OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

STYPENDIA SZKOLNE 2012/2013

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w Gminie Żabia Wola, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Żabia Wola, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Żabia Wola - do czasu ukończenia realizacji nauki.
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Żabia Wola do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Żabia Wola, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Żabia Wola;

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi:
- 351 zł netto na osobę w rodzinie, (od 1 października br. kwota ta wynosić będzie 456 zł)
- 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, (od 1 października br. kwota ta wynosić będzie 542 zł netto)

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia
 • Pełnoletni uczeń

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 17 września 2012 roku, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Wszystkie wnioski są przyjmowane w biurze Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola mieszczącym się w budynku gimnazjum w Józefinie ul. Mazowiecka 1

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularze wniosków dostępne są w:

 • szkołach,
 • biurze Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola (Józefina ul. Mazowiecka 1)
 • do pobrania z poniższych załączników:

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • decyzję podatkową lub zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania a także udział w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym tzw. „zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru zorganizowanych przez szkołę.
 • zakupu podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez Dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki.

W jaki sposób stypendium szkolne jest realizowane?

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Wójt Gminy Żabia Wola.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia/szkołę.

Stypendyści dostarczają rachunki i faktury do biura ZOPO-Żabia Wola. Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy.

 • autor: Justyna Wodnicka-Żuk

Wyprawka szkolna 2012

Do 6 września 2012 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Ponadtu pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom niepełnosprawnym:

 • słabowidzącym,

 • niesłyszącym,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

 • do 180 zł - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 • do 210 zł - dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

 • do 325 zł - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza:

 • 504 zł (dotyczy uczniów klas I szkoły podstawowej)

 • 351 zł (dotyczy pozostałych uczniów).

Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na 1 osobę w rodzinie przekracza 351 zł., jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów spełniających kryterium dochodowe. Wówczas do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Wniosek składa rodzic/prawny opiekun ucznia do dyrektora placówki oświatowej, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Uwaga: W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Dyrektorzy szkół zwracać będą koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

zarządzenie wójta

Pomóżcie dzieciom wygrać boisko!

Ruszyła szósta edycja programu "Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga", którego celem jest promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Także i w tym roku jedna ze szkół podstawowych wygra profesjonalne boisko szkolne.

Wszyscy możecie wziąć udział w głosowaniu i pomóc dzieciom ze szkoły w Skułach wygrać boisko. Wystarczy zarejestrować się, kliknąć w link aktywacyjny, który przyjdzie na podany podczas rejestracji adres mailowy, a następnie zalogować się, znaleźć naszą szkołę … i zagłosować.

Pamiętajcie, że głosować można każdego dnia aż do 18 czerwca!


Link do strony z rejestracją:
www.koloroweboiska.pl


SPOTKANIE Z MISTRZEM EFEKTYWNEJ NAUKI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY
NA SPOTKANIE Z MISTRZEM EFEKTYWNEJ NAUKI
PANEM JĘDRZEJEM CYTAWA

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
26.05.2012r.( sobota)  godz. 9.00
 

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3613 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.