz.U. nr 169, poz. 1418 ze zm.). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli zgłoszą: 1) pisemnie uczestnictwo w przetargu, 2) przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz 3) złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy, w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Grodzisk Maz., ul. Żyrardowska 48A pok. 11, w terminie do dnia 14 maja 2012r. do godz. 11.00, w zgłoszeniu uczestnictwa należy podać „przetarg działka ew. nr …”.
Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa po terminie skutkuje nie dopuszczeniem uczestnika do przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacenie wadium oraz zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, planem zagospodarowania przestrzennego, z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz z niżej wymienionymi przepisami prawnymi.
Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa. Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych oraz koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto Starostwa Powiatu Grodziskiego. Starosta Grodziski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz zamieszczenie na stronie internetowej, podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żyrardowskiej 48 budynek A, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 13 i 11, tel. 0-22 755 52 24 wew. 108, 105, a także na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce przetargi na nieruchomości. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zm.).  

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej”

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy

                Rusza konkurs organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie. W tym roku rozpoczyna się już III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów promującego bezpieczeństwo pracy na roli, organizowanego przez KRUS we współudziale instytucji samorządowych i lokalnych mediów.
          Do udziału w tym Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 3 etapach (gminnym, powiatowym i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Laureaci I miejsca w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie trzeba najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie internetowej gminy).

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca br.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

OTWARTE WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „ EFEKTYWNA NAUKA"

ZAPRASZAMY !!!

NA
OTWARTE WARSZTATY
W  RAMACH  PROJEKTU „ EFEKTYWNA NAUKA- SP W SKUŁACH

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
21.04.2012r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 17.00

Projekt  „ Efektywna Nauka SP Skułach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Żabia Wola
(młodzież, dorosłych, rodziców) na otwarte warsztaty

Organizowane w ramach projektu „ Efektywna Nauka SP w Skułach”

W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w kursie szybkiego czytania
i technik pamięciowych.

Udział w kursie pozwla dwukrotnie zwiększyć tempo czytania i zapamiętywania!

Kontakt: Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów uzyskać można w:
Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, w Józefinie
przy ul. Mazowieckiej 1, 96-321 Żabia Wola lub pod nr tel. (46) 857-80-53


ZAPRASZAMY !!!

NA
OTWARTE WARSZTATY
W  RAMACH  PROJEKTU „ EFEKTYWNA NAUKA- SP W JÓZEFINIE

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
21.04.2012r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 17.00

Projekt  „ Efektywna Nauka SP Józefinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Żabia Wola
(młodzież, dorosłych, rodziców) na otwarte warsztaty

Organizowane w ramach projektu „ Efektywna Nauka SP w Józefinie”

W ramach  warsztatów uczestnicy wezmą udział w kursie szybkiego czytania
i technik pamięciowych.
Udział w kursie pozwla dwukrotnie zwiększyć tempo czytania i zapamiętywania!

Kontakt: Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów uzyskać można w:
Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, w Józefinie
przy ul. Mazowieckiej 1, 96-321 Żabia Wola lub pod nr tel. (46) 857-80-53


ZAPRASZAMY !!!

NA
OTWARTE WARSZTATY
W  RAMACH  PROJEKTU „ EFEKTYWNA NAUKA- SP W OJRZANOWIE

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
21.04.2012r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 17.00

Projekt  „ Efektywna Nauka SP Ojrzanowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Żabia Wola
(młodzież, dorosłych, rodziców) na otwarte warsztaty

Organizowane w ramach projektu „ Efektywna Nauka SP w Ojrzanowie”

W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w kursie szybkiego czytania
i technik pamięciowych.
Udział w kursie pozwla dwukrotnie zwiększyć tempo czytania i zapamiętywania.

Kontakt: Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów uzyskać można w:
Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, w Józefinie
przy ul. Mazowieckiej 1, 96-321 Żabia Wola lub pod nr tel. (46) 857-80-53


ZAPRASZAMY !!!

NA
OTWARTE WARSZTATY
W  RAMACH  PROJEKTU „ EFEKTYWNA NAUKA- GIMNAZJUM W JÓZEFINIE

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
21.04.2012r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 17.00

Projekt  „ Efektywna Nauka Gimnazjum Józefinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Żabia Wola
(młodzież, dorosłych, rodziców) na otwarte warsztaty

Organizowane w ramach projektu „ Efektywna Nauka Gimnazjum w Józefinie”

W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w kursie szybkiego czytania
i technik pamięciowych.

Udział w kursie pozwla dwukrotnie zwiększyć tempo czytania i zapamiętywania

Kontakt: Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów uzyskać można w:
Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, w Józefinie
przy ul. Mazowieckiej 1, 96-321 Żabia Wola lub pod nr tel. (46) 857-80-53

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

 
25 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 11:00 Osowiec ul Złota
8:00 – 15:00  Żyrardów (ul.Podmiejska, Migdałowa, Mosakowskiego ,Witosa od nr: 76 do172), Nowe Kozłowice                         nr:  83 – 117
11:00 – 14:00  Osowiec ul Kalinowa
 
25 – 26 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00   Żelechów (ul.Chełmońskiego, Krakowiańska nr: 1 – 10)
 
26  kwietnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Henryszew  ul.(Gen.Grota-Roweckiego, Okulickiego, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Topolowa), Henryszew nr: 9, 10, 33, 365, 42, 51, 55 – 57  (ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3-go Maja, 11-go Listopada) Grądy nr 17 – 26
8:00 – 15:00  Mszczonów (ul. Poniatowskiego, Spokojna, Bagno,  Boczna, Młynarska,  Żyrardowska)
 
27 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Zosine  1, 2, 4, 5, 10, 11( ul. Armii Krajowej), Budy Stare  od numeru 19 – 67,  124( ul Chopina nr 37), Jaktorów Kolonia ul.( Kleberga, Wysockiego), Międzyborów i  Sade Budy ul.( Sportowców, Leśna, Czecha nr: 13, 15, 33, 38, Leśna, Piastowska nr: 13, 15, Powstańców nr:1, 3, Wrzosowa, Zielona).
 
28 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 16:00 Słubica nr: 1 – 24   ul. Słowicza, Słubica Dobra ul. (Słoneczna, Graniczna i nr: 4 – 6 ,47), Słubica A (ul. Zarzeczna ), Krze Duze nr: 55 – 66 , Pieniki Słubickie ( ul. Wiewórki,),Słubica B nr.  Adamów Parcela (ul. Nowa) Pieńki Radziejowskie, Kamionka ( ul.Hortensji nr: 15, 19, 20, 21, Słoneczna)
10:00 – 15:00 Powązki ul. (Akacjowa, Krańcowa, Wspólna), Adamowice (ul. Dębowa , Katowicka, Świerkowa, Styropianowa  Akacjowa) ,Gąba
 
30 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów i Jaktorów Kol. ( ul.3-go Maja , 1-go Maja, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bora Komorowskiego, Cygańska, Górnośląska, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kleberga, Kolejowa, Konopnickiej, Kutrzeby, Leśmiana, Mickiewicza, Miodowa , Okulickiego, Orzeszkowej, Parkowa, Pomorska , Poznańska, Sikorskiego, Skokowskiego, Ułanów, Wybickiego, Łąkowa, Błotna, Jazdy Polskiej, Traugutta), Grabnik, Kozerki ul. Krajobrazowa, Stare Budy 17.
8:00 – 12:00 Mszczonów ul. Tarczyńska 10/16 (blok) ul. Dworcowa 4 (blok)      

Wybory Sołtysa Sołectwa Oddział

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia (piątek) 2012 r. o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Słubicy Dobrej odbędzie się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Oddział. 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

          Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Gminy Żabia Wola dotyczące projektu „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy” odbędzie się dnia 25 kwietnia 2012 r. o godzinie 16:00 w Zespole Szkół w Józefinie (sala gimnastyczna) przy ul. Mazowieckiej 1.

MJWPU ogłasza konkurs ze środków UE

          Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych ogłasza konkurs o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII  „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania. W załączeniu  treść ogłoszenia. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 kwietnia do 11 maja 2012 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze  względu na  przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :


18 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 11;00 Drubus
8:00 – 15 :00  Żyrardów (ul Słoneczna nr 1 Szarych Szeregów nr: 1 – 4 Łużycka nr: 8 – 23)  Pułapina Stara Pułapina , Wyczółki, Strumiany Górne, Strumiany Dolne ,Ojcówek,  Grzymek (ul.Klonowa, Okrężna)
11:00 – 14:00  Budy Grzybek ul. Potockiego nr: 1 – 9
13:00 – 17:00 Hipolitów
8:00 – 16:00 Lisówek nr: 1 – 12 ul. Wiśniowa
 
19  kwietnia  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Nowe Budy nr; 28 – 30 ,Grabina Radziwiłłowska
8:00 – 11:00  Piekarowo nr: 5, 7, 9, 12, ul. (Piekarska 6, Skierniewicka 2)
 
20 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Nowa Pułapina nr: 1 – 20
 
23 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Grzybek (ul. Potockiego nr: 1 – 9) Janówek Suszeniec  
8:00 – 12:00 Osowice ul Złota
12:00 – 16:00 Osowice ul Kalinowa
 
24 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów (ul. Pomorska nr:  22 – 61 , Ostatniego Tura nr:  2 – 9 , Jazdy Polskiej nr: 7, 11, 13, 21, 28, 34, 36, Błotna nr: 20 – 70) Chylice Klonia ul. Pomorska nr:  34, 36, 28, 40
8:00 – 16:00 Ojrzanów Towarzystwo ul Zakątek

