OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Łukasza, Kai, Leonii

Data

Niedziela 22 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Wolontariat "Dobre Serce"

Informujemy, że osoby które mają trudną sytuację materialną 
z powodu utraty pracy, choroby, itp., mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy (żywność, ubrania, pomoc lekarska, pomoc w uzyskaniu pracy) w naszej placówce 
w każdy wtorek i środę w godz. 11.00 – 15.00
Ze sobą należy zabrać dowód osobisty oraz dokument potwierdzający niski dochód.

Informacja dotycząca składania nowych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia 1 sierpnia 2012 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2011 r. Osobom, które złożą wniosek do dnia 31 sierpnia 2012 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 31.10.2012 r. Osobom, które złożą wniosek od dnia 01.09.2012 do 31.10.2012 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik wypłacone zostaną do dnia 30.11.2012 r. jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia do dnia10.09.2012 r. zaświadczeń/oświadczeń o uczęszczaniu do szkoły od osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ukończyły osiemnaście lat.
Bliższych informacji można uzyskać w GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5  lub pod numerem tel.(0-46) 857 82 88.
 


Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od 1 stycznia 2012 r., do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, ponownie wymagane będzie dołączenie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Nie przedłożenie zaświadczenia, o którym wyżej mowa skutkować będzie decyzją odmowną (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

 


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

 

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjnew okresie od stycznia do marca     2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do  organu właściwego wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. 


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.Komunikat w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). Jednocześnie od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Komunikat w sprawie nowych przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze  do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769). Rozporządzenie to określa m.in. nowe wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 3236 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.