OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

PROJEKT „OGRANICZANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY GMINY ŻABIA WOLA”

Raport z badań ewaluacyjnych projektu ,,OGRANICZANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY GMINY ŻABIA WOLA” - 2011 rok

Raport z badań ewaluacyjnych projektu

 

,,OGRANICZANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY GMINY ŻABIA WOLA”

 

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

 

Działanie 7.1.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Projekt „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Głównym celem projektu realizowanego przez GOPS Żabia Wola było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród dziesięcioosobowej grupy młodzieży w wieku 15-20 lat zamieszkującej na terenie Gminy Żabia Wola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

 

W ramach projektu  zastosowano 4 instrumenty aktywnej integracji tj.:

1)      aktywizacja społeczna środowiska lokalnego młodych mieszkańców Gminy Żabia Wola, w tym przede wszystkim osób w wieku 15-20 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia tj. rodziny, kolegów;

2)      aktywizacja edukacyjna (w tym nauka tańca nowoczesnego młodzieży);

3)      aktywizacja zdrowotna (w tym udział w zajęciach terapeutycznych);

4)      aktywizacja zawodowa (w tym spotkania z doradcą zawodowym).

 

Cele szczegółowe założone w Projekcie:

 1. Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Żabia Wola.
 2. Podniesienie poziomu samooceny młodzieży.
 3. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież.
 4. Zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia.
 5. Podniesienie umiejętności świadomego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 ewaluacja to osąd (ocena) wartości interwencji publicznej, dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) oraz standardów.

Ewaluacja to badanie oceniające realizację projektu. W ramach ewaluacji sprawdzane są zadania realizowane w projekcie oraz ich rezultaty (twarde i miękkie).

Ewaluacja to:

1.      Proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele są rzeczywiście realizowane

2.      Proces polegający  na określeniu, w jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele i rezultaty oraz co się do tego przyczyniło, a co hamowało

3.      Systematyczne badanie wartości albo zalet jakiegoś obiektu.

 

Cele ewaluacji:

1.      Zbadanie potrzeb beneficjentów

2.      Określenie kierunków i celów działań

3.      Poprawa przejrzystości  podejmowanych działań

4.      Zwiększenie skuteczności i efektywności programu

5.      Identyfikacja słabych i mocnych stron interwencji

6.      Sygnalizowanie pojawiających się problemów

7.      Określanie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami

8.      Zwiększenie profesjonalizmu

9.      Pogłębianie odpowiedzialności za projekt.

 

Niniejsza ewaluacja przeprowadzana jest w celu oceny efektów uzyskanych w trakcie realizacji Projektu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Proces ewaluacji był prowadzony pod kątem:

- odbiorców ostatecznych Projektu czyli 10 osób tworzących grupę taneczną

- ekspertów – instruktora, terapeuty, doradcy zawodowego

- analizy dokumentów – listy obecności na zajęciach, faktury, umowy, ankieta.

 

Przeprowadzając ewaluację okresową Projektu dane zbierano następującymi metodami:

v  Analiza dokumentów  (w tym listy obecności na zajęciach tanecznych, terapeutycznych, z doradcą zawodowym, na wyjazdach integracynych)

v  Ankieta przeprowadzona wśród beneficjentów Projektu

v  Obserwacja realizatorów Projektu.

 

Analiza danych zebranych powyższymi metodami  wskazuje,  że:

 

1.      Projekt  osiąga zakładane cele – młodzież ma zorganizowany czas wolny,  rozwija swoje taneczne zainteresowania i umiejętności.

2.      Działania wynikające z realizacji projektu są skuteczne – młodzież podniosła swoje poczucie wartości, łatwiej komunikuje się w grupie rówieśniczej i rodzinie.  Podczas realizacji Projektu  konflikty nie występowały.  Zarządzanie Projektem przebiegała sprawniej  i bardziej profesjonalnie w porównaniu z 2010 rokiem.

3.      W  aspekcie użyteczności projekt prowadzi do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb młodzieży.  Problem : brak  odpowiednich metod i form organizowania czasu wolnego młodzieży – jaki  określono przeprowadzając diagnozę Gminy – poprzez realizację Projektu został (chociażby w części) rozwiązany.  GOPS wykorzystał szansę uzyskania funduszy z EFS.