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

11 kwietnia 2012 w godz.
8:00- 15:00 Hudolipie nr: 1, 2 i ul. Grójecka 9
8:00 – 16:00 Henryszew dz.157/31 157/29
 
12  kwietnia kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Drzewicz Nowy, Drzewicz Stary ,Drzewicz, Mszczonów ul. (Ziemowita nr : 10, 15, 17 – 21, Skierniewicka nr: 4, 5, 7, 10, 12, Rawska nr: 25 – 33 , 33 – 39 )
9:00 – 15:00  Międzyborów ul.(Wojska Polskiego, Armii Ludowej, Waryńskiego, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Jagiellońska, Świerczewskiego, Poniatowskiego, Słoneczna, Niepodległości nr nieparzyste , Gwardii Ludowej), Henryszew
8:00 – 16:00 Proscieniec, Antoniew
 
13 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Strumiany Górne, Strumiany Dolne Szymanów (ul Zielona nr: 40 – 60)
Zaręby  nr: 20 – 36 ul Bażanta, Skowronka, Sosnówki, Sójki, Strzyżyka
8:00 – 16:00  Miedzyborów (ul Bohaterów Warszawy nr: 5 – 22, Okrężna nr : 1 – 11),  Pieńki Zarembskie nr 11 – 21  i 32,), Kaleń nr 6, Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanó Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10 oraz ul. (Działkowa, Zakątek), Kaleń Towarzystwo nr: 17, 19, 22 - 30 oraz ul. ( Wiśniowa, Osadnicza, Długa, Fiołkowa), Zaręby nr 10 – 17 , (ul Kasztanowa nr 30,  Zięby nr 7, 17, Zimorodka nr 2), Chylice (ul Alpejska nr: 100 – 105), Sade Budy ul Wyspiańskiego
 
16 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. ( Grunwaldzka, Jagiełły 4 – 9 , Kasprowicza nr: 3 - 12, Lelewela , Mieszka I, Racławicka nr:  1 – 18), Południowa nr: 6 – 31 , Próchnika nr: 1 – 20 , Wawelska nr: 1 – 23 , Jaktorowska nr 28 Dąbrowskiego nr:5 – 22) Bartoszówka nr: 13, 14, 16 oraz ul. Pogodna nr: 7, 15, 35
8:00 – 16:00 Żelchów ul Malinowa , Sarnia , Nad lasem
 
17 kwietnia 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bartoszówka nr 12 oraz ul Strażacka nr 4

Komunikat KRUS

 

          Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie przypomina wszystkim rolnikom ubezpieczonym w KRUS, którzy nie złożyli oświadczenia o aktualnej powierzchni hektarów swoich gospodarstwa, aby niezwłocznie tego dokonali w PT KRUS, bądź za pośrednictwem poczty.
           W przypadku, gdy aktualnie wskazana przez Pana/Panią powierzchnia gospodarstwa rolnego odbiega od danych figurujących w ewidencji prowadzonej przez Kasę jest Pan/Pani zobowiązany/a  do przedłożenia w jednostce KRUS dokumentacji potwierdzającej aktualną powierzchnię gospodarstwa wyrażoną w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 
 
Kierownik             
PT KRUS w Żyrardowie   
Eleonora Danuta Sitkiewicz

JEŚLI CHCESZ POMÓC SOBIE W NASZEJ GMINIE- ZGŁOŚ U NAS SWÓJ PIT!

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żabia Wola !

          Apeluję do tych z Państwa, którzy mają na terenie naszej Gminy swoje posesje, swoje domy, którzy zamieszkują u nas na stałe lub czasowo. Płaćcie podatki u nas!
          Gmina Żabia Wola nie jest gminą zamożną. Nie ma na naszym terenie dużych przedsiębiorstw, przemysłu, fabryk, wielkich firm. Jest za to czyste powietrze i woda, cywilizacyjny spokój, lasy i zielone tereny, gdzie można regenerować siły i nerwy nadszarpnięte stołecznym zgiełkiem. Bliżej stolicy jest już coraz więcej wielkomiejskich skażeń.
          Za utrzymywanie naturalnych warunków gmina płaci niedostatkiem funduszy pochodzących z podatków. Mniej przemysłu, zanieczyszczeń i hałasu, ale też mniej na drogi i całą infrastrukturę ułatwiającą życie.
          Gmina Żabia Wola liczy 7145 osób zameldowanych na stałe, podczas gdy zamieszkuje ją ok. 9000 osób tzn. prawie 30 % więcej. O taki procent moglibyśmy mieć zwiększone możliwości poprawy dróg, sytuacji szkół, przedszkoli, boisk czy opieki zdrowotnej. Można byłoby lepiej mieszkać i odpoczywać
          Obywatelom naszej Gminy i tym z dziada pradziada, i tym „w połowie” lub „ na trzy czwarte” chcemy ułatwić i uprzyjemnić życie. Dajcie Gminie więcej szans płacąc u nas podatki! Warszawa da sobie radę bez tych złotówek łatwiej niż nasza Gmina.
Apelujemy do Państwa! Nie musicie zmieniać swego zameldowania. Wystarczy, że podacie swój żabiowolski adres i rozliczenia roczne PIT złożycie w Grodzisku Mazowieckim w Urzędzie Skarbowym (obsługuje sprawnie i grzecznie).
          Zwracam się z prośbą: JEŚLI CHCESZ POMÓC SOBIE W NASZEJ GMINIE- ZGŁOŚ U NAS SWÓJ PIT!

                     Wójt Gminy     
/-/ Halina Wawruch

MJWPU ogłasza konkurs ze środków UE

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących zgodnych z celami Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” oraz zapisami Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 21 marca do 20 kwietnia 2012 r. Więcej informacji w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

 

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości: 
 
28 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Pułapina , Pułapina Stara , Wyczółki ,Osiny
 
29 marca 2012 w godz.
8:00 – 12:00  Żelechów ul Parkowa
8:00 – 15:00 Szymanów, ul.Zielona nr: 40 – 46 Strumiany Górne , Strumiany Dolne
 
30 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00   Burzyce, Duninopol , Podbuszyce

02 kwietnia   2012 w godz.
8:00 – 15:00 Antoniew nr: 40 – 60 , Nowe Budy nr: 30 – 40,  Kaleń (ul. Mszczonowska nr: 30 – 40,Makowa  nr: 25 – 30 )
 
03 kwietnia    2012 w godz.
8:00 – 15:00 Franciszków (ze stacji transf. Franciszków 7 i nr: 44, 50, 57 oraz ul. Kolejowa 4, 6, parzyste od 10 – 18 , 22, Mszczonów ul.(Towarowa, Krótka, Cicha, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Józefpolska nr: 22 – 30 , Jagiełły, Grunwaldu,  Piekarska nr: 2 – 38, Rawska  nr: 31 – 40 , Skierniewicka nr: 4 – 10)

„Mazowsze nadaje na jednej fali”

 

          Warszawska Grupa Doradców PR ogłasza konkurs, który może przyspieszyć rozwój twojej kariery i odmienić twoje życie prywatne. Jeśli nie jest Ci obojętne jak widzą Cię inni oraz chcesz się sprawniej komunikować z otaczającym światem razem z WGD PR możesz dowidzieć się, co zrobić, żeby wszystkie drzwi same otwierały Ci się przed nosem, bez zbędnego „Sezamie otwórz się”. Wykorzystaj szansę, którą stwarza wszystkim chętnym konkurs „Mazowsze nadaje na jednej fali”. Warunkiem uczestnictwa jest jedynie wiek, ale bez obaw, wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz być mieszkańcem Mazowsza. Jedna krótka odpowiedź na proste pytanie i jeśli Ci się poszczęści sztuka skutecznej komunikacji nie będzie miała dla Ciebie żadnych tajemnic. Nagrodą w konkursie jest szkolenie z zakresu autoprezentacji lub komunikacji niewerbalnej.
          Zacznijmy jednak od początku, czyli od programu Akademii Urzędnika Samorządowego. Zmiana wizerunku urzędnika nie jest najprostszym zadaniem. Okienka, zeznania, formularze do wypełnienia. Z tym kiedyś kojarzył nam się urząd. Jak jest dziś? Prawda jest taka, że według sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 roku aż 81, 2 % badanych chciałoby, żeby urzędnicy byli bardziej życzliwi i uprzejmi. Intensywne kampanie wpływające na zmianę wizerunku urzędnika zapewne przyczyniają się do kształtowania pozytywnego obrazu niedostępnej dotychczas osoby siedzącej po drugiej stronie szkła. Spróbuj wyobrazić sobie sytuację, w której jednym z elementów promocji Mazowsza są urzędy gotowe pomóc Ci w każdej sprawie. Na plakacie widnieje twarz uśmiechniętego urzędnika, a nie wynajętego aktora. Urzędnika z prawdziwego zdarzenia, u którego tydzień wcześniej we wspaniałej atmosferze załatwiałeś niezbędne formularze. Brzmi jak bajka? Daj się w nią wciągnąć. WGD PR stara się zmieniać oblicze urzędników. W tym celu powstał program Akademia Urzędnika Samorządowego. Eliot Aronson twierdził, że człowiek jest istotą społeczną. Czasami pewnie trudno w to uwierzyć. Wszystko przez to, że ludzie nie potrafią sprawnie się ze sobą komunikować. Często nie zdajemy sobie także sprawy, że stosunek drugiej osoby do nas w rzeczywistości możemy jej nieświadomie zasugerować. Rozmawiając przez telefon nie zdajemy sobie sprawy, że nasz rozmówca potrafi „usłyszeć” nasz uśmiech przez telefon. Niby mała rzecz a może czasem odmienić bieg naszej sprawy lub przyspieszyć jej rozwiązanie. Manipulacja wrażeniem, czyli autoprezentacja nie jest dla nas niczym nowym. Dlaczego więc tak mało osób potrafi ją świadomie wykorzystać? Być może, dlatego że, na co dzień nie mamy czasu, żeby zastanowić się nad tym jakie wrażenie robimy na spotykanych ludziach. Otwórz się na sukces. I nie zapomnij zajrzeć na stronę Warszawskiej Grupy Doradców PR, weź udział w konkursie i daj się ponieść fali Mazowsza.
          Żeby wygrać szkolenie wystarczy zajrzeć na stronę http://www.wgd-pr.pl/ przeczytać regulamin, odpowiedzieć na proste pytanie i czekać na wyniki! Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

         Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 
21 marca 2012 w godz.
8:00 – 11:00 Boża Wola ul. Lipowa nr: 3 – 8 ,Cegłów nr 36
9:30 – 13:00 Holendry Baranowskie
12:00 – 17:00 Budy Zosine nr:  60 – 70
13:00 – 17:00  Franciszków nr: 58 – 98   ul. Akacjowa, Jaśminowa, Kalinowa, Sosnowa
8:00 – 15:00 Mszczonów (ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Józefpolska nr: 22 – 30 , Jagiełły, Grunwaldu,
Piekarska nr: 2 – 38, Rawska  nr: 31 – 40 , Skierniewicka nr: 4 – 10
 
22 marca 2012 w godz.
8:00 – 12:00  Henryszew ul. Grabowa
8:00 – 15:00 Adamów (ul.  Brzozokalska, Kuby, Wiśniowa,  Małej Łąki, Brzozowa,  Nowiny, Nad Jarem, Olszowa, Klonowa, Akacjowa),  Grzymek (ul. Akacjowa,  Środkowa,  Puszczyków,  Nad Zalewem,  Polna, Poziomkowa )

23 marca 2012 w godz.
8:00 – 12:00  Chylice ul Ogrodowa
8:00 – 15:00   Adamów ( ul.: Brzozokalska nr:1 – 6 , Klonowa nr 4, Kuby, Puszczyka nr: 1 – 12 ).
 8:00 – 12:00 Chylice ul Wojtkiewicza
 
26 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Stary Drzewicz , Nowy Drzewicz, Przeszkoda/k Żabiej Woli,
 
27  marca  2012 w godz.
9:30 – 12:00 Karolina nr: 30 – 40
8:00 – 15:00 Drybus, Buszyce nr: 1 – 9 , 18, 19, 39 – 50 , Podbuszyce nr 1 – 4 , Nowy Drzewicz nr: 10, 12, Wyczółki nr 1,  Pieńki Osuchowskie

Spotkanie poświęcone rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim Wójt Gminy Żabia Wola

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie poświęcone rozliczeniu podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2011 r.

W programie:
1. Ogólne zasady rozliczeń. Terminy
2. Formularze PIT.
3. Ulgi podatkowe – odliczenia.
4. Składanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji.

Termin: 15 marca 2012 r. godz. 17.00

Miejsce: Dom Kultury w Żabia Woli, ul. Warszawska 27

ZAPRASZAMY !

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości: 

7 marca 2012 w godz.
8;00 – 10:00 Bronisławów,
8:00 – 12:00 Chylice ul. Ogrodowa
12:00 – 15:00 Chylice ul. Wojtkiewicza 
8:00 – 15:00  Osuchów nr: 95, 105, 104, ul Piekarska nr: 4, 12

8 marca 2012 w godz.
10:00 – 15:00 Lutkówka ul. Długa, Nosy Poniatki nr 22 oraz ul. Słoneczna
8:00 – 15:00 Budy Nowe nr: 1 – 22 , Lutkówka ul. Długa, Nosy Poniatki nr 22 oraz ul. Słoneczna

9  marca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żelechów ul Parkowa
8:00 – 15:00 Budy Nowe nr: 1 – 22 , Czekaj nr 4 oraz ul. Długa nr 1, Fabryczna nr 6, Marków Swinice nr: 2, 3, 4, 5, 27, Marków Towarzystwo nr: 39, 43, 45, 47, 49, 50 oraz ul. Długa i ul. Fabryczna, Marków ul Marków ,Czekaj

12 – 13  marca  2012 w godz.
8:00 – 15:00 Sosonowica ul. Spacerowa nr; 7 – 20  , Kamionka koło Mszczonowa nr: 3 – 10

13 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Aleksandrów (ze stacji transf. Aleksandrów 3 i nr 16 - 43), Chroboty nr; 1 – 12

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
29 lutego 2012 w godz.
8:00 – 16:00  Boża Wola (ze stacji transf. Boża Wola 2 ul  Owocowa nr 3 – 11, Sadowa nr 9- 32, Wiśniowa nr 2 – 4 i 91)
 
01 marca 2012 w godz.
 8:00 – 15:00 (Henryszew nr: 4, 13 – 16 , 19, 22, 25 – 28 , 30, 32, oraz ul. Topolowa nr: 138, 142, 149, 157, 159), Nowe Budy nr: 30/A/D/K, Stare Budy nr: 8 – 26
 
02  marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00( Henryszew nr 9, 10, 33, 365, 42, 51, 55 – 57  ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3-go Maja, 11-go Listopada), Grądy nr 17 – 26 ,  Nowe Budy nr: 30/A/D/K, Stare Budy nr: 8 – 26

5 – 6 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Bieniewiec ul Spacerowa nr: 5 – 30, Zagrodowa nr: 2 – 30, Chełmońskiego nr: 15 – 30
 
05 marca 2012 w godz.
8:00 – 11:00 Osiny nr: 16 – 39 , Nowa Pułapina nr: 1, 3
10:00 – 15:00 Bieganów nr: 3 – 8 , 91 – 115 , Chroboty nr: 17 Żyrardów (ul.  Topolowa nr: 14, 18, Jaśminowa nr 12)
11:00 – 17:00 Lisna nr: 14 – 52
8:00 – 16:00 Korytów A ul. (Główna nr : 135 – 182, Krótka, Szkolna nr: 1 – 12, Środkowa nr: 1 – 18 , Krucza i Korytów A nr 105).
 
06 marca 2012 w godz.
8:00 – 12:00 Henryszew ul. Grabowa

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości:

08 lutego 2012 w godz.
8:00 – 12:00 Osuchów nr: 55 – 60 ul. Mszczonowska nr 1, 14
11:00 – 15:00 Nowy Karolinów nr1 , Stary Karolinów nr : 1 – 48
8:00 – 15:00 Henryszew 4A, 45, 46 ul. Topolowa 7, Międzyborów ul.(Jagiellońska nr: 1 – 8 , Bohaterów 1, 27 ,22-go Lipca, Żwirki i Wigury,1-go Maja,Okrężna nr:1,15A, Świerczewskiego nr 3, Topolowa nr 39)

8 – 9 lutego 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Wygnanka nr: 1 – 20

09  lutego  2012 w godz.
8:00 – 10:30 Budy Zosine (ze stacji transf. Budy Zosine 11, Budy Zosine od numeru 11 – 29 i nr 84, Budy Stare  od numeru 28 – 40 i nr 67, ul Chopina nr 37)
11:30 – 15:00 Chylice ul Jagieły nr: 76 – 82, Jaktorów ul Jagieły nr: 80 – 94
8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(1-go Maja nr: 38, 46 ,50, Mireckiego nr: 68, 70, 72, 103, Narutowicza nr nieparzyste 13 – 2 5 i 24, 26, 28 ,30, Okrzei nr 28, Jana Pawła II nr: 5 ,6 , Ściegiennego nr 3)
8:00 – 16:00 Korytów ul. (Dębowa nr: 1 - 16, nieparzyste nr: 17 – 29 , oraz 37 – 55 , Brzozowa nr 12, Wypoczynkowa                    nr:  5, 6)
 
10 lutego 2012 w godz.
8:00 – 10:30 Budy Stare(ze stacji transfor.Budy Stare 1), Sade Budy ul.( Akacjowa, Długa nr:1 – 17 , Jagiełły, Kościuszki nr: 1 – 10 , Łąkowa, Racławicka, Sadowa, Kwiatowa, Wiśniowa)
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. ( Grunwaldzka, Jagiełły 4 – 9 , Kasprowicza nr: 3 – 12 , Lelewela nr 2, Mieszka I, Racławicka nr:1 – 1 8 ), Żyrardów ul. (Dąbrowskiego nr: 5 – 22 ,Grunwaldzka nr 26, Jaktorowska nr 28, Wawelska nr: 1 – 23), Badów Górny nr: 2, 3 oraz ul. Graniczna , Henryszew ul. Grabowa
11:30 – 15:00 Guzów ul Sienkiewicza nr 18, Łubianiskiego nr 11

13 lutego 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Żelechów ul. Parkowa
 
 14 – 15  lutego 2012 w godz.
 8:00 – 15:00
Kaleń ul. Mszczonowska nr 30 – 36, Ciepłe ul. Makowa nr 7, 19, 23

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznegi i elektronicznego

          Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o nieodpłatnym oddaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawiez dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻABIA WOLA

Uprzejmie informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe budżetu Państwa, pomimo pozytywnej oceny formalnej, Gmina Żabia Wola nie otrzymała dofinansowania do projektu pn. „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Gminy Żabia Wola – Etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” na realizację zadania polegającego na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.
W związku z powyższym, aby umożliwić Państwu zastosowanie przedmiotowego źródła energii,  w dniu 1 lutego 2012r., o godz. 17.00 w sali sportowej Gimnazjum w Józefinie przy ulicy Mazowieckiej 1 odbędzie się spotkanie mające na celu przedstawienie Państwu innych możliwości finansowych i technicznych w zakresie instalacji kolektorów słonecznych.

