OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

III Zasada partycypacji społecznej

Jakie standardy mają być osiągnięte?

  • Samorząd systematycznie współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny, działając na rzecz podwyższenia wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego sposobu organizowania działalności władz publicznych oraz niebezpieczeństw zawiązanych z korupcją.
  • Urząd prowadzi społeczną edukację w zakresie etyki, nawiązując do tradycji, wartości i zasad oraz wskazując dobre wzory postępowania, a także tłumacząc niebezpieczeństwa związane ze społeczną tolerancją dla korupcji.

Zadanie:
►Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)


Raport z realizacji zadania:

  1. Powołanie przez Wójta Gminy koordynatora zadania. (zarządzenie w sprawie wdrożenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i powołania koordynatora)
  2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, w celu poinformowania o akcji oraz zaproszenia do monitorowania działań Urzędu Gminy (13.04.2005 r.).
  3. Sprawozdanie z ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. wyboru zadań fakultatywnych.
  4. Lista organizacji pozarządowych z terenu gminy Żabia Wola uczestniczących w spotkaniu w dniu 13 kwietnia 2005 roku w ramach akcji „Przejrzysta Polska”
  5. Podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żabia Wola w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi. (tekst uchwały, tekst programu)

            W skład zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi wchodzą przedstawiciele organizacji - ich liderzy - przedstawiciel Urzędy Gminy i Rady Gminy.
          Zespół ten stanowi jednocześnie Komisję Konsultacyjną Programu Współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego, która monitoruje realizację Programu przyjętego przez Radę Gminy. Rada Gminy uchwala program na dany rok kalendarzowy choć zapisy mają charakter ustaleń wieloletnich. Przedmiocie współpracy jest głównie realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Żabia Wola.
          Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Zlecenia zadań publicznych z udzieleniem dotacji odbywa się wyłącznie w drodze ogłaszanego otwartego konkursu na realizację wskazanego zadania.
          Gmina Żabia Wola przeznaczyła w 2003r. kwotę 19 200,00zł na realizacje upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
          W 2004r. Gmina Żabia Wola przeznaczyła kwotę 21 048,00zł na realizację upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w tym dotacja wynosiła 6 048,00zł, która otrzymał Młodzieżowy Klub Sportowy Żabia Wola na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na terenie  Gminy Żabia Wola. Drugi otwarty Konkurs ofert dotyczył wspierania wykonania zadania z zakresu dożywiania i działań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez środowiskowe ogniska wychowawcze w okresie od stycznia do 30 grudnia 2005r. na terenie Gminy Żabia Wola w ogniskach wychowawczych w Skułach i Żelechowie. W roku 2004 –     Gmina przeznaczyła na to zadanie kwotę w wysokości 9 300,00zł. zaś w roku 2005 kwotę 20 000,00 zł. Kwotę wygrała – organizacja pozarządowa – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
          Dotacje zostały przekazane w/w organizacjom w trybie otwartych konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego. Ogłoszenia konkursów były zamieszczone w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żabia Wola z miesięcznym wyprzedzeniem terminu składania ofert.
          Stosowane są różne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi także szeroka informacja i konsultacja w zakresie projektowanych programów takich jak: Plan rozwoju lokalnego Gminy Żabia Wola, Program ochrony środowiska, Program gospodarki odpadami, Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Program współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez organizację spotkań, sesji Rady Gminy i Internet.. Udział w pracy Komisji konsultacyjnej Programu współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 

          W dniu 13 kwietnia 2005r. o godz. 12:00 odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żabia Wola. Na terenie gminy istnieje 6 organizacji pozarządowych: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Harcerstwa Polskiego, Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowy Klub Sportowy, OSP Żelechów i OSP Skuły.

SPRAWOZDANIE Z ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DOTYCZĄCEJ WYBORU ZADAŃ FAKULTATYWNYCH

1. Dane dotyczące liczby rozdanych i zebranych ankiet

Liczba ankiet rozdanych podczas spotkania - 6

Liczba ankiet wypełnionych - 5

2. Dane dotyczące wyboru zadań fakultatywnych przez jednostkę:

3. Zadania fakultatywne zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Nazwa zadania fakultatywnego
Liczba zgłoszeń
Utworzenie sieci punktów dostępu do Internetu/stron samorządowych. (1.5) 1
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu (2.6) 1
Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników (5.3) 1

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 728 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.