Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ​o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie 2013 rok

Żabia Wola, dnia 23.09.2013r.

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA


OGŁOSZENIE
o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pt. „Upowszechnianie sportu drużynowego – unihokeja wśród dzieci i młodzieży”.
Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” wpłynęła do Urzędu Gminy w Żabiej Woli w dniu 16.09.2013 r. 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz stronie internetowej: www.zabiawola.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w formie pisemnej, na załączonym formularzu uwag, w godzinach pracy Urzędu Gminy Żabia Wola (kancelaria pokój nr 5), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.pawlak@zabiawola.pl (skan z podpisami) lub listownie na adres– Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola (decyduje data wpływu do Urzędu).


Wójt Gminy  
Halina Wawruch

 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00