                                                                                                                         Serdecznie zapraszam

                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                          Halina Wawruch 

 • autor: Wójt Gmiy Żabia Wola , data: 2012.01.19

JEŚLI CHCESZ POMÓC SOBIE W NASZEJ GMINIE- ZGŁOŚ U NAS SWÓJ PIT!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żabia Wola !

          Apeluję do tych z Państwa, którzy mają na terenie naszej Gminy swoje posesje, swoje domy, którzy zamieszkują u nas na stałe lub czasowo. Płaćcie podatki u nas!
          Gmina Żabia Wola nie jest gminą zamożną. Nie ma na naszym terenie dużych przedsiębiorstw, przemysłu, fabryk, wielkich firm. Jest za to czyste powietrze i woda, cywilizacyjny spokój, lasy i zielone tereny, gdzie można regenerować siły i nerwy nadszarpnięte stołecznym zgiełkiem. Bliżej stolicy jest już coraz więcej wielkomiejskich skażeń.
          Za utrzymywanie naturalnych warunków gmina płaci niedostatkiem funduszy pochodzących z podatków. Mniej przemysłu, zanieczyszczeń i hałasu, ale też mniej na drogi i całą infrastrukturę ułatwiającą życie.
          Gmina Żabia Wola liczy 7145 osób zameldowanych na stałe, podczas gdy zamieszkuje ją ok. 9000 osób tzn. prawie 30 % więcej. O taki procent moglibyśmy mieć zwiększone możliwości poprawy dróg, sytuacji szkół, przedszkoli, boisk czy opieki zdrowotnej. Można byłoby lepiej mieszkać i odpoczywać
          Obywatelom naszej Gminy i tym z dziada pradziada, i tym „w połowie” lub „ na trzy czwarte” chcemy ułatwić i uprzyjemnić życie. Dajcie Gminie więcej szans płacąc u nas podatki! Warszawa da sobie radę bez tych złotówek łatwiej niż nasza Gmina.
Apelujemy do Państwa! Nie musicie zmieniać swego zameldowania. Wystarczy,
że podacie swój żabiowolski adres i rozliczenia roczne PIT złożycie w Grodzisku Mazowieckim w Urzędzie Skarbowym (obsługuje sprawnie i grzecznie).
          Zwracam się z prośbą: JEŚLI CHCESZ POMÓC SOBIE W NASZEJ GMINIE- ZGŁOŚ U NAS SWÓJ PIT!

                     Wójt Gminy     
/-/ Halina Wawruch

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Żabia Wola dn. 10.01.2012 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707) – uprzejmie informuję, że w 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza(prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w terminie:

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

 • autor: Ewa Karp

Spotkanie w sprawie gazyfikacji

          W dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 18:00 w Strażnicy OSP Skuły przy ulicy Strażackiej 9 w Bartoszówce odbędzie się spotkanie w sprawie budowy sieci gazociągowej w miejscowościach Skuły, Bartoszówka, Ciepłe oraz Grzmiąca, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
        Planowany przebieg projektowanej sieci obrazuje załączona mapa.

 

 • Mapa

INFORMACJA

W DNIU 22 GRUDNIA 2011 R.
OBSŁUGA INTERESANTÓW
W URZĘDZIE GMINY
ORAZ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻABIEJ WOLI

DO GODZINY 15:15

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

21 grudnia 2011 w godz. 8:00 – 15:00
Puszcza Mariańska ul. (Akacjowa nr: 26, 28, 52, 56, 91, Papczyńskiego nr: 67, 69.
Zaręby ul. Dom na Rżysku, Słubica ul. (Orchideiii, Graniczna), Slubica Dobra nr: 10, 13 – 20 , ul. Graniczna, Słubica B nr: 1 – 7 , ul. Orchideii, Słubica nr: 3, 8, 10,   Borowiec nr:12-16,
Pieńki Zarębskie nr: 11 – 21  i 32, Kaleń Towarzystwo nr: 30 i ul. Fiołkowa, 17, 19, 22 – 30  oraz ul. Wiśniowa, Osadnicza, Długa), Żelechów ul. Długa , Kaleń nr: 4 – 21  17, 19, 22 – 30 , Żelechów ul. Długa
Ojrzanów nr: 3, 8, 123, 105, Ojrzanów Towarzystwo nr: 3, 7, 9, 10 oraz ul. (Działkowa, Zakątek),


27 grudnia  2011  w  godz. 8:00 – 15:00
Stare Budy nr: 48 – 60 , Budy Zosine nr: 5, 95 – 110 


 

Wesołych Świąt

„Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”

          Urząd Gminy Żabia Wola został wytypowany do Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” organizowanego w ramach Programu „Akademia Urzędnika Samorządowego” przez Warszawską Grupę Doradców PR.
          Plebiscyt ma przyczynić się do poprawienia kontaktów urzędów z mediami, a za ich pośrednictwem ze społecznościami lokalnymi mazowieckich gmin.
          Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi na przełomie lutego i marca 2012 roku podczas konferencji prasowej połączonej z wręczeniem nagród specjalnych.
 
Więcej informacji na temat plebiscytu można znaleźć na stronie http://www.wgd-pr.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

 Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
13 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Boża Wola (ze stacji transf. Boża Wola 2 ul.: Owocowa nr 3 – 11, Sadowa nr 9 – 32, Wiśniowa nr 2 – 4 i 91, Boża Wola (ze stacji transf. Boża Wola 1 ul.: Brzozowa, Wiśniowa nr: 8 ,13 , Boża Wola nr 82, 88, 99A), Żaby nr 2 , Boża Wola nr 3 oraz ul.: Parkowa, Sadowa, Pieczarkowa, Ogrodowa, Krótka, Brzozwa, ul. Brzozowa, , Boża Wola (ze stacji transf. Boża Wola 4 ul.: Jaśminowa, Irysowa, Różana), Cegłów
 
14 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(1-go Maja nr:38,46,50, Mireckiego nr: 68, 70, 72, 103, Narutowicza nr nieparzyste 13 – 25  i 24, 26, 28 ,30 ,Okrzei nr 28, Jana Pawła II nr: 5 ,6 , Ściegiennego nr 3) cała stacja, Żabia Wola ul.(Chełmońskiego nr: 2 – 10 ,  12 – 17 , 19, 21, Krótka nr 1, Leśna nr: 1, 5, 7, 9, 11, 13, Ogrodowa nr: 1, 4 – 8 , 11, 13, 15, 19, 21, Spółdzielcza nr 4, Środkowa nr: 4 – 8 , 10 ,12, 14, Warszawska nr: 2, 4, 5, 6, 8, 10 – 16 , 18, 20), Żabia Wola ul Główna nr 1 – 15,Warszawska nr; 28 – 36 Zalesie nr: dz 192/13, 191/17, Żyrardów ul Mały Rynek nr: 7, 2,  1 –go Maja 43, Kranice,  Kurabiewice,
Lublinów nr: 20 – 40

15 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(Kilińskiego nr 29, Kościelna nr: 3, 5, 7, 11, Łukasińskiego nr: 19, 22, 24, Mireckiego nr: 64, 66, 83, 87, 95, 97, 99, Narutowicza nr 30, Stasica nr: 3, 4, 5, 7, 9, 11, Ściegiennego nr: 3, Wysyńskiego nr: 2, 3, 4, 6 – 12 ), Nowe Kozłowice(ze stacji transf.Nowe Kozłowice 2 i nr: 19 – 44)
 
16 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Limanowskiego od Ossowskiego do Narutowicza,Waryńskiego od Szpitalnej do Jasnej, Polna,
8:00 – 12:00 Żyrardów ul. (Spółdzielcza nr: 24 – 36 , 38, 44, 41, 60, 74, 76, Skrowaczewskiego nr: 8, 10, parzyste 28 – 32 , 33, parzyste 34 – 42 , 48, 50, 52), Radziejowice ul: (Przemysłowa nr: 10, 20, Główna nr: 2, 5, 13, 15, 19 – 2 9, 32, 35 – 37 , 40, 46, 47, 49 – 56 , parzyste nr: 58 – 72 , parzyste 78 – 82 ), Tartak Brzózki ul. Wiejska nr 4
11:00 – 14:00 Bobrowce nr; 40 – 60

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
7 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Armii Krajowej nr: 2/a, 6, 8, 9, 11, 12, 14, parzyste 18 – 22 , 35, parzyste 36 – 40 , parzyste 44 – 50 , 56, Guzowska nr: 1 – 10 , 12, 14, 16 – 26 , Ogrodowa nr: 1, 3, 4, 9, 11, 13 – 17 , 19, Plac Wolności nr: 14, Łubno nr: 10 – 19, Szeligi nr: 1 – 25
 
8 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów( ul.Stanclika od Ireny Przybysz do Marcowej, Pogodna, Marcowa), Działki nr: 1 – 44  i ul.(Dębowa, Działkowa, Głównanr: 25 – 49 , Krucza, Lipowa, Orla, Sokola)
8:00 – 11:00 Żabia Wola (ul.Rąbińska, Ślaskiego, Kwiatowa, Krańcowa, Osiedlowa, Okrężna, Lakowa, Główna, Chełmońskiego)Huta Żabiowolska ul. Kaleska
11:00 – 15:00 Władysławów ul. Kwiatowa
8:00 – 16:00 Kaleń Towarzystwo nr: 1 – 30
 
