OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Marioli, Ireneusza, Marii

Data

Sobota 25 Marca 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA KONKURS

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

PRZEDSZKOLA W ŻABIEJ WOLI, UL. LEŚNA 2

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526)
 2. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 343 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dalej u.o.d.f.p.,
  10. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Ofertę należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola, Tel. 46 857 80 53 w. 22, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs – Przedszkole w Żabiej Woli”, w terminie (wpływ do kancelarii) do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żabia Wola.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Żabia Wola, 21 marca 2017 r.

Deklarujemy kontynuację edukacji przedszkolnej

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do publicznych przedszkoli, od dziś do 8 marca 2017 r. możecie złożyć Państwo deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2017/2018

Szanowni Państwo,
16 marca 2017 r. rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych w:

1. Publicznym Przedszkolu w Żabiej Woli przy ul. Leśnej 2,
2. Szkole Podstawowej w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
3. Szkole Podstawowej w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej,
4. Szkole Podstawowej w Skułach im. Marii Kownackiej.

Rekrutację prowadzą komisje powołane przez dyrektorów szkół. Rekrutację do "nowego" przedszkola prowadzi komisja powołana w Szkole Podstawowej w Józefinie (tam należy składać dokumenty).

Rekrutację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne, prowadzą:

1. Przedszkole Żabka w Żabiej Woli
2. Przedszkole Promyk w Ojrzanowie Towarzystwo.

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu, w szkołach podstawowych, w prywatnych publicznych przedszkolach są tożsame!

W razie pytań zapraszam do kontaktu: 
46 857 80 53 w. 22
cuw@zabiawola.pl

 • autor: Dyrektor CUW-Żabia Wola Justyna Wodnicka-Żuk, data: 2017-03-07

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 1207 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.