4.      Organizacja  działań w Projekcie przebiega zgodnie z przygotowanym harmonogramem.

Czas i miejsce spotkań młodzieży są odpowiednio zaplanowane. Lekcje tańca nadal interesują  młodzież.

Szczególnie cenne dane uzyskano z analizy anonimowych ankiet  przeprowadzonych wśród beneficjentów projektu.   Ankieta zawierała 17 pytań i została przeprowadzona na spotkaniu podsumowującym Projekt w grudniu 2011 roku. Ankietę rozdano 10 uczestnikom Projektu.

Z przystąpienia do udziału w Projekcie zadowolonych jest 100 % badanych respondentów.

Badana młodzież, w tym 7 dziewcząt i 3 chłopców pozytywnie ocenia działania wynikające z Projektu.

 Wszystkie 7 dziewczynek jak i 2 chłopców potwierdziło, że w wyniku udziału w Projekcie nauczyli się tańczyć, 1 chłopiec odpowiedział – nie wiem.

100% badanych odpowiedziało, że zajęcia taneczne były odpowiednią formą spędzania czasu wolnego młodzieży.

Również 100 % osób wypełniających kwestionariusz ankiety pracę instruktora oceniło pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 4 dziewczynki i 2 chłopców, dobrą zaś 3 dziewczynki i 1 chłopiec.

Wszystkie osoby oceniły pracę doradcy zawodowego pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 3 dziewczynki i 2 chłopców, bardzo dobrą 1 dziewczynka, ocenę dobrą 3 dziewczynki i 1 chłopiec.

 

100 % badanych oceniło pracę terapeuty pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 3 dziewczynki i 2 chłopców, bardzo dobrą 3 dziewczynki i 1 chłopiec, ocenę dobrą 1 dziewczynka.

Udział w zajęciach terapeutycznych jako potrzebny (pożyteczny)  oceniło 5 dziewczynek i 3 chłopców, zaś odpowiedzi nie wiem udzieliły 2 dziewczynki.

Udział w zajęciach z doradcą zawodowym jako potrzebny (pożyteczny)  oceniło 4 dziewczynki i 2 chłopców, zaś odpowiedzi nie wiem udzieliły 3 dziewczynki i 1 chłopiec.

       Na pytanie czy podniosłaś/łeś swoją samoocenę w wyniku udziału w projekcie twierdząco odpowiedziało 5 dziewczynek i 3 chłopców, zaś 2 dziewczynki udzieliły odpowiedzi nie wiem.

      Na pytanie jak oceniasz organizację zajęć w trakcie realizacji Projektu - 4 dziewczynki i 3 chłopców odpowiedziało bardzo dobra, zaś 3 dziewczynki odpowiedziały, że dobra.

Na pytanie czy wyjazdy integracyjne były ciekawą formą zorganizowania czasu wolnego 100 % odpowiedziała twierdząco.

Na pytanie czy wyjazdy przyczyniły się do większego zintegrowania grupy uczestników Projektu również 100% odpowiedziała twierdząco.

 100 % ankietowanych zapytanych czy termin, miejsce i godziny zajęć były właściwie ustalone odpowiedziało twierdząco.

Wszyscy biorący udział w Projekcie w 2011 roku wyrażają gotowość udziału w zajęciach w 2012 roku.

100 % badanych uznało, iż pomysł realizacji Projektu był trafny.

      Na pytanie co proponujesz zmienić w Projekcie na 2012 rok 4 dziewczynki odpowiedziały, działania należy wzbogacić o wyjazdy i obozy taneczne, 3 dziewczynki i 3 chłopców odpowiedziało, że nic nie proponują zmienić w 2012 roku.

 

I.                   10 osób w wieku 15 – 20:

 

1)      Nauczyło się tańczyć.

2)      Nabyło umiejętności radzenia sobie ze stresem .

3)      Poprawiło swoją samoocenę.

4)      Uzyskało nowe wzorce postępowania.

5)      Zmieniło postawę wobec kwestii spędzania czasu wolnego.

6)      Uzyskało informacje niezbędne przy wyborze kierunku kształcenia czy wyboru zawodu

 

II. Około 65 osób (w tym rodziny) grupy docelowej

1.      Wzięło udział w środowiskowej imprezie integracyjnej 

2.      Poprawiły  się stosunki międzyludzkie wśród osób otaczających grupę docelową w związku z  nabyciem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz z poznawaniem zasad komunikacji

3.      Uzyskano informacje na temat zdrowego i trzeźwego stylu życia, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego

III. Nastąpiła również promocja działań pozafinansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wśród stałych świadczeniobiorców Ośrodka oraz mieszkańców Gminy.