9 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Oryszwe(ze stacji transf. Oryszew Dom Poprawczy i Oryszwe Osada nr:2 – 10 , 17,19,20,21), Budu Grzybek ul.(Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3,14 – 20 ), Żelechów ul. Boczna , Krakowiańska nr: 1 – 2
8:00 – 16:00 Boża Wola (ze stacji transf. Boża Wola 2 ul.: Owocowa nr: 3 – 11, Sadowa nr:  9 – 32 , Wiśniowa nr 2 – 4 i 91

12 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żuków, Studzieniec nr: 1 – 40,
8:00 – 10:00 Tartak Brzózki ul.: (Akacjowa, Dębowa, Górna, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Krótka, Kubusia Puchatka, Leśna, Letniskowa, Piaskowa, Piekna, Polna, Przy Lesie, Szeroka, Świerkowa, Wiosenna) Wrzosowa Radziejowice ul.: Modrzewiowa, Jodłowa, Jałowcowa, Główna 87, 86, Radziejowice 10, 27, 40, 80, 83

Wyższa dotacja dla Biblioteki

          Biblioteka w Żabiej Woli otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej.- W tym roku jest się, z czego cieszyć, bo dotacja jest niemal dwukrotnie wyższa niż w zeszłym roku mówi Halina Krajewska. Do biblioteki trafiło 4100 złotych. Dzięki tym pieniądzom będzie można wzbogacić księgozbiór szczególnie o nowości wydawnicze, o które pytają czytelnicy. Wielu z nich to studenci także o nich myśli Biblioteka kupując pozycje z dziedziny ekonomii, psychologii, logiki, prawa, socjologii. Biblioteka planuje też wszystkie książki umieścić w spisie komputerowym. Potrwa to jakiś czas zwłaszcza, że placówka ma w swoich zbiorach ponad 5 tysięcy egzemplarzy.

Justyna Napierała J&A Media

UPADKI CHODZĄ PO LUDZIACH

          Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.
          Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki.
           Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, z braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.
          Liczną grupę przyczyn upadków stanowił również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. Na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w gospodarstwach rolnych miały również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące śliskość podwórzy, a temu również można zaradzić.     
 
Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed upadkiem, a zima tuż tuż pamiętaj !      
 • zachowuj porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich, u
 • porządkuj trakty komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć; 
 • zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj i posypuj piaskiem i popiołem;
 • stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć;
 • zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj koleiny, utwardź powierzchnię;
 • upewnij się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia powinna być równa z powierzchnią podłoża;
 • usuń zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym;
 • oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika bądź wyjściem na podwórze;
 • maszyny, które użytkujesz w swoim gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na pomosty robocze. Sprawdź ich stan techniczny;
 • sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 ° do 75 °, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
 • schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe, wyposażone w poręcze
 
          Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną
 
     Placówka Terenowa KRUS  
    ul. Okrzei 58 ,  96-300 Żyrardów 
     tel. 46 855 28 51, 855 48 91  
     zyrardow@krus.gov.pl

II Turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich z terenu LGD "Ziemia Chełmońskiego"

          Gminne Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach w dniu 03.12.2011 r.  zaprasza na "II Turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich z terenu LGD Ziemia Chełmońskiego" , który odbędzie się w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. hr. Krasińskiego w Radziejowicach (ul. Kubickiego 3a).

Przegląd Swobodnych Inicjatyw

          Dom Kultury "Działdowska" po raz piętnasty ma przyjemność ogłosić Przegląd Swobodnych Inicjatyw - interdyscyplinarny konkurs, który obejmie swym zasięgiem województwo mazowieckie.

Tematy konkursu w tym roku to:

 • „portret we wnętrzu, wnętrze w portrecie ...”  w kategoriach: fotograficznej i filmowej
  oraz
 • „H2O – woda życia” w kategoriach: plastycznej, literackiej i scenicznej

          Przegląd Swobodnych Inicjatyw jest spotkaniem amatorskich zespołów oraz osób indywidualnych. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych. Liczymy, że jak co roku, konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem.
          Poszczególne  kategorie 15. PSI (plastyczna, fotograficzna, filmowa, literacka i sceniczna) zostały ujęte w odrębnych regulaminach.
 

Karty zgłoszenia i regulaminy do wszystkich kategorii konkursu do pobrania pod linkiem:

http://dzialdowska.pl/pliki/15PSI/15PSI-regulaminy-i-karty-zgloszenia.zip

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
16 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Studzieniec nr: 1 – 40, Żuków, Nowa Huta nr: 9 – 30, Stara Huta nr: 1 – 20, Władysławów (ul. Skalniakowa, Wiśniowa , Kwiatowa)
8:00 – 10:00 Kowiesy nr: 1 – 1 0
10:00 – 16:00 Wiskitki ul.(Kościuszki nr: 1 – 42 , Plac Wolnosci nr: 1 – 5 , 32 – 35 , Strażacka 5, Pańska 2)
12:00 – 14:00 Biernik nr: 20 – 32
12:00 – 16:00 Żaby nr: 34 – 57
 
17 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Tomaszew nr: 1 – 17, Łubno nr 1 – 50 , Radziejowice Parcel (ul. Akacjowa i Zacisze)
8:00 – 10:00 Franciszków (ze stacji transf. Franciszków 6 i ul. Dębowa, Kasztanowa)
10:00 – 12:00 Puszcza Mariańska ul. (Akacjowa nr: 26, 28, 52, 56, 91, Papczyńskiego nr: 67, 69)
12:00 – 14:00 Marianów nr: 10 – 15
 
17 – 18 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Kaleń ul Mszczonowska nr: 20 – 32, 43, Ciepłe ul Mszczonowska nr: 1 0 – 14
 
18 listopada  2011 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Grzybek ul.(Kiepury, Kolberga, Ks. Baranowskiego, Leśna, Moniuszki, Rowickiego, Sosnowa, Świderskiego, Potockiego nr: 3, 14 – 20 ) Mszczonów ul Matlakiewicza nr: 1 – 30
8:00 – 10:00 Olszanka nr: 30 – 40
10:00 – 12:00 Olszanka nr: 1 – 30
12:00 – 14:00 Jaktorów Kolonia ul(Wysockiego, Kleberga, Kościuszki 9, Rotmistrza Pileckiego 9), Jatorów ul (Wysockiego nr 26, 34, 40, 44, 52, Kleberga nr 13, 21 – 24 , 34)
 
21 listopada 2011
8:00 – 16:00 Słubica nr: 1 – 24  i ul. Słowicza, Słubica Dobra ul. (Słoneczna, Graniczna i nr: 4 – 6 ,47), Słubica A ul. Zarzeczna nr 17
 
21 – 22 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Janówek nr: 1 – 17, Oryszew Osada nr: 1 , 12, Mszczonów (ul Warszawska nr: 27 – 40, Północna nr: 2, 6, 8 Jeżynowa nr 1) , Dębiny Osuchowskie nr: 1 – 10,  Nowy Drzewicz ,Stary Drzewicz
 
22 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Osuchów nr: 50 – 60, Gurba nr: 2, 9, 12, 14, 16, 17, 19 (ze stacji transf. Gurba 1)
 
 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL , Poddziałania 9.1.1

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 października 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :  

02 listopada 2011 w godz.
8:00 – 10:00  Cyganka nr:7 – 49, Morgi nr: 23 – 30, Nowy Oryszew nr: 3,4
10:00 – 12:00 Żyrardów (ul. Żeromskiego od Wypoczynkowej do nr 16, Pomorska, Poznańska,Szczecińska, Olsztyńska,Krzywa,Orlika od Żeromskiego do Tomaszewskiej, Brzechwy od Żeromskiego do Świerkowej ,Świerkowa)
8:00 – 15:00 Kuklówka Zarzeczna nr: 7, 15, 35, 37, 38, 46, 48, 51, 61, 62, 76,  ul. (Jaktorowska, Świerkowa, Grodziska,  Chełmońskiego), Kuklówka Radziejowicka (ul. Jaktorowska), Makówka nr: 36, 42, 46, 101, Żelchów (ul Boczna, Konwaliowa, Kościelna, Krakowianiska 1 – 4 , Wzrosowa 5,9,25)
8:00 – 11:00 Jaktorów ul. (Chmielowskiego nr: 2, 4, 5, Fabryczna nr: 1 - 3, 5 – 7 , 11, 13, 17, Powstańców, Skrzetuskiego nr: 3, 4, 10, 11, 12, 14, Warszawska nr: 1, 2, 4, 11, 33, Zagłoby nr: 2, 8, Ketlinga nr: 3, 8, Kmicica nr 3, Oleńki nr 2, Potockiego nr 1, Wołodyjowskiego nr: 6, 7, 9, Chełmońskiego, Pomorska nr: 1, 5, Warszawska nr: 3, 5, 6, 11, 13, 16, 18, Wojska Polskiego) Budy Grzybek ul. (Kossaka nr: 6, 31, Matejki, Nowiny nr 7, Potockiego, Chełmońskiego, Rowickiego nr 1, 2, 3, Świderskiego nr: 1, 2, Wyczółkowskiego) Chylice Kolonia ul.(Chełmońskiego, Cicha nr 4, Warszawska nr 16, Wojska Polskiego, Gdańska nr; 37, 39, 41, 43, Gdyńska nr 38, Skorupki nr: 1, 2, 4, 6, 8) Chylice ul.(Chełmońskiego, Gierymskiego nr: 4, 14, Wojtkiewicza nr: 10, 15, Ogrodowa, Stawińskiego nr 4, Wojska Polskiego, Wojtkiewicza nr: 2, 37)
11:00 – 15:00 Jaktorów ul.( Ogrodowa nr: 4 –115,Skorupki, Cicha nr 1, Alpejska nr 14, Warszawska nr: 1, 3, 4,15,          20 – 35   i nr nieparzyste 41 – 55 , Gdyńska nr: 1 – 36 , Ogrodowa nr: 1 – 3 , 30, Zamkowa, Polskiego Związku Ludowego, Wojska Pol. od nr: 41 -  88 , Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr: 44 – 105, Wyspiańskiego)

