OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Ferdynanda, Jana, Feliksa

Data

Wtorek 30 Maja 2017

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Menu

Odnośniki

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomia, finanse, rachunkowość,
  3. znajomość przepisów ustaw: Ustawa finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  4. znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  9. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 2. Wymagania pożądane:
  1. Samodzielność w działaniu,
  2. Rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,
  3. Kreatywność i otwartość na nowe pomysły, umiejętność pracy w zespole.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku pracy ds. finansów i księgowości,
  2. samodzielność w działaniu, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność,
  3. umiejętność przygotowania jasnych i zwięzłych wypowiedzi na piśmie i ustnie, komunikacja werbalna i pisemna,
 4. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
  2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych,
  4. Prawidłowe ustalenie stanu majątkowego.
  5. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:
   1. Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,
   2. Zapewnieniu terminowego ściągania należności oraz spłat zobowiązań,
  6. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli oraz końcowe jej rozliczenia.
  7. Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych w zakresie ustalonym przez GUS.
  8. Informowanie Dyrektora CUW-Żabia Wola o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
   a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
  9. Staranne i rzetelne realizowanie zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w tym:
  10. Prowadzenie, na podstawie dochodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń
   w porządku chronologicznym i systematycznym,
  11. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  12. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  13. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
  14. Sporządzanie różnego rodzaju analiz ekonomicznych.
  15. Przygotowywanie projektów planów finansowych.
  16. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej jednostek obsługiwanych przez CUW-Żabia Wola (e-banking), drukowanie wyciągów bankowych.
  17. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników: GOPS-Żabia Wola, CUW-Żabia Wola, Domu Kultury w Żabiej Woli, Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, dyrektorów placówek oświatowych.
  18. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
  19. Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
  20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. Informacja o warunkach pracy:
  1. stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim,
  2. siedziba CUW-Żabia Wola usytuowana na pierwszym piętrze budynku, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
  3. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
  4. praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
 6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. Curriculum Vitae (życiorys),
  3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
  6.  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
  10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. finansów i księgowości,

na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w biurze Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 14.00

Aplikacje, które wpłyną do CUW-Żabia Wola po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których będzie sprawdzana niezbędna, wymagana ogłoszeniem wiedza kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 857 80 53.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=239  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.

Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Józefina 04.04.2017 r.

 • logo BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

Siedziba:

budynek gimnazjum w Józefinie
 adres: Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00

Kontakt:
tel.: 46 857 80 53
e-mail: cuw@zabiawola.pl

 

Zakres działalności

- koordynacja działalności publicznych placówek oświatowych
- dowóz uczniów niepełnosprawnych
- przyznawanie stypendium/zasiłku szkolnego
- ewidencja niepublicznych placówek oświatowych
- ewidencja żłobków i klubów dziecięcych
- wydawanie dycyzji w sprawie refundacji pracodawcom kosztów nauki zawodów młodocianych pracowników

Struktura Organizacyjna

Kierownictwo - Dyrektor Justyna Wodnicka-Żuk

Księgowość - Główny Księgowy Marcjanna Tober

Kadry i płace - Inspektor Ewelina Zaśko

 

 

Przetarg nieograniczony - dowóz dzieci do szkół rok 2016/2017

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

Szczegóły na stronach BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola.

link do ogłoszenia

Przetarg nieograniczony

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na usługi transportowe - dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017 z zapewnieniem opieki podczas transportu.

Szczegóły na stronach BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola.

link do ogłoszenia

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

Rekrutację do publicznych oddziałów przedszkolnych planujemy rozpocząć 20 marca 2015 r.
W roku szkolnym 2015/2016 rekrutacją zostają objęte dzieci 4 i 5 letnie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zostaną utworzone dodatkowe oddziały przedszkolne dla czterolatków w Szkołach Podstawowych w Skułach i Ojrzanowie.
W bieżącym roku, rekrutację do publicznego przedszkola (na zasadach przyjętych uchwałą Rady Gminy) ogłosi też Dyrektor Przedszkola Żabka. Terminy rekrutacji będą tożsame.
Ogłoszenia o rekrutacji umieszczone zostaną na stronach internetowych szkół i tablicach informacyjnych w szkołach.
Proszę zaglądać na naszą stronę po aktualne informacje.
W przeciągu dwóch tygodni zostanie zamieszczony harmonogram rekrutacji oraz wzory wniosków i dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronach BIP ZOPO-Żabia Wola 

www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=296

 

 

 
 • data: 2015-02-03

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Dom Kultury
-
szansa
-
-
-
-
-

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 6714 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2017 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.