 

Osiągnięte zostały następujące ,,produkty”:

1.      10 osób miało możliwość wziąć udział w 58 godzinach zajęć tanecznych;

2.      10 osób miało możliwość wziąć  udział w 24 godzinach zajęć terapeutycznych;

3.      10 osób miało możliwość wziąć  udział w 16 godzinach zajęć z doradcą zawodowym;

4.      10 osób miało możliwość wziąć  udział w dwudniowym wyjeździe integracyjnym do Torunia;

5.      10 osób miało możliwość wziąć  udział w 2 jednodniowych wyjazdach integracyjnych;

6.      Około 500 osób wzięło udział w 2 uroczystościach gminnych w trakcie, których 10 osobowa grupa młodzieży zaprezentowała nabyte umiejętności taneczne.

 

Wyżej wymieniowe produkty wpływają na osiągnięcie  rezultatów, spośród których należy wymienić:

1.      Podniesienie umiejętności tanecznych wśród 10 osobowej grupy młodzieży Gminy Żabia Wola.

2.      Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zachowań asertywnych przez 10 osobową grupę beneficjentów Projektu.

3.      10 osób zwiększyło swoją wiedzę w zakresie właściwego wyboru kształcenia i zawodu.

4.      Podniesienie wiedzy w kierunku planowania własnej kariery zawodowej.

5.      Nabycie umiejętności w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej (np. punktualność, współpraca, odpowiedzialność)

 

Wnioski do realizacji projektu w 2012 roku:

1.      Istnieje uzasadniona potrzeba dalszej realizacji projektu – młodzież jest chętna do udziału w zajęciach tanecznych, terapeutycznych i z doradcą zawodowym.

2.      Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem – oznacza to właściwe zaplanowanie działań

3.      Nie odnotowano istotnych problemów w realizacji projektu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczeniem społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” zakończyła się pełnym realizowaniem założonych celów i rezultatów. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL, a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu VII. 

Sprawozdanie z jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Sali Kongresowej w Warszawie w dniu 05.12.2011 roku.

 

 

Sprawozdanie z jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Sali Kongresowej w Warszawie w dniu 05.12.2011 roku

Zgodnie z harmonogramem Projektu systemowego „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 05.12.2011 r. odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny do Sali Kongresowej w Warszawie na przedstawienie kabaretowe.

Wyjazd ten organizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dla młodzieży biorącej udział w Projekcie systemowym.

Wyjazd nastąpił dnia 5 grudnia 2011 roku o godzinie 17. Pomimo utrudnień drogowych zdołaliśmy dotrzeć na czas, przestawienie kabaretowe zaczęło się tuż po godzinie 19. Był to V Kabareton Warszawski, występowały takie kabarety jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Czesuaf, Kabaret Smile, Kabaret Pod Bańką, Abelard Giza oraz Liquidmime. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na późną kolację do restauracji McDonald`s.

Celem wyjazdu było ułatwienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu do kultury masowej oraz integracja grupy. Jest to również forma zorganizowania czasu wolnego młodzieży. Był to dodatkowy instrument aktywizacji o charakterze edukacyjnym.

Wyjazd ten miał również na celu wesprzeć młodzież w pokonaniu trudności związanych z wykluczeniem i izolacją spowodowaną zamieszkiwaniem na terenie wiejskim.

 

 

 

Sprawozdanie z jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Teatru Studio Buffo w Warszawie w dniu 03.12.2011 roku.

 

 

Sprawozdanie z jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Teatru Studio Buffo w Warszawie w dniu 03.12.2011 roku.

 

Zgodnie z harmonogramem Projektu systemowego „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 03.12.2011 r. odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny do Teatru Studio  Buffo w Warszawie na przedstawienie pt. „Boeing, Boeing”.

Wyjazd ten organizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dla młodzieży biorącej udział w Projekcie systemowym.