03 listopada  2011  w  godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów( ul.Krótka od Konopnickiej do Środkowej,Mireckiego od Piaskowej do Jodłowskiego,Moniuszki od Piaskowej do Spacerowej, Bohaterów od Spacerowej do Żwirki i Wigury, Żwirki i Wigury, Małachowskiego, Nabielaka, Warszawska, Spacerowa od Bohaterow Warszawy do Warszawskiej, Grenardierów , Reja, ul. Wyzwolenia  nr 42, nr 44 ,Okulickiego nr1, nr13, 20,  22, 28, 30, 32,  34,  42,Chrobrego, ul. Kosynierów, Komorowskiego, Koweckiego, Anielewicza, Kosmonautów, Grota Roweckiego od Anielewicza do Okulickiego i nr 44 Batalionów Chłopskich nr 8, Ogińskiego nr: 25, 29, 33, 35, 40, 42, Waligóry nr: 8, 10, 12, Witosa nr: 9 – 11, 24, 28,  Wyzwolenia ,Okulickiego , Harcerska, Zwycięstwa, Procnera), Międzyborów ul. Poniatowskiego        nr 38
8:00 – 16:00 Jaktorów ul. Skokowskiego, Słubica ul Słoneczna,
03 – 04 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Mszczonów (ul. Żyrardowska nr: 3, 4 ,12, 20, 22, 32, 34, Kościelna nr: 2, 4, 6, Poniatowskiego nr: 3, 5)
8:00 – 16:00 Adamówek nr 1 – 15, Badow Górny nr: 2, 3 oraz ul. Graniczna, Gaba nr 1 – 15

04 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Budy Zosine (ze stacji transf. Budy Zosine 4,ul. Armii Krajowej, Budy Zosine od numeru 46 – 58) Jaktorów(ul. Kleberga , ul. Wysockiego nr. 33), Międzyborów ul.(Wojska Polskiego,Armii Ludowej, Waryńskiego, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Jagiellońska od Armii Ludowej do 22-go Lipca, Świerczewskiego, Poniatowskiego od Wojska Polskiego do Słonecznej, Słoneczna, Niepodległości nr nieparzyste)
8:00 – 16:00 Boża Wola ul Sadowa, Owocowa

07 listopada 2011 w godz.

8:00 – 15:00 Franciszkw ul Dębowa, Lipowa, Jaktorów ul. (Poznańska nr: 4 – 6, Parkowa nr: 16 – 34, Miodowa nr 9, Leśmiana nr 18, Konopnickiej nr: 3, 13, 23), Chylice i Chylice Kolonia ul. (Parkowa, Lśmiana nr 2, Poznańska, Miodowa, Leśmiana, Konopnickiej, Cygańska, Akacjowa, Orzeszkowej)
8:00 – 14:00 Guzów ul.(Łubieńskich nr: 1,14, Ogińskiego nr: 1 – 8 , 10, 11)
8:00 – 16:00 Bednary nr: 1 – 22
07 – 08  listopada 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Mszczonów(ul. Grójecka od nr 107 – 110 , 114, 115, 123)

08 listopada 2011 w godz
.
8:00 – 14:00 Henryszew nr 9, 10, 33, 365, 42, 51, 55 – 57 (ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3-go Maja, 11-go Listopada), Grądy nr 17 – 26 , Mszczonów(ul. Grójecka od nr 107 - 110, 114, 115, 123),

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje. Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
26 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Jesionka nr: 74,77, 82 – 96  i ul.(Partyzantów nr:1 – 4, Cicha, Granicznanr: 26,42 – 50, Kolejowa, Piaskowa, Piękna, Przemysłowa nr: 5 – 24 , Słoneczna, Środkowa, Więckowskiego, Wiśniowa), Mrozy nr:24 – 31 i ul.(Bajkowa, Baśniowa, Graniczna, Jasna, Jesionowa, Leśna, Lipowa, Osiedlowa, Spacerowa, Świerkowa)
Mszczonów (ul.Gruba nr; 22 – 27,Szeligi nr 1)
8:00 – 12:00 Mszczonów ul.(Towarowa, Krótka, Cicha), Żyrardów ul.Parkingowa nr: 4, 6, 12, 14, 18 ,20, 22, Nietrzebki nr 24
8:00 – 16:00 Musuły ul.(Folwarczna, Łubinowa, Mazowiecka), Osowiec ul. Leśna, Adamowice nr: 23 – 26,  Gąba nr: 41, 45
 
27 października  2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów (ul Szarych Szeregów nr: 4, 2, Słoneczna nr 26,Batorego blok nr 15), Krze Parcela nr: 2, 6, Krze Duże nr: 6, 8, 14, 15, 21, 26, Radziejowice ul. Parcel Leśna nr: 19, 21,
8:00 – 10:00 Sade Budy ul. (Brzozowa, Huisarii, Kościuszki, Królowej Marysieńki, Orzeszkowej, Parkingowa, Sosnowa, Wiedeńska), Międzyborów ul. (Borówkowa, Jagodowa) OB.. 01 Międzyborów ul. (Królowej Marysieńki 9, Parkingowa nr: 4, 6, 8), Sade Budy ul. (Husarii numery parzyste od 12 do 18, Kościuszki nr: 13, 15, 17, 23, Królowej Marysieńki numery nieparzyste od 7 do 29 oraz parzyste od 32 do 52, Parkingowa nr: 1, 9, 13, Wiedeńska nr: 4, 7, 22)
10:00 – 12:00 Jesionka (ul. Środkowa, Partyzantów, Strażacka, Słoneczna), Mrozy( ul. Lipowa, Wspolna)
12:00 – 14:00 Jesionka nr:74,77, 82 – 96  i ul.(Partyzantów nr: 1 – 4 , Cicha, Granicznanr:26,42 – 50 , Kolejowa, Piaskowa, Piękna, Przemysłowa nr: 5 – 24 , Słoneczna, Środkowa, Więckowskiego, Wiśniowa), Mrozy nr: 24 – 3 1i ul.(Bajkowa, Baśniowa, Graniczna, Jasna, Jesionowa, Leśna, Lipowa, Osiedlowa, Spacerowa, Świerkowa)
8:00 – 16:00 Józefina ul.( Bajkowa, Gałązki nr: 1 – 24 , Nowa, Poziomkowa nr: 19 – 21 ).Mszczonów ul. Warszawska nr 118,
 
28 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Grzegorzewice, Zbiroża ul.Kąpielisko św.Anny (ze stacji transf. Grzegorzewice 1), Grzegorzewice (ze stacji transf. Grzegorzewice 3 i ul.: Bajeczna, Bukietowa, Słoneczna, Świerkowa, Pałacowa nr 17a)
8:00 – 10:00 Jesionka (ze stacji transf. Jesionka 3 i ul.: Graniczna, Sosnowa, Topolowa, Przejazdowa nr 24)
10:00 – 12:00 Żyrardów (ul. Piastowska nr: 3 – 18, Poznańska nr: 3 – 15, Bydgoska, Akacjowa
12:00 – 14:00 Wiskitki ul. (Armii Krajowej nr: 2/a, 6, 8, 9, 11, 12, 14, parzyste 18-22, 35, parzyste 36 – 40 , parzyste 44 – 50 , 56, Guzowska nr: 1 – 10, 12, 14, 16 – 26 , Ogrodowa nr: 1, 3, 4, 9, 11, 13 – 17 , 19, Plac Wolności nr: 14
 
31 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Musuły, Zalesie ul. ( Zdrojowa nr 5, Spacerowa nr: 2, 3, 7), Osowiec ul.(Leśna nr: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 25, 27), Wycinki Osowskie nr 15 oraz ul. (Królewska 1, Mazowiecka 39).
 
 
Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacji o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje. Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

VI Kongres Obywatelski

          Serdecznie zapraszam do udziału w VI Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 5 listopada 2011 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.15– 17.30 pod hasłem „JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? – WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE”.
          Polska i Polacy stoją wobec wielkiego przewartościowania. Świat, w którym żyjemy ulega na naszych oczach zasadniczej zmianie – następne dekady będą inne zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i zbiorowej. Warto podjąć wspólny trud zrozumienia tej nowej, już zarysowującej się rzeczywistości oraz zastanowić się, jak się na nią przygotować i jak ją współkształtować.
          Tegoroczna debata kongresowa będzie poszukiwaniem odpowiedzi na dwa, powiązane ze sobą pytania. Jedno dotyczyć będzie „filozofii” rozwoju społeczno -gospodarczego, jego celów oraz tego, czym chcemy konkurować na rynku globalnym. Drugie odnosi się do edukacji i kompetencji, których potrzebujemy, aby móc ową filozofię rozwoju realizować.
          Gościem honorowym Kongresu będzie Prezydent RP Bronisław Komorowski.
           Na VI Kongresie Obywatelskim obecne będzie Forum Kompetencji. W rzędzie 8 stoisk na Auli Głównej PW pokazane będą wybrane metakompetencje Polaków, ich istota, znaczenie oraz sposoby nabywania. Prezentowane będą: Godność i podmiotowość osoby ludzkiej – Grupa TROP, Inteligencja duchowa – European Mentoring and Coaching Council, Wewnętrzna harmonia – International Coach Federation Polska, Obywatelskość – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Etyka w gospodarce – Centrum Etyki Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego, Współpraca i zespołowość – House of Skills, Nauka na błędach – Projekt Społeczny 2012 oraz Rozumienie przyrody – Stowarzyszenie Ekologiczno -Kulturalne „Klub Gaja”. Będzie to swego rodzaju otwarcie debaty nt. Kluczowych Kompetencji Polaków w XXI wieku, którą będziemy prowadzili w 2012 roku. Więcej informacji w załączonych materiałach.

