Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Działając podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tj. ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tj.) Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo”, związanego z prowadzeniem działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.

Pełna treść ogłoszenia, wzór: oferty, umowy, sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u p. Elżbiety Kwiatkowskiej pod nr tel. (46) 857 82 88 wew. 21 oraz u p. Krystyny Janiszewskiej nr tel. (46) 857 81 81 wew. 33

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola (pok. nr 5) do 26 lutego 2015 r. godz. 10:00.

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo” (z dnia 26.02.2015r.)

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2015-02-04

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00