Wyjazd nastąpił o godzinie 14 dnia 3 grudnia 2011 roku.  Jako, że młodzież wracała prosto ze szkoły najpierw wstąpiliśmy do restauracji McDonald`s. Następnie udaliśmy się do Teatru Studio Buffo na przedstawienie. „Boeing Boeing” to komedia sytuacyjna autorstwa francuskiego dramaturga Marca Camolettiego. W 1991 roku została wpisana do księgi rekordów Guinessa za rekordową ilość wystawień – 17 500 w 55 krajach świata. Powrót z wyjazdu integracyjnego nastąpił późnym wieczorem.

Celem wyjazdu było ułatwienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu do kultury masowej oraz integracja grupy. Jest to również forma zorganizowania czasu wolnego młodzieży. Był to dodatkowy instrument aktywizacji o charakterze edukacyjnym.

Wyjazd ten miał również na celu wesprzeć młodzież w pokonaniu trudności związanych z wykluczeniem i izolacją spowodowaną zamieszkiwaniem na terenie wiejskim.

 

 

Sprawozdanie z dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Torunia i Ciechocinka w dniach 18.07.2011 – 19.07.2011 roku

 

Sprawozdanie z dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Torunia i Ciechocinka w dniach 18.07.2011 – 19.07.2011 roku.

 

Zgodnie z harmonogramem Projektu systemowego „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 18 – 19 lipca 2011 odbył się dwudniowy wyjazd integracyjny do Torunia i Ciechocinka.

Wyjazd ten organizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dla młodzieży biorącej udział w Projekcie systemowym.

Wyjazd nastąpił we wczesnych godzinach porannych 18 lipca 2011 roku. Około  godziny 12.00 tego samego dnia nastąpił przyjazd do Torunia i spotkanie z przewodnikiem na parkingu przy Bulwarze Filadelfijskim. Po przywitaniu z przewodnikiem przystąpiliśmy do zwiedzania zabytków toruńskiej  starówki: m. in. : bram i baszt miejskich, murów obronnych, spichlerzy, Krzywej Wieży, Starego Rynku z Ratuszem i pomnikiem Mikołaja Kopernika, toruńskich kamienic mieszczańskich i zabudowy Nowego miasta. Po tym intensywnym zwiedzaniu zabytków Torunia wybraliśmy się na pyszny obiad na toruńskiej starówce. Tuż po obfitym obiedzie wizyta w Orbitarium i seans w toruńskim Planetarium. Tego samego dnia zwiedzaliśmy także ruiny zamku krzyżackiego. Po godzinie 18 nastąpiło zakończenie zwiedzania miasta i pożegnanie z przewodnikiem, przejście do hotelu i  zakwaterowanie a następnie kolacja w miejscu noclegu. Korzystając z dobrej pogody wybraliśmy się o godzinie 21.00 na  nocny rejs statkiem pasażerskim po Wiśle, po rejsie podziwialiśmy przepiękne toruńskie fontanny.

Następnego dnia tj. 19 lipca 2011 roku tuż po śniadaniu ponownie spotkaliśmy się  z przewodnikiem i nastąpił dalszy ciąg zwiedzania miasta. Odwiedziliśmy Katedrę Św. Janów, Muzeum Mikołaja Kopernika, mieliśmy też okazję podziwiać makietę „Światło-Dźwięk”  a następnie interaktywną wystawę poświęconą historii toruńskiego piernika. Dużą atrakcją dla młodzieży był wykład  toruńskiego piernikarstwa – prowadzony przez toruńską mieszczkę  połączony z własnoręcznym wypiekiem pierników. Uczestnicy wyjazdu otrzymali także toruński upominek w postaci kubków i pierników.  

Po obiedzie w restauracji hotelowej nastąpiło pożegnanie z Toruniem i wyjazd do Ciechocinka. Do Ciechocinka dotarliśmy zgodnie z planem około godziny 15 Po spotkaniu z przewodnikiem w Ciechocinku przystąpiliśmy do zwiedzania uzdrowiska – parku zdrojowego, słynnych tężni i muszli koncertowej. Po godzinie 17.00 nastąpiło zakończenie zwiedzania i wyjazd do domu.

Celem wyjazdu było ułatwienie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu do kultury masowej oraz integracja grupy. Jest to również forma zorganizowania czasu wolnego młodzieży. Był to dodatkowy instrument aktywizacji o charakterze edukacyjnym. 

Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego z dnia 16.12.2011 r.