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”.
          Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 12 października 2011 r. do 14 listopada 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Więcej informacji w załaczeniu.

Konferencja pod patronatem Prezydenta RP z udziałem gminy Żabia Wola

          ,,Polska dla rodziny. Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach” pod takim hasłem odbyła się 26 września ogólnopolska konferencja i debata na temat pomocy współczesnej rodzinie wielodzietnej. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski i Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Podczas spotkania Prezydenta Bronisława Komorowskiego reprezentowała żona Anna Komorowska, dla której jak mówiła uczestnictwo w spotkaniu było zaszczytem i wyróżnieniem. Anna Komorowska zwracała uwagę na potrzebę promowania polityki prorodzinnej w Polsce. -Bardzo się cieszę, że głos osób opowiadających się za wsparciem rodziny jest coraz bardziej wyraźny- mówiła Anna Komorowska. -Cieszy każda inicjatywa, która rodzinę wzmacnia i jej pomaga- dodała żona Prezydenta RP. Prezydent Bronisław Komorowski, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu przesłał na ręce organizatorów list. -Ja sam, jako ojciec pięciorga dzieci staram się jak najaktywniej uczestniczyć w wychowywaniu dzieci i wiem, jak trudno pogodzić rodzicielstwo z pracą. Z najwyższym szacunkiem odnoszę się do tych rodziców, którzy z własnego wyboru całkowicie poświęcają się prowadzeniu domu i wychowaniu kilkorga dzieci. Znakomitym przykładem prostego, lecz skutecznego instrumentu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie rodzin wielodzietnych jest samorządowa Karta Dużej Rodziny. Gratuluję odwagi i dalekowzroczności włodarzom Grodziska Mazowieckiego, gdzie karta funkcjonuje od 2009 roku, ale także samorządowcom z Bielska Białej, Gdańska, Łowicza, Sandomierza, Tychów, Wrocławia i Żabiej Woli.- czytamy w liście przesłanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Organizatorami konferencji był ogólnopolski Związek Dużych Rodzin Trzy Plus i samorząd Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz Grzegorz Benedykciński apelował do innym miast i gmin o wprowadzanie Kart Dużych Rodzin. Karta Dużej Rodziny pozwala rodzinom wielodzietnym korzystać ze zniżek.- To dla nas ogromna pomoc w codziennym życiu- mówi Joanna Krupska. -Karta Dużej Rodziny to ważny instrument w polityce rodzinnej w Polsce- dodaje Joanna Krupska. -Instrument ten leży w Państwa rękach, mamy nadzieję, że podchwycicie Państwo ten pomysł i karty będą funkcjonowały wszędzie. Karty Dużej Rodziny to zniżki dla rodzin wielodzietnych. Zniżki do obiektów sportowych, do kin, teatrów, na zajęcia pozalekcyjne, czy przejazdy komunikacyjne- dodała prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Konferencję zaszczycił swoją obecnością Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. - Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego spotkania- mówił Kardynał Kazimierz Nycz. -Kartę Dużej Rodziny trzeba wprowadzać w innych miastach i gminach. Dla mnie największą radością i powodem do gratulacji jest to, że dzisiaj jest tutaj ogromna frekwencja!-. Metropolita Warszawski przypominał, że kościół w swym nauczaniu o rodzinie mówi bardzo dużo. -Wszystkim nam zależy, żeby rzeczywistość wokół rodziny uczynić lepszą, skuteczniejszą. Gdyby rzeczywiście udało się w Polsce osiągnąć ponadpartyjny konsensus, jeśli chodzi o sprawy rodziny, w działaniach państwa, samorządu, kościoła, działaniach pozarządowych to najważniejsza sprawa, jaką mamy do zrobienia- podkreślił Kardynał Kazimierz Nycz. Karta Dużej Rodziny jest próbą praktycznego zastosowania zasad zawartych w Karcie Praw Rodziny opublikowanej przez Stolicę Apostolską w 1983 roku. Bogu dzięki i chwała tym, którzy podejmują się wprowadzania Karty Dużej Rodziny! Problemy demografii możemy rozwiązać skuteczną polityką rodzinną- dodał Kardynał Kazimierz Nycz. Konferencji towarzyszył apel do skierowany do polskich samorządów o wprowadzanie Kart Dużej Rodziny. Frekwencja podczas konferencji była ogromna, co pokazało wagę tematu wspierania rodzin wielodzietnych. - W naszej gminie dopiero wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny, na ocenę przyjdzie czas za rok, dwa - mówi wójt Żabiej Woli Halina Wawruch. Zniżki w ramach KDR w Żabiej Woli dotyczą komunikacji oraz zakupu biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim.
 
J&A Media

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
19 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Kuklówka Zarzeczna nr: 7, 15, 35, 37, 38, 46, 48, 51, 61, 62, 76, ul. (Jaktorowska, Świerkowa, Grodziska, Chełmońskiego), Kuklówka Radziejowicka ul. Jaktorowska, Makówka nr: 36, 42, 46, 101, Radziejowice ul. Cicha nr: 2, 4, 6, Radziejowice Parcel (ul Akacjowa, Lipowa i Zacisze), Radziejowice ( ul. Przemysłowa nr : 1, 2, Sienkiewicza nr: 4 – 8 )
 
19 – 20 października 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Jaktorów ul.(Chełmońskiego od nr 103 – 126, Stanisławskiego, Grabińskiego), Kuklówka Zarzeczna ul.( Grodziska, Kwiatowa, Świerkowa, Chełmońskiego i nr:7, 15 – 51,61,62,76), Budy Grzybek ul. (Puchalskiego, Stryjeńskiej ,Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Potockiego, Podkowińskiego), Kołaczek , Maruna Sucha, Budy Józefpolskie.
 
20 października  2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul.(Wojska Polskiego od Wrocławskiej do Słowiańskiej , Krasińskiego, Słowiańska 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 10, Mickiewicza od nr 72 – 120), Zbiroża nr 19 – 23
10:00 – 16:00 Henryszew ul. Orła Białego
 
21 – 22 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Mrozy (ul. Sosnowa nr 28 – 35, Bajkowa nr: 4 – 12)
 
21 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Henryszew nr: 4, 13 – 16 , 19, 22, 25 – 28 , 30, 32, oraz ul. Topolowa nr: 138, 142, 149, 157, 159,
8:00 – 16:00 Zawady nr: 1 – 20 
8:00 – 12:00 Kaleń (ul. Długa nr 2, 3, 8, 10, Główna nr 1, 22, 24, Mszczonowska nr 4 – 11 )
12:00 – 16:00 Siestrzeń ul. Prosta
 
22 października 2011 w godz.
8:00 – 10:00 Adamowice ul. Styropianowa nr: 1 – 4 , Gąba,
 
22 – 24 października 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Adamowice ul. Styropianowa nr: 1 – 4 , ze stacji transf. Adamowice 2, nr: 26 – 35 i ul.: Dębowa , Katowicka nr:11), Gąba, Powązki nr: 26 – 39  oraz ul. (Akacjowa, Krańcowa, Wspólna)

24 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Jesionka nr: 74,77, 82 – 96  i ul.(Partyzantów nr: 1 – 4 , Cicha, Graniczna: nr 26, 42 – 50 , Kolejowa, Piaskowa, Piękna, Przemysłowa nr: 5 – 24 , Słoneczna, Środkowa, Więckowskiego, Wiśniowa),                                    
Mrozy nr: 24 – 31 i ul.(Bajkowa, Baśniowa, Graniczna, Jasna, Jesionowa, Leśna, Lipowa, Osiedlowa, Spacerowa, Świerkowa),
Żyrardów ul. (Maczka, Andersa, Kętrzyńska, Kutnowska, Sosabowskiego, Dzikiewicza od nr 1 do nr 18), Badów Górny nr: 11 – 20 oraz ul. (Piekarsk nr 30, 32, Gajowa nr 12, Akacjowa nr 2)

25 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Łajszczew Nowy, Budy Wolskie, Jeruzal 18, 86, 88, 90, 91, Biernik, Stary Łajszczew, Wygoda,
8:00 – 15:00 Zadworze nr: 1 – 14, Wygoda nr: 1, 9, 18, Biernik nr: 6, 8, 10, 11, oraz ul. (Maiańska, Włościańska), Marianów nr 10, Budy Zosine nr: 3, 10 ,57, 59, 62, 63, 80 – 88, Strzyże (ze stacji transf. Strzyże 2)
 
 
Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacji o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje. Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

Krystyna Płukis wybrana dyrektorem szpitala na kolejne lata

          Decyzją komisji konkursowej, jaka została powołana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego Krystyna Płukis wygrała konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego imienia Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Krystyna Płukis Szpitalem Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim zarządza od lat. Do konkursu przystąpiło 5 kandydatów: Marian Krejs, Edyta Grabowska- Woźniak, Andrzej Składanek, Krzysztof Rymuza i Krystyna Płukis. -Każdy z kandydatów spełnił wymogi formalne- informuje Zofia Owczarek z komisji konkursowej. Następnie odbyły się rozmowy z kandydatami. Każdy z kandydatów otrzymał trzy identyczne pytania. Dotyczyły one między innymi możliwości spełniania potrzeb pacjentów i personelu, zagrożeń dla szpitala wynikających z nowej ustawy. Ostatnie pytanie dotyczyło współpracy ze związkami zawodowymi. Wszyscy kandydaci indywidualnie zmierzyli się z pytaniami. Komisja oceniała w 13 osobowym składzie. W wyniku tajnego głosowania 12 osób poprało kandydaturę Krystyny Płukis na dyrektora Szpitala Zachodniego imienia Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, jedna osoba opowiedziała się za Marianem Krejsem.
Justyna Napierała J&A Media

