OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty Wójt, w terminie do dnia 31 października, przedstawia Radzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

z tej okazji

Wójt Gminy Żabia Wola

składa dziś życzenia

wszystkim nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkół.

Oficjalna uroczystość z wręczeniem nagród dla dyrektorów szkół, Nagrody Wójta Gminy dla najlepszego nauczyciela roku szkolnego 2012/2013 oraz aktu mianowania dla mianowanego w sierpniu nauczyciela, odbędzie się dziś w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Projekt systemowy - "Indywidualizację czas zacząć"

Gmina Żabia Wola przystępuje do realizacji programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Indywidualizację czas zacząć" polegający m. in. na wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

Wyprawka szkolna 2013

Podajemy informację dotyczącą wyprawki szkolnej na rok 2013/2014. Sprawdźcie, kto może uzyskać dofinansowanie na podręczniki. Gdzie i jakie wnioski należy złożyć?

Kto zostanie objęty programem „Wyprawka szkolna”?

W 2013 roku rządowym programem „Wyprawka szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I – III, w klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto z programu będą mogli skorzystać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kryteria dostępu do pomocy

Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto miesięcznie. Rodzice pozostałych klas objętych programem, będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, z dofinansowania mogą skorzystać osoby, których dochód przekracza 456 zł. Za szczególne przypadki uznaje się m. in.: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomanię. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Kiedy i gdzie składać wnioski?

Wniosek należy złożyć do dnia 6 września 2013 roku w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć niezbędne dokumenty i zaświadczenia. W przypadku wniosków dla uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł, składanych poza kryterium dochodowym, należy dołączyć odpowiednie uzasadnienie prośby o dofinansowanie. W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor zwróci koszty po przedłożeniu dowodu zakupu

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2013/2014

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2013 R., W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

• stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Gminie Żabia Wola;

• wnioski należy składać w biurze ZOPO-Żabia Wola;

Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak możliwości określenia wysokości dotacji z budżetu państwa na 2014 r., stypendium szkolne w roku szkolnym 2013/2014 będzie przyznane na za okres od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 j.t. ze zm.).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Żabia Wola.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.
 

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach: 

1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2013 r.

2. internet oraz bilety autobusowe - od września do grudnia 2013 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna– sprzedaży.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się bezpośrednio do biura ZOPO-Żabia Wola.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy ZOPO-Żabia Wola

tel.: 46 857 80 53 lub e-mail: zopo@zabiawola.pl

Do pobrania:

 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3045 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.