 

Zgodnie z harmonogramem Projektu systemowego „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 16.12.2011 roku na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się spotkanie opłatkowe.

 Impreza organizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy współpracy z Domem Kultury w Żabiej Woli.

Spotkanie skupiło młodzież uczestniczącą w projekcie, zaproszeni zostali również rodzice i rodzeństwo osób biorących udział w Projekcie, realizatorzy Projektu oraz władze Gminy Żabia Wola.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli – Pani Teresa Fabiszewska, która powitała i przedstawiła zebranych, Kierownik podziękowała imiennie osobom realizującym projekt. Szczególne podziękowania skierowała do beneficjentów ostatecznych projektu. Zwróciła uwagę na fakt, że pomimo licznych utrudnień, znaleźli czas i chęci aby regularnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach projektu. Koordynator poinformowała, że opinia młodzieży na temat przedsięwzięć realizowanych w Projekcie jest ogromnie ważna. W związku z powyższym, młodzież została poproszona o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Dane uzyskane z ankiet są bardzo ważna wskazówką przy planowaniu działań w Projekcie na rok 2012.

Głos zabrała również Pani Tatiana Michalewicz – Filus, instruktor tańca. Pani Tatiana również podziękowała wszystkim za zaangażowanie oraz złożyła życzenia świąteczne. Następnie ponownie głos zabrała Pani Kierownik GOPS Żabia Wola – Pani Teresa Fabiszewska, która zaprosiła wszystkich do tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Po uroczystej ceremonii wszyscy razem zasiedli do świątecznie przybranego stołu i przystąpili do spożywania wigilijnych potraw. Na stole nie mogło zabraknąć tradycyjnego karpia, pierogów czy barszczu czerwonego. Kolejnym punktem programu spotkania opłatkowego było rozdanie upominków oraz wspólne kolędowanie.

Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze. Imprezy takie są potrzebne bo jednoczą ludzi, stwarzają okazję żeby zbliżyć się do siebie, integrować się ze sobą oraz żeby czuć się bezpiecznie w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Świątecznego uroku spotkaniu dodawały choinka, piękne dekoracje oraz wspólne kolędowanie.

 

Ogłoszenie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI w ramach realizacji Projektu systemowego „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiska:

1.      Instruktor tańca nowoczesnego;

2.      Terapeuta – prowadzenie zajęć dla młodzieży;

3.      Doradca zawodowy - prowadzenie zajęć dla młodzieży.

 

Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ul. Główna 5 w terminie do 18.02.2011 r. w godzinach pracy Ośrodka:

pon. 09.00 – 17.00,

wt. – pt. 08.00 - 16.00.

 

 

 

 

Raport z badań ewaluacyjnych projektu ,,OGRANICZANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY GMINY ŻABIA WOLA” 2010

 

Raport z badań ewaluacyjnych projektu

 

,,OGRANICZANIE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY GMINY ŻABIA WOLA”

 

 Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

 

Działanie 7.1.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

 

Projekt „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

 

Głównym celem projektu realizowanego przez GOPS Żabia Wola było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród dwunastoosobowej grupy młodzieży w wieku 15-20 lat zamieszkującej na terenie Gminy Żabia Wola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

 

W ramach projektu  zastosowano 4 instrumenty aktywnej integracji tj.:

 

1)      aktywizacja społeczna środowiska lokalnego młodych mieszkańców Gminy Żabia Wola, w tym przede wszystkim osób w wieku 15-20 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia tj. rodziny, kolegów;

 

2)      aktywizacja edukacyjna (w tym nauka tańca nowoczesnego młodzieży);

 

3)      aktywizacja zdrowotna (w tym udział w zajęciach terapeutycznych);

 

4)      aktywizacja zawodowa (w tym spotkania z doradcą zawodowym).

 

Cele szczegółowe założone w Projekcie:

 

 1. Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Żabia Wola.

   

 2. Podniesienie poziomu samooceny młodzieży.

   

 3. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież.

   

 4. Zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia.

   

 5. Podniesienie umiejętności świadomego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

   

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 ewaluacja to osąd (ocena) wartości interwencji publicznej, dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) oraz standardów.

 

Ewaluacja to badanie oceniające realizację projektu. W ramach ewaluacji sprawdzane są zadania realizowane w projekcie oraz ich rezultaty (twarde i miękkie).