Mistrz Szarlotki 2011 wybrany

          Aż 39 szarlotek walczyło w niedzielę, 2 października o miano tej najsmaczniejszej. Konkurs po raz czwarty już zorganizowała Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego. -Z roku na rok zainteresowanie świętem szarlotek jest coraz większe- mówi Dorota Tyszkowska z biura LGD. Przyznaje, że oprócz zainteresowania spotkaniem jest także zainteresowanie nowych gmin do włączenia się w działanie LGD. Ostatnio do stowarzyszenia przystąpiły gminy: Nadarzyn i Jaktorów, od początku stowarzyszenia w jego ramach funkcjonują: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Baranów, Teresin, Grodzisk Mazowiecki (bez miasta). Szarlotki do konkursu wystawiali mieszkańcy całego regionu, wśród nich: Jakub Ostrowski ze Szkoły Podstawowej z Adamowizny. Jakub zdobył drugie miejsce w konkurencji dziecięcej. Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Świętojańska, trzecie Wiktoria Chechłacz. Trzecie miejsce w kategorii dorosłych zajęły Weronika i Maja Bilskie, drugie Mirosława Wodnicka. Mistrzem Szarlotki 2011 została Danuta Pytlak. Pierwsze miejsce w kategorii gastronomia zajął Gościniec z Kuklówki, drugie Karczma z Bukówki. Pieniądze zebrane podczas spotkania ze sprzedaży szarlotek posłużą na pomoc dla zwierząt. Podczas imprezy nie zabrakło też konkursów dla najmłodszych, lokalni przedsiębiorcy wystawiali swoje produkty. Było dużo muzyki i dobrej zabawy. Prezes stowarzyszenia Witold Czuksanow zaprasza już na kolejne wydanie dnia szarlotki za rok. Zapewne w konkursie weźmie udział jeszcze więcej słodkich wypieków, w zeszłym roku było 21 ciast w tym 39. Dopisała pogoda, talenty kulinarne, zaangażowanie organizatorów a co najważniejsze oferta niedzielnego spotkania stała się atrakcyjna dla mieszkańców.
Justyna Napierała J&A Media

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Żabia Wola

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 września 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów   informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
05 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów ul.(Wojska Pol. od nr: 41 – 88 , Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr: 44 – 105, Wyspiańskiego), Żyrardów ul. Żeromskiego od Wypoczynkowej do nr 16, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Olsztyńska, Krzywa, Orlika od Żeromskiego do Tomaszewskiej, Brzechwy od Żeromskiego do Świerkowej,
8:00 – 16:00 Czerwona Niwa nr: 51 – 54, Kościelna Góra nr: 24 – 36, Budy Grzybek ul Chełmońskiego nr: 140, 240

06 października  2011 w godz.
8:00 – 15:00 Korytów ul Ogrodników, Środkowa nr 22, Wyzwolenia , Okulickiego , Harcerska, Zwycięstwa,
8:00 – 16:00 Kozłowice Stare od granicy Żyrardowa do nr: 192 i 205, Żyrardów ul. 1-go Maja od nr: 107 i 180 do Kozłowic Starych, Kamionka nr: 1 – 20

07 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Struga 4, Legionów Polskich nr: 71 – 74 ,76,Wittenberga nr 11, Wojska Polskiego od Wrocławskiej do Słowiańskiej , Krasińskiego, Słowiańska nr: 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 10, Mickiewicza od nr: 72 – 120), Buszyce nr: 18, 19, Podbuszyce nr: 1 – 4,
8:00 – 16:00 Miedniewice nr: 95 – 108 ,
 
10 października 2011 w godz. 
8:00 – 15:00 Budy Nowe nr: 1 – 22, Budy Zosine nr: 3, 19, 67, 73, 74, Bartoszówka ul. Pałacowa nr: 13 – 40 ,Świerkowa

11 października 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Budy Zosine (ze stacji transf. Budy Zosine 4,ul. Armii Krajowej, Budy Zosine od numeru 46 – 58), Jaktorów(ul. Kleberga , ul. Wysockiego nr. 33), Baranów nr: 30 – 16 , 103 i ul.( Armii Krajowej nr: 16, 20, 22, 23, 26, 30, 35 – 48, Krótka, Kwiatowa, Spacerowa), Nowe Budy nr: 11 – 44, Bronisławów nr: 1 – 6 .
 
Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej.
Informacji o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.                        
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

Szkolenie z zakresu„Specyfika projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej”

          Zespół ds. Informacji i Promocji Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniach:  28 – 29 września 2011r. organizuje dwudniowe szkolenie z zakresu „Specyfika projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej”, które odbędzie się w  siedzibie firmy EUROPROFES w sali konferencyjnej "Sala niebieska" (I piętro ) przy ul. Sieleckiej 22 w Warszawie.
 
Szkolenie adresowane jest do obecnych i potencjalnych Beneficjentów Działania 6.1 PO KL. Udział jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl/efs
 
Program oraz formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu.
 
Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga-wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a można zgłaszać do 26 września 2011 r.

           Wyborcy niepełnosprawni do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 • Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.

Lokalem przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Żabia Wola jest siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Józefinie mieszcząca się w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego (Józefina ul. Mazowiecka 1)

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie glosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 • Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu nalezy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Więcej informacji na temat głosowania korespondencyjnego oraz uprawnień osób niepełnosprawnych


Informacje na temat wyborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/ oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/

Udostępnienie spisu wyborców od 19 do 30 września 2011 r.

          Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. 19 września do 30 września 2011 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Żabia Wola czy został uwzględniony w spisie wyborców.
           Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola - w godzinach pracy urzędu (pn 9:00-17:00, wt-pt 8:00-16:00) (art. 36 Kodeksu wyborczego).
           Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (§ 16 rozporządzenia MSWiA w sprawie spisu wyborców).
            Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców


Informacje na temat wyborów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/ oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/


Festiwal Młodych z udziałem mieszkańców Żabiej Woli

          Tradycyjnie jak każdego roku młodzi ludzie z Kuklówki zaprosili na wspólną zabawę. Zapraszają lokalnych ale nie tylko artystów, społeczników, przedstawicieli samorządu, mieszkańców. -Chcemy w ten sposób pokazać chęć wspólnej zabawy, spędzania czasu, także modlitwy- mówi jeden z organizatorów Wojciech Niedziński. Festiwal rozpoczęła Msza Święta. ,,Miejcie odwagę żyć dla miłości”- to główne hasło tegorocznego festiwalu. Wśród zaproszonych gości byli między innymi mieszkańcy Żabiej Woli, gminę reprezentowała wójt Halina Wawruch. Piękna pogoda, fantastyczna frekwencja, loteria, stoiska gastronomiczne te atuty sprawiły, że na placu nieopodal kościoła można było spędzić cały dzień. Na scenie pojawili się artyści wśród nich między innymi zespoły: Kultywacja, Regau, Full Power Spirit, Fragua. Dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni czy trampoliny. Festiwal rozpoczął słodki poczęstunek. Każdy kto miał ochotę mógł skosztować pysznej kremówki. Kolejny festiwal za rok.
Justyna Napierała J&A

Święto Chleba, podziękowanie rolnikom za ich pracę

            W tym roku Święto Chleba w Żabiej Woli zaplanowane zostało w pierwszy powakacyjny weekend, 4 września. Święto, którego bohaterami są rolnicy rozpoczęło się uroczystym nabożeństwem, podczas Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie chleba. Chleb ten następnie w korowodzie dożynkowym przyniesiony został na teren Domu Kultury w Żabiej Woli, gdzie odbywały się występy artystyczne. Nim do tego doszło, wójt gminy Halina Wawruch i przewodniczący Radu Gminy Mirosław Bieganowski złożyli wszystkim rolnikom najlepsze życzenia dziękując im za codzienną pracę. To piękne, kolorowe święto, jednak ten rok dla rolników był trudny. -Kapryśna pogoda, mokre lato spowodowało, że rolnicy jeszcze we wrześniu kosili zboże. Dożynki to dobry moment, by podziękować im za ich pracę, wytrwałość, spotkać się, wspólnie świętować- mówi wójt Żabiej Woli Halina Wawruch. -Rolnicy są niezwykle zdeterminowani, dzięki rolnikom, produktom ich pracy mamy chleb- dodaje wójt gminy. Dożynkowy chleb trafił do sołtysów, którzy dzielili nim swoich mieszkańców. Podczas dożynek symboliczne dzielenie się chlebem zapoczątkowali wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy. Po części oficjalnej, na scenie tradycyjnie pojawili się artyści. Wśród nich znany już w Żabiej Woli zespół Mazowszacy, na scenie wystąpił kabaret Truteń, ale też zespół Radlanie z Gimnazjum w Józefinie i młodzi ludzie z grupy tańca nowoczesnego Tatiany Filus. Piękna, słoneczna pogoda, wiele ciekawych atrakcji ale też doskonałe towarzystwo mieszkańców gminy i gości sprawiły, że dożynki 2011 zaliczyć można do bardzo udanych.
Justyna Napierała J&A Media

UWAGA - termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne upływa 19 września 2011 r.

          Wyborcy niepełnosprawni do dnia 19 września 2011 r. mogą