OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014

I N F O R M A C J A
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2012 r. Osobom, które złożą wniosek do dnia 31 sierpnia 2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 31.10.2013 r. Osobom, które złożą wniosek od dnia 01.09.2013 do 31.10.2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 30.11.2013 r. jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia 10.09.2013 r. zaświadczeń/oświadczeń o uczęszczaniu do szkoły od osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły osiemnaście lat.
Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5  lub pod numerem tel.(0-46) 857 82 88.
 
 
 
 

Program pomocy dla rodzin osób uzależnionych „TERAZ – RAZEM” Zgłoś się do nas!

 

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu a Ty przez to cierpisz i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić...

Jeżeli mieszkasz w gminie Wiskitki, Radziejowice lub Żabia Wola...albo w Żyrardowie lub w Mszczonowie…

Zgłoś się do nas!

Możesz uzyskać bezpłatne fachowe wsparcie i pomoc w tym zakresie!

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych psychologów.

 

          --- przyjdź do punktu konsultacyjnego bez zapisu (dowiedz się na temat spotkań z swoim ośrodku pomocy społecznej lub w lokalnej parafii) lub zapisz na spotkanie telefonicznie: tel. 533 084 533. (punkt będzie działał w Wiskitkach, Radziejowicach i Żabiej Woli)

           ---przyjdź sam lub ze znajomą osobą, mającą podobny problem albo innym członkiem rodziny na spotkanie grupy wsparcia  (będziemy poznawać sposoby radzenia sobie z sytuacją (grupa wsparcia będzie działała w Wiskitkach Radziejowicach, Żabiej Woli i Żyrardowie)

Dodatkowo 4 razy w trakcie programu wspólnie zorganizujemy wyjazd integracyjny z poczęstunkiem ! (dla uczestników zajęć w Wiskitkach, Radziejowicach, Żabiej Woli, Żyrardowie oraz dla osób mieszkających we Mszczonowie zmagających się z uzależnieniem bliskiej osoby).

TERAZ – RAZEM – skorzystaj z naszej pomocy!

Dowiedz się więcej – tel. 533 084 533

Zajęcia będą realizowane do 15 listopada 2013r.

Program pomocy dla rodzin osób uzależnionych „TERAZ – RAZEM”

Realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki „Intra” w partnerstwie z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej i jest współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

 
   

 

 

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2012 r., poz.1548) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne; uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo 
do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. 
(art. 11 ust.1 w/w ustawy).

Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa. 

W związku z tym istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:


1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce albo ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie 
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
(opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 

- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 
25 roku życia

 Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 
620,00 zł. miesięcznie.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia 
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę:

> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba wymagająca opieki 

> pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia 
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. 

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego

 
2) specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz U z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77,00 zł.) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

 W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej 
niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października)
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę:

> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

> podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
(rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS)

> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osoba wymagająca opieki

> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia 
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,
/takie jak do zasiłku rodzinnego/

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,
/takie jak do zasiłku rodzinnego/

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki 
albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki 
nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami  z dnia ustawy 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

         Na podstawie art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

            Ocena, czy w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia prawa do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zdefiniowanego w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy do kompetencji organu właściwego. Również ocena, czy w indywidualnej sprawie ustalona faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, związana była z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, należy do kompetencji organu właściwego.

 

             Powyższe, określone w art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, podstawowe warunki przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy odróżnić od zapisu zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącego innego świadczenia opiekuńczego - świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z którym, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która faktycznie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ale też może zostać przyznane osobie, która zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w ogóle nie podejmuje w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność.

 

 

Ogłoszenie - Informacja o możliwości zatrudnienia asystenta rodziny

 

01.02.2013 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

informuje o możliwości zatrudnienia asystenta rodziny (dyspozycyjny  z samochodem) celem pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna;
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy  z dziećmi lub rodziną;
  • lub wykształcenie średnie i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną;

Celem zatrudnienia asystenta rodziny a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy-zlecenie będzie pomoc dla 1 rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Umowa zlecenie zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Asystent rodziny prowadzić będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w ilości 24 godzin miesięcznie.

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie swojej oferty do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

ul. Główna 5

96-321 Żabia Wola

tel. 0-46 857-82-88

W TERMINIE DO DNIA 15 LUTEGO 2013 ROKU

Oferta powinna zawierać:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wyboru oferty celem podpisania umowy dokona Komisja składająca się z pracowników GOPS w Żabiej Woli.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

Teresa Fabiszewska

Wolontariat Dobre Serce - Nowy Powiatowy Punkt Wydawania Żywności juz działa w Żyrardowie


Witamy Państwa,

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dzięki uprzejmości Pana
Prezydenta Żyrardowa - Grzegorza Obłękowskiego, Wolontariat DOBRE SERCE
otrzymał lokal na uruchomienie w ŻYRARDOWIE przy ul. Mireckiego 63 nowego,
bezpłatnego Powiatowego Punktu Wydawania Żywności (PPWŻ) dla osób w trudnej sytuacji materialnej (bezrobotnych, chorych, niedożywionych, rencistów i emerytów).
PPWŻ  już działa i czynny jest w każdy wtorek i środę w godz. 10.oo - 14.oo.
Na tę chwilę (ilość i asortyment podlegają zmianom)dystrybuujemy bezpłatnie mleko, makę, cukier, ryż, makaron, mielonkę, dżem, kaszę itp. jako dar-pomoc Unii Europejskiej (program PEAD).

Jednoczesnie informujemy, że wraz z uruchomieniem PPWŻ w Żyrardowie
zamknęliśmy tymczasowy Punkt Wydawania Żywności w Mszczonowie.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i Dobre Serce

 Karol i Urszula Pietrzak
 Wolontariat "DOBRE SERCE" przy OROB Grójec
 tel. 691-57-82-81 lub 609-258-240
 DOBRO POWRACA

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.DobreSerce.com.pl

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 2914 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.