Ewaluacja to:

 

1.      Proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele są rzeczywiście realizowane

 

2.      Proces polegający  na określeniu, w jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele i rezultaty oraz co się do tego przyczyniło, a co hamowało

 

3.      Systematyczne badanie wartości albo zalet jakiegoś obiektu.

 

Cele ewaluacji:

 

1.      Zbadanie potrzeb beneficjentów

 

2.      Określenie kierunków i celów działań

 

3.      Poprawa przejrzystości  podejmowanych działań

 

4.      Zwiększenie skuteczności i efektywności programu

 

5.      Identyfikacja słabych i mocnych stron interwencji

 

6.      Sygnalizowanie pojawiających się problemów

 

7.      Określanie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami

 

8.      Zwiększenie profesjonalizmu

 

9.      Pogłębianie odpowiedzialności za projekt.

 

Niniejsza ewaluacja przeprowadzana jest w celu oceny efektów uzyskanych w trakcie realizacji Projektu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

 

Proces ewaluacji był prowadzony pod kątem:

 

- odbiorców ostatecznych Projektu czyli 12 osób tworzących grupę taneczną

 

- ekspertów – instruktora, terapeuty, doradcy zawodowego

 

- analizy dokumentów – listy obecności na zajęciach, faktury, umowy, ankieta.

 

 

Przeprowadzając ewaluację okresową Projektu dane zbierano następującymi metodami:

 

v  Analiza dokumentów  (w tym listy obecności na zajęciach tanecznych, terapeutycznych, z doradcą zawodowym)

 

v  Ankieta przeprowadzona wśród beneficjentów Projektu

 

v  Obserwacja realizatorów Projektu.

 

Analiza danych zebranych powyższymi metodami  wskazuje,  że:

 

1.      Projekt  osiąga zakładane cele – młodzież ma zorganizowany czas wolny,  rozwija swoje taneczne zainteresowania i umiejętności.

 

2.      Działania wynikające z realizacji projektu są skuteczne – młodzież podniosła swoje poczucie wartości, łatwiej komunikuje się w grupie rówieśniczej i rodzinie.  Podczas realizacji Projektu  konflikty nie występowały.  Zarządzanie Projektem przebiegała sprawniej  i bardziej profesjonalnie w porównaniu z 2009 rokiem.

 

3.      W  aspekcie użyteczności projekt prowadzi do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb młodzieży.  Problem : brak  odpowiednich metod i form organizowania czasu wolnego młodzieży – jaki  określono przeprowadzając diagnozę Gminy – poprzez realizację Projektu został (chociażby w części) rozwiązany.  GOPS wykorzystał szansę uzyskania funduszy z EFS.

 

4.      Organizacja  działań w Projekcie przebiega zgodnie z przygotowanym harmonogramem.

 

Czas i miejsce spotkań młodzieży są odpowiednio zaplanowane. Lekcje tańca nadal interesują  młodzież.

 

Szczególnie cenne dane uzyskano z analizy anonimowych ankiet  przeprowadzonych wśród beneficjentów projektu.   Ankieta zawierała 14 pytań i została przeprowadzona na spotkaniu podsumowującym Projekt w grudniu 2010 roku. Ankietę rozdano 12 uczestnikom Projektu.

 

