OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Data

Czwartek 24 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

          Rada Gminy jest organem stanowiący i kontrolny gminy. Jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Podstawy prawne i zakres działania Rady Gminy Żabia Wola określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.) oraz ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa statut gminy uchwalony Uchwałą Nr 56/02 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 grudnia 2002 r. z późn. zm.
          Z uwagi na fakt, iż liczba mieszkańców Gminy Żabia Wola nie przekracza 20.000 mieszkańców w skład Rady Gminy Żabia Wola wchodzi 15- stu radnych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych w systemie większości względnej. Na czele rady stoi Przewodniczący. Działalność rady jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
          Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W czasie sesji w drodze uchwał rozstrzygane są wszystkie sprawy należące do właściwości rady, określone w ustawie o samorządach gminnych oraz innych ustawach, a także przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
          Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Kontroluje także działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy , powołując w tym celu komisję rewizyjną.

           Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  ►określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  ►emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  ►zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  ►ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  ►zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  ► tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  ► określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  ► tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  ► ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 6. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 7. uchwalanie programów gospodarczych,
 8. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 11. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 12. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 13. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 16. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 • autor: Krystyna Pawlak

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 6821 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.