Z przystąpienia do udziału w Projekcie zadowolonych jest 100 % badanych respondentów. Badana młodzież, w tym 10 dziewcząt i 2 chłopców pozytywnie ocenia działania wynikające z Projektu. Wszyscy potwierdzili, że w wyniku udziału w Projekcie nauczyli się tańczyć, 100% badanych odpowiedziało, że zajęcia taneczne były odpowiednią formą spędzania czasu wolnego młodzieży. Również 100 % osób wypełniających kwestionariusz ankiety pracę instruktora oceniło pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 4 dziewczynki i 1 chłopiec, bardzo dobrą zaś 6 dziewczynek i chłopiec. Wszystkie osoby oceniły pracę doradcy zawodowego pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 4 dziewczynki i 1 chłopiec, bardzo dobrą 3 dziewczynki, ocenę dobrą 3 dziewczynki i 1 chłopiec. 100 %  badanych oceniło pracę terapeuty pozytywnie, ocenę celującą wystawiły 4 dziewczynki i 1 chłopiec, bardzo dobrą 5 dziewczynek i 1 chłopiec, ocenę dobrą 1 dziewczynka. Udział w zajęciach terapeutycznych jako potrzebny (pożyteczny)  oceniło 100 %. Na pytanie czy podniosłaś/łeś swoją samoocenę w wyniku udziału w projekcie twierdząco odpowiedziało 9 dziewczynek i 1 chłopiec, zaś 1 dziewczynka i 1 chłopiec udzielili odpowiedzi nie wiem. Na pytanie jak oceniasz organizację zajęć w trakcie realizacji Projektu - 8 dziewczynek i 2 chłopców odpowiedziało bardzo dobra, zaś 2 dziewczynki odpowiedziały, że dobra. 100 % ankietowanych zapytanych czy termin, miejsce i godziny zajęć były właściwie ustalone odpowiedziało twierdząco. Wszyscy biorący udział w Projekcie w 2010 roku wyrażają gotowość udziału w zajęciach w 2011 roku. 100 % badanych uznało, iż pomysł realizacji Projektu był trafny. Zdaniem 7 uczestników projektu – 5 dziewczynek i 2 chłopców w 2011 roku działania należy wzbogacić o wyjazdy, wycieczki co najmniej dwudniowe.

 

5 dziewczynek odpowiedziało, że nic nie proponuje zmienić w 2011 roku, zaś 1 dziewczynka i 1 chłopiec odpowiedzieli, że więcej spotkań z terapeutą.

I.                   12 osób w wieku 15 – 20:

 

1)      Nauczyło się tańczyć.

 

2)      Nabyło umiejętności radzenia sobie ze stresem .

 

3)      Poprawiło swoją samoocenę.

 

4)      Uzyskało nowe wzorce postępowania.

 

5)      Zmieniło postawę wobec kwestii spędzania czasu wolnego.

 

6)      Uzyskało informacje niezbędne przy wyborze kierunku kształcenia czy wyboru zawodu

 

II. Około 65 osób (w tym rodziny) grupy docelowej

 

1.      Wzięło udział w środowiskowej imprezie integracyjnej organizowanej pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne wakacje”

 

2.      Poprawiły  się stosunki międzyludzkie wśród osób otaczających grupę docelową w związku z  nabyciem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz z poznawaniem zasad komunikacji

 

3.      Uzyskano informacje na temat zdrowego i trzeźwego stylu życia, poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego

 

III. Nastąpiła również promocja działań pozafinansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wśród stałych świadczeniobiorców Ośrodka oraz mieszkańców Gminy.

 

Osiągnięte zostały następujące ,,produkty”:

 

1.      12 osób wzięło udział w 62 godzinach zajęć tanecznych

 

2.      12 osób wzięło udział w 18 godzinach zajęć terapeutycznych

 

3.      12 osób wzięło udział w 8 godzinach zajęć z doradcą zawodowym

 

4.      Około 500 osób wzięło udział w 2 uroczystościach gminnych w trakcie, których 12 osobowa grupa młodzieży zaprezentowała nabyte umiejętności taneczne.

 

 

Wyżej wymieniowe produkty wpływają na osiągnięcie  rezultatów, spośród których należy wymienić:

 

1.      Podniesienie umiejętności tanecznych wśród 12 osobowej grupy młodzieży Gminy Żabia Wola.

 

2.      Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zachowań asertywnych przez 12 osobową grupę beneficjentów Projektu.

 

3.      12 osób zwiększyło swoją wiedzę w zakresie właściwego wyboru kształcenia i zawodu.

 

4.      Podniesienie wiedzy w kierunku planowania własnej kariery zawodowej.

 

5.      Nabycie umiejętności w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej (np. punktualność, współpraca, odpowiedzialność)

 

Wnioski do realizacji projektu w 2011 roku:

 

1.      Istnieje uzasadniona potrzeba dalszej realizacji projektu – młodzież jest chętna do udziału w zajęciach tanecznych, terapeutycznych i z doradcą zawodowym.

 

2.      Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem – oznacza to właściwe zaplanowanie działań

 

3.      Nie odnotowano istotnych problemów w realizacji projektu.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczeniem społecznego młodzieży Gminy Żabia Wola” zakończyła się pełnym realizowaniem założonych celów i rezultatów. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL, a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu VII. W związku z powyższym w 2011 roku Projekt będzie kontynuowany. 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 2621 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.